Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Văn Bản Luật (81.135)

Thông tư số 13/2013/TT-BGTVT

Nội dung chính của "Thông tư số 13/2013/TT-BGTVT" trình bày việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật duy tu, bảo dưỡng hệ thống VTS luồng Sài Gòn - Vũng Tàu. Mời các bạn tham khảo!


Quyết định số 79/QĐ­BXD

Nội dung chính của "Quyết định số 79/QĐ­BXD" trình bày công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Mời các bạn tham khảo!


Ebook Hỏi đáp về pháp luật kinh tế tại Việt Nam: Phần 1 - NXB Thống Kê

Ebook Hỏi đáp về pháp luật kinh tế tại Việt Nam với kết cấu nội dung gồm 6 chương, phần 1 ebook gồm 3 chương đầu. Với mục tiêu giúp bạn đọc có cách nhìn vừa khái quát vừa cụ thể các quy định pháp luật Việt Nam về các loại hình doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp, hợp đồng kinh tế, thị trường chứng khoán, cuốn sách: “Hỏi đáp về pháp luật kinh tế tại Việt Nam” do hai tác giả: Luật sư Lê Thành Châu và Luật gia Nguyễn Thu Thảo thực hiện dưới hình thức hỏi-đáp. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook.


Ebook Luật doanh nghiệp 2006: Phần 1 - NXB Lao động Xã hội

Nội dung sách Luật doanh nghiệp 2006 được ấn hành quý 1 năm 2006 với kết cấu nội dung gồm 10 chương, phần 1 sách gồm 5 chương đầu trình bày về: Những quy định chung, thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh. Mời các bạn cùng tham khảo ebook.


Ebook Hỏi - đáp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Phần 1 - NXB Chính Trị Quốc gia - Sự thật

Sách được ấn hành với mục đích tuyên truyền phổ biến pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhà xuất bản giới thiệu cuốn sách được cho là cẩm nang với các doanh nhân và quản lý doanh nghiệp trong hoạt dộng thực tế. Phần 1 sách gồm 28 câu hỏi - đáp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Luật doanh nghiệp 2006: Phần 2 - NXB Lao động Xã hội

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách trình bày tiếp các nội dung còn lại như sau: Chương 6. Doanh nghiệp tư nhân, chương 7 nhóm công ty, chương 8 tổ chức giải thể và phá sản doanh nghiệp, chương 9 quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, và chương 10 điều khoản thi hành.


Ebook Hỏi đáp về pháp luật kinh tế tại Việt Nam: Phần 2 - NXB Thống Kê

Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook gồm 3 chương còn lại. Trong quá trình biên soạn các tác giả đã bám sát các văn bản pháp luật hiện hành làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của các vấn đề có liên quan. Đồng thời so sánh, phân tích làm nổi bật những chồng chéo trong các quy định pháp luật kinh tế và những hạn chế của chúng so với luật của các nước trong khu vực và trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách Hỏi đáp về pháp luật kinh tế tại Việt Nam.


Ebook Hỏi - đáp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Phần 2 - NXB Chính Trị Quốc gia - Sự thật

Phần 2 sách gồm các câu hỏi đáp còn lại liên quan đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như: Điều kiện gì để doanh nghiệp có dự án nông nghiệp được hỗ trợ cước phí vận tải, hay mức hỗ trợ cước phí vận tải là bao nhiêu? và các câu hỏi tương tự đều được giải đáp trong ebook Hỏi - đáp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Luật doanh nghiệp năm 2005: Phần 1 - NXB Thống Kê

Luật doanh nghiệp được ban hành bao gồm 10 chương với 172 điều, so với Luật doanh nghiệp năm 1999, Luật doanh nghiệp có những nội dung đổi mới cơ bản như: Mở rộng phạm vi và đối tượng áp dụng, đơn giản và rõ ràng hơn trọng việc thành lập và đăng ký kinh doanh, hoàn thiện quản trị doanh nghiệp, tăng cường quản lý nhà nước... Phần 1 sách gồm 4 chương đầu.


Ebook Luật doanh nghiệp năm 2005: Phần 2 - NXB Thống Kê

Phần 2 sách tiếp tục trình bày 6 chương cuối gồm nội dung: Công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức lại giải thể và phá sản doanh nghiệp, quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp... Nhằm đáp ứng nhu cầu tim hiểu và thực thi các quy định mới nhất về tổ chức và quản lý hoạt động doanh nghiệp vì vậy mà sách Luật doanh nghiệp năm 2005 được xuất bản.


Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND bàn về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2018.


Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND trình bày về việc ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh An Giang.


Nghị quyết số 108/NQ-HĐND

Nghị quyết số 108/NQ-HĐND thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.


Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND

Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND quyết định ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.


Nghị quyết số 88/NQ-HĐND

Nghị quyết số 88/NQ-HĐND trình bày danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2018.


Nghị quyết số 30/NQ-HĐND

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND bàn về việc thông qua danh mục các công trình, dự án được phép thu hồi đất, các công trình, dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND tỉnh An Giang

Quyết định số: 45/2014/QĐ-UBND trình bày việc ban hành quy định và bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh An Giang.


Quyết định số 48/NQ-HĐND

Quyết định số 48/NQ-HĐND thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.


Báo cáo số 1259/BC-UBND

Báo cáo trình bày chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Thông tư số 107/2017/TT-BTC

Thông tư số 107/2017/TT-BTC trình bày hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung thông tư.


Thông tư số 12/2018/TT-BNNPTNT

Thông tư số 12/2018/TT-BNNPTNT được ban hành ngày 05 tháng 10 năm 2018 về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật. Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động nhập khẩu, sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; đánh giá sự phù hợp và công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam.


Thông tư số 42/2018/TT-BCT

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 42/2018/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân (sau đây gọi là Thông tư số 31/2015/TT-BCT).


Thông tư số 12/2016/TT-BXD

Thông tư này quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vừng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù. Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến công tác lập quy hoạch xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam đề phải thực hiện theo các quy định tại thông tư này.


Thông tư số 15/2018/TT-BTTT

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.


Thông tư số 16/2018/TT-BNNPTNT

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT.


Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH quy định về việc phối hợp giữa cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng có liên quan trong thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính.


Thông tư số 20/2018/TT-BTNMT

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và thay thế Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường.


Quyết định số 320/QĐ-BYT

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; xét Biên bản họp của Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Hóa sinh của Bộ Y tế; theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh.


Thông tư 112/2018/TT-BTC

Thông tư số 112/2018/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2018 về việc sửa đối, bổ sung một số điều tại thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.


Thông tư số 44/2018/TT-BCT

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017; Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương; theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết dịnh số 901/QĐ-BCT
 • 04/06/2013
 • 96.289
 • 522
Quyết định số 925/QĐ-TTg
 • 08/12/2017
 • 66.686
 • 877
Quyết định số 2339/QĐ-UBND
 • 07/11/2012
 • 87.643
 • 364
Nghị định số 78/2002/NĐ-CP
 • 10/10/2009
 • 16.748
 • 530

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu