Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Văn Bản Luật (81.198)

Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau

Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp trong quản lý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Cà Mau do UBND tỉnh Cà Mau ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 220/QĐ-QLD

Quyết định số 220/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 24 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - đợt 102 bổ sung do Cục trưởng Cục quản lý dược ban hành ngày 16 tháng 04 năm 2019.


Quyết định số 451/QĐ-TTg ban hành ngày ngày 22/04/2019

Quyết định số 451/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ra quyết định ngày 22 tháng 04 năm 2019.


Quyết định số 233/QĐ-QLD

Quyết định số 233/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 02 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại việt nam - đợt 102 bổ sung.


Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Nam do UBND tỉnh Quảng Nam ban hàng ngày 16 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 834/QĐ-UBND tỉnh An giang

Quyết định số 834/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án phát triển nguồn năng lượng mặt trời tỉnh An Giang giai đoạn đến 2020, xét đến 2030 do Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2019.


Kế hoạch số 383/KH-BYT

Kế hoạch số 383/KH-BYT về việc triển khai các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 của ngành y tế được ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành.


Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2019.


Nghị định số 34/2019/NĐ-CP

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Chính phủ ban hành ngày 24 tháng 4 năm 2019.


Thông báo số 151/TB-VPCP ban hành ngày 17/04/2019

Thông báo số 151/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề cung cấp than cho sản xuất điện và các hộ tiêu thụ khác do văn phòng Chính Phủ đưa ra ngày 17 tháng 04 năm 2019.


Chỉ thị số 10/CT-TTG ban hành ngày 22/4/2019

Chỉ thị số 10/CT-TTG về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do Thủ tướng Chính phủ ban hành.


Chỉ thị số 11/CT-TTg ban hành ngày 23/4/2019

Chỉ thị số 11/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm khắc phục những yếu kém, tồn tại nêu trên và tiếp tục thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định và lành mạnh trong thời gian tới.


Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định do UBND tỉnh Bình Định ban hành căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015, Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013, Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014, Luật Xây dựng ngày 18/6/2014...


Chỉ thị số 12/CT-TTg ban hành ngày 25/4/2019

Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Khánh Hòa.


Quyết định số 230/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 230/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Ninh Bình. Quyết định kèm theo Danh mục thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình.


Quyết định số 232/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 232/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2019.


Thông tư số 22/2019/TT-BTC

Thông tư số 22/2019/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 1 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.


Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT

Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành ngày ngày 12 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 472/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 472/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Gia Viễn do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 16 tháng 04 năm 2019.


Quyết định số 936/QĐ-BNG

Quyết định số 936/QĐ-BNG về việc phân loại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành kèm theo “Danh sách phân loại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài” làm cơ sở thực hiện một số chế độ quy định tại Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019.


Thông báo số 153/TB-VPCP ban hành ngày 18/4/2019

Thông báo số 153/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng ban chỉ đạo 896 tại cuộc họp ban chỉ đạo do văn phòng Chính phủ đưa ra ngày 18 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 418/QĐ-TTg năm 2019

Quyết định số 418/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới” do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2019.


Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT

Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 09/4/2007 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động và kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển và khu vực vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa.Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015


Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ban hành quy định về huy động, quản lý, sử dụng quỹ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Cà Mau do UBND tỉnh Cà Mau ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2019.


Thông báo số 147/TB-VPCP năm 2019

Thông báo số 147/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng do Văn phòng Chính phủ công bố ngày 14 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ban hành quy định cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cơ quan quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.


Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Cà Mau do UBND tỉnh Cà Mau ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2019. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
 • 27/07/2013
 • 74.867
 • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Nghị định số 19/1999/NĐ-CP
 • 26/11/2009
 • 24.547
 • 676
Chỉ thị số 03/2002/CT-NHNN
 • 31/10/2009
 • 28.930
 • 908
Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT
 • 30/11/2009
 • 85.992
 • 275

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu