Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trách nhiệm hình sự (164)

Công văn số 68/TANDTC-PC

Công văn số 68/TANDTC-PC năm 2019 về xét xử tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em do Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Thông tư liên tịch số 050/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP

Thông tư liên tịch này quy định phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân trong hoạt động lập, đối chiếu và gửi báo cáo thống kê hình sự. 2. Thống kê hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm: Thống kê tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; khởi tố, điều tra; truy tố; xét xử các vụ án hình sự; thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự do hai hoặc nhiều cơ quan quy định tại khoản 1 Điều này cùng thu thập, đối chiếu và báo cáo (sau đây gọi là thống kê hình sự liên ngành).


Thông tư số 02/2017/TT-BTP

Thông tư số 02/2017/TT-BTP Hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;....


Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC

Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC Hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền.


Thông tư số 40/2011/TT-BCA

Thông tư số 40/2011/TT-BCA Quy định tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân; Căn cứ Luật thi hành án hình sự năm 2010;...


Chỉ thị số 04/CT-BCT năm 2017

Chỉ thị số 04/CT-BCT ban hành về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành quy định của pháp luật về thủy điện.


Quyết đinh số 4495/QĐ-BCT

Quyết đinh số 4495/QĐ-BCT ban hành về Quy định về giá bán điện. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.


Thông tư liên tịch 61/2012/TTLT-BTC-BCA

Thông tư liên tịch 61/2012/TTLT-BTC-BCA quy định việc quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.


Quyết đinh số 4236/QĐ-BCT

Quyết đinh số 4236/QĐ-BCT Gia hạn thời gian điều tra vụ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam.


Quyết định số 3530/QD-UBND Tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3530/QD-UBND ban hành kế hoạch triển khai thi hành bộ luật hình sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;...


Quyết định số 715/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 715/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP VKSNDTC-TANDTC

Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP VKSNDTC-TANDTC ban hành hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự. Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2014 (sau đây gọi chung là Luật Thi hành án dân sự);...


Thông tư liên tịch số: 27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC

Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC về việc hướng dẫn chuyển hồ sơ trộm cắp để truy cứu trách nhiệm hình sự, căn cứ Bộ Luật Hình sự, căn cứ Bộ Luật Tố tụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Kế hoạch Số: 83/KH/SYT

Kế hoạch Số 83/KH/SYT. Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai đầy đủ có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch Số 28/KH/HĐND ngày 13/8/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh.


Nghị định 80/2011/NĐ-CP

Nghị định 80/2011/NĐ-CP Nghị định quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong nghị định này.


Nghị định 221/2013/NĐ-CP

Nghị định 221/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.


Luật 53/2010/QH12

Luật 53/2010/QH12 Luật thi hành án hình sự. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010.


Quyết định 1497/QĐ-TTg

Quyết định 1497/QĐ-TTg năm 2013 triển khai Hiệp định giữa Việt Nam và Căm-pu-chia về hợp tác song phương trong phòng, chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán do Thủ tướng Chính phủ ban hành.


Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA năm 2013 hợp nhất Nghị định về Quy chế quản lý kho vật chứng do Bộ Công an ban hành.


Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC

Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC hướng dẫn Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành.


Kế hoạch 4638/KH-UBND

Kế hoạch 4638/KH-UBND năm 2013 tổ chức sơ kết 3 năm triển khai Chỉ thị 48-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới", Thành phố Hồ Chí Minh.


Quyết định 13/2013/QĐ-UBND tỉnh Thái Bình

Quyết định 13/2013/QĐ-UBND về việc tổ chức thực hiện Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình.


Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA năm 2013 hợp nhất Nghị định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc do Bộ Công an ban hành.


Kế hoạch 213/KH-BCĐ

Kế hoạch 213/KH-BCĐ năm 2013 tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW do Ban Chỉ đạo 138/CP ban hành.


Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC

Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XIX của Bộ luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Toà án nhân dân tối cao ban hành.


Kế hoạch 5056/KH-UBND

Kế hoạch 5056/KH-UBND năm 2013 tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW năm 2010 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới do tỉnh Lâm Đồng ban hành.


Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG

Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao ban hành.


Nghị quyết 97/NQ-CP

Nghị quyết 97/NQ-CP năm 2013 phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ chủ trì xét duyệt hồ sơ đặc xá trong trường hợp đặc biệt do Chính phủ ban hành.


Quyết định 1329/QĐ-UBND

Quyết định 1329/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW và 48-CT/TW do tỉnh Vĩnh Long ban hành.


Quyết định 34/2013/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận

Quyết định 34/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Công văn số 68/TANDTC-PC
 • 30/06/2020
 • 85.815
 • 237
Thông tư số 02/2017/TT-BTP
 • 05/01/2018
 • 45.928
 • 484
Thông tư số 40/2011/TT-BCA
 • 15/12/2017
 • 93.647
 • 250
Chỉ thị số 04/CT-BCT năm 2017
 • 15/12/2017
 • 85.631
 • 128
Quyết đinh số 4495/QĐ-BCT
 • 15/12/2017
 • 56.842
 • 331
Quyết đinh số 4236/QĐ-BCT
 • 15/12/2017
 • 56.749
 • 889

Bộ sưu tập

BỘ LUẬTVỀ XÉT XỬ SƠ THẨM
 • 12/04/2013
 • 43.561
 • 491

Danh mục tài liệu