Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Triết học (3.742)

Bàn về “hữu” và “vô” trong lịch sử triết học Trung Quốc

Bài viết này bàn về “Hữu” và “Vô” - cặp phạm trù có ý nghĩa vũ trụ luận quan trọng của triết học Trung Quốc, được biểu hiện chủ yếu trong tư tưởng của Đạo Gia thời kỳ Tiên Tần và Huyền học thời kỳ Ngụy - Tấn.


Tìm hiểu quan điểm biện chứng về chân lý

Chân lý là một khái niệm cơ bản của lý luận nhận thức. Cùng cặp với khái niệm chân lý là khái niệm sai lầm. Chân lý là quan điểm (luận điểm, quan niệm, tư tưởng, ý kiến, phán đoán) đúng đắn; còn sai lầm là quan điểm không đúng đắn. Theo lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy tâm, chân lý có tính chủ quan, phụ thuộc vào chủ thể nhận thức.


Quy luật ba giai đoạn phát triển trong triết học thực chứng của Auguste Comte

Quy luật ba giai đoạn phát triển được xem là cơ sở lý luận cơ bản, đồng thời cũng là phương pháp nghiên cứu và trình bày trong toàn bộ hệ thống triết học thực chứng của A. Comte. Ông cho rằng, từng cá nhân cho đến cộng đồng và ở hầu khắp mọi lĩnh vực của tri thức của nhân loại đều trải qua ba giai đoạn phát triển: thần học hay hư cấu; siêu hình hay trừu tượng; và khoa học hay thực chứng.


Tư tưởng “nhân nghĩa” của Nguyễn Trãi và ý nghĩa trong định hướng lối sống cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay

Bài viết nghiên cứu về tư tưởng “nhân nghĩa” của Nguyễn Trãi, tư tưởng đó được hình thành từ truyền thống “nhân nghĩa” của dân tộc Việt Nam và có kế thừa, phát triển tư tưởng “nhân nghĩa” của Nho giáo.


Quan điểm nhân học triết học trong tác phẩm “Vị trí con người trong vũ trụ” của Max Scheler

Bài viết nghiên cứu chủ đề của tác phẩm “Vị trí con người trong vũ trụ” của Max Scheler, người sáng lập ra nhân học triết học hiện đại; sự thống nhất giữa sinh thể và tinh thần quá trình tiến hóa bốn giai đoạn; khám phá yếu tố tinh thần như một hiện tượng thiếu tự nhiên và độc lập...


Vận dụng triết lý vô ngôn - hành động của Bác Hồ trong triển khai “học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Muốn học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Người, chúng ta cần phải hiểu rõ và quán triệt triết lý sống đặc sắc đã định hướng suốt cuộc đời cách mạng cao cả của Người. Ở vào hoàn cảnh, điều kiện có nhiều biến động và thay đổi hiện nay, mỗi người Việt nam, nhất là lớp trẻ, hoàn toàn có thể vận dụng và học tập triết lý đặc sắc của Bác Hồ để làm định hướng lý tưởng cho hoạt động sống.


Reframing the knowledge debate, with a little help from the Greeks

Knowledge is a topic that covers many disciplines with writers attempting to formulate an understanding of it and its relevance to their field. Philosophical frameworks may offer a way to gain a deeper appreciation of its relevance to management and organisations, looking in particular at Socrates, Plato and Aristotle.


Essential results of international scientific workshop: The thought of K. Marx on distributive justice and its present significances

At present, when the fast economic development of countries in the world is sometimes accompanied by social injustices and inequalities, the problem of social justice in general and distributive justice in particular must be seriously raised again.


Quan niệm của C.Mác về công bằng xã hội và dân chủ

Theo C.Mác, công bằng xã hội là một trong những tiêu chuẩn chủ yếu của sự tiến bộ xã hội, sự phát triển con người, đồng thời nó còn là động lực cơ bản của sự phát triển xã hội. Cùng với khái niệm công bằng xã hội, C.Mác luôn quan tâm đến vấn đề về dân chủ cũng như quá trình để đạt đến dân chủ đích thực cho giai cấp công nhân nói riêng và nhân dân lao động nói chung.


Công bằng xã hội trong quan niệm của một số nhà triết học chính trị Mỹ

Bài viết trình bày công bằng xã hội trong quan niệm của một số nhà triết học chính trị Mỹ như Marion Young, John Rawls, J.J. Rousseau... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Giảng dạy triết học Mác – Lênin trong trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Thực trạng và giải pháp

Bài viết trình bày khái niệm phương pháp và phương pháp dạy học đại học; phương pháp dạy triết học Mác - Lênin trong trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thời gian qua, thực trạng và nguyên nhân; một số kiến nghị về phương pháp dạy Triêt học.


Một vài suy nghĩ về công tác nghiên cứu và giảng dạy Lịch sử Triết học phương Đông

Việc nghiên cứu, giảng dạy triết học phương Đông, một mặt, phải dựa trên quan điểm và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, nhưng mặt khác, phải dựa vào tính chất độc đáo trong nội dung tư tưởng và hình thức biểu hiện của triết lý phương Đông, qua những phạm trù, nguyên lý đặc biệt riêng có của triết lý tôn giáo phương Đông nhu "đạo", tồn tại", "hư không", "bản ngã "chân như". Để nghiên cứu và giảng dạy tốt triết học phương Đông còn cần phải kết hợp nhuần nhuyễn tính lịch sử và Lôgíc, tính truyền thống và hiện đại


Về triết lý nhân sinh của Jiddu Krishnamurti

Trạng huống tồn tại của con người chính là điểm xuất phát, đồng thời là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ triết lý nhân sinh của Krishnamurti. Krishnamurti và triết lý nhân sinh của ông không chỉ gieo ảnh hưởng nơi đời sống tinh thần của Ấn Độ đương đại mà còn cung cấp những gợi ý tham chiếu cho việc thấu hiểu toàn diện về tình cảnh hiện hữu của con người trong thế giới ngày nay.


Đối diện với chủ nghĩa thực dụng Mỹ

Chủ nghĩa thực dụng là đặc sản tinh thần của nước Mỹ. Không ít nhà nghiên cứu đã cho rằng chủ nghĩa thực dụng là lịch sử thu gọn của nước Mỹ từ khi phát hiện ra châu Mỹ đến những năm đầu thế kỷ XX.Với nước Mỹ, chủ nghĩa thực dụng là một trong những nhân tố làm nên tính cách Mỹ và văn hóa Mỹ.


Quyền lực chính trị trong lịch sử triết học phương Tây và những bài học xây dựng quyền lực chính trị hiện nay

Khi xã hội loài người phân chia thành hai lực lượng đối kháng nhau: Giai cấp thống trị và giai cấp bị trị, phạm trù quyền lực chính trị được các nhà tư tưởng và các triết gia phương Tây quan tâm sâu sắc trên cả phương diện lí luận lẫn thực tiễn nhằm xây dựng một xã hội với các mối quan hệ cộng đồng tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ, khả năng phát triển của mỗi cá nhân.


Khái niệm phương pháp: Định nghĩa và phân loại

Khái niệm phương pháp có vị trí quan trọng hàng đầu trong hệ thống các khái niệm của phương pháp luận. Mỗi phương pháp là một trong những cách thức hoạt động để đạt được một mục tiêu. Phương pháp hoạt động cùng với chủ thể hoạt động, mục tiêu hoạt động, phương tiện hoạt động, hiệu quả hoạt động là các mặt cơ bản của hoạt động. Có phương pháp hoạt động thực tiễn và có phương pháp hoạt động nhận thức.


Ebook Philosophy - The power of ideas: Part 1

(BQ) Part 1 book "Philosophy - The power of ideas" has contents: Dark blue velvet, the pre socratics, socrates, plato, philosophers of the hellenistic and christian eras, the rise of modern metaphysics and epistemology, the eighteenth and nineteenth centuries,... and other contents.


Ebook Philosophy - The power of ideas: Part 2

(BQ) Part 2 book "Philosophy - The power of ideas" has contents: Political philosophy, recent moral and political philosophy, philosophy and belief in god, feminist philosophy, eastern influences, postcolonial thought,... and other contents.


Mạng ngữ nghĩa trong việc giảng dạy triết học Mác - Lênin

Hệ thống mạng ngữ nghĩa này hướng đến hai mục tiêu: Thứ nhất, nhằm làm cho những kiến thức trừu tượng của triết học trở nên cụ thể, trực quan và dễ nắm bắt hơn, thứ hai, nhằm làm cho các khái niệm của triết học được lý giải sâu sắc, trung thực hơn


Tư tưởng của Hồ Chí Minh về quan điểm đạo đức của Phật giáo

Theo Hồ Chí Minh, quan điểm đạo đức của Phật giáo có giá trị không chỉ đối với phật tử mà đối với mọi người nói chung trong việc nhận thức và ứng xử theo giá trị Phật giáo.


Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về công nghiệp hóa và vận dụng ở Việt Nam

Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin coi công nghiệp hóa là “tất yếu thép” mà tất cả các nước muốn đi lên chủ nghĩa xã hội đều phải trải qua. Đối với những nước bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa như Việt Nam, vai trò của công nghiệp hóa càng quan trọng.


Quan điểm của C.Mác về hình thái kinh tế - xã hội

Sự khác biệt thực chất giữa quan điểm của C.Mác về hình thái kinh tế - xã hội với quan điểm của các nhà triết học trước C.Mác về hình thái kinh tế - xã hội là ở chỗ, lần đầu tiên C.Mác giải thích trên quan điểm duy vật biện chứng về quan hệ giữa tồn tại xã hội với ý thức xã hội, quan hệ giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất, quan hệ giữa cơ sở hạ tầng với kiến trúc thượng tầng.


Tư tưởng của Nguyễn Công Trứ về nhân sinh

Tư tưởng của Nguyễn Công Trứ về nhân sinh được hình thành do sự tác động của điều kiện gia đình, xã hội và phẩm chất cá nhân. Tư tưởng đó có nhiều nét đặc sắc. Tư tưởng của Nguyễn Công Trứ về nhân sinh thể hiện chủ yếu ở tư tưởng về các giai tầng xã hội và kẻ sĩ, về “chí nam nhi” và “hưởng lạc”, về sự dung hợp giữa Nho, Phật, Lão.


Học thuyết giá trị lao động: Một số vấn đề cần quan tâm

Học thuyết giá trị lao động của Mác là đúng đắn. Nhưng nếu “bảo vệ” Mác một cách giáo điều thì sẽ không chỉ ra được quan điểm thực của Mác. Theo những người tiếp thu Mác không phải từ gốc, Mác có ba điểm cốt tử rằng, “chỉ có lao động là nguồn gốc duy nhất của giá trị”, “thời gian làm việc là thước đo của giá trị lao động”, và “nguồn gốc duy nhất của giá trị thặng dư là lao động sống”.


Bài giảng Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin

Bài giảng với các nội dung: những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay; nhận thức về chủ nghĩa xã hội, con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Để nắm chắc chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.


Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 2): Phần 1

Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 2): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nhân sinh luận, bản chất của con người, vấn đề thiên mạng, thái độ với sự chết và quan niệm về sự bất hủ, đạo làm người,... Mời các các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 1): Phần 1

Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 1): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vài nét sơ lược về sự phát triển của Triết học Trung Hoa, những sự kiện lớn trong lịch sử Trung Hoa, thời đại Tiên Tần, dư ba của một thời đại - khoảng cuối đời chiến quốc đầu đời Hán,... Mời các các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 1): Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 1)" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về những vấn đề chính của vũ trụ luận trong triết học Trung Hoa, bản căn luận, lý khí luận, đại hóa luận, pháp tượng luận,... Mời các các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 1): Phần 3

Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 1): Phần 3 trình bày các nội dung về tri thức luận, khả năng và hạn độ của tri thức, biểu chuẩn của chân tri, phương pháp sưu cầu chân lý hay là phương pháp luận hiểu theo nghĩa thông thường, phương pháp luận hiểu như phương thế biểu thuật và luận chứng chân lý. Mời các các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 2): Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Đại cương Triết học Trung Quốc (Tập 2)" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về chính trị luận, vai trò của chính trị trong Triết học Trung Hoa, ba tiêu chuẩn của Mạnh Tử, thuyết tam thế của Hàn Phi, chủ trương của Khổng,... Mời các các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Bài tập Tắc nghẽn
 • 07/10/2017
 • 39.965
 • 729

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tiểu luận Triết học số 121
 • 28/06/2018
 • 99.448
 • 539
Tiểu luận Triết học số 99
 • 28/06/2018
 • 15.105
 • 502
Ebook Bên kia thiện ác: Phần 1
 • 01/06/2016
 • 61.523
 • 953
Công giáo trong mắt tôi
 • 16/02/2017
 • 59.205
 • 390

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu