Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học (19.607)

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật: Động lực học ngược và điều khiển chuyển động của robot song song Delta không gian

Mục tiêu của luận án ộng lực học ngược và điều khiển chuyển động của robot song song Delta không gian" nhằm áp dụng phương trình lagrange dạng nhân tử nghiên cứu về động lực học và điều khiển robot song song delta không gian. Trong đó chủ yếu xây dựng mô hình cơ học và mô hình toán học, xây dựng các thuật toán điều khiển cho robot song song delta làm cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu thiết kế, chế tạo robot song song delta.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Toán học: Ứng dụng mô hình xích Markov và chuỗi thời gian mờ trong dự báo

Luận án với mục tiêu tập trung nghiên cứu hai vấn đề chính. Thứ nhất là mô hình hóa chuỗi thời gian bởi những trạng thái mà trong đó mỗi trạng thái là một phân phối xác xuất tất định (phân phối chuẩn). Dựa vào kết quả thực nghiệm để đánh giá sự phù hợp của mô hình. Thứ hai, kết hợp xích Markov và chuỗi thời gian mờ thành mô hình mới nhằm cải thiện độ chính xác của dự báo. Mở rộng mô hình với xích Markov bậc cao nhằm tương thích với những dữ liệu có tính chất thời vụ.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu thành phần, mối quan hệ của các loài côn trùng bắt mồi với sâu hại trên cây chè ở Phú Thọ và ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái lên chúng

Luận án nghiên cứu thành phần, diễn biến mật độ sâu hại và côn trùng bắt mồi chính trên chè, khả năng khống chế sâu hại của một số loài côn trùng bắt mồi chính, ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái lên sâu hại, côn trùng bắt mồi chính và mối quan hệ giữa chúng, xây dựng tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho lĩnh vực canh tác bền vững quản lý dịch hại chè tổng hợp.


Luận án Tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu thành phần, mối quan hệ của các loài côn trùng bắt mồi với sâu hại trên cây chè ở Phú Thọ và ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái lên chúng

Đề tài tập trung nghiên cứu thành phần sâu hại và côn trùng bắt mồi trên cây chè, mối quan hệ giữa côn trùng bắt mồi với sâu hại chè và ảnh hưởng của một yếu tố sinh thái lên chúng nhằm cung cấp các dẫn liệu cơ sở để quản lý tổng hợp sâu hại chè, tạo sản phẩm chè an toàn phục vụ cho tiêu thụ và xuất khẩu.


Luận án Tiến sĩ Toán học: Ứng dụng mô hình xích Markov và chuỗi thời gian mờ trong dự báo

Luận án gồm 3 chương: Chương 1 trình bày những nghiên cứu liên quan đến luận án, phân tích những hạn chế của các mô hình hiện tại. Nghiên cứu tổng quan xích Markov và mô hình Marko ẩn cũng như chuỗi thời gian mờ. Chương 2 trình bày lập luận dẫn đến đề xuất áp dụng mô hình HMM trong dự báo chuỗi thời gian. Chương 3 trình bày mô hình kết hợp xích Markov và chuỗi thời gian mờ trong dự báo chuỗi thời gian. Mời các bạn tham khảo ebook để nắm chắc các nội dung của luận án.


Summary of the Doctoral thesis: Study on chemical constituents and biological activities of litsea glutinosa (lour). C. B. Rob. (lauraceae) and lepisanthes rubiginosa (roxb.) Leenh. (sapindaceae) in Viet Nam

The genus Litsea Lam. (Lauraceae) and Lepisanthes Blume (Sapindaceae) are wildly distributed in Vietnam, especially in the mountainous areas. The reports in the literatures indicated that these two genus contain many constituents with interesting structures and potential biological activities. In order to find interesting substances for development of new pharmaceutical ingredients or functional food products we would like to conduct the resarch thesis ‘‘Study on Chemical constituents and biological activities of Litsea glutinosa (Lour.) Rob. (Lauraceae) and Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) (Sapindaceae) in Viet Nam.


Luận án Tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học loài bời lời nhớt Litsea Glutinosa (Lour.) C.B. ROB. họ long não (Lauraceae) và loài nhãn dê (Lepisanthes rubiginosa (roxb.) LEENH.) họ bồ hòn (Sapindaceae) của Việt Nam

Luận án gồm 4 phần: chiết tách phân lập các hợp chất từ lá và vỏ cành của loài bời lời nhớt Litsea glutinosa (Lour.) Rob. thu hái tại tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Thừa Thiên-Huế. Chiết tách phân lập các hợp chất từ lá và cành của loài Nhãn dê thu hái tại bãi biển tỉnh Thừa Thiên- Huế. Xác định cấu trúc hoá học các hợp chất phân lập được bằng các phương pháp phổ IR, MS, 1D-NMR, 2D-NMR. Đánh giá hoạt tính gây độc tế bào, hạ đường huyết, chống oxi hóa của các dịch chiết và một số chất sạch. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm rõ chi tiết nội dung luận án.


Summary of doctoral thesis in Biology: Study on species composition and distribution characteristics of freshwater crustaceans (crustacea) in Phong Nha - Ke Bang national park area

The thesis aims to obtain data on freshwater crustacean composition in the water bodies of Phong Nha - Ke Bang National Park. Identify the characteristics of quantity distribution of freshwater crustaceans in the study areas along with the changes of this group in terms of space and climate season. Proposing solutions to conservation of specific and important types of SE in limestone areas of Phong Nha and Quang Binh national parks.


Luận án Tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu thành phần loài và đặc trưng phân bố của giáp xác nước ngọt (crustacea) ở khu vực vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Nội dung Luận án gồm 3 chương: tổng quan tài liệu; đối tượng, địa điểm, thời gian và phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm rõ chi tiết luận án.


Summary of doctoral thesis Biology: Study on the composition and relationship of insects that feed on insects on tea plants in Phu Tho and the influence of some ecological factors on them

The thesis studies the composition and density of insect pests and insects that mainly catch on tea, the ability to control pests of some major prey insects, the impact of some ecological factors on pests , the main prey of insects and their relationship, building credible references to sustainable farming areas of integrated tea pest management.


Summary of Mathematics Doctoral Dissertation: Apply Markov chains model and fuzzy time series for forecasting

Thesis with the aim of focusing on two main issues. The first is time series modeling by states in which each state is a deterministic probability distribution (normal distribution). Based on the experimental results to assess the suitability of the model. Second, combine Markov chains and fuzzy time series into new models to improve forecast accuracy. Expand the model with high-level Markov chains to be compatible with seasonal data.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu thành phần loài và đặc trưng phân bố của giáp xác nước ngọt (crustacea) ở khu vực vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Mục tiêu luận án có được các dẫn liệu về thành phần loài giáp xác nước ngọt ở các thuỷ vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Xác định được các đặc trưng phân bố số lượng của giáp xác nước ngọt ở các thuỷ vực nghiên cứu cùng với những biến động của nhóm này theo không gian và mùa khí hậu. Đề xuất được các giải pháp bảo tồn các kiểu ĐNN đặc thù, quan trọng ở vùng núi đá vôi thuộc vườn quốc gia Phong Nha, Quảng Bình.


Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện SamPhan, tỉnh Phong Sa Lỳ, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Luận văn có ý nghĩa to lớn về cả lý luận và thực tiễn, đây là một công trình nghiên cứu khoa học đầy đủ, toàn diện và có hệ thống về xây dựng cơ quan tham mưu, Văn phòng ...giúp cho hoạt động của các cấp ủy, chính quyền hoạt động có hiệu 5 quả. Luận văn góp phần phân tích, nghiên cứu những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại của các cơ quan tham mưu, của Văn phòng hành chính các cấp (đặc biệt là cấp địa phương) của nước CHDCND Lào trong giai đoạn hiện nay.


Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung luận văn gồm kết cấu 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở khoa học của quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể; Thực trạng quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Giải pháp quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ nay đến năm 2025.


Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Phát triển nguồn nhân lực giáo viên các trường Trung cấp chuyên nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận quản lý nguồn nhân lực GV và kết quả phân tích thực trạng nguồn nhân lực GV các trường TCCN công lập trên địa bàn TPHCM, luân văn đề xuất hệ thống giải pháp phù hợp và khả thi để phát triển nguồn nhân lực GV của các trường TCCN công lập trên địa bàn TPHCM, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới GDNN.


Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, từ đó đề xuất một số giải pháp mang tính khả thi nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn hiện nay.


Luận văn thạc sĩ Quản lý công: So sánh pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam và Hàn Quốc

Mục đích của đề tài là nghiên cứu cơ sở khoa học về phòng, chống tham nhũng; pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam và Hàn Quốc; từ đó, so sánh, đánh giá, rút bài học kinh nghiệm và gợi ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng của Việt Nam và Hàn Quốc.


Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Mục đích của việc nghiên cứu đề tài nhằm phân tích, đánh giá việc thực hiện chức năng giám sát của HĐND các cấp trước yêu cầu của tình hình mới. Làm rõ những mặt mạnh, mặt yếu, chỉ rõ những mặt bất cập, hạn chế từ đó đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, góp phần vào việc hoàn thiện những quy định pháp luật về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân trong giai đoạn hiện nay.


Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Cục hải quan tỉnh Kiên Giang

Mục đích của luận văn nhằm phân tích, đánh giá thực trạng kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.


Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Đánh giá công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận, khảo sát thực tiễn, luận văn phân tích thực trạng đánh giá công chức trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Bình Tân; từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá công chức trong cơ quan chuyên môn thuộc UNND quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.


Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng hoạt động tiếp công dân trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

Cấu trúc luận văn gồm có 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động tiếp công dân trên địa bàn huyện; Thực trạng hoạt động tiếp công dân ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang; Các giải pháp nâng chất lượng hoạt động công tác tiếp công dân ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.


Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nƣớc về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận và phân tích thực trạng cũng như những tồn tại, hạn chế trong hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, từ cơ sở đó đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện hơn trong hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở làm rõ lý luận và thực tiễn về tuyển dụng trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang.


Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài

Nội dung của luận văn được kết cấu thành 3 chương gồm có: Cơ sở khoa học của quản lý Nhà nước tại Chi cục Hải quan; Thực trạng quản lý Nhà nước tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài; Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.


Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Đạo đức công vụ của Công chức Địa chính – Xây dựng cấp xã ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Nội dung của luận văn được chia làm ba chương gồm có: Cơ sở khoa học về ĐĐCV của CCX; Thực trạng ĐĐCV của CC ĐC - XD cấp xã ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; Định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao ĐĐCV của CC ĐC - XD cấp xã ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo bàn huyện Đô Lương, Nghệ An

Luận văn có mục đích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, áp dụng trong quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; từ đó đề xuất các giải pháp quản lý nhà nước nhằm tiếp tục hoàn thiện QLNN đối với các hoạt động tôn giáo trên dịa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.


Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Kỹ năng giao tiếp của công chức làm việc tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân Thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội

Luận văn thạc sĩ Quản lý công "Kỹ năng giao tiếp của công chức làm việc tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội" nhằm hoàn thiện kỹ năng giao tiếp của công chức tại UBND Thị xã Sơn Tây nói riêng và của Việt Nam nói chung trong công cuộc cải cách hành chính.


Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý Nhà nước về giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

Mục đích nghiên cứu làm rõ những ưu điểm, hạn chế vấn đề quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp nhằm quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên một cách có hiệu quả từ nay đến năm 2020.


Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội tại tỉnh Đắk Nông

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm góp phần hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận chung và cơ bản của hoạt động QLNN về hoạt động lễ hội tại tỉnh Đắk Nông. Phân tích, đánh giá một cách đúng đắn thực trạng QLNN về hoạt động lễ hội tại tỉnh Đắk Nông, nêu ra những kết quả khả quan đã đạt được cũng như làm rõ những mặt khó khăn, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế.


Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ Quản lý công "Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh" với mục đích nhằm đề xuất những giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.


Tài liệu mới download

Đề tài : CĂN BỆNH HÀ LAN
  • 10/05/2011
  • 27.312
  • 522

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu