Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thư viện thông tin (1.842)

Nghiên cứu xây dựng mô hình học tập theo dự án cho sinh viên ngành thông tin thư viện trên nền tảng của internet

Bài viết chủ yếu phân tích mô hình học tập theo dự án trên nền tảng Sakai, nhằm cải thiện khả năng tự tìm hiểu và khả năng làm việc nhóm của sinh viên nói chung và sinh viên ngành thông tin-thư viện nói riêng trong quá trình học tập.


Chuyển đổi số ngành thông tin khoa học và công nghệ để hội nhập quốc tế

Bài viết tổng quát thực trạng phát triển hệ thống thông tin KH&CN tại Việt Nam, chiến lược và nền tảng yêu cầu để quản lý thông tin KH&CN quốc gia và từ đó đưa ra các giải pháp chuyển đổi số để hội nhập quốc tế.


Sử dụng truyền thông xã hội trong nghiên cứu khoa học

Bài viết trình bày khái niệm truyền thông xã hội, các kênh truyền thông xã hội phổ biến, lợi ích và vấn đề cần lưu ý để sử dụng tốt truyền thông xã hội phục vụ nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật.


Nghiên cứu lý luận về marketing trực tuyến trong hoạt động thông tin thư viện

Bài viết đề cập đến những vấn đề cơ bản của lý luận về marketing trực tuyến trong hoạt động thông tin-thư viện. Trong đó, đi sâu phân tích nội hàm khái niệm, có xem xét tới sự khác biệt giữa marketing trực tuyến với marketing truyền thống, tìm ra những đặc trưng cơ bản của marketing trực tuyến.


Tin học hóa quản trị tri thức tại thư viện trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Quản trị tri thức số có vai trò quan trọng trong sự phát triển thư viện hiện đại. Bài viết tập trung phân tích ứng dụng tin học hóa để quản trị tri thức số tại Thư viện Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa với những thuận lợi và khó khăn trong việc quản trị tri thức số, từ đó tìm ra giải pháp để triển khai hiệu quả hơn.


Đánh giá mức độ sử dụng tài liệu điện tử để làm luận văn tốt nghiệp đại học của sinh viên ngành thông tin học trường Đại học Cần Thơ

Nghiên cứu trình bày mức độ sử dụng tài liệu điện tử để làm luận văn tốt nghiệp của sinh viên ngành Thông tin học Trường Đại học Cần Thơ. Khẳng định sự cần thiết của việc hỗ trợ và khuyến khích sinh viên lựa chọn và sử dụng tài liệu điện tử trong tham khảo nhằm nâng cao chất lượng của luận văn tốt nghiệp.


Mô hình bán lẻ sách điện tử - Nghiên cứu trường hợp waka.vn

Mục đích bài viết là nghiên cứu mô hình bán lẻ sách điện tử (Ebook), và nghiên cứu điển hình tại Waka, một công ty bán lẻ Ebook có những thành công ban đầu tại Việt Nam. Ebook là sản phẩm nội dung số - một trong những sản phẩm điển hình của thời đại kỹ thuật số, có đặc điểm khác so với sách in. Ebook có những ưu điểm và nhược điểm đối với người đọc, nhà xuất bản, nhà phân phối, nhưng là sản phẩm của thời đại. Nghiên cứu tổng hợp một số lý thuyết về Ebook, mô hình bán lẻ Ebook; phân tích mô hình bán lẻ Ebook của Waka; từ đó đưa ra một số trao đổi về nguyên nhân thành công ban đầu của Waka, các khuyến nghị với các doanh nghiệp ở Việt Nam có ý định triển khai bán lẻ Ebook hoặc sản phẩm nội dung số.


Một số kiến nghị về quy trình quản lý đề tài khoa học của Tổng cục Thống kê

Bài viết trình bày những vấn đề chung; xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học; tổ chức triển khai thực hiện; tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài khoa học tại Tổng cục Thống kê.


Hoạt động tờ Thông tin khoa học thống kê từ 2003 đến nay và một số công việc nhằm phát triển trong những năm tới

Bài viết trình bày một số công việc nhằm phát triển hoạt động tờ Thông tin khoa học thống kê từ 2003 đến nay và một số công việc nhằm phát triển trong những năm tới; cải tiến hình thức và nâng cao chất lượng ấn phẩm thông tin định kỳ và các chuyên san; đa dạng hóa các ấn phẩm thông tin; từng bước tin học hóa hoạt động thông tin...


Đề xuất bộ chỉ tiêu thống kê về ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ

Thống kê ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ là một nội dung trong báo cáo thống kê hàng năm của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Tổng quan tình hình thu thập dữ liệu về ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ. Đề xuất bộ chỉ tiêu thống kê về ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ gồm 27 chỉ tiêu trong đó có 6 chỉ tiêu thống kê quốc gia, 15 chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và 6 chỉ tiêu đề xuất mới.


Thư viện thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Bài viết khái quát một số tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới sự phát triển của sự nghiệp thư viện với sự ra đời của thư viện thông minh. Trình bày các quan điểm về thư viện thông minh trên thế giới, các yếu tố cấu thành một thư viện thông minh.


Xây dựng công cụ hỗ trợ đọc xuất bản phẩm lưu chiểu dựa trên phương pháp đối sánh ảnh tài liệu

Nghiên cứu được thực hiện qua nhiều công đoạn như rút trích đặc trưng cục bộ cho ảnh, sau đó thực hiện phân vùng ảnh với thuật toán DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Application with Noise), gom cụm các đặc trưng cục bộ và đối sánh từng vùng ảnh tài liệu với giải thuật đối sánh các đặc trưng cục bộ SIFT, SURF.


Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở DSpace xây dựng bộ sưu tập tài liệu số mở ở trường Đại học Quảng Bình

Bài viết đề cập đến việc ứng dụng phần mềm mã nguồn mở DSpace để xây dựng bộ sưu tập số mở ở Trường Đại học Quảng Bình phục vụ hoạt động giáo dục và đào tạo, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng.


Sự khác biệt về giới trong phát triển kiến thức thông tin

Bài viết chỉ ra rằng, việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển KTTT của nam và nữ là cần thiết để xây dựng các chương trình đào tạo KTTT phù hợp cũng như hỗ trợ người học phát triển KTTT hiệu quả.


Hoạt động quản lý nguồn tài nguyên thông tin nội sinh tại trường Đại học Cần Thơ

Trước yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, hoạt động dạy và học trong trường đại học được đổi mới theo hướng tạo cho sinh viên tính chủ động hơn trong việc tiếp thu kiến thức, lấy tự học và tự nghiên cứu làm hoạt động quan trọng trong học tập, đồng thời giảng viên cần thay đổi phương thức giảng dạy và không ngừng cập nhật kiến thức mới,...


Xu hướng phát triển dịch vụ thông tin - thư viện tại các thư viện đại học trên thế giới

Xu hướng đổi mới hoạt động thông tin-thư viện tại các trường đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó, bài viết giới thiệu xu hướng phát triển các dịch vụ thông tin-thư viện (DVTTTV) tại các thư viện đại học trên thế giới.


Số hóa tài liệu: Giải pháp phát triển tài nguyên thông tin cho các thư viện đại học, kinh nghiệm từ thư viện trường Đại học Dược Hà Nội

Bài viết phân tích những lợi ích của việc số hóa tài liệu đối với thư viện các trường đại học, đưa ra những điều kiện cần thiết đảm bảo cho việc số hóa thành công và kinh nghiệm số hóa tài liệu tại Thư viện Trường Đại học Dược Hà Nội.


Ứng dụng các công cụ web 2.0 vào hoạt động marketing tại trung tâm học liệu trường Đại học Quảng Bình

Bài viết nghiên cứu thực trạng hoạt động marketing tại Trung tâm Học liệu Trường Đại học Quảng Bình, qua đó trình bày và đánh giá việc ứng dụng các công cụ web 2.0 vào hoạt động marketing ở Trung tâm.


Hiệu quả giao tiếp thông tin của doanh nghiệp và hành vi tham gia đồng tạo sinh giá trị của khách hàng: Vai trò của nguồn lực tương tác của khách hàng

Giá trị được đồng tạo sinh và được xác định bởi khách hàng. Nguồn lực tương tác (operant resource) của khách hàng có vai trò quan trọng đối với hoạt động đồng tạo sinh và xác định giá trị dịch vụ. Nguồn lực tương tác của khách hàng được cấu thành bởi 3 dạng là nguồn lực văn hóa, nguồn lực xã hội và nguồn lực vật lý.


Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu ứng dụng doi đối với các tạp chí khoa học Việt Nam

Bài viết giới thiệu kết quả điều tra về thực trạng và nhu cầu ứng dụng DOI đối với tạp chí khoa học Việt Nam. Qua đó, đưa ra một nhận xét, đánh giá chung về vấn đề này.


Một số giải pháp nâng cao năng lực thông tin cho sinh viện đại học ở Việt Nam

Bài viết trình bày khái niệm về năng lực thông tin, phân tích thực trạng đào tạo năng lực thông tin và đưa ra một số giải pháp nâng cao năng lực thông tin cho sinh viên đại học ở Việt Nam.


Ôn tập môn Quản trị Hành chính văn phòng - TS. Bùi Quang Xuân

Tài liệu cung cấp các bài tập, câu hỏi về môn Quản trị hành chính văn phòng như: khái niệm văn phòng quản trị hành chính văn phòng; phân tích quyền hạn và trách nhiệm của văn phòng; thông tin và vai trò của thông tin; yêu cầu tổ chức, quản lý thông tin trong nghiệp vụ văn phòng... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.


Ôn tập môn Nghiệp vụ thư ký văn phòng

Tài liệu cung cấp đến các bạn một số câu hỏi, nội dung ôn tập của môn Nghiệp vụ thư ký văn phòng như: khái niệm văn phòng chức năng, nhiệm vụ của người thư ký văn phòng,thí dụ minh họa... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để củng cố kiến thức một cách hiệu quả hơn.


Giới thiệu sách "Bạch dạ hành" - Higashino Keigo

Tài liệu cung cấp bài viết giới thiệu cuốn sách "Bạch dạ hành" của Higashino Keigo; đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cán bộ, nhân viên thư viện trong quá trình tham khảo mẫu lời dẫn giới thiệu sách. Mời các bạn cùng tham khảo để phục vụ tốt cho công tác giới thiệu sách.


Vai trò của Trung tâm Thông tin Thư viện trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

Chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu chiến lược và đóng vai trò quyết định sự “sống còn” của bất cứ một trường đại học nào. Để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của một trường đại học, ngoài việc nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy của đội ngũ cán bộ, giảng viên; tăng cường cơ sở hạ tầng phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học theo hướng tiên tiến, hiện đại; đổi mới các nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy – học tập… thì các dịch vụ thông tin – tư liệu – thư viện nhà trường phải được đầu tư đi trước một bước để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên (HSSV) nhà trường.


Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lí và khai thác Thông tin – Tư liệu tại Thư viện Trường Đại học Sư phạm TP. HCM

Bài viết trình bày một số giải pháp nâng cao hoạt động quản lí và khai thác Thông tin – Tư liệu tại Thư viện trường Đại học Sư phạm Tp. HCM: hoàn thiện hệ thống thông tin; quản lí và khai thác hiệu quả nguồn lực thông tin củng cố, nâng cấp cơ sở vật chất và tăng cường các phương tiện thông tin; nâng cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ thông tin; nâng cao trình độ của cán bộ thư viện; đào tạo người dùng tin; tăng cường và mở rộng mối quan hệ với cán bộ, giảng viên và sinh viên...


Hỗ trợ và nâng cao trình độ kiến thức thông tin đối với người dùng tin trực tiếp tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Bài viết trình bày một số vấn đề liên quan đến việc hỗ trợ và nâng cao trình độ kiến thức thông tin đối với người dùng tin trực tiếp tại Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.


Dịch vụ tham khảo và vấn đề phát triển dịch vụ tham khảo tại Viện Thông tin Khoa học xã hội

Bài viết trình bày giới thiệu sơ lược về dịch vụ tham khảo; phát triển dịch vụ tham khảo tại Viện thông tin Khoa học Xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Công nghệ số đưa bộ sưu tập của Thư viện Đại học Harvard đến với thế giới

Bài viết trình bày công nghệ số đưa bộ sưu tập của thư viện đại học Harvard đến với thế giới; các tư liệu số trong bộ sưu tập; bộ sưu tập truy cập được trên web; chương trình sưu tập mở của Đại học Harvard.


Phát huy tiềm năng trí thức khoa học xã hội Việt Nam

Bài viết giới thiệu cuốn sách "Phát huy tiềm năng trí thức khoa học xã hội Việt Nam" với 3 chương: khai thác tiềm năng của trí thức khoa học xã hội, xu thế thời đại; trí thức khoa học xã hội Việt Nam với tiến trình cách mạng của đất nước; phương hướng và giải pháp phát huy tiềm năng của trí thức khoa học xã hội ở nước ta hiện nay.


Tài liệu mới download

Quy trình SEO Facebook
  • 27/10/2019
  • 33.542
  • 102

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Đạo văn xảy ra như thế nào
  • 02/04/2015
  • 50.778
  • 587

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu