Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Xã hội học (3.367)

Ebook Vai trò của lợi ích đối với sự phát triển xã hội: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

Sách có bố cục gồm 2 nội dung chính, phần 1 sách trình bày về: Lợi ích - động lực của sự phát triển xã hội. Trong cuốn sách, theo tác giả, lợi ích là một động lực giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của con người và trong sự phát triển của xã hội, bởi vì, sự phát triển xã hội bị quy định bởi tổng thể các điều kiện tự nhiên và xã hội, do vậy, cũng có hệ thống các động lực tác động đến sự phát triển đó. Để đi sâu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Phát triển cộng đồng: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook gồm 2 chương còn lại tình bày về: Chương 4/ Dự án phát triển cộng đồng. Nội dung của chương này cung cấp cho người học những vấn đề cơ bản mà các dự án phát triển cộng đồng cần tuân theo để đạt được hiệu quả cao, đồng thời, giới thiệu cho người học làm quen với cách xây dựng dự án phát triển cộng đồng. Chương 5/ Bàn về bộ công cụ thực hiện trong các dự án phát triển cộng đồng - PRA - lập kế hoạch có sự tham gia của người dân.


Ebook Xã hội học văn hóa: Phần 1 - NXB Khoa học Xã hội

Cuốn sách được chia thành 10 chương với 7 chủ đề nội dung, riêng phần 1 ebook gồm 5 chương đầu ứng với 4 nội dung chính: Nội dung thứ nhất (đồng thời là chương I): Trình bày một số vấn đề có ý nghĩa bản thể luận của văn hoá nhằm chuẩn bị cho việc tìm hiểu văn hoá từ góc nhìn Xã hội học. Nội dung thứ 2 (gồm các chương II và III): Trên cơ sở phân tích sự khác biệt giữa văn hoá và xã hội, các tác giả tập trung làm rõ lý do ra đời, đối tượng, cấu trúc và nhiệm vụ của bộ môn xã hội học văn hoá. Lần lượt là nội dung thứ 3 (chương IV) và nội dung thứ 4 (gồm chương V và VI).


Ebook Xã hội học về tiền bạc: Phần 2 - NXB Tri Thức

Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình trình bày 2 chương còn lại với nội dung: Chương 4 - Tín dụng tài chính hóa; chương 5 - Tiền bạc gia đình sự riêng tư; chương 6 - Tiền của người giàu và tiền của người nghèo. Cuốn sách này trình bày một lối tiếp cận xã hội học về tiền bạc, và cũng nhằm giải thích trọng tâm của những trao đổi tiền tệ dưới các hình thức hiện đại của các mối quan hệ xã hội gắn với đồng tiền.


Ebook Vai trò của lợi ích đối với sự phát triển xã hội: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách trình bày nội dung: Một số vấn đề lợi ích trong đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay. Việc nghiên cứu vấn đề lợi ích để từ đó đưa ra những phương thức điều chỉnh, tác động, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước là vấn đề có ý nghĩa được đề cập trong cuốn sách. Mời các bạn cùng tìm hiểu ebook.


Ebook Lý thuyết học xã hội hiện đại: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiếp nối phần 1, phần 2 sách trình bày 5 chương còn lại với nội dung: Chương 6 phân tích những đóng góp của Erich Fromm đối với lý thuyết xã hội học nhân văn. Chương 7 trình bày lý thuyết cấu trúc của Dahrendorf về mâu thuẫn xã hội. Chương 8 giới thiệu những đóng góp của Peter Blau đối với sự phát triển xã hội học định lượng qua lý thuyết xã hội học vĩ mô của ông về cấu trúc xã hội. Chương 9 trình bày quan niệm của JeanFrancois Lyotard về sự biến đổi vị thế của tri thức. Chương 10 giới thiệu lý thuyết cấu trúc hóa của Anthony Giddens với tư cách là một hướng phát triển mới.


Ebook Xã hội học văn hóa: Phần 2 - NXB Khoa học Xã hội

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách trình bày 5 chương còn lại với nội dung: Nội dung thứ 5 (các chương VII và VIII): Tập trung thảo luận về tính đa dạng bên trong của mỗi nền văn hoá cũng như mối liên hệ liên văn hoá và những vấn đề đang đặt ra trong việc giao lưu, tiếp xúc và tiếp biến văn hoá. Nội dung thứ 6 (chương IX và X): Xem xét sự biến đổi văn hoá. đồng thời cũng nêu lên những trường hợp đặc thù trong sự vận hành của văn hoá trong các xã hội khác nhau - như xung đột văn hoá, khủng hoảng văn hoá, văn hoá và tự do của con người... Cuối cùng nội dung thứ 7 (chương XI). Mời các bạn cùng tìm hiểu ebook.


Ebook Xã hội học về tiền bạc: Phần 1 - NXB Tri Thức

Nội dung sách được chia thành 6 chương trình bày các chủ đề khác nhau về xã hội học về tiền bạc. Phần 1 sách gồm 3 chương đầu có nội dung như sau: Sự kết hợp tiền bạc về mặt đạo đức; tiền bạc, một định chế xã hội; tiền bạc trong các xã hội hiện đại: Tổn thất và lợi nhuận. Cuốn sách gợi ra những ngẫm nghĩ cho con người hiện đại, ví dụ, nếu mọi thứ đều quy đổi giá trị tiền bạc thì đó là sự giải phóng hay tha hóa con người? Tại sao tiền bạc hay bị mang ra để quy kết đạo đức... Mời các bạn cùng tìm hiểu.


Ebook Lý thuyết học xã hội hiện đại: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Phần 1 ebook gồm 5 chương đầu với nội dung như sau: Chương 1 trình bày một số vấn đề về lý thuyết xã hội học hiện đại thông qua tìm hiểu một số từ điển xã hội học. Chương 2 phân tích một số sách về lý thuyết xã hội học để làm rõ sự phát triển khải niệm và kết cấu nội dung của lý thuyết xã hội học hiện đại. Chương 3 tập trung trình bày quan niệm nữ quyết mác xít của Virginia Woolf. Chương 4 giới thiệu sự phát triển lý thuyết xã hội học hiện đại về vị thế và vai xã hội qua phân tích một số quan niệm và lý thuyết của ba nhà xã hội học. Chương 5 tập trung phân tích sự phát triển lý thuyết xã hội học tổng quát của Talcott Parsons.


Ebook Phát triển cộng đồng: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Ebook gồm được chia thành 5 chương và phần phụ lục. Phần 1 sách gồm 3 chương đầu: Chương 1/ Bàn về cộng đồng và những vấn đề về phát triển cộng đồng, gồm một số khái niệm và lý luận về phát triển cộng đồng. Chương 2/ Phát triển cộng đồng trong bối cảnh hiện nay. Chương 3/ Sự hòa nhập xã hội, việc hòa nhập của phụ nữ, người dân tộc thiểu số và các đối tượng dễ bị tổn thương khác vào sự phát triển cộng đồng...


Ebook Quản lý nguồn lực xã hội: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Bố cục ebook được chia thành 6 chương, ở phần 1 sách gồm 4 chương đầu trình bày: Chương 1/ Dân số - Cơ sở hình thành tự nhiên nguồn nhân lực xã hội: Chương này để cập đến quá trình và mối quan hệ thứ nhất của nguồn nhân lực. Chương 2/ Tổng quan về nguồn nhân lực xã hội và những đặc điểm chủ yếu của nguồn nhân lực xã hội Việt Nam: Chương này để cập nhiều đến các khái niệm và phương pháp khi đề cập đến nguồn nhân lực xã hội. Chương 3/ Phát triển nguồn nhân lực xã hội phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chương 4: Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực xã hội.


Ebook Quản lý nguồn lực xã hội: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiếp nối phần 1, phần 2 sách trình bày 2 chương còn lại với nội dung: Chương 5/ Tổ chức tiền lương và bảo hiểm xã hội trong nền kinh tế quốc dân: Chương này để cập đến quá trình tạo điều kiện để tái sản xuất các sức lao động, đảm bảo xã hội và quan hệ phân phối sản phẩm của các sức lao động thông qua tổ chức tiền lương và bảo hiểm xã hội. Chương 6/ Phân bố dân cư và nguồn nhân lực quốc gia: Chương này để cập đến một trong những quá trình và mối quan hệ giữa nguồn nhân lực quốc gia nhằm hình thành cơ cấu nhân lực theo ngành và theo lãnh thổ, một nội dung của phân bố lực lượng sản xuất.


Bài giảng Phương pháp nghiên cứu dư luận xã hội - TS. Lưu Hồng Minh

Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu dư luận xã hội" do TS. Lưu Hồng Minh biên soạn có kết cấu nội dung được chia thành 3 chương: Chương 1 - Phản ánh của cộng tác viên. Chương 2 - Phân tích nội dung văn bản. Chương 3 - Điều tra bằng bảng hỏi. Mời các bạn cùng tìm hiểu về nội dung bài giảng.


Ebook Giới tính và đời sống gia đình: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách tiếp tục trình bày nội dung về: Từ tình yếu đến hôn nhân, hạnh phúc gia đình và một số vấn đề của các cặp vợ chồng trẻ; một số bệnh lây qua đường quan hệ tình dục; kế hoạch hóa gia đình. Cuốn sách được thực hiện để phục vụ cho công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình (KHH) của Đảng và Chính phủ hiện nay đối với thế hệ trẻ là sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.


Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Giáo trình "Xã hội học đại cương" được chia thành 10 chương bài học. Ở phần 1 sách gồm 5 chương đầu: Chương 1 - Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu xã học; chương 2 - Sự ra đời và phát triển của xã hội học; chương 3 - Phương pháp nghiên cứu xã hội học; chương 4 - Hành động xã hội và tương tác xã hội; chương - Tổ chức xã hội và thiết chế xã hội.


Giáo trình Nhập môn xã hội học - ThS. Tạ Minh

Nội dung cuốn Nhập môn xã hội học gồm 3 phần: Phần 1 - Khái quát lịch sử hình thành và phát triển xã hội học; phần 2 - Một số chuyên ngành xã hội học cụ thể; phần 3 - Phương pháp và kỹ thuật điều tra xã hội học. Đây là một tài liệu khoa học hữu ích bởi tính đa dạng của nó, với mục đích phục vụ việc học tập, nghiên cứu của sinh viên và bạn đọc, mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.


Ebook Góp phần tìm hiểu biến đổi xã hội ở Việt Nam hiện nay: Phần 2 - NXB Khoa học Xã hội

Nối tiếp phần 1 phần 2 sách trình bày nội dung 4 chương cuối. Tác giả phân tích hiện trạng và những vấn đề đặt ra trong 4 chủ đề liên quan mật thiết đến khía cạnh xã hội của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay đó là dân số, văn hóa, kết cấu xã hội, và phúc lợi xã hội. Cuốn sách đề cập đến những đặc điểm của mô hình xã hội hiện tại, những vấn đề cơ bản ảnh hưởng đến sự phát triển hiện nay và các nhân tố bất ổn định trên cơ sở đó kiến nghị giải pháp liên quan đến 3 cấp độ quản lý xã hội quản lý chiến lược, quản lý biến đổi xã hội và quản lý khủng hoảng.


Ebook Đổi mới cơ chế phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học xã hội: Phần 1 - NXB Khoa học Xã hội

Nội dung sách được chia thành 3 nội dung chính, phần 1 sách với 2 nội dung đầu: Những đặc trưng cơ bản của khoa học xã hội và yêu cầu đặt ra đối với việc nghiên cứu đổi mới cơ chế phân bổ và sử dụng ngân sách Nhà nước cho hoạt động khoa học xã hội; thực trạng cơ chế đầu tư phân bổ và sử dụng ngân sách Nhà nước đối với hoạt động khoa học xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.


Giáo trình Xã hội học tôn giáo: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách gồm 12 chương còn lại: Tình cảm của tôn giáo, sùng bái tôn giáo, nhân cách tôn giáo, tổ chức xã hội tôn giáo, tôn giáo và xã hội, tôn giáo và sự phân tầng xã hội... Ở phần 2 sách chủ yếu tập trung vào tìm hiểu những khía cạnh xã hội của một vấn đề rộng lớn và phức tạp như tôn giáo, là một công việc rất phức tạp; vì vậy, giáo trình này không thể tránh khỏi những thiếu sót; hơn nữa, đây lại là những bước đi ban đầu.


Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách trình bày về 5 chương 6, 7, 8, 9, 10 lần lượt với các nội dung như sau: Cơ cấu xã hội; trật tự xã hội và kiểm soát xã hội văn hóa và xã hội hóa; di động xã hội và biến đổi xã hội; một số lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học. Mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung chi tiết từng chương của giáo trình Xã hội học đại cương.


Giáo trình Xã hội học đô thị: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình trình bày 3 chương còn lại với nội dung: Chương 4. Cơ cấu xã hội và lối sống của cộng đồng dân cư đô thị; chương 5. Xã hội học và vấn đề nhà ở đô thị; chương 6. Xã hội học đô thị và quy hoạch. Hy vọng rằng, cuốn “Xã hội học đô thị” sẽ cung cấp cho sinh viên các chuyên ngành có liên quan một tài liệu giáo khoa xã hội học chuyên ngành vốn còn khá ít ỏi ở các trường đại học hiện nay.


Ebook Góp phần tìm hiểu biến đổi xã hội ở Việt Nam hiện nay: Phần 1 - NXB Khoa học Xã hội

Trong cuốn sách, trước hết tác giả thử xây dựng một vài quan điểm mang tính xã hội học để lý giải khía cạnh xã hội quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ờ Việt Nam trên cấp độ vĩ mô, bản thân quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay là một vấn đề xã hội cơ bản, bao trùm nhất... Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sách với 3 nội dung đầu trình bày: Cơ sở lý luận và phương pháp luận, khung phân tích hiện thực xã hội Việt Nam, động thái dân số và biến đổi xã hội.


Giáo trình Xã hội học đô thị: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Nội dung giáo trình được chia thành 6 chương, ở phần 1 sách gồm 3 chương đầu trình bày về: Sự hình thành và phát triển; cách tiếp cận và các trường phái chính, quá trình đô thị hóa. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ và nhanh chóng của đất nước, quá trình đô thị hoá và phát triển đô thị ở nước ta sẽ còn trải qua nhiều biến đổi rộng lớn và sâu sắc hơn. Và khi đó những kiến thức lí luận và thực tiễn về xã hội học đô thị của chúng ta lại cần được cập nhật để theo kịp những diễn tiến của thực tiễn. Mời các bạn cùng tìm hiểu xã hội học qua giáo trình này.


Ebook Dân số học đại cương: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Nội dung sách Dân số học đại cương được chia thành 4 chương, ở phần 1 sách gồm 2 chương đầu trình bày về: Chương 1 - Quan niệm về dân số học đối tượng nghiên cứu (Quan niệm về dân số học; đối tượng nghiên cứu; ngôn ngữ dân số học; số liệu dân số; phương pháp nghiên cứu). Chương 2 - Quá trình dân số (Quá trình sinh đẻ; quá trình tử vong; hôn nhân; chấm dứt hôn nhân).


Giáo trình Xã hội học tôn giáo: Phần 1

Giáo trình được biên soạn với mục tiêu nhằm cung cấp cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, các cán bộ giảng dạy xã hội học và những độc giả quan tâm tới xã hội học tôn giáo một số kiến thức cơ bản nhất về tính xã hội, niềm tin, lối sống và sự biến đổi tôn giáo... Sách gồm 23 chương bài học, ở phần 1 sách gồm 11 chương đầu tiên, mời các bạn cùng tìm hiểu về xã hội học tôn giáo qua giáo trình này.


Ebook Dân số học đại cương: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiếp nối phần 1, phần 2 sách trình bày 2 chương còn lại với nội dung: Chương 3 - Động lực dân số (Gia tăng tự nhiên; gia tăng ca học; gia tăng thực tế và vấn đề dự báo dân sổ). Chương 4 - Kết cấu dân số (Kết cấu sinh học; kết cấu dân tộc; kết cấu xã hội). Mời các bạn cùng tìm hiểu về nội dung cuốn sách Dân số học đại cương này.


Ebook Đổi mới cơ chế phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học xã hội: Phần 2 - NXB Khoa học Xã hội

Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình trình bày: Những vấn đề cơ bản và giải pháp chủ yếu tua việc đổi mới cơ chế đầu tư phân bổ và sử dụng ngân sách Nhà nước cho hoạt động khoa học xã hội trong thời gian tới. Mục tiêu tổng quát của công trình này là nghiên cứu, xây dựng cơ sở khoa học cho việc đổi mới cơ chế đầu tư phân bổ, sử dụng và quản lý ngân sách Nhà nước cho hoạt động khoa học xã hội dựa trên những quan điểm đổi mới.


Ebook Giới tính và đời sống gia đình: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Nội dung chủ yếu của cuốn sách đề cập đến vấn đề giới tính và đời sống gia đình có liên quan mật thiết đến việc thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ của thế hệ trẻ nói riêng và của nhân dân nói chung. Phần 1 sách gồm: Một số vấn đề về giới, giới tính; xã hội hóa giới tính và sự phân hóa giới tính; cơ quan sinh dục và một số chức năng sinh lý sinh dục nam nữ.


Di động xã hội nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao trong các trường đại học (Nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)

Nghiên cứu đề ra một số định hướng khuyến nghị chính sách để giảm các tác động âm tính từ hiện tượng di động xã hội và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao tại các trường đại học tại Việt Nam hiện nay.


Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến việc bảo đảm quyền của người khuyết tật

Bài viết được chia thành bốn phần như sau: Phần thứ nhất trình bày khái quát về cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phần thứ hai trình bày khái quát về quyền của người khuyết tật, phần thứ ba trình bày những tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với việc bảo đảm quyền của người khuyết tật và phần thứ tư trình bày các giải pháp nhằm bảo đảm quyền của người khuyết tật trong thời đại công nghiệp 4.0.


Tài liệu mới download

tài liệu về diode
 • 05/01/2011
 • 81.055
 • 997
Mẫu Quản lí nghỉ phép năm
 • 02/04/2019
 • 88.493
 • 514

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Đồng bằng sông Cửu Long
 • 24/05/2018
 • 75.009
 • 864
Thiết chế xã hội
 • 22/04/2011
 • 32.301
 • 604

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu