Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Văn Bản Luật (81.352)

ỨNG DỤNG CỦA BẤT BIẾN VÀ NỬA BẤT BIẾN TRONG BÀI TOÁN TỔ HỢP

Bất biến là một trong những khái niệm trung tâm của toán học. Nó có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của Toán học: Đại số, Hình học, Tô-pô, Lý thuyết số, Xác suất, Phương trình vi phân


PLASTIC TRONG ĐẠI DƯƠNG VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Gần đây, cái chết của cá voi hoa tiêu vây ngắn tại Thái Lan đã gây bức xúc cho nhiều người. Con cá nuốt 85 túi nhựa vì tưởng nhầm là thức ăn. Nhiều cá thể rùa biển và cá nược từng thiệt mạng vì lý do tương tự. Hồi tháng 3, dân mạng sửng sốt trước đoạn video do thợ lặn người Anh Rich Horner quay khi bơi qua “biển rác” gần đảo Bali, Indonesia.


Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang

Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND TP HCM

Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao ban hành kèm theo quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016.


Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ban hành đơn giá về tư liệu môi trường; lưu trữ tài liệu đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, xây dựng ứng dụng phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.


Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai

Quyết định này quy định về phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về thẩm định giá tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật; quy định về Hội đồng thẩm định giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;


Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 3, Khoản 4, Điều 3; Khoản 2 Điều 4 và Khoản 4 Điều 5 của Quy định quản lý thuốc Bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.


Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND tỉnh Nam Định

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nam Định. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;


Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng

Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ban hành Quyết định này Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình

Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nước khoáng thiên nhiên dùng để ngâm, tắm, trị bệnh, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.


Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND về việc quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;


Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông

Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông.


Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 04 thành 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định về nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.


Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND TP HCM

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.


Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;


Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chức danh tương đương thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông.


Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp trưởng, cấp phó thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị.


Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND tỉnh Trà Vinh

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ban hành quy định về điều kiện nuôi tôm nước lợ siêu thâm canh, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ban hành quy định bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND tỉnh Hoà Bình

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hoà Bình. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;


Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND tỉnh Nam Định

Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp cho đối tượng là người khuyết tật theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;


Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương

Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này quy định chi tiết thực hiện Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang.


Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động thí điểm đối với xe chở người bốn bánh chạy bằng năng lượng điện tại các Khu du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nghị định số 144/2004/NĐ-CP
  • 29/10/2009
  • 62.935
  • 954
Nghị định số 28/2007/NĐ-CP
  • 22/09/2009
  • 54.101
  • 245
Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN
  • 31/10/2009
  • 11.951
  • 266

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu