Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Vật lý (6.761)

Tham số hóa độ phân giải của máy đo va chạm ATLAS trong phép đo xung lượng ngang của hạt Boson Z tại máy gia tốc LHC

Bài viết trình bày việc tìm các tham số hóa đồ thị độ phân giải của máy đo ATLAS trong phép đo Prz . Hàm số mô tả sự phụ thuộc của độ phân giải máy đo vào Prz có thể được sử dụng cho các chương trình mô phỏng khác nghiên cứu sâu hơn về ảnh hưởng của máy đo ATLAS lên phép đo Prz.


Higgs trong mô hình thống nhất tương tác mở rộng 3-4-1 tối thiểu với neutrino phân cực phải

Bài viết tập trung tính toán phần thế Higgs trong mô hình thống nhất tương tác mở rộng 3-4-1 tối thiểu với neutrino phân cực phải. Đây là một phiên bản thú vị xuất phát từ các mô hình 3-4-1 gốc.


Bài toán hỗn hợp thứ ba với điều kiện biên không thuần nhất đối với phương trình parabolic cấp hai trên miền lùi

Bài viết tập trung nghiên cứu bài toán hỗn hợp thứ ba đối với phương trình parabolic trên miền lùi. Sự tồn tại, cũng như tính trơn theo biến thời gian của nghiệm bài toán đã được thiết lập, với một số điều kiện cụ thể của hàm đã cho trên biên. Một ví dụ minh họa cho kết quả đạt được cũng được đưa ra.


Thiết kế buồng cộng hưởng cho laser rắn Nd:glass được bơm bằng laser diode

Bài viết trình bày các kết quả trong việc nghiên cứu, thiết kế tối ưu buồng cộng hưởng laser rắn Nd:glass được bơm bằng laser diode. Các nghiên cứu được tính toán nhờ sử dụng mô hình ma trận truyền chùm Gauss ABCD trong buồng cộng hưởng.


Thiết kế mới một số bài thí nghiệm vật lý đại cương

Bài viết này trình bày nội dung thiết kết một số bài thí nghiệm phục vụ giảng dạy các học phần thực hành Vật lý đại cương cho sinh viên ngành Vật lý học, Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật Điện - Điện tử của Trường Đại học Thủ Dầu Một. Các bài thiết kế bao gồm cả phần cơ và phần điện. Phần cơ gồm các thí nghiệm về sóng dừng trên dây đàn hồi, giao thoa sóng nước.


Phản huỳnh quang của tinh thể AgCl(I) khi hấp phụ trên bề mặt các phân tử chất nhuộm

Khi bề mặt tinh thể AgCl(I) hấp phụ các phân tử - tổ hợp phân tử chất nhuộm hình dạng phổ huỳnh quang và phản huỳnh quang không thay đổi. Điều đó chứng minh rằng chúng không làm thay đổi tâm phát xạ. Cường độ huỳnh quang giảm, nhưng cường độ phản huỳnh quang tăng lên đáng kể. Vị trí đỉnh phổ kích thích phản huỳnh quang tương tự đỉnh phổ hấp thụ của các phân tử chất nhuộm đơn lẻ hoặc liên hợp của chúng. Như vậy các phân tử thuốc nhuộm hấp thụ ánh sáng kích thích và tham gia vào quá trình kích thích huỳnh quang.


Mô hình học tập hỗn hợp và áp dụng vào dạy học chuyên đề cảm ứng điện từ lớp 11

Bài viết trình bày khái niệm, mô hình, cấp độ, mục đích sử dụng Học tập hỗn hợp. Việc phân tích các nội dung này để hiểu rõ về Học tập hỗn hợp, qua đó lựa chọn Mô hình lớp học đảo ngược khi dạy học chuyên đề Cảm ứng điện từ lớp 11.


Quantitative evaluation of near fault records generated via wavelet transform

Near-fault ground motions containing strong velocity pulses are of interest in the fields of seismology and earthquake engineering. Sites located in the vicinity of seismic faults may experience ground motions with the effect of forward directivity, causing most of the seismic energy in a single pulse registered early in the velocity history.


Optimum seismic design of short to mid rise steel moment resisting frames based on uniform deformation theory

In current work, an effective method is introduced for the optimal cross-section distribution in steel moment resisting frames under severe earthquakes by means of uniform deformation theory and adaptive method. The main goal is to distribute the construction material (weight) along the height of the structure in such a way that the lowest damage due to earthquakes is obtained. In adaptive method, materials gradually transfer from strong parts to weak parts by an iteration procedure during nonlinear time history analysis.


Dynamic properties of firoozkooh sand - silt mixtures

Test results revealed that shear modulus decreases with fines, and increases with relative density and confining pressure. Normalized shear modulus is not affected by fines, relative density and confining pressure, while damping ratio is affected by fines and confining pressure. Finally, field cyclic resistance ratios versus normalized shear wave velocity values are developed on the basis of cyclic triaxial and resonant column tests.


Khảo sát vai trò của ion Ce3+ đối với sự phát quang của ion Tb3+ trong vật liệu KMgSO4Cl:Ce3, Tb3

Bài viết này trình bày các kết quả thu được từ việc nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nền halosulphate KMgSO4Cl pha tạp các ion đất hiếm Ce3+ và Tb3+ cũng như nghiên cứu đặc trưng phổ phát quang của nó.


Giảng dạy vật lý với sự hỗ trợ của phần mềm mathematica

Bài viết này đề cập đến các ứng dụng của phần mềm Mathematica trong giảng dạy bộ môn Vật lý. Về cơ bản, phần mềm này cung cấp một nền tảng Toán học trên máy tính, cho phép người dạy tập trung đi sâu vào các khái niệm Vật lý thay vì mất thời gian đi qua các bước đại số hay toán học mà người học đã biết.


Comment analysis for product and service satisfaction from Thai customers’ review in social network

This paper proposes a sentiment analysis technique for Thai customers’ reviews. The proposed technique is based on the integration of Thai word extraction and sentiment analysis techniques for mining Thai customers’ opinions. Before the proposed technique is described in more detail, the segmentation problems of the Thai language are first discussed in the next section to clarify the problem.


Developing agent based heuristic optimisation system for complex flow shops with customerimposed production disruptions

The study of complex manufacturing flow-shops has seen a number of approaches and frameworks proposed to tackle various production-associated problems.


Noisy image classification using hybrid deep learning methods

The aim of this study was to investigate the DNN-based better noisy image classification system. At first, the autoencoder (AE)-based denoising techniques were considered to reconstruct native image from the input noisy image.


A hierarchical classifier for multiclass prostate histopathology image gleason grading

This paper proposes a new multiclass approach called multi-level (hierarchical) learning architecture (MLA). It addresses the binary classification tasks within the framework of a hierarchical strategy. It does so by accounting for the interaction between several classes and the domain knowledge.


Knowledge integration among flood disaster management team: Lessons from the kemaman district

This study comprises a qualitative research method using a variety of techniques. These include a case study approach performed by interviewing key informants as well as studying archival documents. In addition, site visits were made to flood location areas in order to better understand the district’s flood management team’s achievement.


Extensions to the k-amh algorithm for numerical clustering

The results obtained indicate that the two algorithms are as efficient as the fuzzy k-Means algorithm when clustering numerical values. Further, on an ANOVA test, k-AMH Numeric I obtained the highest accuracy score of 0.69 for the six datasets combined with p-value less than 0.01, indicating a 95% confidence level.


Luminescence properties of Tb, SmCo-doped in alkali aluminoborate glasses

The mechanism of this phenomenon is attributed to the f-f intersaction for either Tb3+/Sm3. The ABL:Tb, Sm glasses can produce color emission from green to red by properly tuning the relative ratio between Tb3+ and Sm3+.


Temperature gradient: A simple method for single crystal growth

In this article, we provide a simple method for growth of bulk single crystalline. By the control temperature along a vertical furnace, we can easily fabricate bulk single crystals. This technique is called the temperature gradient method. To create a temperature gradient along the body of the furnace, the density of resistance wire which is coiled along the body of furnace is different.


Effect of annealing temperature on photoluminescence emission and photocatalytic activity of hydrothermal ZnO nanorods

This work reports photoluminescence evolution of hydrothermally homogeneous ZnO nanorods under thermal annealing at various temperatures. The crystalline structure and morphology of synthesized samples were characterized by X-ray diffractometry and Scanning Electron Microscopy.


Study on elastic deformation of interstitial alloy FeC with BCC structure under pressure

The elastic deformations of main metal A is special case of elastic deformation for interstitial alloy AB. The theoretical results are applied to alloy FeC under pressure. The numerical results for this alloy are compared with the numerical results for main metal Fe and experiments.


Effect of next nearest neighbor interaction on thermodynamic properties of ultrathin magnetic films

This work studies on the thermodynamic properties of the ultra-thin magnetic films within the framework of a transverse Ising model. Equations for free energy, entropy and specific heat of spin system are obtained by using the mean field approximation.


Nghiên cứu chế tạo và khả năng oxi hóa m-xylen của vật liệu xúc tác Bi2Zr2O7

Vật liệu Bi2Zr2O7 đã được chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt - nung (Hydrothermal-calcination method). Ảnh hưởng của độ pH và nhiệt độ nung lên tính chất của vật liệu đã được khảo sát thông qua nhiễu xạ kế tia X (XRD), phân tích nhiệt vi trọng (DGT), quét nhiệt lượng (DSC), hiển vi điện tử quét (SEM), phổ tán sắc năng lượng (EDS), xác định diện tích bề mặt riêng BET (Micromeritics Tristar 3000 V6.04).


Nghiên cứu lí thuyết nóng chảy của hợp kim thay thế AB xen kẽ nguyên tử C với cấu trúc lập phương tâm khối

Từ mô hình hợp kim thay thế AB xen kẽ nguyên tử C và điều kiện bền vững tuyệt đối trạng thái hợp kim, Bài viết rút ra biểu thức giải tích của nhiệt độ bền vững tuyệt đối trạng thái hợp kim và nhiệt độ nóng chảy cùng với phương trình đường cong nóng chảy của hợp kim này bằng cách áp dụng phương pháp thống kê mômen.


Ảnh hưởng của nút khuyết đến tính chất nhiệt động của hợp kim xen kẽ ABC với cấu trúc lập phương tâm khối ở áp suất không

Bài viết tập trung phân tích giải tích nồng độ nút khuyết cân bằng và các đại lượng nhiệt động như khoảng cách lân cận gần nhất trung bình, năng lượng tự do, các hệ số nén đẳng nhiệt và đoạn nhiệt, các môđun đàn hồi đẳng nhiệt và đoạn nhiệt, hệ số dãn nở nhiệt, các nhiệt dung đẳng tích và đẳng áp, entrôpi của hợp kim xen kẽ tam nguyên có khuyết tật với cấu trúc lập phương tâm khối bằng phương pháp mômen thống kê.


Tổng hợp vật liệu Bi2Sn2O7/CoFe2O4 bằng phương pháp hóa hỗ trợ vi sóng và hoạt tính quang xúc tác

Vật liệu tổ hợp Bi2Sn2O7/CoFe2O4 được tổng hợp thành công bằng phương pháp hóa hỗ trợ vi sóng. Vật liệu Bi2Sn2O7/CoFe2O4 đã được khảo sát các tính chất trên các thiết bị nhiễu xạ tia X (XRD), hiển vi điện tử quét (SEM), phổ tán sắc năng lượng tia X (EDS), phổ khuếch tán phản xạ UV-Vis (DRS) và từ kế mẫu rung (VSM).


Khảo sát cấu trúc dẫn xuất Brom của phân tử Bisphenol A bằng lý thuyết phiếm hàm mật độ

Bài viết “Khảo sát cấu trúc dẫn xuất clo của phân tử Bisphenol A bằng lý thuyết phiếm hàm mật độ” trình bày kết quả nghiên cứu một số dẫn xuất chứa brom của Bisphenol A trong pha khí.


Testing the f(R) theory of gravity

A procedure of testing the f(R)-theory of gravity is discussed. The latter is an extension of the general theory of relativity (GR). In order this extended theory (in some variant) to be really confirmed as a more precise theory it must be tested. To do that we first have to solve an equation generalizing Einstein’s equation in the GR.


Facile synthesis and electrical characteristics of n-SnO2/p-NiO nanowire heterojunctions

In the current work, we report a facile synthesis of n-SnO2/p-NiO nanowire heterojunctions by a drop-coating approach. The pure SnO2 and NiO nanowires (NWs) were grown by chemical vapor deposition (CVD) and hydrothermal methods, respectively. Morphology, composition and crystal structures of the NWs and heterojunctions were investigated by means of field emission scanning electron microscopy (FESEM), energy dispersive spectroscopy (EDS) and X-ray diffraction (XRD), respectively.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Hiện tượng siêu lỏng
 • 22/08/2011
 • 21.870
 • 558
Vật lí nguyên tử
 • 31/05/2011
 • 48.138
 • 716
Thiên hà (Đặng Vũ Tuấn Sơn)
 • 25/03/2011
 • 47.996
 • 486
Sự sống lượng tử
 • 06/10/2011
 • 76.887
 • 426

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu