Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Toán học (8.742)

Tìm hiểu nội dung yếu tố thống kê trong chương trình toán tiểu học ở Việt Nam và Singapore

Bài viết giới thiệu nội dung, số lượng, mức độ, yêu cầu dạy học... của mạch kiến thức yếu tố thống kê trong chương trình toán Tiểu học ở Việt Nam và Singapore, với mục đích giúp giáo viên tiểu học có cái nhìn sâu sắc về mạch kiến thức này, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học trong các trường tiểu học.


Kinh nghiệm thiết kế tư liệu điện tử dạy học môn Toán lớp 3 theo định hướng nâng cao năng lực học sinh trong nhà trường tiểu học

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về hoạt động tổ chức cho sinh viên sư phạm Tiểu học, trường Đại học Thủ đô Hà Nội thiết kế tư liệu dạy học môn Toán lớp 3 theo định hướng tiếp cận năng lực.


Finite-difference method for the Gamma equation on non-uniform grids

We propose a new monotone finite-difference scheme for the second-order local approximation on a nonuniform grid that approximates the Dirichlet initial boundary value problem (IBVP) for the quasi-linear convection-diffusion equation with unbounded nonlinearity, namely, for the Gamma equation obtained by transformation of the nonlinear Black-Scholes equation into a quasilinear parabolic equation. Using the difference maximum principle, a two-sided estimate and an a priori estimate in the c-norm are obtained for the solution of the difference schemes that approximate this equation.


Giáo trình Thống kê ứng dụng

Nội dung của giáo trình bao gồm 4 chương: xác định cách tính toán các đại lượng cơ bản của xử lý thống kê; xác định phương pháp so sánh hai tổng thể; phân tích hồi qui và tương quan tuyến tính; ứng dụng các kiểu bố trí thí nghiệm.


Ứng dụng của tỉ số phương tích

 • 5/5 (1)

Ứng dụng của tỉ số phương tích


Áp dụng tính liên tục của hàm số, định lý Lagrange, định lý Rolle để giải toán

 • 4/5 (2)

Áp dụng tính liên tục của hàm số, định lý Lagrange, định lý Rolle để giải toán


GAMSO Mô hình hoạt động chung cho các tổ chức thống kê (Phiên bản 1.1, thàng 10/2016)

Mô hình hoạt động chung cho các tổ chức thống kê (The Generic Activity Model for Statistical Organisations - GAMSO) là mô hình do Nhóm cấp cao về Hiện đại hóa Thống kê chính thức của Liên hợp quốc xây dựng trên cơ sở mô hình quy trình chung nghiệp vụ thống kê (GSBPM) và lấy ý kiến của nhiều tổ chức, cơ quan thống kê và các nhà thống kê trên thế giới. Mô hình này có 2 phiên bản, phiên bản 1.0 được công bố vào ngày 01 tháng 3 năm 2015, phiên bản 1.1 được công bố vào tháng 11 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Bài viết này cung cấp mô tả về GAMSO và nó liên quan đến các tiêu chuẩn then chốt để hiện đại hóa thống kê.


Hướng dẫn đạo đức trong thực hành thống kê

Hướng dẫn đạo đức cho thực hành thống kê nhằm giúp nhà thực hành thống kê đưa ra những quyết định có đạo đức. Bài viết dưới đây giới thiệu 8 nguyên tắc của Hiệp hội thống kê Mỹ (ASA) về đạo đức trong thực hành thống kê, gồm: Tính chuyên nghiệp và trách nhiệm; tính nhất quán của dữ liệu và phương pháp; trách nhiệm trong khoa học/ công chúng/ nhà tài trợ/ khách hàng; trách nhiệm với đối tượng nghiên cứu; trách nhiệm với nhóm chuyên gia; trách nhiệm với nhà thống kê hoặc nhà thực hành thống kê khác; trách nhiệm cáo buộc những hành vi sai trái; trách nhiệm của các nhà sử dụng nhân lực thống kê, bao gồm tổ chức, cá nhân, luật sư, hoặc khách hàng thống kê khác.


Các hoạt động ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2016-2020

Sau 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (CLTK11-20), Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành đánh giá giữa kỳ thực hiện CLTK11-20 để xác định kết quả đạt được các mục tiêu, tiến độ thực hiện các chương trình hành động, cũng như những khó khăn, vướng mắc gặp phải và đề xuất các giải pháp, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện CLTK11-20. Năm 2016, Việt Nam bước vào giai đoạn mới, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc và Luật Thống kê mới. Theo đó Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn này cần được điều chỉnh, bổ sung và xác định các hoạt động ưu tiên để đáp ứng tình hình mới trong nước và quốc tế. Bài viết này sẽ giới thiệu các hoạt động ưu tiên thực hiện CLTK11-20 trong giai đoạn 2016-2020.


Kinh nghiệm thiết kế mẫu chủ cho các cuộc điều tra hộ gia đình của Bangladesh (Tiếp theo)

bài viết trình bày kinh nghiệm lựa chọn mẫu để có thể kiểm soát hiệu quả thiết kế của các cuộc điều tra phức tạp; Các kinh nghiệm về quy trình kỹ thuật đã được thực hiện trong sự phát triển của các thiết kế mẫu mới đã được sử dụng cho Khảo sát lực lượng lao động 2009-2010 được tiến hành ở Bangladesh. Các thiết kế mẫu mới giải quyết các điểm yếu được xác định trong các thiết kế trước đó được thông qua vào LFS năm 2005.


Cục Thu thập thông tin thống kê Mô hình đề xuất

Trên cơ sở các luận cứ khoa học về việc thành lập Cục Thu thập thông tin thống kê trực thuộc Tổng cục Thống kê đã đăng trong số 2, tác giả đề xuất Mô hình tổ chức Cục Thu thập thông tin thống kê. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Cục Thu thập thông tin thống kê bao gồm: 6 đơn vị cấp phòng, 31 vị trí việc làm, 55 công chức viên chức. Tác giả mong nhận được các ý kiến phản biện của các chuyên gia, nhà khoa học và đông đảo quý bạn đọc.


Dự báo chính xác dịch cúm toàn cầu thông qua mô hình thống kê sử dụng dữ liệu lớn của Google (tiếp theo)

Nội dung của bài viết trình bày khả năng dự báo của mô hình ARGO; hạn chế và các bƣớc tiếp theo; dữ liệu và phƣơng pháp; dữ liệu của Google; xây dựng mô hình ARGO; dữ liệu dịch cúm của CDC; biến tham số dự báo của mô hình ARGO; số liệu chính xác.


Quyết định phê duyệt và Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê giai đoạn 2016-2020 (Dự thảo)

Chất lượng thống kê là khái niệm trừu tượng và có tính đa chiều, cần được quản lý một cách chặt chẽ theo các tiêu chuẩn, công cụ đặc thù và là công việc lớn, phức tạp, liên quan đến tất cả các bộ, ngành, địa phương và toàn xã hội. Nhằm quản lý chất lượng thống kê một cách bài bản, khoa học và hiệu quả, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) soạn thảo và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê giai đoạn 2016 – 2020. Ban Biên tập Thông tin khoa học Thống kê trân trọng giới thiệu các tài liệu: Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án; Dự thảo Đề án nói trên và rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Quý độc giả để hoàn thiện trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 11 năm 2016.


Ước tính cỡ mẫu và phần mềm ước tính cỡ mẫu

Các câu hỏi về cỡ mẫu là phổ biến trong nghiên cứu. Trong các giáo trình thống kê hiện nay chỉ đưa ra công thức tính cỡ mẫu cho trường hợp chọn mẫu ngẫu nghiên đơn giản. Việc tính toán cỡ mẫu đơn giản này dựa vào công thức cơ bản, không tính đến thiết kế nghiên cứu, các thuật toán thống kê sử dụng trong thiết kế. Việc tính toán đơn giản bằng máy tính thông thường thường không chính xác, chỉ có tính chất giải trình đủ cho đề mục chọn mẫu và tính cỡ mẫu trong đề cương báo cáo nghiên cứu. Bài viết này trình bày việc tính toán cỡ mẫu nâng cao dựa vào một số phần mềm tính toán cỡ mẫu tốt thông qua một nghiên cứu lâm sàng cụ thể.


Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước (dự thảo)

Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 11/5/2017. Một trong các sản phẩm quan trọng của Đề án nói trên là xây dựng và thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê của nước ta. Chất lượng thống kê của từng lĩnh vực thống kê, từng cơ quan thống kê sẽ được đánh giá (tự đánh giá, đánh giá độc lập từ bên ngoài) cho điểm theo Bộ tiêu chí. Ban biên tập Thông tin khoa học Thống kê trân trọng giới thiệu toàn văn các tài liệu: Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí nói trên tới Quý độc giả, Ban biên tập Thông tin khoa học Thống kê rất mong nhận được ý kiến góp ý của Quý độc giả cho các văn bản nói trên.


Kết quả 3 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Bài viết trình bày tổ chức triển khai thực hiện chiến lược phát triển thống kê; thực hiện các nội dung của chiến lược phát triển thống kê; các nội dung do bộ kế hoạch và đầu tư (Tổng cục Thống kê) thực hiện; các nội dung do bộ, ngành và địa phương thực hiện.


Về phương pháp cải biên kiểm định Park để áp dụng trong mô hình hồi quy bội

Bài viết kiến nghị một số phương pháp cải biên kiểm định này khi áp dụng nó cho các mô hình hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Nhiệm vụ chủ yếu ngành Thống kê năm 2017

Ngành Thống kê triển khai kế hoạch công tác với nhiều nhiệm vụ lớn, một mặt phải bảo đảm tốt nhất thông tin thống kê phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đánh giá, dự báo tình hình và xây dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan Đảng và Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Toàn Ngành đã quyết tâm phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác được giao và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, ghi nhận những đóng góp quan trọng của Ngành nhân dịp 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam.


Phát huy truyền thống năng động và sáng tạo để phát triển Viện Khoa học Thống kê

Công tác nghiên cứu và quản lý khoa học của Ngành là nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu thành lập. Với gần 400 đề tài nghiên cứu được hoàn thành và công bố, tập trung chủ yếu vào nghiên cứu ứng dụng các phương pháp luận thu thập, phân tích, dự báo các hiện tượng và quá trình kinh tế xã hội. Thông tin từ các đề tài này là cơ sở khoa học vững chắc, đồng thời tạo ra những “động lực” cho công tác thống kê Việt Nam phát triển và từng bước cập nhật thống kê tiên tiến trên thế giới. Bên cạnh đó, Viện đã xây dựng và trình phê duyệt Quy trình quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của ngành, Kế hoạch Khoa học và công nghệ hàng năm và kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm của ngành Thống kê. Viện Khoa học Thống kê là đơn vị thường trực của Hội đồng khoa học ngành Thống kê, đã tham mưu cho Hội đồng xem xét và công nhận định hướng nghiên cứu khoa học của Ngành và các sáng kiến, cải tiến của công chức, viên chức trong toàn Ngành.


Ứng dụng ngôn ngữ lập trình VBA trong Excel xây dựng công cụ tổng hợp câu hỏi mở và khai thác dữ liệu dạng chữ

Tổng hợp, xử lý thông tin của câu hỏi mở và khai phá dữ liệu dạng chữ luôn là vấn đề khó đối với mọi nghiên cứu. Bài viết này bàn về việc sử dụng ngôn ngữ lập trình VBA trong Excel để xây dựng công cụ tổng hợp mới thuận tiện nhiều đối tượng sử dụng khác nhau.


Hoạt động nghiên cứu khoa học ở Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh – Thực trạng và giải pháp

Trong tiến trình đổi mới và phát triển, nhất là khi đất nước bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế với khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng, vai trò của công tác thống kê ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, để trở thành một trong những công cụ mạnh giúp nhận thức xã hội, thì thống kê nói chung và ngành Thống kê nói riêng cần phải đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học để kịp thời ứng dụng những phương pháp luận, kiến thức thống kê, kinh tế tổng hợp mới trong tác nghiệp thống kê.


Công tác truyền thông số liệu thống kê phục vụ tiến trình thúc đẩy hội nhập thống kê ASEAN

Việc truyền thông thống kê trong tiến trình hội nhập Thống kê ASEAN được nhìn nhận dưới hai góc độ: Một là, thống kê Việt Nam tham gia truyền thông số liệu tới cộng đồng các nước ASEAN và tham gia vào các hoạt động nâng cao năng lực của Thống kê ASEAN; hai là thống kê Việt Nam truyền thông số liệu của cộng đồng ASEAN tới người dùng tin trong nước.


Khai thác dữ liệu giao dịch để biên soạn chỉ số giá tiêu dùng - Kinh nghiệm của Cơ quan Thống kê quốc gia Úc

Dữ liệu lớn (Big data) đã và đang đem lại nhiều tiềm năng to lớn đối với thống kê nhà nước. Thực tế cho thấy, việc ứng dụng khai thác nguồn dữ liệu Big data để sản xuất số liệu thống kê sẽ kịp thời hơn và giải quyết được nhiều vấn đề liên quan hơn so với nguồn dữ liệu truyền thống, như: giảm thiểu gánh nặng về thu thập thông tin, đặc biệt là gánh nặng điều tra thu thập thông tin đối với người trả lời, khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của người sử dụng. Cơ quan Thống kê quốc gia Úc (ABS) đã sử dụng nguồn dữ liệu giao dịch để tính toán một số chỉ tiêu thống kê, trong đó có Chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Bài viết này giới thiệu một số kinh nghiệm của ABS về khai thác dữ liệu giao dịch để biên soạn CPI.


Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030

Chất lượng thống kê là khái niệm trừu tượng và có tính đa chiều, cần được quản lý một cách chặt chẽ theo các tiêu chuẩn, công cụ đặc thù và là công việc lớn, phức tạp, liên quan đến tất cả các bộ, ngành, địa phương và toàn xã hội. Nhằm quản lý chất lượng thống kê một cách bài bản, khoa học và hiệu quả, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì xây dựng Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030. Sau hơn một năm triển khai thực hiện, Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 11 tháng 5 năm 2017. Ban Biên tập Thông tin khoa học Thống kê trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 643/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Đề án nói trên tới Quý độc giả.


Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (viết gọn là Chiến lược phát triển Thống kê)3 , đến nay đã triển khai thực hiện được năm năm (2012-2016). Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ sơ kết 05 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê.


Cơ sở khoa học và thực tiễn thành lập Cục Thu thập Thông tin thống kê trực thuộc Tổng cục Thống kê

Một trong các hoạt động quan trọng của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (CLPTTK) là “Đổi mới cơ cấu tổ chức của Hệ thống thống kê tập trung theo hướng chuyên môn hóa các hoạt động thống kê, bao gồm thu thập thông tin, xử lý và phân tích thông tin thống kê; phổ biến, lưu trữ thông tin thống kê”. Hoạt động này sẽ được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2015-2020. Một trong các phương án đổi mới cơ cấu tổ chức của Cơ quan thống kê quốc gia (Tổng cục Thống kê) là thành lập Cục Thu thập thông tin thống kê trực thuộc Tổng cục Thống kê. Bài viết này nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc thành lập Cục Thu thập thông tin nói trên.


Thực trạng xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc - Giải pháp để giảm thiểu nhập siêu

Trung Quốc là nước láng giềng của Việt Nam có chung đường biên trên bộ dài hàng trăm km, lại có nền kinh tế phát triển và là một thị trường liền kề cực lớn trên 1,3 tỷ dân với đòi hỏi về chất lượng hàng hóa không khắt khe lắm, nên việc mong muốn tăng kim ngạch xuất khẩu với Trung Quốc là tất yếu. Tuy nhiên, nhiều năm qua chúng ta không có tình trạng xuất siêu mà ngược lại tình trạng nhập siêu luôn diễn ra. Chính vì vậy đây là bài toán đặt ra cần phải có những giải pháp mang tính chiến lược để tiến tới Việt Nam không chỉ san bằng cán cân thương mại mà còn xuất siêu vào thị trường lớn nhất hành tinh này.


Tổ chức lại Cơ quan thống kê quốc gia Hà Lan

Năm 1973 chính phủ thông báo kế hoạch di dời Cục Thống kê Trung ương (CBS) đến một thành phố (Heerlen) ở cách Hague 200 km (Hague: trung tâm hành chính của Hà Lan), để tạo việc làm nhà nước ở khu vực này của Hà Lan. Việc này gây ra tình trạng lộn xộn không chỉ trong các cán bộ của CBS mà cả các bên hữu quan khác và các chu trình chính phủ. Tổng cục trưởng từ chức. Sau một thời gian, đã có sự dàn xếp và chỉ một nửa Cục di dời và các nguồn lực của nó được tăng lên đáng kể để một phần bồi thường cho sự kém hiệu quả, một phần để khắc phục công tác thống kê mới và một phần tạo ra việc làm mới.


Vai trò của Dữ liệu đặc tả trong Thống kê

Dữ liệu đặc tả đóng vai trò thiết yếu trong việc phát triển và sử dụng thông tin thống kê. Việc sản xuất thông tin yêu cầu dữ liệu và dữ liệu đặc tả phải được xem xét như một tổng thể chứ không phải cá thể riêng biệt; do đó, quản lý dữ liệu đặc tả phải được xem như một phần không thể tách rời của sản xuất thống kê. Hơn nữa, do dữ liệu đặc tả cung cấp cơ sở cho sự hiểu biết của con người về dữ liệu nên các khía cạnh nhận thức của nó cũng phải được đề cập.


Giải đề thi cuối kì I môn Đại Số Tuyến Tính ĐH KHTN năm học 2018 - 2019

Giải đề thi cuối kì I môn Đại Số Tuyến Tính ĐH KHTN năm học 2018 - 2019


Tài liệu mới download

Sắc ký lớp mỏng
 • 25/02/2013
 • 45.110
 • 697

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

ADVANCED CALCULUS Second Edition
 • 30/10/2012
 • 98.241
 • 968
CHƯƠNG II:QUAN HỆ SONG SONG
 • 21/12/2009
 • 16.950
 • 321
Nguyên Lí Dirichle Tổng Quát
 • 30/08/2010
 • 63.174
 • 690

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu