Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thể thao - Y tế (3.702)

Quyết định số 220/QĐ-QLD

Quyết định số 220/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 24 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - đợt 102 bổ sung do Cục trưởng Cục quản lý dược ban hành ngày 16 tháng 04 năm 2019.


Quyết định số 233/QĐ-QLD

Quyết định số 233/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 02 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại việt nam - đợt 102 bổ sung.


Kế hoạch số 383/KH-BYT

Kế hoạch số 383/KH-BYT về việc triển khai các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 của ngành y tế được ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 1357/QĐ-BYT

Quyết định số 1357/QĐ-BYT về việc công bố danh mục hướng dẫn của Bộ Y tế về hoạt động tiêm chủng hết hiệu lực toàn bộ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 12 tháng 04 năm 2019.


Thông tư số 16/2018/TT-BNNPTNT

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT.


Quyết định số 320/QĐ-BYT

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; xét Biên bản họp của Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Hóa sinh của Bộ Y tế; theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh.


Thông tư số 30/2018/TT-BYT

Thông tư số 30/2018/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành về việc ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.


Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg về việc quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm; nội dung thanh tra, hoạt động thanh tra, trách nhiệm quản lý hoạt động thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm; sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính; thời gian thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại cấp huyện và cấp xã của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai.


Thông tư số 31/2018/TT-BYT

Thông tư này quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí toàn bộ hoặc một phần số lượng thuốc trong chu kỳ, liệu trình điều trị cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh do cơ sở kinh doanh dược thực hiện (sau đây gọi tắt là chương trình hỗ trợ thuốc), bao gồm: nguyên tắc thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc, hình thức hỗ trợ, hồ sơ thủ tục phê duyệt chương trình hỗ trợ thuốc, quy định về quản lý và sử dụng thuốc, chế độ phê duyệt, báo cáo và trách nhiệm của các bên.


Thông tư số 34/2018/TT-BVHTTDL

Thông tư này quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đáp ứng yêu cầu hoạt động tập luyện và thi đấu môn Đấu kiếm thể thao. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện và thi đấu thể thao thành tích cao môn Đấu kiếm thể thao được thực hiện theo quy định tại Điều 43 Luật Thể dục, thể thao.


Nghị định số 155/2018/NĐ-CP

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2018 có nội dung sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.


Thông tư số 43/2018/TT-BTC: Quy định về quản lý an toàn thực phẩm

Thông tư này quy định về các nội dung sau: cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu; chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước, cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng; thu hồi và xử lý sau thu hồi đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn.


Thông tư số 34/2018/TT-BYT

Thông tư số 34/2018/TT-BYT quy định về tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin; tổ chức tiêm chủng; giám sát, điều tra nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm chủng; chế độ báo cáo và quản lý hồ sơ về hoạt động tiêm chủng.


Quyết định số 5859/QĐ-BYT

Quyết định số 5859/QĐ-BYT công bố danh mục thuốc biệt dược gốc (đợt 18). Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016;


Quyết định số 5838/QĐ-BYT

Quyết định số 5838/QĐ-BYT về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2017


Quyết định số 5877/QĐ-BYT

Quyết định số 5877/QĐ-BYT về việc phê duyệt “hướng dẫn triển khai dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại các cơ sở y tế”. Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;


Quyết định số 5842/QĐ-BYT

Quyết định số 5842/QĐ-BYT về việc phê duyệt và công bố báo cáo mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế năm 2017.


Quyết định số 5891/QĐ-BYT

Quyết định số 5891/QĐ-BYT ban hành kế hoạch cải cách hành chính của bộ y tế năm 2018. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;


Quyết định số 68/QĐ-TTg (2014)

Mục tiêu đưa ra quyết định này nhằm cung ứng kịp thời, đầy đủ, có chất lượng, giá hợp lý các loại thuốc theo cơ cấu bệnh tật tương ứng với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. Chú trọng cung ứng thuốc cho đối tượng diện chính sách xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, vùng sâu vùng xa.


Thông tư số 14/2015/TT-BVHTTDL

Thông tư số 14/2015/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện chuyên môn của cơ sở tổ chức hoạt động lặn biển thể thao giải trí. Căn cứ Luật thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;...


Thông tư số 47/2016/TT-BYT

Thông tư số 47/2016/TT-BYT quy định việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đột quỵ trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;...


Nghị quyết số 08-NQ/TW năm 2011

Nghị quyết số 08-NQ/TW năm 2011 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.


Quyết định số 5292/QD-BYT

Quyết định số 5292/QD-BYT về việc ban hành “kế hoạch thí điểm phương pháp xác định nhiễm mới HIV tại một số tỉnh/thành phố của Việt Nam”.


Quyết định số 24/2017/QĐ-­UBND Tỉnh Đắk Nông

Quyết định số 24/2017/QĐ-­UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở y tế tỉnh Đắk Nông. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 5344/QD-BYT

Quyết định số 5344/QD-BYT về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật nhi khoa. Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;...


Nghị quyết số 24/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Phú Yên

Nghị quyết số 24/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên.


Nghị quyết số 12/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Thái Bình

Nghị quyết số 12/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở y tế công lập.


Nghị quyết số 64/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Gia Lai

Nghị quyết số 64/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do tỉnh Gia Lai quản lý.


Nghị quyết số 11/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết số 11/2017/NQ-­HĐND ban hành về chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho viên chức sự nghiệp y tế công lập tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2021.


Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND Thành Phố Hà Nội

Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc Thành Phố Hà Nội quản lý.


Tài liệu mới download

Sắc ký lớp mỏng
 • 25/02/2013
 • 45.110
 • 697

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Chỉ thị số 08/CT-BYT
 • 18/01/2012
 • 14.849
 • 444
Thông tư Số: 34/2013/TT-BYT
 • 06/11/2015
 • 75.989
 • 373
Báo cáo số 102/BC-BYT
 • 30/11/2009
 • 67.828
 • 723
Quyết định số 71/2003/QĐ-BCN
 • 30/11/2009
 • 96.835
 • 820
Thông tư số 04/2007/TT-BYT
 • 30/11/2009
 • 11.906
 • 974
Quyết định số 392/QĐ-UBTDTT
 • 30/11/2009
 • 88.585
 • 511
Quyết định số906/QĐ-TTg
 • 17/07/2011
 • 41.039
 • 641

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu