Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học (18.933)

Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Hoàng Mai

Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm làm rõ những nội dung cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngân hàng thương mại, tìm hiểu và đánh giá thực trạng về hệ hệ thống kiểm soát nội bộ tại Vietinbank Hoàng Mai, qua đó chỉ ra những hạn chế trong hệ thống kiểm soát nội bộ tại chính đơn vị nghiên cứu. Và đưa ra các giải pháp mang tính khả thi nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Vietinbank Hoàng Mai.


Luận văn Thạc sĩ: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hải Nam

Mục đích và nhiệm vụ cụ thể của luận văn như sau: Làm rõ các nội dung lý thuyết cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp; phản ánh và phân tích thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hải Nam; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hải Nam.


Luận văn Thạc sĩ kế toán: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Hoa Linh

Nghiên cứu thực hiện hệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp dưới góc độ kế toán tài chính; Phân tích thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh; luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh.


Luận văn Thạc sĩ: Phân tích báo cáo tài chính của công ty TNHH tập đoàn EVD

Đề tài thực hiện hệ thống hóa lý thuyết về hoạt động tài chính doanh nghiệp và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, đánh giá thực trạng phân tích tình hình tài chính công ty TNHH tập đoàn EVD thông qua phân tích cấu trúc tài chính, khả năng thanh toán, hiệu quả kinh doanh, rủi ro tài chính của công ty, tìm ra các điểm mạnh, yếu về tình hình hoạt động tài chính của Công ty. Qua đó, dự báo tình hình tài chính của Công ty theo định hướng phát triển đến năm 2020.


Luận văn Thạc sĩ: Phân tích kế toán quản trị chi phí sản xuất tại ban điều hành dự án 36.25

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu là trình bày một cách có hệ thống và làm sáng tỏ hững vấn đề lý luận cơ bản áp dụng trong kế toán quản trị chi phí sản xuất tại các doanh nghiệp xây lắp nói riêng, vận dụng những lý luận và phương pháp phân tích khoa học để nghiên cứu thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất và trên cơ sở lý luận và thực trạng đã nghiên cứu để đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Ban điều hành dự án 36,25 góp phần phục vụ công tác quản lý Ban điều hành dự án hiệu quả hơn.


Luận văn Thạc sĩ: Tổ chức công tác kế toán phục vụ quản trị tại công ty TNHH xuất nhập khẩu khoáng sản Việt Nam

Nôi dung luận văn Thạc sĩ kế toán nhằm hệ thông lý luận về tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Khoáng sản Việt Nam, đưa ra thực trạng về tổ chức công tác kế toán từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị của công ty.


Luận văn Thạc sĩ kế toán: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại trường đại học công nghiệp Việt - Hung

Đề tài tiến hành hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp, nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán nhằm đề xuất các giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong tổ chức công tác kế toán tại Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung.


Luận văn Thạc sĩ: Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Vinacomin

Mục tiêu của nghiên cứ được đặt ra đó là hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, từ đó cho thấy các phương pháp và nội dung phân tích báo cáo tài chính, đánh giá tình hình, hiệu quả từ kết quả phân tích đạt được hẹ thống hóa những điểm mạch, điểm yếu về tình hình tài chính của công ty và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Vinacomin.


Luận văn Thạc sĩ : Quản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ được thực hiện nhằm tìm hiểu về cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị, nêu lên thực trạng quản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở Việt Nam để đưa ra phương hướng giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở việt nam trong thời gian tới.


Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường Lê Duẩn

Luận văn Thạc sĩ được thực hiện nhằm trình bày cơ sở lý thuyết tổ chức công tác ké toán tại đơn vị sự nghiệp công lập nêu lên thực trạng tổ chức công tác kế toán tại trường Lê Duẩn, từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại trường Lê Duẩn.


Luận văn Thạc sĩ: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Nồi hơi Việt Nam

Đề tài này được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu sau: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất và đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại đơn vị, phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của công ty và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.


Luận văn Thạc sĩ: Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần Bitexco Nam Long

Luận văn Thạc sĩ được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng mô hình kế toán trách nhiệm, tìm ra ưu điểm và tồn tại trong công tác kế toán phục vụ đánh giá trách nhiệm tại các đơn vị, bộ phận trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Bitexco Nam Long và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán trách nhiệm theo đặc thù nhằm giúp cho công ty có được một công cụ hữu hiệu trong việc xử lý và cung cấp thông tin kế toán trong quản lý, giúp nhà quản lý có cơ sở để đánh giá một cách đúng đắn thành quả của các đơn vị, bộ phận trong việc hướng tới mục tiêu chung của công ty.


Luận văn Thạc sĩ: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hà Phát

Luận văn tiến hành hệ thống hóa vấn đề lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại trên cơ sở đó nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Vận dụng lý luận và thực tiễn đánh giá ưu điểm, nhược điểm trong kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh từ đó luận văn trình bày một số kiến nghị để hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM Hà Phát.


Luận văn Thạc sĩ: Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần thực phẩm Gia Phát

Luận văn Thạc sĩ nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Qua các phương pháp và nội dung sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính để thấy được những hạn chế trong kinh doanh mà doanh nghiệp đang mắc phải. Từ đó đưa ra được những giải pháp phù hợp nhất nhằm hướng tới mục đích chính của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận, tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.


Luận văn Thạc sĩ: Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Đề tài tập trung nghiên cứu, hệ thống hóa và góp phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận về phân tích hoạt động tài chính nói chung và phân tích năng lực tài chính nói riêng của các doanh nghiệp. Mục đích cơ bản của đề tài là dựa trên những dữ liệu tài chính trong quá khứ và hiện tại của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây để tính toán và xác định các chỉ tiêu phản ánh thực trạng năng lực tài chính của doanh nghiệp, qua đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao năng lực tài chính cũng như hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.


Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phẩn đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Tuấn Minh

Đề tài thực hiện nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp, thông qua nghiên cứu thực tiễn, phân tích làm rõ thực trạng kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty; trên cơ sở xây dựng những lý luận đã nghiên cứu và thực trạng để đưa ra những giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất trong doanh nghiệp nhằm kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, tăng cường năng lực cạnh tranh đem lại lợi nhuận cho Công ty Tuấn Minh.


Luận văn Thạc sĩ: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty thi công cơ giới Viglacera

Nội dung luận văn tình bày về lý luận chung về kế toán chi pí sản xuất và tính giá thành xây lắp; thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Thi công Cơ giới Viglacera từ đó thảo luận và đưa ra kết quả nghiên cứu, các giải pháp và đưa ra kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn Thạc sĩ kế toán: Tổ chức kế toán tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Luận văn Thạc sĩ nhằm hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức kế toán của các đơn vị sự nghiệp có thu công lập; phân tích và đánh giá thực trạng tổ chức kế toán nhằm đưa ra các ưu điểm và tồn tại với trường hợp nghiên cứu điển hình tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương và đưa ra đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương.


Luận văn Thạc sĩ kế toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại ban quản lý dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung

Mục tiêu cụ thể cần hướng tới của nghiên cứu là làm rõ lý luận cơ bản về kiểm soát nội bộ dự án nói chung; phân tích và đánh giá thực trạng công tác kiểm soát nội bộ tại Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung; và đề xuất các giải pháp hoàn thiện KSNB tại Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung.


Luận văn Thạc sĩ: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8

Mục tiêu tổng quát của đề tài đó là đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8 nhằm tìm ra những ưu nhược điểm, từ đó có thể rút ra được những biện pháp góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty.


Luận văn Thạc sĩ: Phân tích thông tin kế toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ được thực hiện nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về doanh nghiệp, đặc điểm của doanh nghiệp ảnh hưởng đến công tác kế toán; việc phân tích và sử dụng thông tin kế toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế ở các doanh nghiệp. Và khảo sát tình hình thực tế về các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nghiên cứu thực trạng việc tổ chức công tác kế toán nói chung và việc phân tích thông tin kế toán để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế ở Chi cục Thuế huyện Thanh Trì.


Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện quy trình và phương pháp lập dự toán doanh thu, chi hoạt động tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu tình hình thực trạng công tác lập dự toán tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay. Từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy trình, phương pháp lập dự toán tại Bệnh viện trong đó nêu cụ thể nội dung lập dự toán nhằm góp phần hoàn thiện lập dự toán, phân bổ nguồn lực, phối hợp hoạt động và đo lường được hiệu quả hoạt động giữa các bộ phận trong Bệnh viện, đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động trong điều kiện tự chủ về tài chính.


Luận văn Thạc sĩ: Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ điện tử viễn thông

Đề tài thực hiện hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp, phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông.


Luận văn Thạc sĩ: Đánh giá năng lực tài chính các đơn vị tham gia đấu thầu dự án tại ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng - Sở nông nghiệp và PTNT Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ với mục tiêu cụ thể như sau nghiên cứu thực trạng đánh giá năng lực tài chính, các phương pháp, nội dung và quy trình đánh giá năng lực tài chính doanh nghiệp tại Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng, và đưa ra đề xuất một số giải pháp hoàn thiện phương pháp, quy trình và nội dung đánh giá năng lực tài chính các đơn vị tham gia đấu thầu dự án tại ban QLDA tầu tư và XD.


Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện tổ chức kế toán tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yên Thịnh

Luận văn Thạc sĩ nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức kế toán trong doanh nghiệp; phân tích thực trạng tổ chức kế toán hiện nay của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Yên Thịnh, xác định các điểm bất cập và nguyên nhân trong tổ chức kế toán tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Yên Thịnh, và đưa ra đề xuất phương hướng và giải pháp để hoàn thiện tổ chức kế toán tại công ty.


Luận văn Thạc sĩ: Tổ chức công tác kế toán tại viện khoa học và môi trường

Luận văn tiến hành hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập, nghiên cứu tổ chức công tác kế toán tại Viện Khoa học Môi trường, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Viện Khoa học Môi trường.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chính sách phát triển kinh tế biển và hải đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chính sách phát triển kinh tế biển và hải đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan các nghiên cứu về chính sách phát triển kinh tế biển và hải đảo, cơ sở lý luận về chính sách phát triển kinh tế biển và hải đảo ở địa phương cấp tỉnh, thực trạng chính sách phát triển kinh tế biển và hải đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phương hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế biển và hải đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Luận văn Thạc sĩ Luật học: Quản lý Nhà nước về đất đai từ thực tiễn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Quản lý Nhà nước về đất đai từ thực tiễn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang trình bày các nội dung về những vấn đề lý luận và pháp luật về quản lý nhà nước đối với đất đai, thực trạng quản lý nhà nước về đất đai tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, định hướng, giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Công tác tuyên truyền, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công ty cổ phần khí cụ điện 1 - VINAKIP

Luận văn Thạc sĩ với mục đích chính đó là: Hệ thống hóa một số lý thuyết về công tác an toàn vệ sinh lao động; vận dụng những lý thuyết vào nghiên cứu thực trạng công tác tuyên truyền, và từ thực trạng của công ty đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác công tác tuyên truyền, huấn luyện AT-VSLĐ tại công ty.


Luận văn Thạc sĩ: Dịch vụ công tác xã hội với người cao tuổi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình

Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng dịch vụ công tác xã hội cho người cao tuổi tại Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình hiện nay, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ công tác xã hội với người cao tuổi tại Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu