Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thủ tục tố tụng (522)

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự. Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;...


Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP

Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính. Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;...


Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP

Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của bộ luật tố tụng hình sự.


Quyết định 55/QĐ-TTg năm 2015

Quyết định 55/QĐ-TTg năm 2015 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự sửa đổi do Thủ tướng Chính phủ ban hành.


Quyết định 03/2015/QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang

Quyết định 03/2015/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.


Nghị định Số: 81/2014/NĐ-CP

Nghị định Số: 81/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng.


Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG

Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao ban hành.


Quyết định 2153/QĐ-BTP

Quyết định 2153/QĐ-BTP năm 2013 Quy chế phối hợp công tác giữa Cơ quan Tư pháp và Thi hành án dân sự địa phương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.


Quyết định 2906/QĐ-UBND

Quyết định 2906/QĐ-UBND năm 2013 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa


Văn bản chỉ thị số 10/CT-UBND 2013

Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự tại tỉnh Đắc Nông.


Lệnh số 08/2013/L-CTN 2013

Lệnh số 08/2013/L-CTN 2013 về công bố luật chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Thông báo số 3547/TB-TCHQ 2013

Thông báo số 3547/TB-TCHQ của bộ tài chinh tổng cục hải quan về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại.


Luật số 35/2013/QH13 2013

Luật số 35/2013/QH13 điều chỉnh một số nguyên tắc, chính sách của nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, trách nhiệm của toàn án trong hòa giải ở cơ sở.


Quyết định 14/2013/QĐ-UBND Quy định thi hành các Quyết định giải quyết khiếu nại

Quyết định 14/2013/QĐ-UBND Quy định thi hành các Quyết định giải quyết khiếu nại và giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Thông tư liên tịch 03/2013

Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành quy định về tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân để thi hành đúng và thống nhất các quy định của pháp luật về tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân.


Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC

Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực hiện trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiếm sát nhân dân tối cao ban hành.


Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC

Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thi hành quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành.


Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, môi trường tỉnh Vĩnh Phúc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung trong chỉ thị này.


Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ỦY QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤP ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12


Thông tư số 01/2013/TT-BTP

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.


Quyết định số 4844/QĐ-UBND-NC

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2012 - 2016, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2020


Quyết định số 74/QĐ-TANDTC

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN ÁN LỆ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO” CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO


Nghị định số 75/2012/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI


Quyết định số 5303/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ĐÔNG NGƯỜI PHỨC TẠP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Nghị định số 76/2012/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỐ CÁO


Quyết định số 1549/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Quyết định số 41/2012/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA PHIÊN TÒA, PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ


Thông báo số 262/TB-VKSTC-V5

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2012 VÀ MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN BLTTDS VÀ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/TTLT


Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-VKSNDTCTANDTC

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH VỀ KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
 • 27/07/2013
 • 74.867
 • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Thông tư 22/2004/TT-BCA(V19)
 • 29/10/2009
 • 78.655
 • 142
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP
 • 09/01/2013
 • 94.268
 • 537
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP
 • 09/01/2013
 • 10.055
 • 779
Quyết định số 2502/QĐ-UBND
 • 26/10/2012
 • 46.670
 • 994
Lệnh số 04/2003/L-CTN
 • 29/10/2009
 • 65.263
 • 685
Nghị định số 60/2000/NĐ-CP
 • 29/10/2009
 • 54.016
 • 831

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu