Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Xuất nhập khẩu (3.239)

Công văn số 904/GSQL-GQ4

Công văn số 904/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 905/GSQL-GQ4

Công văn số 905/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O mẫu KV cho lô hàng đã được thông quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 1011/GSQL-GQ1

Công văn số 1011/GSQL-GQ1 năm 2019 về thực hiện phần mềm quản lý phế liệu nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 1006/GSQL-GQ4

Công văn số 1006/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 1009/GSQL-GQ4

Công văn số 1009/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O mẫu EAV do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 284/XNK-XXHH

Công văn số 284/XNK-XXHH năm 2019 vướng mắc liên quan đến Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) do Cục Xuất nhập khẩu ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 415/XNK-THCS

Công văn số 415/XNK-THCS năm 2019 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất trả do Cục Xuất nhập khẩu ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 423/XNK-XXHH

Công văn số 423/XNK-XXHH năm 2019 về bổ sung và thay đổi mã số hàng hóa tự chứng nhận xuất xứ do Cục Xuất nhập khẩu ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 430/XNK-TLH

Công văn số 430/XNK-TLH năm 2019 về hạn ngạch nhập khẩu đường từ Lào về Việt Nam do Cục Xuất nhập khẩu ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 1005/GSQL-GQ4

Công văn số 1005/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 8332/TCHQ-TXNK

Công văn số 8332/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa mặt hàng máy xới đất do Tổng cục Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 623/XNK-THCS

Công văn số 623/XNK-THCS năm 2019 về nhập khẩu phương tiện vận tải do Cục Xuất nhập khẩu ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 420/TCHQ-GSQL

Công văn số 420/TCHQ-GSQL năm 2019 về di chuyển trụ sở Chi cục Hải quan Gia Thụy do Tổng cục Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Thông tư số 07/2019/TT-BCT

Thông tư số 07/2019/TT-BCT quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành ngày 19 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg

Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015, Luật Quản lý ngoại thương ngày 12/6/2017.


Thông tư số 42/2018/TT-BCT

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 42/2018/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân (sau đây gọi là Thông tư số 31/2015/TT-BCT).


Thông tư số 44/2018/TT-BCT

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017; Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương; theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.


Hướng dẫn về yêu cầu tuân thủ của Hoa Kỳ đối với quần áo và hàng dệt gia dụng

Tài liệu hướng dẫn này đề cập tới quần áo, bao gồm quần áo trẻ em và hàng dệt gia dụng. Nó không bao gồm các hàng dệt khác, chẳng hạn như túi ngủ, lều bạt, đồ thể thao hoặc các sản phẩm không phải là gia dụng có chứa hoặc được làm từ vật liệu dệt. Bên cạnh đó, tài liệu còn cung cấp cho người đọc đạo luật về an toàn sản phẩm tiêu dùng, đạo luật vải dễ cháy, đạo luật Liên bang về các chất gây hại, tiêu chuẩn về màn che và dâu cửa sổ ... nhằm giúp cho các bạn nắm rõ những yêu cầu về tiêu chuẩn của Hoa Kỳ đối với quần áo và hàng dệt gia dụng khi xuất khẩu.


Quyết định số 2968/QĐ-BCT

Quyết định số 2968/QĐ-BCT Áp dụng biện pháp tự vệ. Căn cứ Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam;


Thông tư số 25/2017/TT-BCT

Thông tư số 25/2017/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.


Quyết định số 280/QĐ-BCT

Quyết định số 280/QĐ-BCT ban hành về việc Quy trình cấp phép nhập khẩu một số loại hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương dưới hình thức trực tuyến theo Cơ chế Một cửa Quốc gia.


Thông tư số 53/2015/TT-BCT

Thông tư số 53/2015/TT-BCT ban hành quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.


Thông tư 07/2017/TT-BCT

Thông tư 07/2017/TT-BCT Quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.


Thông tư 04/2017/TT-BCT

Thông tư 04/2017/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 của bộ trưởng bộ công thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống.


Thông tư số 09/2016/TT-BCT

Thông tư số 09/2016/TT-BCT Quy định việc bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường năm 2016. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.


Thông tư 01/2016/TT-BCT

Thông tư 01/2016/TT-BCT ban hành quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;


Thông tư số 28/2017/TT-BCT

Thông tư 28/2017/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.


Thông tư số 28/2017/TT-BCT

Thông tư 28/2017/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.


Quyết định số 1626/QĐ-UBND

Quyết định số 1626/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu Ka Long, thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh


Quyết định số 1591/QĐ-UBND

về việc ban hành quy chế lựa chọn doanh nghiệp thực hiện thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu phụ bản vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Công văn số 904/GSQL-GQ4
 • 30/06/2020
 • 34.010
 • 208
Công văn số 905/GSQL-GQ4
 • 30/06/2020
 • 90.442
 • 339
Công văn số 1011/GSQL-GQ1
 • 30/06/2020
 • 28.686
 • 870
Công văn số 1006/GSQL-GQ4
 • 30/06/2020
 • 98.082
 • 736
Công văn số 1009/GSQL-GQ4
 • 30/06/2020
 • 13.380
 • 912
Công văn số 284/XNK-XXHH
 • 30/06/2020
 • 22.493
 • 465
Công văn số 415/XNK-THCS
 • 30/06/2020
 • 44.752
 • 344
Công văn số 423/XNK-XXHH
 • 30/06/2020
 • 59.767
 • 143
Công văn số 430/XNK-TLH
 • 30/06/2020
 • 90.480
 • 868
Công văn số 1005/GSQL-GQ4
 • 30/06/2020
 • 73.942
 • 331

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu