Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn (14.840)

QCVN XXX:2012/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giải mã (Set Top Box) trong mạng truyền hình số mặt đất

Quy chuẩn quốc gia QCVN xxx: 201x/BTTT quy định yêu cầu tối thiểu đối với thiết bị máy thu Set Top Box (STB) sử dụng để thu tín hiệu truyền hình số mặt đất không mã hóa (Free To Air – FTA) theo chuẩn DVB-T/DVB-T2, mức SDTV/HDTV tại Việt Nam. Thiết bị STB hoạt động độc lập hoặc được tích hợp trong máy thu hình phải đáp ứng các quy định đặt ra trong Quy chuẩn này.


Giáo trình Đào tạo thực hành đánh giá nội bộ và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

Giáo trình bao gồm các nội dung: Thuật ngữ, định nghĩa và khái niệm; các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008; chính sách và kế hoạch ĐGNB, nguyên tắc đánh giá; chuẩn bị đánh giá, kỹ thuật đánh giá; tiến trình đánh giá; đánh giá tiếp cận theo quá trình; theo dõi sau đánh giá - sửa chữa, hành động khắc phục, biện pháp theo dõi; giải pháp duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6516:1999

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử nghiệm quang học cho phương tiện bảo vệ mắt mà yêu cầu kĩ thuật của chúng đã được nêu trong TCVN 5082-90 (ISO 4849); TCVN 5083-90 (ISO 4850); TCVN 5039-90 (ISO 4851 ) và TCVN 6518 : 1999 (lSO 4852). Các phương pháp thử nghiệm phi quang học được nên trong TCVN 6517 :1999 (ISO 4855).


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6517:1999

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử nghiệm phi quang học cho phương tiện bảo vệ mắt, mà yêu cầu kĩ thuật của chúng đã được nêu trong TCVN 5082-90 (ISO 4849); TCVN 5083-90 (ISO 4850); TCVN 5039-90 (ISO 4851 ) và TCVN 6518 : 1999 (ISO 4952). Các phương pháp thử nghiệm quang học được nêu trong TCVN 6516 : 1999 (ISO 4854). Chú ý - Trong các phương pháp được mô tả, thì phép thử độ ổn định ở nhiệt độ cao phải được thực hiện trước nhất, sau đó, thường đến phép thử độ bền.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6519:1999

TCVN 6519:1999 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN /TC/94 "Phương tiện bảo vệ cá nhân" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kĩ thuật đối với kính lọc và phương tiện bảo vệ mắt chống bức xạ laze.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3673:1981

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cho các loại bao bì dùng để chứa đựng vận chuyển thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên vật liệu, phế liệu trong sản xuất, áp dụng cho các cơ sở sử dụng bao bì trong sản xuất.


Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 177:1993

Tiêu chuẩn quy định hành lang an toàn của đường ống dẫn khí là không gian giới hạn bởi hai mặt phẳng thẳng đứng chạy song song và cách đều về hai phía của đường ống. Khi thiết kế đường ống dẫn khí nhất thiết phải xác định hành lang an toàn. Áp suất thiết kế là áp suất cực đại cho phép, được xác định phù hợp với vật liệu làm ống và địa điểm đặt ống. Áp suất làm việc cực đại là áp suất cao nhất mà hệ thống đường ống làm việc trong quá trình hoạt động bình thường.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3579:1981

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với mắt kính không màu của kính bảo hộ lao động làm từ thủy tinh silicát dùng đề bảo vệ mắt chống các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất (gió, bụi, vật rắn, giọt chất lỏng, giọt kim loại nóng chảy, khí ăn mòn…)


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5863:1995

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng đối với tất cả các loại thiết bị nâng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho thiết bị nâng làm việc trên hệ nổi.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3580:1981

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với cái lọc sáng dùng để bảo vệ mắt chống tác dụng của ánh sáng chói, bức xạ tử ngoại và hồng ngoại khi hàn điện; hàn cắt hơi, làm việc ở lò nấu thép, gang, thủy tinh, các lò nung, làm việc ở các máy cán dát, gia công kim loại nóng và công việc dưới ánh sáng mặt trời.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2063:1886

Tiêu chuẩn này quy định chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy, xí nghiệp cơ khí. Tiêu chuẩn này được sử dụng để thiết kế, sửa chữa, thay thế và quản lí các thiết bị chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy, xí nghiệp cơ khí.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6007:1995

TCVN 6007 - 1995 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 11 Thiết bị áp lực biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2329:1978

Tiêu chuẩn này qui định các điều kiện tiêu chuẩn của môi trường xung quanh và việc chuẩn bị mẫu khi thử các vật liệu cách điện rắn. Các điều kiện môi trường xung quanh, thời gian thường hoá và điều kiện thường hoá của các mẫu được qui định trong các tiêu chuẩn về vật liệu.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3740:1982

Tiêu chuẩn quy định phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ của hộp lọc chống các chất độc dạng hơi đối với hai chất đại diện : axít xyanhydric và benzen. Nội dung của phương pháp này là xác định khoảng thời gian từ lúc bắt đầu đưa hỗn hợp hơi độc với không khí vào hộp lọc đến khi xuất hiện sau hộp lọc một lượng hơi độc ứng với một nồng độ cho phép được phát hiện bằng chất chỉ thị.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3741:1982

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ của hộp lọc chống các chất độc dạng khí : Sunfu- hydrua. lưu huỳnh diolit, arnoniac, asenhydrua. Nội dung của phương pháp này là xác định khoảng thời gian từ lúc bắt đầu đưa hỗn hợp không khí với khí độc vào hộp lọc đến lức xuất hiện sau hộp lọc lượng khí độc ứng với một nồng độ cho phép phát hiện được bằng chất chỉ thị.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3742:1982

Nội dung của phương pháp này là việc xác định khoảng thời gian từ lúc xả dòng xung của hỗn bợp các bon oxyt với không khí vào hộp lọc cho đến lúc xuất hiện lượng cacbon oxyt sau hộp lọc ứng với nồng độ cho phép xác định được bằng chỉ thị.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6692:2000

Tiêu chuẩn này mô tả phương pháp thử trong phòng thí nghiệm cho phép xác định độ chống thấm của vật liệu làm quần áo bảo vệ ở điều kiện tiếp xúc liên tục với chất lỏng và áp suất. Ví dụ như quần áo tiếp xúc với các tia chất lỏng phun dưới áp suất. Đánh giá quần áo bảo vệ đạt hay không đạt dựa trên sự phát hiện bằng mắt sự thấm chất lỏng. Phương pháp thử này thường được dùng để đánh giá hiệu quả cản chất lỏng của vật liệu làm quần áo bảo vệ và các mẫu lấy ra từ bộ quần áo đồng bộ.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4744:1989

Tiêu chuẩn này qui định những yêu cầu cơ bản về kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp đối với các cơ sở và bộ phận cơ khí trong tất cả các ngành sản xuất. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các cơ sở và bộ phận cơ khí mọi thành phần cơ khí .


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3258:1886

Tiêu chuẩn này quy định chiếu sáng nhân tạo nhà máy xí nghiệp sửa chữa, đóng tàu; được sử dụng để thiết kế, sửa chữa, thay thế và quản lí các thiết bị chiếu sáng nhân tạo trong các nhà máy đóng tàu. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.


Tiêu chuẩn ngành 52TCN 351:1989

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định Sunfua dioxyt trong không khí vùng làm việc. Phương pháp xác định chỉ giới hạn ở mức thấp nhất 0,01 mg/l không khí. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6515:1999

Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ chủ yếu dùng trong lĩnh vực phương tiện bảo vệ mắt cá nhân. Những thuật ngữ này và định nghĩa của chúng đều phù hợp với TCVN 6398-6:1999 (ISO 31-6:1992) và công bố CIE/17. Trong bảng của phần phụ lục còn nêu rõ sự phân bố năng lượng theo phổ của bức xạ mặt trời (trong phổ hổng ngoại).


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6518:1999

Tiêu chuẩn này quy định việc đánh số và những yêu cầu truyền xạ cho kính lọc chống bức xạ hồng ngoại. Tiêu chuẩn còn đưa ra những hướng dẫn lựa chọn và cách sử dụng những loại kính lọc đó. Phương tiện bảo vệ mắt chống bức xạ hồng ngoại phải đáp ứng các yêu cầu chung quy định ở TCVN5082-90 (ISO 4849). Còn một số vấn đề đang được quan tâm liên quan đến phương tiện bảo vệ mắt, như vấn đề nhận dạng kính. Các phương pháp thử nghiệm quang học theo quy định của TCVN 6516:1999 (ISO 4854). Các phương pháp thử nghiệm phi quang học theo quy định của TCVN 6517:1999 (ISO 4855).


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5717:1993

Tiêu chuẩn này áp dụng cho van chống sét loại có khe hở phóng điện , dùng để bảo vệ quá điện áp khí quyển cho thiết bị điện đường dây và trạm có các cấp điện áp từ 3 đến 35 kV , tần số 50Hz . Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại van chống sét sử dụng trong môi trường đặc biệt ăn mòn kim loại và vật liệu cách điện ở những nơi có rung động mạnh hoặc có tác động của lực xung kích .


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6395:1998

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thang máy điện, lắp đặt cố định, phục vụ những tầng dừng xác định, có ca bin được thiết kế để chở người hoặc chở hàng có người kèm, được treo bằng cáp hoặc xích, di chuyển theo ray dẫn hướng đặt đứng hoặc nghiêng không quá 150 so với phương đứng.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4114:1985

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị điện cũng để đóng ngắt, các bộ phóng điện, máy biến dòng và máy biến điện áp. Quy định các yêu cầu an toàn về kết cấu của các thiết bị kỹ thuật điện có điện áp lớn hơn 1000 V.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5663:1992

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn trong chế tạo các thiết bị của hệ thống lạnh trong đó môi chất làm lạnh bốc hơi và ngưng tụ trong chu trình kín. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các thiết bị lạnh đặt dưới hầm, trên ô tô, xe lửa, máy bay cũng như các thiết bị lạnh có môi chất làm lạnh là nước và không khí.


Thông tư liên tịch Số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17 tháng 3 năm 1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Căn cứ Điều 104 của Bộ Luật Lao động và Điều 8 của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Quy định về đối tượng và phạm vi áp dụng, điều kiện và mức bồi dưỡng, nTổ chức thực hiện, nguyên tắc thực hiện.


Thông tư liên tịch Số 30/2000/TTLT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp của ngành Thủy sản, Khí tượng - Thủy văn

Căn cứ Quyết định số 611/TTg ngày 04/9/1996 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 854/CP-VX ngày 14/8/1999 của Chính phủ về chế độ bồi dưỡng khi làm việc trên biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp, sau khi trao đổi ý kiến với các Bộ, ngành liên quan, Liên Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức một số nghề, công việc đặc biệt trong các đơn vị sự nghiệp của ngành Thủy sản, Khí tượng - Thủy văn về: đối tượng áp dụng, các chế độ được hưởng, tổ chức thực hiện.


Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam ĐLVN 142:2012

ĐLVN 142 : 2012 do Ban kỹ thuật đo lường TC 12 “Phương tiện đo các đại lượng điện” biên soạn. Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4756:1989

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các thiết bị điện xoay chiều có điện áp lớn hơn 42V và một chiều có điện áp lớn hơn 110V và quy định những yêu cầu đối với nối đất và nối không.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

TCVN 8400-11:2011
  • 15/11/2012
  • 32.764
  • 107

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu