Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Xã hội học (3.329)

Hoạt động cộng đồng của người cao tuổi ở phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu sự tham gia các hoạt động cộng đồng của người cao tuổi ở phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa. Các hình thức tham gia hoạt động cộng đồng của người cao tuổi là thông qua tổ chức chính thức, tổ chức phi chính thức. Các hoạt động xã hội của Hội người cao tuổi tại địa phương.


Luận bàn về khả năng làm thủ lĩnh và tính ưa làm thủ lĩnh của người Thanh Hóa

Bài viết này đặt ra và trả lời 2 câu hỏi chính: 1) Người Thanh Hóa có khả năng làm thủ lĩnh không?; 2) Người Thanh Hóa có tính “ưa làm thủ lĩnh” không? Vì sao? Những giá trị cần phát huy và những hệ lụy/phi giá trị cần khắc phục từ đặc trưng tâm lí, tính cách của người thủ lĩnh?.


Sổ tay tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010-2015)

Cuốn "Sổ tay tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010-2015)" được xây dựng nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về nội dung phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời trang bị một số kỹ năng cần thiết dành cho tuyên truyền viên. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Mô hình V-3T chiến lược phát triển con người: Phần 1

Mô hình V-3T là mô hình đầu tiên tích hợp ba yếu tố tâm - trí - tài trong khoa học phát triển con người chiến lược. Phần 1 của ebook sẽ giới thiệu đến các bạn bức tranh tổng thể về mô hình V-3T cụ thể là: Định nghĩa tâm, trí, tài, từ Tâm năng đến Tâm lược, từ Trí năng đến Trí lược, chiến lược phát triển con người, những yêu cầu đối với một chiến lược tối ưu, những sai lầm cổ điển, Tâm năng trong mô hình V-3T, quy trình dưỡng tâm,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Mô hình V-3T chiến lược phát triển con người: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Mô hình V-3T chiến lược phát triển con người" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về trí lược và tài lược thông qua các nội dung cụ thể sau: Thông minh hay không thông minh, sức mạnh của trí năng, sơ lược về cấu trúc não bộ của con người, quy trình luyện trí, tài năng trong cuộc sống, quy trình rèn tài, chiến lược rèn tài, tài lược cho tương lai và kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Mô hình nghiên cứu khoa học gắn kết ba nhà - hiện đại hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo

Bài viết nêu lên bài toán khó trong việc nghiên cứu khoa học ở Việt Nam và các vấn đề tồn tại liên quan. Lời giải cho bài toán khó ở cấp độ vi mô là xây dựng mô hình tổ chức bộ máy nghiên cứu khoa học ở trường đại học, ở cấp độ vĩ mô là mô hình nghiên cứu gắn kết ba nhà: Nhà trường (bộ máy nghiên cứu), nhà doanh nghiệp (hiệp hội doanh nghiệp các ngành) và Nhà nước nhằm đạt hiệu quả tối đa trong đầu tư cho khoa học và công nghệ, chuyển từ tình trạng kém phát triển sang tình trạng phát triển.


Các yếu tố tác động đến ý định sử dụng mạng xã hội của sinh viên: Trường hợp khảo sát tại các trường đại học ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Nghiên cứu này sử dụng mô hình chấp nhận công nghệ (TAM – Technology Acceptance Model) thông qua mô hình kinh tế lượng cấu trúc tuyến tính (SEM – Structural Equotion Model) phân tích các yếu tố tác động đến ý định sử dụng mạng xã hội của nhóm khách hàng là sinh viên trong các trường đại học.Trong điều kiện kết quả khảo sát sinh viên các trường đại học tại Tp. Biên Hòa cho thấy các yếu tố tác động đến ý định sử dụng mạng xã hội của sinh viên gồm quy chuẩn chủ quan, thái độ sử dụng, và nhận thức kiểm soát hành vi.


Các yếu tố tác động đến ý định nghỉ việc của lao động phổ thông trong các doanh nghiệp may: Trường hợp nghiên cứu các doanh nghiệp ở khu công nghiệp Bàu Xéo – Đồng Nai

Nghiên cứu này sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính với một mẫu gồm 283 người lao động phổ thông tham gia để khám phá các yếu tố tác động đến ý định nghỉ việc của lao động phổ thông trong các doanh nghiệp may ở Khu công nghiệp Bàu Xéo – Đồng Nai. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự căng thẳng trong công việc, sự gắn kết với tổ chức và sự hài lòng trong công việc là 3 nhân tố có tác động trực tiếp đến ý định nghỉ việc của người lao động. Kết quả có được từ nghiên cứu đưa ra những nền tảng lý luận, thực tiễn quan trọng cho các doanh nghiệp may trong việc xây dựng chiến lược và kế hoạch phù hợp nhằm quản trị hiệu quả nguồn lao động.


Năng lực công nghệ số đáp ứng nhu cầu xã hội: Các mô hình quốc tế và hướng tiếp cận tại Việt Nam

Trong bài này, nghiên cứu các mô hình năng lực công nghệ số đáp ứng nhu cầu xã hội phổ biến trên thế giới, và so sánh với hiện trạng tại Việt Nam nhằm gợi mở những hướng tiếp cận mới.


Cơ hội và thách thức của già hóa dân số cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam

Bài viết cũng đưa ra các chính sách và biện pháp đối phó từ bốn khía cạnh quan trọng: (1) Chính sách dân số và tận dụng hiệu quả nguồn nhân lực người cao tuổi; (2) Chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; (3) Cải cách hệ thống hưu trí; và (4) Tăng tốc tăng trưởng và phát triển kinh tế của quốc gia nhằm phản ứng kịp thời với sự già hóa dân số cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững ở Việt Nam.


Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi lái xe tiềm ẩn gây tai nạn giao thông của tài xế xe ôm công nghệ

Xe máy đóng vai trò quan trọng trong hệ thống mạng lưới giao thông ở Việt Nam. Cùng với sự phát triển của công nghệ, các công ty vận tải đã cho ra đời loại hình giao thông mới được gọi là “Xe ôm công nghệ”. Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định những nhân tố ảnh hưởng đến những hành vi lái xe tiềm ẩn gây tai nạn giao thông của tài xế “Xe ôm công nghệ”.


Pierre bourdieu và anthony giddens về song đề cấu trúc hành động

Bourdieu đưa ra lý thuyết cấu trúc thiết kế luận (structuralisme constructiviste) với các khái niệm mới như: tập tính, trường lực, vốn, cảm thức hành động. Giddens đưa ra lý thuyết cấu trúc hóa (structuration). Tuy nhiên, lý thuyết của Bourdieu bị phê phán vẫn còn xu hướng quyết định luận và lý thuyết của Giddens mang tính duy ý chí. Mặc dù còn một vài hạn chế, phải thừa nhận lý thuyết của hai nhà xã hội học này là những nỗ lực bài bản, hệ thống nhất cho đến hiện nay để vượt lên song đề nêu trên.


Lý thuyết đặt cơ sở trên dữ kiện thực địa: trình bày và so sánh với một số tiếp cận định tính khác

Bài viết trình bày nguồn gốc lý thuyết, phương pháp luận, các qui trình của lý thuyết. Đặc biệt một số tương đồng và khác biệt của lý thuyết trên với một số tiếp cận định tính khác cũng được đặt ra. Kết luận bài viết đề cập đến vài hạn chế và đóng góp của lối tiếp cận này.


Sự phát triển các quan điểm xã hội học trước những thách thức của các vấn đề môi trường

Bài viết phác thảo lại sự phát triển các quan điểm này, từ các quan điểm truyền thống, cố hữu trong tư tưởng xã hội học như thuyết chức năng, thuyết xung đột và thuyết tương tác biểu tượng, đến các quan điểm mới xuất hiện trong những thập kỷ gần đây: xã hội học về tiêu thụ và vấn đề môi trường, thuyết về xã hội nguy cơ, quan điểm phát triển bền vững, lý thuyết hiện đại hoá sinh thái và cuối cùng quan điểm về công bằng và quyền của công dân về sinh thái. Các quan điểm này có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy thay đổi các mối quan hệ giữa con người và môi sinh.


Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và phát triển kinh tế tri thức

Bài viết trình bày một cách khái quát vai trò của nguồn nhân lực đối với sự phát triển bền vững. Trên cơ sở phân tích một số nét tích cực và hạn chế của nguồn nhân lực nước ta hiện nay cả về mặt số lượng lẫn chất lượng, tác giả ñã ñề xuất và luận chứng một số giải pháp cần thiết ñể nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ñáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và phát triển kinh tế tri thức.


Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam thực trạng và một số vấn đề đang đặt ra

Nội dung bài viết trình bày quá trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam - thực trạng và một số vấn đề đang đặt ra. Mời các bạn tham khảo!


Chiến lược lịch sự âm tính trong ngôn ngữ người dẫn chương trình “Chương trình khuya với David Letterman” và “Khách của VTV3”

Bài viết khảo sát các chiến lược lịch sự âm tính (CLLSAT) dùng trong ngôn ngữ người dẫn chương trình “Chương trình khuya với David Letterman” trên truyền hình Mỹ và “Khách mời của VTV3” trên truyền hình Việt Nam đồng thời tìm ra giống và khác nhau trong CLLSAT do người dẫn dùng.


Cabin ways: Phương tiện vận chuyển công cộng mới cho đô thị Đà Nẵng

Bài viết này sẽ giới thiệu một phương thức vận chuyển công cộng hoàn toàn mới đó là Cabin-ways, hệ thống này vận chuyển hành khách bằng những cabin nhỏ gọn với sức chứa 6 người/1 cabin, di chuyển tốc độ cao, êm ái bằng ray treo ngược phía trên không trung. Ưu điểm của công nghệ này là lưu hành thuận tiện, sử dụng năng lượng tái tạo, không ô nhiễm môi trường và giảm hẳn chi phí đầu tư so với các phương thức tàu điện truyền thống.


Kỳ thị và phân biệt đối xử: Thực trạng của người nhiễm HIV tại tỉnh Khánh Hòa

Nghiên cứu cắt ngang sử dụng phương pháp định lượng và kết hợp định tính, Phương pháp định lượng Với 200 người nhiễm HIV, phương pháp định tính đã phỏng vấn 12 cuộc thảo luận nhóm tập trung với mục tiêu tìm hiểu thực trạng kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV. Nghiên cứu cho thấy có tới 8% đối tượng bị từ chối tham gia các hoạt động cộng đồng và 3% bị cộng đồng ruồng bỏ.


Đánh giá pháp lý về yêu sách lịch sử của Trung Quốc ở Biển Đông

Bài viết này tập trung tìm hiểu yêu sách lịch sử của Trung Quốc, mục đích và địa vị pháp lý của Đường lưỡi bò và đánh giá tác động về mặt pháp lý của yêu sách lịch sử mà Trung Quốc đưa ra đối với các đảo và các vùng nước ở Biển Đông. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm thêm chi tiết.


Multiple modal features and multiple kernel learning for human daily activity recognition

These results prove our proposed methods are effective and feasible for activity recognition system in the daily environment.


Triển khai thực hiện các chính sách đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tài liệu trình bày tình trạng xóa đói giảm nghèo và các phương pháp triển khai thực hiện các chính sách đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mời các bạn tham khảo!


Quan điểm của C. Mác về phân phối theo lao động và vấn đề phân phối theo lao động ở Việt Nam hiện nay

Theo C. Mác, phân phối theo lao động là nguyên tắc phân phối chủ đạo nhằm đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa, là một trong những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội; thực hiện phân phối theo lao động nhằm thực hiện công bằng xã hội. Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, cần giữ vững nguyên tắc phân phối theo lao động, đồng thời vận dụng, kết hợp với các hình thức phân phối khác nhằm thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội.


Hiệu quả của chương trình can thiệp trẻ tự kỷ dựa trên sự kết hợp giữa gia đình và cơ sở can thiệp

Nghiên cứu này xây dựng và đánh giá hiệu quả của chương trình can thiệp cho trẻ tự kỷ (TTK) có sự kết hợp giữa gia đình và cơ sở can thiệp. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thực nghiệm trên 32 trẻ từ 30 đến 72 tháng tuổi đang học tại một số trường chuyên biệt trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.


Tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tiếp cận từ chính sách tiền lương

Trách nhiệm xã hội (TNXH) là thuật ngữ tương đối mới không chỉ đối với cá nhân mà còn đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam. Với sự tham gia của Việt Nam vào Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2007, TNXH doanh nghiệp đang nhận được nhiều mối quan tâm từ các doanh nghiệp bởi đó là điều kiện cần thiết để các doanh doanh nghiệp có thể phát triển bền vững, đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng và các đối tác trong, ngoài nước. Từ năm 2005, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.


Đề xuất mô hình khuyến nghị cộng tác mới cho mạng đồng tác giả dựa trên chỉ số cộng tác và tương quan

Trong bài báo này, các tác giả đề xuất một mô hình khuyến nghị cộng tác mới trên mạng đồng tác giả nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu trong việc xác định các mối cộng tác đã có và tăng cường quan hệ hợp tác trong tương lai. Mô hình đề xuất dựa trên ý tưởng về cải tiến hệ tư vấn trong mạng đồng tác giả với hai chỉ số cộng tác và tương quan nhằm cải tiến hiệu năng khuyến nghị.


Hành vi của người tiêu dùng Việt Nam và mức độ sẵn lòng chi trả cho rau an toàn trong điều kiện thông tin bất đối xứng - Nghiên cứu cho trường hợp Hà Nội

Bài viết nghiên cứu về hành vi của người tiêu dùng trên thị trường rau an toàn Việt Nam, trong đó tập trung ở địa bàn Hà Nội. Vấn đề đáng quan tâm được đặt ra là: Người tiêu dùng dựa trên tiêu chí nào để xét đoán về sự an toàn của rau và những yếu tố nào tác động đến mức độ sẵn lòng chi trả nếu rau là thực sự an toàn.


Tiếp cận hàm sản xuất đường biên ngẫu nhiên ước lượng đóng góp của tiến bộ công nghệ vào tăng TFP: Nghiên cứu từ số liệu doanh nghiệp

Nghiên cứu nhằm lượng hóa tác động của tiến bộ công nghệ đến tăng trưởng bằng kỹ thuật tham số sử dụng hàm sản xuất biên ngẫu nhiên phân tách tiến bộ công nghệ trong tăng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP).


Tội phạm và phòng ngừa tội phạm nhìn từ lý thuyết "hoạt động thường nhật"

Bài viết trình bày những nét chính của lý thuyết mới mẻ này như một gợi mở cho những nghiên cứu xã hội học thực nghiệm về tội phạm tại Việt Nam trong tương lai. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Phân công lao động trong gia đình từ góc nhìn của nam giới khu vực Đồng bằng sông Hồng

Bài viết tập trung mô tả sự phân công lao động trong các gia đình ở vùng đồng bằng sông Hồng từ góc nhìn của nam giới. Đối với các công việc nội trợ và chăm sóc gia đình thường mất nhiều thời gian và công sức để hoàn thành như nấu nướng hay giặt giũ, phụ nữ vẫn là người chịu trách nhiệm chính.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu