Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Xây dựng - Đô thị (3.069)

Nghị định số 21/2020/NĐ-CP

Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ban hành Sửa đổi, bổ sung Điều 7, Điều 63, Điều 64 và Điều 67 của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.


Thông tư số 47/2014/TT-BTNMT

Thông tư số 47/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp; áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ; tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước liên quan đến công việc về thành lập, cập nhật, tái bản, sử dụng và quản lý bản đồ hành chính các cấp.


Luật số 35/2018/QH14

Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường bộ; sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam; quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển; trách nhiệm lập và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển...


Thông tư số 209/2016/TT-BTC

Thông tư số 209/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo thông tư để trang bị thêm kiến thức về pháp luật của bản thân.


Quyết định số 1555/QĐ-SCT

Quyết định số 1555/QĐ-SCT Về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng thiết bị dự phòng của Dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình. Để nắm chi tiết nội dung của quyết định mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định 01/2020/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên

ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị xã sông cầu, tỉnh Phú Yên. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;


Quyết định 29/2019/QĐ-UBND TP Hà Nội

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong lĩnh vực xây dựng. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;


Quyết định 23/2019/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chí phân loại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định 24/2019/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái

Quyết định này quy định giá tối đa đối với dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với các khu vực đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung được cung ứng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.


Quyết định 26/2019/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định 24/2019/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND ban hành quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm cho cơ quan chuyên môn và phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân các cấp về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định 30/2019/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ban hành việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định trình tự thực hiện các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;


Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau

Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp trong quản lý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Cà Mau do UBND tỉnh Cà Mau ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành.


Thông tư số 13/2013/TT-BGTVT

Nội dung chính của "Thông tư số 13/2013/TT-BGTVT" trình bày việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật duy tu, bảo dưỡng hệ thống VTS luồng Sài Gòn - Vũng Tàu. Mời các bạn tham khảo!


Quyết định số 79/QĐ­BXD

Nội dung chính của "Quyết định số 79/QĐ­BXD" trình bày công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Mời các bạn tham khảo!


Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND bàn về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2018.


Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND trình bày về việc ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh An Giang.


Nghị quyết số 108/NQ-HĐND

Nghị quyết số 108/NQ-HĐND thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.


Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND

Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND quyết định ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.


Nghị quyết số 88/NQ-HĐND

Nghị quyết số 88/NQ-HĐND trình bày danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2018.


Nghị quyết số 30/NQ-HĐND

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND bàn về việc thông qua danh mục các công trình, dự án được phép thu hồi đất, các công trình, dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND tỉnh An Giang

Quyết định số: 45/2014/QĐ-UBND trình bày việc ban hành quy định và bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh An Giang.


Quyết định số 48/NQ-HĐND

Quyết định số 48/NQ-HĐND thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.


Báo cáo số 1259/BC-UBND

Báo cáo trình bày chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Thông tư số 12/2016/TT-BXD

Thông tư này quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vừng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù. Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến công tác lập quy hoạch xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam đề phải thực hiện theo các quy định tại thông tư này.


Nghị định 100/2018/NĐ-CP

Nghị định 100/2018/NĐ-CP do chính phủ ban hành ngày 16 tháng 7 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.


Nghị định số 02/VBHN-BXD

Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện dự án; kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; hình thức và nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng.


Số 3041/QĐ - BTNMT

Tài liệu "Số 3041/QĐ - BTNMT" quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng - 1x600MW tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận". Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Đầu tư xây dựng khu tái định cư số 4 thuộc dự án thủy điện Trung Sơn

Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư số 4 thuộc dự án thủy điện Trung Sơn (sau đây gọi là Dự án) là dự án mới, quá trình quy hoạch phải thu hồi khoảng 48,4 ha diện tích rừng và đất lâm nghiệp tại khu rừng Thảm Tôn thuộc phân khu phục hồi sinh thái của KBTTN Xuân Nha nên căn cứ theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường thì dự án thuộc diện phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và thuộc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Tài liệu mới download

Giáo án tiếng pháp phần 2
 • 29/09/2011
 • 59.078
 • 264
CHÚ BÊ TRẮNG
 • 15/07/2011
 • 15.659
 • 794

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nghị định số 21/2020/NĐ-CP
 • 28/05/2020
 • 26.099
 • 818
Thông tư số 47/2014/TT-BTNMT
 • 24/05/2020
 • 29.028
 • 531
Luật số 35/2018/QH14
 • 24/05/2020
 • 68.191
 • 984
Thông tư số 209/2016/TT-BTC
 • 13/05/2020
 • 47.909
 • 491
Quyết định số 1555/QĐ-SCT
 • 23/04/2020
 • 63.361
 • 748

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu