Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học (19.352)

Luận án Tiến sĩ: Tín dụng ngân hàng đối với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Nội dung gồm 4 chương sau: Chương 1/ Tổng quan tình hình nghiên cứu. Chương 2/ Cơ sở lý luận về mở rộng tín dụng ngân hàng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh xi tế. Chương 3/ Thực trạng hoạt động tín dụng và các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng tín dụng đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Chương 4/ Giải pháp mở rộng tín dụng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế.


Luận án Tiến sĩ Luật học: Khiếu nại và giải quyết khiếu nại về đất đai

Luận ăn được tiến hành dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận, tác giả khảo sát thực trạng pháp luật, đối chiếu thực tiễn hoạt động khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai của Việt Nam, từ đó chỉ ra những bất cập, hạn chế của pháp luật cũng như thực hiện pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại về đất đai ở nước ta. Đồng thời, tác giả đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm giảm thiểu số vụ việc khiếu nại liên quan đến đất đai, tăng cường hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai.


Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý phương tiện dạy học ở trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật theo tiếp cận đảm bảo chất lượng giáo dục

Luận ăn được tiến hành dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng QL PTDH ở các trường CĐKT-KT theo tiếp cận ĐBCL GD, luận án đề xuất một số biện pháp QL PTDH ở trường CĐKT-KT theo tiếp cận ĐBCL GD, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo ở các trường CĐKT- KT.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý phương tiện dạy học ở trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật theo tiếp cận đảm bảo chất lượng giáo dục

Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án có 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý phương tiện dạy học ở trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật theo tiếp cận đảm bảo chất lượng giáo dục. Chương 2. Thực trạng quản lý phương tiện dạy học ở các trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật theo tiếp cận đảm bảo chất lượng giáo dục. Chương 3. Biện pháp quản lý phương tiện dạy học ở các trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật theo tiếp cận đảm bảo chất lượng giáo dục.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Các yếu tố tác động tới hành vi người tiêu dùng đối với xe điện hai bánh tại đô thị Hà Nội

Mục đích chính của nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố tác động và mức độ tác động của các yếu tố tới hành vi người tiêu dùng đối với E2W tại đô thị Việt Nam, nghiên cứu trường hợp đô thị Hà Nội. Để đạt được mục đích trên, nghiên cứu thực hiện những mục tiêu cụ thể như sau: Xác định các yếu tố chính mang tính nhận thức cá nhân tác động tới hành vi người tiêu dùng đối với E2W tại đô thị Việt Nam. Xác định mức độ tác động của các yếu tố tới hành vi NTD đối với E2W tại đô thị Hà Nội. o Đề xuất một số khuyến nghị cho các nhà sản xuất, các nhà quản lý và hoạch định chính sách để phát triển, quản lý và kiểm soát E2W một cách hiệu quả và bền vững tại đô thị Việt Nam, hướng tới một ngành công nghiệp xe điện ‘xanh’ trong tương lai.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ kỹ thuật: Giải pháp nâng cao hiệu năng hệ thống truyền sóng milimet qua sợi quang cho mạng truy nhập vô tuyến băng rộng

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là nhằm phân tích được đồng thời các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu năng của các hệ thống MMW-RoF với các kịch bản ứng dụng khác nhau trong mạng truy nhập vô tuyến. Kết quả mong muốn trong nghiên cứu là đưa ra được mô hình toán học mô tả sự phụ thuộc của các tham số hiệu năng của hệ thống vào các tham số lớp vật lý. Nghiên cứu cũng hướng đến đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm cải thiện hiệu năng của hệ thống MMW-RoF.


Luận án tiến sĩ Kiểm soát và bảo vệ môi trường: Nghiên cứu ảnh hưởng của nước mưa chảy tràn đến chất lượng nước mặt sông Sài Gòn

Luận án tiến sĩ được tiến hành với mục tiêu nhằm đánh giá hiện trạng chất lượng nước sông, các nguồn thải ở hạ lưu sông Sài Gòn. Đánh giá ảnh hưởng của nước mưa chảy tràn đến chất lượng nước mặt ở hạ lưu sông Sài Gòn. Đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước sông do ảnh hưởng của nước mưa chảy tràn.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp tại thành phố Hải Phòng

Đề tài "Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp tại thành phố Hải Phòng" được tiến hành dựa trên trên các luận cứ khoa học và thực tiễn, đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNN đối với vấn đề phát triển bền vững các khu công nghiệp tại thành phố Hải Phòng đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Phát triển nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP vùng ven biển tỉnh Nam Định

Mục tiêu đề tài: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP vùng ven biển. Đánh giá thực trạng phát triển NTTS theo tiêu chuẩn VietGAP vùng ven biển tỉnh Nam Định. Phân tích một số yếu tố ảnh hƣởng tới phát triển NTTS theo tiêu chuẩn VietGAP vùng ven biển tỉnh Nam Định. Đề xuất một số giải pháp thúc đẩy phát triển NTTS theo tiêu chuẩn VietGAP vùng ven biển tỉnh Nam Định trong thời gian tới


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cho tỉnh Bắc Giang

Đề tài được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu nhằm tìm ra nguyên nhân làm cho chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh bị thấp điểm và giảm điểm của tỉnh Bắc Giang, từ đó đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh bị thấp điểm và giảm điểm cho tỉnh Bắc Giang tới năm 2025.


Luận án Tiến sĩ Quân sự: Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hệ thống kỹ thuật giám sát mục tiêu an ninh trên địa bàn Hà Nội

Nội dung luận án được trình bày nhằm đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hệ thống kỹ thuật giám sát mục tiêu an ninh trên địa bàn Hà Nội, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát mục tiêu an ninh, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ công tác Công an trong giai đoạn mới.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo tin lành ở Việt Nam

Luận án "Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo tin lành ở Việt Nam" có mục đích nghiên cứu là xây dựng cơ sở lý luận và làm rõ thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Tin lành ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Tin lành ở Việt Nam trong giai đoạn kế tiếp.


Luận án Tiến sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo tin lành ở Việt Nam

Ngoài phần Mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung luận án được kết cấu thành 04 chương, cụ thể: Chương 1. Tổng quan công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án. Chương 2. Cơ sở lý luận quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Tin lành. Chương 3. Thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Tin lành ở Việt Nam. Chương 4. Phương hướng và giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Tin lành ở Việt Nam.


Luận án Tiến sĩ Luật học: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra theo quy định của pháp luật Dân sự Việt Nam hiện hành

Ngoài danh mục từ viết tắt, mục lục, lời mở đầu, phần A về tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý thuyết của đề tài, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, các Phụ lục, Phần B Nội dung luận án chia thành 3 chương như sau: Chương 1/ Cơ sở lý luận của trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra. Chương 2/ Thực trạng pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra. Chương 3/ Thực tiễn áp dụng và kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Kiểm toán hoạt động đối với chi tiêu từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại các Bộ

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài luận án: Hệ thống hóa và phân tích làm rõ các lý luận cơ bản về chi tiêu từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; các lý luận kiểm toán hoạt động do kiểm toán Nhà nước thực hiện; khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kiểm toán hoạt động chi tại một số Bộ sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước làm minh chứng cho kiểm toán hoạt động chi tiêu từ nguồn vốn ngân sách được thực hiện bởi Kiểm toán Nhà nước, chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế...


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp may phục vụ Quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Mục đích nghiên cứu đề tài luận án nhằm cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định, xây dựng, đổi mới các chiến lược và chính sách phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp may phục vụ quân đội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN đối với phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới.


Luận án Tiến sĩ Luật học: Hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - Những vấn đề luận và thực tiễn

Mục tiêu của việc nghiên cứu đề tài là đưa ra phương hướng và các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về doanh nghiệp của nước CHDCND Lào. Để đạt được mục tiêu trên, tác giả luận án thực hiện các nhiệm vụ sau: Luận án nghiên cứu một cách hệ có thống những vấn đề lý luận về doanh nghiệp và pháp luật về doanh nghiệp. Luận án nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển, phân tích các yếu tố chi phối và xác định những nội dung cơ bản của pháp luật về doanh nghiệp của nước CHDCND Lào.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Luật học: Khiếu nại và giải quyết khiếu nại về đất đai

Phần nội dung của luận án bao gồm các chương sau đây: Chương 1/ Tổng quan các vấn đề nghiên cứu. Chương 2/ Tổng luận về khiếu nại và giải quyết khiếu nại về đất đai ở Việt Nam. Chương 3/ Thực trạng khiếu nại và giải quyết khiếu nại về đất đai ở Việt Nam chương 4/ Phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại về đất đai.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc ở Việt Nam

Ngoài mở đầu, kết luận và kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, luận án được chia làm 4 chương: Chương 1/ Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc. Chương 2/ Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản lý đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc. Chương 3/ Thực trạng quản lý đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc ở Việt Nam. Chương 4/ Giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc ở Việt Nam.


Luận án Tiến sĩ Quản lý văn hóa: Quản lý di sản văn hóa phật giáo ở tỉnh Hà Tĩnh

Ngoài Mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án chia làm 4 chương: Chương 1 - Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản lý di sản văn hóa Phật giáo. Chương 2 - Di sản văn hóa Phật giáo ở Hà Tĩnh. Chương 3 - Thực trạng quản lý di sản văn hóa Phật giáo ở Hà Tĩnh. Chương 4 - Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di sản văn hóa Phật giáo ở Hà Tĩnh hiện nay.


Luận văn Tiến sĩ: Nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch Hạ Long, Quảng Ninh - Việt Nam

Luận án được kết cấu thành 4 chương: Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu đề tài. Chương 2. Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch. Chương 3. Thực trạng năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch Hạ Long, Quảng Ninh - Việt Nam. Chương 4. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch Hạ Long, Quảng Ninh - Việt Nam.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Đổi mới cơ chế quản lý chi ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của luận án là hệ thống hóa lý luận và tổng kết kinh nghiệm quốc tế về cơ chế quản lý chi NSNN cho hoạt động KH&CN, để làm căn cứ đánh giá thực trạng cơ chế quản lý chi NSNN cho hoạt động KH&CN ở Việt Nam trong thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp để đổi mới cơ chế quản lý chi NSNN cho hoạt động KH&CN ở Việt Nam trong thời gian tới, với tầm nhìn dài hạn.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Luật học: Pháp luật quốc tế về quản lý tài nguyên khoáng sản biển và thực tiễn của Việt Nam

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án được kết cấu thành 4 chương: Chương 1/ Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. Chương 2/ Lý luận về quản lý tài nguyên khoáng sản biển trong pháp luật quốc tế. Chương 3/ Thực trạng pháp luật quốc tế về quản lý tài nguyên khoáng sản biển. Chương 4/ Pháp luật và thực tiễn thực thi pháp luật về quản lý tài nguyên dầu khí của Việt Nam.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp tại thành phố Hải Phòng

Luận án được kết cấu gồm 4 chương: Chương 1/ Tổng quan các nghiên cứu về quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp. Chương 2/ Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp. Chương 3/ Thực trạng quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp tại thành phố Hải Phòng. Chương 4/ Định hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp tại thành phố Hải Phòng.


Luận án Tiến sĩ: Phát triển nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP vùng ven biển tỉnh Nam Định

Đề tài "Phát triển nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP vùng ven biển tỉnh Nam Định" tập trung nghiên cứu thực trạng triển khai và áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP trong nuôi trồng thủy sản vùng ven biển tỉnh Nam ĐỊnh. Các yếu tố ảnh hƣởng, các giải pháp kinh tế, tổ chức nhằm thúc đẩy NTTS theo tiêu chuẩn VietGAP ở vùng nghiên cứu.


Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Nâng cao chất lượng lao động nông thôn tại tỉnh Thái Nguyên

Luận ăn được tiến hành dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận và xem xét những yếu tố cấu thành và nhân tố ảnh hưởng chất lượng lao động nông thôn; đánh giá thực trạng chất lượng lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên nói riêng, kết hợp với những kinh nghiệm nâng cao chất lượng lao động nông thôn trong và ngoài nước, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch Hạ Long, Quảng Ninh - Việt Nam

Đề tài "Nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch Hạ Long, Quảng Ninh - Việt Nam: được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị có cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh (NLCT) của điểm đến du lịch (ĐĐDL) Hạ Long, Quảng Ninh - Việt Nam.


Luận án Tiến sĩ: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc tổng công ty thép Việt Nam

Mục tiêu tổng quát của đề tài đó là: Nghiên cứu hoàn thiện HTTTKT trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam. Các mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu cơ sở lý luận về HTTTKT trong các DNSX đáp ứng nhu cầu thông tin của DN và các đối tượng bên ngoài DN. Nghiên cứu và phân tích thực trạng HTTTKT trong các DNSX thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam. Từ đó phân tích, đánh giá những mặt đạt được và những mặt còn tồn tại của HTTTKT tại các DN này.


Luận án Tiến sĩ: Tín dụng ngân hàng đối với phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu cụ thể của đề tài: Luận án đã hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả tín dụng đối với phát triển thị trường bất động sản. Đánh giá thực trạng hiệu quả tín dụng ngân hàng đối với phát triển thị trường BĐS trên địa bàn TP. HCM cụ thể: Phân tích các nhân tố tác động đến sự phát triển thị trường BĐS trên địa bàn TP. HCM; đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng ngân hàng (hoạt động cho vay) đối với phát triển thị trường BĐS trên địa bàn TP. HCM. Thứ ba, đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng đối với phát triển thị trường BĐS trên địa bàn TP. HCM trong thời gian tới.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành

Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành" nhằm đề xuất được các giải pháp, kiến nghị có cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm hoàn thiện QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM của các NHTM Việt Nam.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu