Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học (21.842)

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam

Luận án bao gồm 4 chương với các nội dung: tổng quan các công trình nghiên cứu về bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức; cơ sở lý luận về bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn; thực trạng bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam; một số khuyến nghị nhằm giảm bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam.


A dissertation submitted for the degree of Doctor of Phylosophy: The impact of social capital, entrepreneurship, and resilience capability on the performance of state-capital enterprises in Vietnam

The dissertation will focus on research the direct simultaneous impact of social capital, entrepreneurship and resilience capability on the performance of SCEs in Vietnam, indirect impacts of social capital through entrepreneurship and resilience capability to the performance of SCEs in Vietnam, and the indirect effect of 3 entrepreneurship through resilience capability to the performance of SCEs in Vietnam.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý tài chính tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Luận án hệ thống hóa và làm rõ thêm cơ sở lý luận chung về quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo công lập - đơn vị dự toán cấp 1 trong hệ thống tài chính của Việt Nam; Đề xuất hệ thống giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại học viện, nhằm khắc phục những hạn chế hiện tại trong quản lý tài chính, đảm bảo đáp ứng tốt hơn những yêu cầu mới trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của học viện trong thời kỳ tới năm 2025.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam

Luận án nghiên cứu nhằm đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Thesis abstract Banking – Finance: Improving credit risk management capacity at Vietnam technological and commercial joint stock bank

The thesis focuses on researching the risk management capability at commercial banks; the thesis analyzes the current situation of risk management capacity at Techcombank for the period of 2014 - 2019. The solution will be implemented according to the roadmap to 2030.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Tác động của vốn xã hội, tinh thần kinh doanh và khả năng thích ứng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước tại Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm tìm hiểu sự tác động trực tiếp đồng thời của vốn xã hội, tinh thần kinh doanh và khả năng thích ứng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước; đề xuất các hàm ý quản trị cho các nhà quản lý góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Việt Nam.


Luận án Tiến sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý tài chính tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Luận văn trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo công lập, đặc biệt là đơn vị sự nghiệp có những điểm đặc thù như HVCTQG Hồ Chí Minh, đề tài luận án tìm các giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Học viện, nâng cao hiệu quả quản l tài chính hơn nữa, nhằm giúp cho Học viện có thể thực hiện được các chức năng, nhiệm vụ được giao, trong điều kiện tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi nhanh chóng.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam

Nội dung của luận án bao gồm 3 chương với các nội dung: lý luận cơ bản về năng lực quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại; thực trạng năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Techcombank; giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Techcombank.


Summary Economics Doctor dissertation: The transmission of fiscal policy from countries with trade relations to Vietnam - GVAR model application

The thesis examines the fiscal policy transmission from the trading partners to Vietnam - a small economy, still heavily dependent on agricultural advantages and less resistant to external shocks. The thesis will in turn explore whether or not the spread of fiscal policy from countries with trade relations to Vietnam and the change in the spread characteristics from different countries to the Vietnamese economy.


Luận án Tiến sĩ Tài chính ngân hàng: Mối quan hệ giữa đặc điểm hội đồng quản trị và thông tin bất cân xứng của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

Luận án được nghiên cứu dựa trên những tranh luận chưa đồng nhất về mặt kết quả nghiên cứu, những khoảng trống nghiên cứu có thể được bổ khuyết, tính cấp thiết và thời sự từ thực tiễn cũng như hạn chế về mặt số lượng của các nghiên cứu có liên quan ở Việt Nam để xác định mối quan hệ giữa đặc điểm hội đồng quản trị và thông tin bất cân xứng của các công ty niêm yết.


Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Tác động của vốn xã hội, tinh thần kinh doanh và khả năng thích ứng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước tại Việt Nam

Luận án tiến hành nghiên cứu về sự tác động trực tiếp đồng thời của vốn xã hội, tinh thần kinh doanh, khả năng thích ứng và sự tác động gián tiếp của vốn xã hội thông qua tinh thần kinh doanh, sự tác động gián tiếp của vốn xã hội cũng như tinh thần kinh doanh thông qua khả năng thích ứng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Tài chính ngân hàng: Mối quan hệ giữa đặc điểm hội đồng quản trị và thông tin bất cân xứng của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

Luận án với mục tiêu nghiên cứu sự tác động của đặc điểm của hội đồng quản trị đến thông tin bất cân xứng của các công ty niêm yết ở Việt Nam, gợi ý một số chính sách nhằm hạn chế thông tin bất cân xứng.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm xây dựng khung lý thuyết về phân tích bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức, phân tích bất bình đẳng giới trong tiếp cận tín dụng chính thức ở nông thôn Việt Nam.


Summary of Doctoral thesis: Gender inequality in access formal credit in Vietnam’s rural household

The thesis has two main purposes: (i) Building a theoretical framework for analyzing gender equality in formal credit access; (ii) Alanyze credit access in 2 aspects: macro and micro approaches.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Truyền dẫn chính sách tài khóa từ các quốc gia có quan hệ thương mại đến Việt Nam - Ứng dụng mô hình GVAR

Luận án này nghiên cứu sự truyền dẫn chính sách tài khóa từ các quốc gia là đối tác thương mại đến Việt Nam – một nền kinh tế nhỏ, vẫn phụ thuộc nhiều vào lợi thế nông nghiệp và ít có sức đề kháng trước những cú sốc từ bên ngoài. Luận án sẽ lần lượt tìm hiểu có hay không sự lan tỏa chính sách tài khóa từ các quốc gia có quan hệ thương mại đến Việt Nam và sự thay đổi trong đặc điểm lan tỏa từ những quốc gia khác nhau đến nền kinh tế Việt Nam.


Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng tại huyện Gia Lâm - thành phố Hà Hội

Luận văn tiến hành đánh giá thực trạng vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tái hoà nhập cộng đồng, tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tái hoà nhập cộng đồng. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hỗ trợ cho người sau cai nghiện ma túy tái hoà nhập cộng đồng.


Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người cao tuổi tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận về vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người cao tuổi, đánh giá thực trạng cũng như các yếu tố ảnh hưởng và từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người cao tuổi tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.


Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Nhiệm vụ của nhân viên công tác xã hội tại trung tâm phục hồi chức năng bệnh viện Bạch Mai, thành phố Hà Nội

Luận văn nghiên cứu lý luận và thực trạng về nhiệm vụ của nhân viên công tác xã hội trong các bệnh viện. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả nhiệm vụ của nhân viên công tác xã hội tại Trung tâm Phục hồi chức năng – Bệnh viện Bạch Mai.


Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Vinadelta

Luận văn hệ thống và làm rõ lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp. Đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vinadelta.


Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Hồng Kông Sơn La

Luận văn nghiên cứu lý luận công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp; tìm hiểu thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp; vận dụng lý luận vào nghiên cứu thực tiễn tại Công ty TNHH Một thành viên Hồng Kông Sơn La. Từ đó, đánh giá thực trạng, rút ra được ưu điểm, hạn chế và đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Hồng Kông Sơn La.


Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng phát triển Việt Nam

Luận văn được thực hiện nhằm đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động của VDB.


Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Học viện An ninh Nhân dân

Luận văn nghiên cứu với mục đích nhằm nâng cao chất lượng tổ chức công tác kế toán nhằm phục vụ yêu cầu quản lý tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty TNHH SH Tech Vina

Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản, làm rõ bản chất, vai trò và nội dung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất. Đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH SH Tech Vina dưới góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị.


Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH in Hồ Gươm

Luận văn góp phần làm sáng tỏ và hoàn thiện một cách có hệ thống những lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH in Hồ Gươm. Từ đó có một số kiến nghị và đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty trong điều kiện hiện nay.


Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Công trình Mai Linh

Luận văn tiến hành nghiên cứu sẽ góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp từ đó là cơ sở cho việc áp dụng phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.


Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

Luận văn khái quát và hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích tài chính khách hàng trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại.Bao gồm các nội dung khái quát về hoạt động cho vay, cơ sở dữ liệu để phân tích tài chính khách hàng, hệ thống các chỉ tiêu để phân tích. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính khách hàng trong quá trình thẩm định trước khi cho vay hoặc trong suốt quá trình khách hàng vay vốn.


Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội- Kinh Bắc

Luận văn dựa trên cơ sở lý luận về phân tích BCTC doanh nghiệp đã nghiên cứu, luận văn tập trung đi vào phân tích BCTC của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao tình hình tài chính và kết quả kinh doanh tại đơn vị nghiên cứu.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Luận văn nghiên cứu nhằm đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức của bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai

Luận văn trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ viên chức tại Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai trong những năm qua, đề tài được thực hiện nhằm tìm kiếm các giải pháp phù hợp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức tại Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai trong thời gian tới.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức tại bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh

Luận văn trình bày tổng kết kinh nghiệm về nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức tại một số tổ chức và bài học rút ra bài học cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu