Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thư viện thông tin (1.804)

Góp ý về biên soạn tiêu đề đề mục “Việt Nam - Các ngôn ngữ”

Bài viết với nội dung: tên ngôn ngữ theo cách phân định thành phần dân tộc; tên ngôn ngữ theo cách phân loại ngôn ngữ; đôi điều gợi ý cho việc định chủ đề. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng đào tạo

kiểm định chất lượng đào tạo và các tiêu chí đánh giá thư viện trong bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo; trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm định của ĐHQGHN.


Một vài nhận xét về chất lượng sinh viên ngành Thông tin – Thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn dưới góc độ người tuyển dụng

Bài viết đánh giá chất lượng sinh viên ngành Thông tin - Thư viện dưới góc độ của người tuyển dụng thông qua các ưu điểm, hạn chế, thế mạnh, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng đi kèm... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.


Thu hút “đầu vào” – Vấn đề cần được chú trọng trong chương trình đào tạo ngành Thông tin - Thư viện tại các trường Đại học Việt Nam

Bài viết với các nội dung: đặc điểm tình hình và nguyên nhân của sự sụt giảm đầu vào; nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng và đầu vào; giải pháp thu hút đầu vào, chiến lược quảng bá, chương trình đào tạo và thông tin việc làm, cập nhật nội dung chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội...


Vấn đề thực tập của sinh viên ngành Thông tin – Thư viện dưới góc nhìn của cơ quản tiếp nhận thực tập

Bài viết trình bày các thực trạng, hạn chế của sinh viên ngành Thông tin - Thư viện trong quá trình thực tập dưới góc nhìn của cơ quan tiếp nhận thực tập và một số kiến nghị, giải pháp dành cho sinh viên, cơ sở đào tạo và cả cơ quan tiếp nhận thực tập để nâng cao hiệu quả và chất lượng của sinh viên trong quá trình thực tập.


Một số vấn đề về tin học hóa trong thư viện các trường đại học

Bài viết nghiên cứu một số vấn đề về tin học hóa trong thư viện các trường đại học thông các nội dung: những kết quả bước đầu trong việc ứng dụng tin học trong các thư viện trường đại học ở nước ta; định hướng phát triển trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Bàn về học liệu mở và vai trò của học liệu mở trong đào tạo ngành khoa học Thông tin - Thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam

Bài viết trình bày sáng kiến học liệu mở của Viện Công nghệ Massachusetts; học liệu mở của chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright; Liên minh Học liệu mở Nhật Bản; Hiệp hội Giáo dục mở; thực trạng của học liệu mở và vai trò của nó trong đào tạo ngành thông tin – thư viện tại các trường đại; gợi ý chính sách cho xây dựng mô hình OCW trong đào tạo ngành thông tin – thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam.


Xây dựng và phát triển học liệu mở nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ

Bài viết trình bày các nội dung: vai trò của học liệu mở đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục tại trường Đại học Hùng Vương; nền tảng để xây dựng và phát triển nguồn học liệu mở tại trường Đại học Hùng Vương; một số đề xuất để phát triển học liệu mở nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại trường Đại học Hùng Vương.


Tình hình áp dụng MARC 21 tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN

Bài viết với các nội dung: thực trạng áp dụng MARC 21 tại trung tâm; các hình thức biên mục chủ yếu theo MARC 21; các sản phẩm, dịch vụ thông tin thư viện khi biên mục MARC 21; vấn đề sử dụng các chỉ thị; thuận lợi và những mặt còn tồn tại; hướng áp dụg MARC 21 thời gia tới...


Sơ bộ đánh giá giá trị lịch sử và khoa học kho tài liệu tiếng Pháp của Đại học Đông Dương, tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN

Bài viết với nội dung thông qua kho sách có sách thuộc tất cả các ngành và chuyên ngành khoa học của nhân loại; sách về văn học, nghệ thuật và tạp chí; sách thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhằm đánh giá sơ bô, giá trị lịch sử và giá tri ̣khoa học của kho sách Pháp văn của Đại học Đông Dương, một di sản quý giá người Pháp để lại cho Việt Nam.


Chia sẻ nguồn lực thông tin - Kinh nghiệm Thư viện Mỹ và giải pháp cho Thư viện Việt Nam

Khái niệm chia sẻ nguồn lực thông tin thư viện; chia sẻ nguồn lực nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển; các phương pháp thực hiện chia sẻ nguồn lực; ví dụ từ chia sẻ nguồn lực của Thư viện Mỹ; đề xuất một số giải pháp cho hệ thống thư viện tại Việt Nam.


Trung tâm thông tin - Tư liệu trường Đại học Phạm Văn Đồng với việc phát triển năng lực người dùng tin trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Bài viết nghiên cứu nhằm giúp cán bộ viên chức, đội ngũ giảng viên và sinh viên nhà trường khai thác các tài nghiên phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu; phát triển năng lực của người dùng tin thông qua với kỹ năng khai thác nguồn tài nguyên Trung tâm, kỹ năng sử dụng phầm mềm quản lý thư viện tra cứu tài liệu tham khảo và kỹ năng khai thác nguồn tài nguyên số hiệu quả.


Bàn về dạy văn hóa đọc cho sinh viên ngoại ngữ

Bài viết với mục đích giúp sinh viên biết cách lựa chọn sách, tự đọc sách và nghiên cứu nhằm đạt được cái đích cuối cùng là hiểu và tìm những phương tiện biểu cảm của ngôn ngữ mà qua đó đi sâu hơn tìm hiểu ý tưởng, mục tiêu tổng thể nội dung của tài liệu đồng thời đưa ra một số thủ thuật khi làm việc với sách để đạt hiệu quả cao trong việc thu thập và tìm kiếm phục vụ công tác học tập nghiên cứu và giải trí cho sinh viên.


Trợ giúp quyết định trong quản lý thư viện

Bài viết tổng hợp các ứng dụng của hệ trợ giúp quyết định trong các năm qua và hướng phát triển của chuyên ngành hệ thống thông tin trợ giúp quyết định; xu thế hệ trợ giúp quyết định trong các bài toán quản lý, xử lý dữ liệu và tri thức trong một số hệ thống; đề xuất các nghiên cứu ứng dụng liên quan đến công tác quản lý trong Trung tâm Thông tin Thư viện.


Quản lý, phát triển nhân lực thông tin - thư viện, đáp ứng yêu cầu xây dựng thư viện số tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Bài viết trình bày tổng quan về vai trò, kỹ năng nhân lực thư viện số; phân tích, đánh giá về mô hình quản lý, nhân lực thư viện số; đánh giá, giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển thư viện số tại Đại học Quốc gia Hà Nội.


Phát triển học liệu phục vụ đào tạo đại học theo tín chỉ

Bài viết trình bày các nội dung: tín chỉ và các điều kiện về học liệu để đào tạo theo tín chỉ, giải pháp phát triển học liệu phục vụ đào tạo đại học theo tín chỉ; phát triển kho học liệu, quản lý và phục vụ học liệu... Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Xây dựng CSDL luận án, luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Vinh

Bài viết trình bày về chính sách xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện của đại học Vinh với việc thu thập và xử lý, xây dựng cơ sở dữ liệu luận án, luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học luôn được coi trọng và ưu tiên.


Phát triển hoạt động thông tin thư viện phục vụ nghiên cứu và đào tạo tại trường Đại học trong điều kiện hiện nay

Bài viết trình bày các nội dung: sự liên kết giữa hoạt động nghiên cứu và đào tạo đòi hỏi các tổ chức thông tin thư viện đáp ứng tốt khả năng cung cấp thông tin và dịch vụ kèm theo ngành càng mở rộng và ở trình độ cao; tác động của sự chuyển đổi từ phương thức đào tạo theo niên chế sang phương thức đào tạo theo tín chỉ; biện pháp phát triển hoạt động của thông tin thư viện đáp ứng cho công tác nghiên cứu và đào tạo.


Sử dụng phần mềm nguồn mở thư viện Greenstone để xây dựng tài nguyên học tập

Bài viết kiến nghị giải pháp nâng cao và cập nhật kiến thức chuyên môn của đội ngũ giảng viên bằng công nghệ mới, công việc thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; biện pháp được thực hiện tương tác giữa người sử dụng với thư viện để phục vụ chính người sử dụng.


Về xu thế phát triển các hệ thống thông tin khoa học giai đoạn hiện nay

Bài viết giới thiệu và phân tích các hệ thống mạng thông tin khoa học, tìm hiểu xu thế phát triển của các hệ thống thông tin khoa học để nhận biết đặc trưng cơ bản phản ánh sự phát triển của các hệ thống thông tin khoa học ngày nay. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Tìm hiểu sự án ORC và đề xuất phát triển các loại CSDL tại các cơ quan thông tin thư viện đại học

Bài viết giới thiệu khái lược về dự án CORC của OCLC, đề xuất phát triển các loại cơ sở dữ liệu tại các cơ quan thông tin thư viện đại học giai đoạn hiện nay. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Tham gia OCLC để chia sẻ tài nguyên khoa học

Bài viết đưa ra ý kiến nhằm tham khảo về một biện pháp chia sẻ nguồn tài nguyên khoa học đang được rất nhiều trung tâm thông tin và thư viện trên thế giới áp dụng đó là tham gia thành viên của Trung tâm Thư viện trực tuyến OCLC.


Tình hình phát triển ngồn học liệu, luận án/luận văn tại các tổ chức nghiên cứu, đào tạo ở nước ngoài

Bài viết phản ánh vấn đề phát triển ngồn học liệu, luận án, luận văn và các dịch vụ định hướng đến người dùng thông qua các giải pháp công nghệ đang phổ biến tại các nước; góp phần thúc đẩy sự phát triển hoạt động thông tin thư viện tại các tổ chức nghiên cứu và đào tạo.


Thư viện kỹ thuật và sáng chế toàn Nga với vấn đề truy cập mở thông tin sáng chế

Cùng với sự phát triển của các loại hình công nghệ thông tin mới, thông tin về sáng chế đang ngày càng trở nên dễ tiếp cận với đông đảo người dùng hơn. Có nhiều cơ sở dữ liệu và công cụ tìm kiếm thông tin sáng chế khác nhau dưới hình thức truy cập mở trên internet.


Trung tâm thông tin - thư viện Học viện Ngân hàng: Góc nhìn đổi mới giáo dục và hội nhập kinh tế giai đoạn 2018-2025

Trung tâm TT-TV HVNH là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Học viện, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Học viện xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của hệ thống thư viện Học viện nhằm tổ chức, quản lý nguồn lực thông tin đáp ứng hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện. Gắn liền với lịch sử gần 60 năm của Học viện, Trung tâm TT-TV đã trải qua các giai đoạn phát triển để trở thành một trung tâm TT-TV hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin đa dạng của hàng chục nghìn người dùng tin (NDT) thuộc nhiều nhóm đối tượng khác nhau cả trong và ngoài HVNH.


Sản phẩm và dịch vụ thông tin-thư viện tại thư viện trường Đại học Hoa Lư

Sản phẩm thông tin-thư viện (TT-TV) là kết quả của quá trình xử lý thông tin (bao gồm biên mục, phân loại, định từ khóa, tóm tắt, chú giải, biên soạn tổng luận…) do một cá nhân hay tập thể nào đó thực hiện nhằm thỏa mãn nhu cầu của người dùng tin khi đến các cơ quan TT-TV. Dịch vụ TT-TV là những hoạt động của các cơ quan TT-TV nhằm thỏa mãn nhu cầu tin và trao đổi thông tin của người dùng tin.


Định nghĩa về thư viện, tài liệu và việc phân định các loại hình thư viện trong một số luật thư viện nước ngoài

Giới thiệu và phân tích một số định nghĩa về thư viện, tài liệu và việc phân định các loại hình thư viện trong các luật thư viện của Nga, Hàn Quốc, New Zealand, Úc, Trung Quốc và Nhật Bản.


Tổ chức & hoạt động kho mở phục vụ đào tạo theo tín chỉ tại Thư viện trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Bài viết nghiên cứu cơ sở lý luận về kho mở; nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, đặc điểm của người dùng tin, nhu cầu tin và vốn tài liệu của Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Khảo sát và phân tích thực trạng tổ chức và hoạt động của kho mở trong Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Đề xuất những phương hướng và các giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của kho mở tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.


Hướng đến thế hệ người sử dụng thông tin bước vào cổng thông tin của thư viện trường đại học

Bài viết với nội dung hệ thống thư viện trường đại học Việt Nam đã nổ lực vận động và nhận được sự đầu tư lớn vào cơ sở vật chất, nguồn lực thông tin, hoạt động dịch vụ và nguồn nhân lực phục vụ trong ngành. Một bước tiến lớn để nâng cao tầm quan trọng của công tác thư viện trong môi trường học tập và nghiên cứu. Với sự đầu tư thích đáng như vậy, thì ngành thư viện đại học cũng có quyền mong chờ vào lớp lớp sinh viên bước vào ngưỡng cửa đại học là thế hệ người sử dụng thư viện chuyên nghiệp. Thế nhưng số bạn đọc bước vào thư viện đại học biết cách sử dụng thư viện đúng cách vẫn không phải là số đông như mong đợi. Điều này là một thách thức lớn cho hệ thống thư viện trường đại học Việt Nam, đặc biệt sự tiếp nhận quay vòng liên tục các đợt sinh viên mới theo từng niên khóa. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chắc nội dung.


Dịch vụ phổ biến thông tin có chọn lọc

Bài viết với nội dung sự phát triển mạnh mẽ và phát triển không ngừng về số lượng và cả tốc độ của thông tin đã tạo nên sự bùng nổ thông tin trong kỷ nguyên mới. Trong những năm gần đây, ước tính có hơn 3 triệu tài liệu kể cả tài liệu công bố và tài liệu không công bố như tiêu đề bài báo, báo cáo khoa học, sách, luận văn, v.v… được xuất bản hàng năm cho mọi lĩnh vực. Đây là kết quả làm việc của hơn 12 triệu nhà khoa học trên thế giới cùng với hơn 10 triệu trang giấy được xuất bản mỗi năm. Thông tin đã được phát triển một cách vũ bão thông qua các kênh chính thức và không chính thức. Sự phát triển này đã hình thành một thách thức không chỉ đối với cơ quan cung cấp thông tin mà đối với người dùng tin. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chắc nội dung.


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
  • 27/07/2013
  • 74.867
  • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Đổi mới giáo dục - Phần 1
  • 29/09/2010
  • 63.976
  • 179
Cấu hình lưu trữ
  • 06/11/2011
  • 77.764
  • 491

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu