Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tiền tệ - Ngân hàng (6.337)

Quyết định 784/2020/QĐ-TTg

Quyết định 784/2020/QĐ-TTg về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;


Công văn số 9519/BTC-QLN

Công văn số 9519/BTC-QLN năm 2019 về hạch toán mục lục ngân sách vốn viện trợ của Việt Nam cho Lào và Campuchia do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 9225/BTC-QLCS

Công văn số 9225/BTC-QLCS năm 2019 thực hiện Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Nghị định số 12/2020/NĐ-CP

Nghị định số 12/2020/NĐ-CP về việc ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản cho đến khi sửa đổi các quy định đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.


Quyết định 01/2020/QĐ-UBND tỉnh An Giang

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 95/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2017


Quyết định số 109/QĐ-UBND tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số 109/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2019.


Thông tư số 107/2017/TT-BTC

Thông tư số 107/2017/TT-BTC trình bày hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung thông tư.


Thông tư số 91/2018/TT-BTC

Thông tư này hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu ban hành kèm theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 9 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.


Thông tư số 90/2018/TT-BTC

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 90/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.


Thông tư số 27/2018/TT-NHNN

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017; căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định các trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài.


Thông tư số 47/2018/TT-BCT

Thông tư này quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Thông tư này áp dụng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác do Bộ Công Thương quản lý.


Thông tư số 65/2018/TT-BTC

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; căn cứ Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; căn cứ Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ; Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính.


Quyết định số 3657/QĐ-BCT

Quyết định số 3657/QĐ-BCT Về việc ban hành chương trình hành động của bộ công thương thực hiện quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2017 của thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án “cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”.


Thông báo số 665/TB-KBNN

Thông báo số 665/TB-KBNN Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4 năm 2015. Căn cứ quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài Chính;...


Thông báo số 2768/TB-KBNN

Thông báo số 2768/TB-KBNN Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2015. Căn cứ quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài Chính;...


Thông báo số 2112/TB-KBNN

Thông báo số 2112/TB-KBNN Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9 năm 2015. Căn cứ quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài Chính;...


Thông báo số 413/TB-KBNN

Thông báo số 413/TB-KBNN Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 2 năm 2016. Căn cứ quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài Chính;...


Thông báo số 3378/TB-KBNN

Thông báo số 3088/TB-KBNN Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2016. Căn cứ quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài Chính;...


Thông báo số 3088/TB-KBNN

Thông báo số 3088/TB-KBNN Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2015. Căn cứ quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài Chính;...


Thông tư số 111/2016/TT-BTC

Thông tư số 111/2016/TT-BTC Quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.


Quyết định số 573/QĐ-TTg năm 2017

Quyết định số 573/QĐ-TTg năm 2017 Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.


Quyết định số 98/QĐ-BCĐODA

Quyết định số 98/QĐ-BCĐODA về thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 1021/QD-TTg năm 2016

Quyết định số 1021/QD-TTg năm 2016 về việc thành lập tổ công tác chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015;...


Quyết định số 527/QD-TTg năm 2009

Quyết định số 527/QD-TTg năm 2009 về việc phê duyệt "chương trình quản lý nợ nước ngoài trung hạn giai đoạn 2009-2012". Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;...


Quyết định số 5661/QĐ­-UBND Tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5661/QĐ­-UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án “cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND Tỉnh Phú Yên

Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên.


Quyết định số 925/QĐ-UBND Tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 925/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


Quyết định số 432/QĐ-UBND năm 2017 Tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số 432/QĐ-UBND năm 2017 quy định tạm thời giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.


Quyết định số 8131/QĐ­-UBND Thành phố Hà Nội

Quyết định số 8131/QĐ­-UBND về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa và thể thao của thành phố Hà Nội.


Nghị quyết số 16/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Bình

Nghị quyết số 16/2017/NQ-­HĐND phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) thực hiện tại tỉnh Quảng Bình.


Tài liệu mới download

Cơ sở viễn thám-Chương 5
 • 29/07/2013
 • 60.330
 • 593

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định 784/2020/QĐ-TTg
 • 26/06/2020
 • 63.821
 • 145
Công văn số 9519/BTC-QLN
 • 17/06/2020
 • 24.139
 • 173
Công văn số 9225/BTC-QLCS
 • 17/06/2020
 • 61.730
 • 973
Nghị định số 12/2020/NĐ-CP
 • 28/05/2020
 • 68.597
 • 577
Thông tư số 107/2017/TT-BTC
 • 08/12/2018
 • 51.405
 • 467
Thông tư số 91/2018/TT-BTC
 • 06/12/2018
 • 49.950
 • 504
Thông tư số 90/2018/TT-BTC
 • 06/12/2018
 • 31.480
 • 341
Thông tư số 27/2018/TT-NHNN
 • 06/12/2018
 • 96.421
 • 230

Bộ sưu tập

Điều lệ quản lý tiền tệ
 • 13/04/2013
 • 16.056
 • 764

Danh mục tài liệu