Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học (19.862)

Luận án Tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu chế tạo chất lỏng từ trên nền oxit sắt siêu thuận từ định hướng ứng dụng chụp ảnh cộng hưởng từ MRI

Luận án với nội dung tổng quan về vật liệu Ferit Spinel; các phương pháp thực nghiệm; nghiên cứu hệ chất lỏng từ trên nền Fe3O4 siêu thuận từ tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt; nghiên cứu hệ chất lỏng từ trên nền Fe3O4 siêu thuận từ tổng hợp bằng phương pháp phân hủy nhiệt; đặc trưng độ hồi phục R1, R2 và độc tính, đánh giá độ tương phản ảnh bằng kỹ thuật chụp ảnh cộng hưởng từ MRI.


Summary thesis Doctoral: Managing investment project on infrastructure construction in the form of Public Private Partnership in Vietnam

Develop scientific arguments and propose solutions to improve the management of investment projects on infrastructure construction in the form of PPP in Vietnam.


Doctoral dissertation in Finance: Performance of exchange – Traded funds tracking Vietnam stock market

The thesis includes the following contents literature review on performance of exchanged traded fund; data description and resesrch methodology; empirical results; discussion and conclutions.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản trị vốn lưu động tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty 319

Luận án với 3 phần lý luận chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động tại các doanh nghiệp; thực trạng quản trị vốn lưu động tại các doanh nghiệp; giải pháp hoàn thiện quản trị vốn lưu động tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty 319.


Doctoral thesis in Business Administration: Key factors of the successful implementation of Statistical Process Control (SPC) in Vietnamese manufacturing enterprises

The research objective of the thesis is to clarify the influencing factors and analyze the influence of each factor on the application of PMS in manufacturing enterprises in Vietnam.


Summary of Doctoral thesis in Public Management: Implementation of vocational training policies for rural workers in the Mekong river delta

The study objects of the thesis is the implementation of the vocational training policy for rural laborers in the Mekong River Delta localities.


Summary of Doctoral thesis in Law: Maritime secutity for ships s and seaportss under international law and the pratice in Vietnam

The purpose of the thesis is to clarify theoretical issues of maritime security for ships and seaports, analyze the current situation of law and practice of international and Vietnam laws on maritime security for ships and seaports and proposing a number of solutions to contribute to strengthening Vietnam's maritime security.


Abstract of Doctoral thesis on Public Administration: State management on private high school education in Ho Chi Minh city

The thesis aims at studying the theoretical and practical basis of state management on general education; On which applying to the study of state management on private high school education in Ho Chi Minh city; researching, assessing status and proposing solutions to continue improving the state management of private high school education in Ho Chi Minh City


Summary doctoral thesis: Factors influencing PMS effectiveness in manufacturing enterprise in Vietnam

This thesis focuses on researching 6 internal factors including: multidimensional performance measures, top managaement support, training about PMS, employee participation, the link of performance to rewards, employee attitudes towardas PMS.


Luận án Tiến sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Luận án gồm 4 chương: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án; thực trạng quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục; cơ sở khoa học quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục; định hướng và giải pháp quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh


A summary of dissertation submitted for the Degree of Doctor of Philosophy in Accounting: Mediating effect of strategic management accounting practices in the relationship between intellectual capital and corporate performance Evidence from Vietnam

A summary of dissertation submitted for the Degree of Doctor of Philosophy in Accounting: Mediating effect of strategic management accounting practices in the relationship between intellectual capital and corporate performance Evidence from Vietnam


Summary thesis Doctoral: The policy on trade dSummary thesis Doctoral: The policy on trade development for the North Central mountainous areaevelopment for the North Central mountainous area

The thesis aims to build a theoretical and practical basis for mountainous trade development policy in the North Central region in the period of 2010 - 2017. Since then, propose solutions to complete the trade development policy in mountainous areas. North Central region period 2019 - 2025 and orientation to 2030


Tóm tắt luận án Tiến sĩ: Chính sách phát triển thương mại miền núi khu vực Bắc Trung bộ

Luận án nhằm mục tiêu xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách phát triển thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ giai đoạn 2010-2017. Từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển thương mại miền núi khu vực Bắc Trung Bộ giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030.


Luận án Tiến sĩ Quản lý công: Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

Luận án với 4 chương: tổng quan tình hình nghiên cứu; cơ sở khoa học về thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thực trạng thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn; giải pháp tăng cường thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.


Doctoral thesis summary: The effects of holiday, weather, lunar calendar on the return of Vietnam stock market

The objective of the thesis is to study “The efect of holiday, weather, lunar calendar on the return of Vietnam stock market” with the basis of linking investor's mood theory and decision on stock investment and characteristics related to these three effects in Vietnam.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ: Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hình thức hợp tác công tư ở Việt Nam

Luận án với mục đích xây dựng luận cứ khoa học và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hình thức hợp tác công tư ở Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Luận án có mục đích nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông; trên cơ sở đó vận dụng vào nghiên cứu quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Kế toán tài sản cố định tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là nghiên cứu và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại các doanh nghiệp khai thác than, nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế toán về tài sản cố định, hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản cố định.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động trung gian của kế toán quản trị chiến lược trong mối quan hệ giữa vốn trí tuệ và kết quả hoạt động doanh nghiệp bằng chứng từ Việt Nam

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động trung gian của kế toán quản trị chiến lược trong mối quan hệ giữa vốn trí tuệ và kết quả hoạt động doanh nghiệp bằng chứng từ Việt Nam


Executive summary of PhD Dissertation: Accounting of fixed assets in coal mining enterprises of Vinacomin

The PhD thesis studies the theoretical and practical issues of fixed asset accounting in coal mining enterprises of Vinacomin. In particular, the thesis focuses on studying the principles of measuring, recording, presenting and providing information on fixed assets as well as the method to collect, process, analyze and provide information in respond to requirements of fixed asset management. The thesis studies the application of these principles in the practice of fixed asset accounting in Vinacomin's coal mining enterprises.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Quản lý công: Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

Luận án đề xuất giải pháp khoa học nhằm hoàn thiện việc thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long góp phần nâng cao chất lượng lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam hiện nay.


Luận án Tiến sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Công giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Luận án bao gồm 4 chương với các nội dung: tổng quan công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án; cơ sở khoa học quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Công giáo; Thực trạng hoạt động của đạo Công giáo và quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Công giáo; quan điểm và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Công giáo trên địa bàn hành phố Hà Nội.


Summary of PhD. Dissertation: Improving accounting system in Vietnamese public vocational training colleges

Research on accounting in public service units - accounting basis. Research on accounting in public service units - an experience aspect when applying international public accounting standards. Research on public service unit accounting - accounting information aspect and accounting information analysis. Some researches on public service unit accounting - organizational aspects of accounting work, accounting use as financial management tools for public service units, etc. From the author's review, it is assumed that the researching problems can be inherited as well as the content of the author can be continued to study.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản trị vốn lưu động tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty 319

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là đưa ra hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị vốn lưu động tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty 319 với ngành nghề kinh doanh chính là xây lắp và các sản phẩm liên quan đến hoạt động xây lắp.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động của cạnh tranh đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng Thương mại Việt Nam

Luận án nghiên cứu tính tác động của cạnh tranh đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam; xem xét mối quan hệ phi tuyến tính giữa cạnh tranh và hiệu quả hoạt động và đề cập các khuyến nghị cần thiết cho các nhà quản trị ngân hàng, hoạch định chính sách có thể tham chiếu để ứng phó với những cú sốc tài chính có thể xảy ra.


Summary of PhD thesis: Enhancing information transparency of state-owned enterprises in Vietnam

Thesis is based on reasoning of information transparency of SOEs, evaluating the situation of information transparency of SOEs, in order to propose solutions to enhance information transparency of SOEs.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp có vốn Nhà nước ở Việt Nam

Luận án với mục đích hệ thống hoá những vấn đề lý luận về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Việt Nam; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp có vốn Nhà nước ở Việt Nam.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ: Phát triển nguồn nhân lực du lịch cho các tỉnh Trung Du, miền núi Bắc Bộ

Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm đề xuất một số giải pháp, kiến nghị góp phần phát triển nguồn nhân lực du lịch cho các tỉnh Trung Du, miền núi Bắc Bộ giai đoạn đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Kế toán chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam

Luận án với mục tiêu nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu tổng quát dựa trên cơ sở khung lý thuyết về Kế toán chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất; thực trạng áp dụng Kế toán chi phí môi trường. Từ đó nghiên cứu xây dựng hệ thống Kế toán chi phí môi trường phù hợp cho các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam đóng góp cho sự phát triển bền vững và giải quyết các vấn đề về trách nhiệm môi trường của doanh nghiệp.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Kế toán chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam

Luận án bao gồm 3 chương: cơ sở lý luận về kế toán chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất; thực trạng áp dụng kế toán chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất; giải pháp áp dụng kế toán chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam.


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
  • 27/07/2013
  • 74.867
  • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu