Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Xây dựng - Đô thị (3.057)

Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau

Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp trong quản lý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Cà Mau do UBND tỉnh Cà Mau ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành.


Thông tư số 13/2013/TT-BGTVT

Nội dung chính của "Thông tư số 13/2013/TT-BGTVT" trình bày việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật duy tu, bảo dưỡng hệ thống VTS luồng Sài Gòn - Vũng Tàu. Mời các bạn tham khảo!


Quyết định số 79/QĐ­BXD

Nội dung chính của "Quyết định số 79/QĐ­BXD" trình bày công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Mời các bạn tham khảo!


Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND bàn về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2018.


Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND trình bày về việc ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh An Giang.


Nghị quyết số 108/NQ-HĐND

Nghị quyết số 108/NQ-HĐND thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.


Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND

Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND quyết định ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.


Nghị quyết số 88/NQ-HĐND

Nghị quyết số 88/NQ-HĐND trình bày danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2018.


Nghị quyết số 30/NQ-HĐND

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND bàn về việc thông qua danh mục các công trình, dự án được phép thu hồi đất, các công trình, dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND tỉnh An Giang

Quyết định số: 45/2014/QĐ-UBND trình bày việc ban hành quy định và bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh An Giang.


Quyết định số 48/NQ-HĐND

Quyết định số 48/NQ-HĐND thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.


Báo cáo số 1259/BC-UBND

Báo cáo trình bày chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Thông tư số 12/2016/TT-BXD

Thông tư này quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vừng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù. Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến công tác lập quy hoạch xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam đề phải thực hiện theo các quy định tại thông tư này.


Nghị định 100/2018/NĐ-CP

Nghị định 100/2018/NĐ-CP do chính phủ ban hành ngày 16 tháng 7 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.


Nghị định số 02/VBHN-BXD

Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện dự án; kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; hình thức và nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng.


Số 3041/QĐ - BTNMT

Tài liệu "Số 3041/QĐ - BTNMT" quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng - 1x600MW tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận". Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Đầu tư xây dựng khu tái định cư số 4 thuộc dự án thủy điện Trung Sơn

Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư số 4 thuộc dự án thủy điện Trung Sơn (sau đây gọi là Dự án) là dự án mới, quá trình quy hoạch phải thu hồi khoảng 48,4 ha diện tích rừng và đất lâm nghiệp tại khu rừng Thảm Tôn thuộc phân khu phục hồi sinh thái của KBTTN Xuân Nha nên căn cứ theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường thì dự án thuộc diện phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và thuộc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg ban hành về thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội.


Quyết định số 1438/2007/QĐ-UBND

Quyết định "Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Chợ Mới thời kỳ đến năm 2010 và năm 2020" nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế, bằng khả năng vốn và kinh nghiệm quản lý đầu tư phát triển các ngành trong huyện, tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.


Quy hoạch phát triển ngành Du lịch tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Kết cấu nội dung của Quy hoạch gồm 4 phần: Phần 1-Đánh giá tổng quan tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai; Phần 2-Hiện trạng phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai đến năm 2014; Phần 3-Quy hoạch phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Phần 4-Các giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch.


Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm và phương hướng 06 tháng cuối năm 2014

Thực hiện Chương trình công tác của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Khánh Sơn năm 2014. Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Khánh Sơn báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 06 tháng cuối năm 2014,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Thông tư số 26/2016/TT-BCT

Thông tư số 26/2016/TT-BCT Quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản.


Quyết định số 98/2017/QĐ-UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Quyết định số 98/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.


Quyết định số 1959/QD-TTg năm 2017

Quyết định số 1959/QD-TTg năm 2017 về việc công nhận thành phố thủ dầu một là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Dương. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Nghị định số 59/2015/NĐ-CP

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ban hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;


Nghị định số 59/2015/NĐ-CP

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ban hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;


Nghị quyết số 11/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Ngãi

Nghị quyết số 11/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc sửa đổi một số nội dung điều 1 nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của hđnd tỉnh về việc thông qua đề án kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020.


Nghị quyết số 26/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Ngãi

Nghị quyết số 25/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc thông qua đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.


Nghị quyết số 21/NQ-­HĐND Tỉnh Kon Tum

Nghị quyết số 21/2017/NQ-­HĐND ban hành về nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Kon Tum đến năm 2035. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông báo số: 5528/BKH-QLĐT
  • 05/12/2015
  • 48.749
  • 519
Quyết định Số: 549/QĐ-UBND
  • 27/04/2010
  • 96.411
  • 446
Thông Tư 10/2010/TT-BGTVT
  • 21/07/2010
  • 57.665
  • 182

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu