Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Văn hóa xã hội (6.022)

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận danh hiệu và một số chế độ ưu đãi đối với nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề mới về tỉnh Bạc Liêu.


Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Nam do UBND tỉnh Quảng Nam ban hàng ngày 16 tháng 4 năm 2019.


Thông báo số 153/TB-VPCP ban hành ngày 18/4/2019

Thông báo số 153/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng ban chỉ đạo 896 tại cuộc họp ban chỉ đạo do văn phòng Chính phủ đưa ra ngày 18 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 430/QĐ-TTg ban hành ngày 19/4/2019

Quyết định số 430/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 229/QĐ-UBDT ban hành ngày 23/04/2019

Quyết định số 229/QĐ-UBDT về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Uy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc ban hành ngày 23 tháng 04 năm 2019.


Quyết định số 920/QĐ-BCT năm 2019

Quyết định số 920/QĐ-BCT về việc ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 731/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước

Quyết định số 731/QĐ-UBND phê duyệt đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2019-2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.


Quyết định số 428/QĐ-TTg ban hành ngày 18/4/2019

Quyết định số 428/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 421/QĐ-TTg năm 2019

Quyết định số 421/QĐ-TTg ban hành chương trình công tác năm 2019 của ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2019.


Kế hoạch Số: 05/KH- LĐ

Kế hoạch Số: 05/ KH- LĐ trình bày tổ chức Tết Trung Thu năm 2018. Tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể đối với công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động xã hội, xây dựng môi trường thân thiện...


Báo cáo số 238 /BC-SVHTTDL

Báo cáo số 238 /BC-SVHTTDL tổng kết công tác Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2014. Thực hiện Công văn số 474/MTNATL-VP ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc báo cáo tổng kết công tác Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2014


Bàn về quy định mới của bộ Luật hình sự năm 2015 liên quan đến chế định người giúp sức

Bài viết bàn về quy định mới của Bộ Luật Hình sự năm 2015 liên quan đến chế định người giúp sức. Qua bài viết, người đọc nắm được kiến thức cơ bản về khái niệm pháp lý người thực hành và người giúp sức và nguyên nhân dẫn đến thực trạng này. Chính vì thế mà đã có sự sửa đổi về quy định của Bộ luật hình sự năm 2015.


Chỉ thị số 13/7/2015/CT-UBND

Chỉ thị Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 gồm các nội dung chính: Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, tăng trưởng bền vững,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Đề án số 104/2016/ĐA-UBND

Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế gắn với phát triển du lịch huyện Yên Thế giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo gồm các nội dung chính: Thực trạng và sự cần thiết để xây dựng đề án, căn cứ xây dựng đề án, mục tiêu đề án, nội dung đề án,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Đề án Tổ chức lễ hội giỗ Tổ các vua Hùng tại đền thờ Hùng Vương, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

Tài liệu gồm các nội dung chính: Căn cứ pháp lý và sự cần thiết để xây dựng đề án, thực trạng công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích và lễ hội giỗ tổ các vua Hùng, nội dung mục tiêu, giải pháp và kinh phí tổ chức lễ hội,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Đề án Xây dựng thành phố Kon Tum đến năm 2015 đạt 70% mức tiêu chuẩn đô thị loại II vùng cao, vùng sâu, biên giới

Tài liệu gồm các nội dung chính: Đánh giá hiện trạng đô thị thành phố Kon Tum, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, danh mục dự án đầu tư, huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng đô thị,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Quyết định số 1352/2016/QĐ-UBND

"Quyết định Ban hành Đề án Bảo tồn và phát huy Di sản Không gian văn hóa Cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020" nhằm bảo tồn và phát huy di sản Không gian văn hóa cồng chiêng, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung.


Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, gia đình, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài khi tổ chức, hoặc tham gia tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Quy định gồm 3 chương, 14 điều: Chương 1 - Quy định chung; Chương 2 - Quy định cụ thể; Chương 3 - Điều khoản thi hành.


Báo cáo đánh giá tác động chính sách dự thảo Nghị định về Quản lý và tổ chức lễ hội

Báo cáo trình bày chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Báo cáo đánh giá tác động chính sách của dự thảo Nghị định về Quản lý và tổ chức lễ hội.


Nghị định Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý và tổ chức hội. Mời các bạn cùng xem qua.


Dự án số 658/DA-UBND

"Dự án Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Sán Chay gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại xóm Đồng Tâm xã Tức Tranh huyện Phú Lương giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025" nhằm hướng tới 4 mục tiêu chính: Bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể Quốc gia Múa Tắc xình và hát Sấng Cọ của người Sán Chay; Góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; Tăng thu nhập cho người dân địa phương, giảm nghèo bền vững; Nâng cao năng lực tổ chức kinh doanh cho cộng đồng địa phương.


Kế hoạch số 156/KH-UBND

"Kế hoạch Tổ chức Hội thảo khoa học bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia “Lễ hội Ná Nhèm” xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn" nhằm tổ chức hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa 23/11 hàng năm. Hội thảo đồng thời cũng là dịp cập nhật và bổ sung các nguồn tài liệu, kết quả nghiên cứu, tổng kết mới…. làm cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn lễ hội nói chung. Từ đó, đề xuất với các cơ quan chức năng về định hướng phát triển trong lĩnh vực di sản văn hóa giai đoạn 2016- 2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Bắc Sơn.


Quyết định số 2058/2013/QĐ-TTg

"Quyết định Phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại - Hát Xoan Phú Thọ (Giai đoạn 2013 - 2020)" nhằm giữ gìn, lưu truyền, phát huy cho thế hệ mai sau những giá trị độc đáo, tập quán tốt đẹp về Hát Xoan gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.


Đề án số 104/ĐA-UBND

Đề án "Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế gắn với phát triển du lịch huyện Yên Thế giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo" nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị di tích cấp quốc gia đặc biệt Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế gắn liền với công tác phát triển du lịch của huyện. Từ đó, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu của thị trường du lịch trong và ngoài nước.


Báo cáo số 226/BC-SVHTTDL

"Báo cáo kết quả quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018" nhằm báo cáo, kiểm tra để chất lượng công tác quản lý lễ hội ngày được nâng lên, hoạt động ngày đi vào nề nếp, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, các tầng lớp nhân dân và phù hợp với sự phát triển kinh tế của đất nước.


Báo cáo kết quả rà soát về sự phù hợp của TTHC với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Báo cáo kết quả rà soát về sự phù hợp của TTHC với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến trình bày việc Thực hiện công văn số 814/UBND-NC, ngày 04/04/2018 của UBND huyện Khánh Vĩnh về việc báo cáo các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cụ thể như sau,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định số 2405/QĐ-BVHTTDL

Quyết định số 2405/QĐ-BVHTTDL Về việc xếp hạng di tích quốc gia. Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa;...


Quyết định số 2476/QĐ-BVHTTDL

Quyết định số 2476/QĐ-BVHTTDL Về việc tham dò, khai quật khảo cổ. Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa;...


Quyết định số 1328/QĐ-BVHTTDL

Quyết định số 1328/QĐ-BVHTTDL về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;...


Quyết định số 1437/QĐ-BVHTTDL

Quyết định số 1437/QĐ-BVHTTDL Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Kế hoạch Số: 05/KH- LĐ
  • 18/10/2018
  • 40.287
  • 607

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu