Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Văn Bản Luật (82.196)

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm bao gồm thủ tục công bố sản phẩm; thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu…


Thông tư số 50/2016/TT-BYT

Thông tư số 50/2016/TT-BYT quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm. Thông tư này quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm được sản xuất trong nước, nhập khẩu; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.


Thông tư số 02/2019/TT-BCT

Thông tư số 02/2019/TT-BCT quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió căn cứ Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012. Mời các bạn cùng tham khảo văn bản để nắm chi tiết hơn nội dung.


Luật số 102/2016/QH13

Luật số 102/2016/QH13 quy định về Luật trẻ em được dựa trên Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình bày những quy định chung; quyền và bổn phận của trẻ em; chăm sóc và giáo dục trẻ em; bảo vệ trẻ em; trẻ em tham gia vào các vấn đề về trẻ em...


Quyết định số 2536/QĐ-BYT

Quyết định số 2536/QĐ-BYT được căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; với nội dung ban hành bộ tài liệu Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng về ngôn ngữ trị liệu đối với người bệnh đột quỵ, chấn thương sọ não và bại não.


Nghị định Số 40/2019/NĐ-CP

Nghị định Số 40/2019/NĐ-CP với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Cụ thể sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 18/2015/NĐ-CP)


Thông tư số 39/2011/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 39/2011/TT-BLĐTBXH quy định về thiết bị dạy nghề cho các nghề: lắp đặt thiết bị cơ khí, nguội lắp ráp cơ khí, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề. Để nắm chi tiết hơn nội dung mời các bạn cùng tham khảo thông tư.


Quyết định số 2350/QĐ-BTNMT

Quyết định số 2350/QĐ-BTNMT ban hành Quy chế quản lý và hoạt động thư viện của Bộ Tài nguyên và Môi trường với nội dung về cập nhật và khai thác thư viện điện tử tài nguyên và môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo quyết định để nắm chi tiết hơn nội dung.


Thông tư số 05/2020/TT-BVHTTDL

Thông tư số 05/2020/TT-BVHTTDL Quy định về đánh giá hoạt động thư viện cụ thể quy định chi tiết Điều 37 của Luật Thư viện về đánh giá hoạt động thư viện, gồm mục đích, nguyên tắc và thực hiện đánh giá hoạt động thư viện.


Công văn số 1676/BGDĐT-GDTrH

Công văn số 1676/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn triển khai đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2018-2025. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của công văn.


Luật số 46/2019/QH14

Luật Thư viện số 46/2019/QH14 quy định về thành lập, hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện.


Thông tư số 1/2020/TT-BVHTTDL

Thông tư số 1/2020/TT-BVHTTDL Quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện; thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, chia tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Quyết định số 1665/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 1665/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” với mục tiêu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại các nhà trường. Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.


Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT

Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.


Thông tư số 420/BVHTTDL-TV

Thông tư số 420/BVHTTDL-TV về việc góp ý dự thảo các Thông tư quy định chi tiết Luật Thư viện quy định về việc bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tiêu chí, nguyên tắc sử dụng tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện; mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện...


Nghị định số 93/2020/NĐ-CP

Nghị định số 93/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện với đối các đối tượng áp dụng bao gồm cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động thư viện hoặc có liên quan đến hoạt động thư viện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Quyết định số 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 522/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2015”.


Quyết định số 326/KT Trường Đại học Cần Thơ

Quyết định số 326/KT về việc ban hành Quy định tạm thời cách trình bày chuyên đề, tiểu luận, luận văn, luận án áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo thuộc Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ.


Công văn số 15/BXD-VLXD

Công văn số 15/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn thủ tục xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 19/BXD-VLXD

Công văn số 19/BXD-VLXD năm 2019 về gửi mẫu để phục vụ nghiên cứu và làm thí nghiệm do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 34/BXD-VLXD

Công văn số 34/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn và áp mã hàng hóa xuất khẩu đá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 1021/TCT-DNL

Công văn số 1021/TCT-DNL năm 2019 về đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 425/BXD-KHCN

Công văn số 425/BXD-KHCN năm 2019 về dự án xây dựng Khu thương mại dịch vụ tổng hợp do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 464/KCB-QLHN

Công văn số 464/KCB-QLHN năm 2019 về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 487/TTg-CN

Công văn số 487/TTg-CN năm 2019 về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 541/BXD-KTXD

Công văn số 541/BXD-KTXD năm 2019 về giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 560/TTg-CN

Công văn số 560/TTg-CN năm 2019 về khẩn trương thực hiện biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 579/KCB-PHCN&GĐ

Công văn số 579/KCB-PHCN&GĐ năm 2019 về quản lý dịch vụ xoa bóp (massage) do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 606/TTg-KGVX

Công văn số 606/TTg-KGVX triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 689/TTg-NN

Công văn số 689/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
 • 09/01/2021
 • 20.629
 • 141
Thông tư số 50/2016/TT-BYT
 • 09/01/2021
 • 36.333
 • 416
Thông tư số 02/2019/TT-BCT
 • 17/12/2020
 • 51.832
 • 153
Luật số 102/2016/QH13
 • 23/11/2020
 • 30.418
 • 135
Quyết định số 2536/QĐ-BYT
 • 14/11/2020
 • 14.319
 • 769
Nghị định Số 40/2019/NĐ-CP
 • 10/11/2020
 • 59.314
 • 737
Thông tư số 39/2011/TT-BLĐTBXH
 • 14/10/2020
 • 23.856
 • 595
Quyết định số 2350/QĐ-BTNMT
 • 14/10/2020
 • 40.147
 • 537
Thông tư số 05/2020/TT-BVHTTDL
 • 14/10/2020
 • 37.299
 • 741

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu