Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài nguyên - Môi trường (1.701)

Thông báo số 151/TB-VPCP ban hành ngày 17/04/2019

Thông báo số 151/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề cung cấp than cho sản xuất điện và các hộ tiêu thụ khác do văn phòng Chính Phủ đưa ra ngày 17 tháng 04 năm 2019.


Quyết định số 472/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 472/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Gia Viễn do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 16 tháng 04 năm 2019.


Kế hoạch số 2266/KH-UBND

Kế hoạch số 2266/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


Quyết định số 835/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 835/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng do UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt ngày 17 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 417/QĐ-TTg năm 2019

Quyết định số 417/QĐ-TTg về việc ban hành chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.


Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND về việc ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 475/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 475/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Yên Khánh do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành ngày ngày 17 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 470/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 470/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nho Quan do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 16 tháng 04 năm 2019.


Thông tư số 12/2018/TT-BNNPTNT

Thông tư số 12/2018/TT-BNNPTNT được ban hành ngày 05 tháng 10 năm 2018 về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật. Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động nhập khẩu, sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; đánh giá sự phù hợp và công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam.


Thông tư số 20/2018/TT-BTNMT

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và thay thế Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường.


Thông tư số 106/2018/TT-BTC

Thông tư này thay thế Thông tư số 60/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.


Nghị định số 160/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai

Nghị định này quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai, bao gồm: Trách nhiệm truyền tin, tần suất, thời lượng phát tin, mạng lưới, thiết bị thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai; phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó thiên tai; huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của cơ quan chỉ đạo, chỉ huy về phòng, chống thiên tai và cơ chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.


Thông tư số 18/2018/TT-BTNMT

Thông tư này quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý, mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp và đơn vị quản lý cấp trên của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.


Thống báo số: 299/TB-VPUB Cần Thơ

Thống báo số: 299/TB-VPUB Cần Thơ có nội dung trình bày về thông báo kết luận của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Võ Thành Thống tại cuộc họp giải quyết một số vấn đề liên quan đến dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai.


Quyết định số: 280/QĐ-UBND Cần Thơ

Quyết định số: 280/QĐ-UBND Cần Thơ có nội dung trình bày về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định số: 2787/QĐ-UBND Cần Thơ

Quyết định số: 2787/QĐ-UBND Cần Thơ có nội dung trình bày về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 xử lý chất thải rắn tại huyện Thới Lai, thành phố cần Thơ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định số: 3679/QĐ-UBND Cần Thơ

Quyết định số: 3679/QĐ-UBND Cần Thơ có nội dung trình bày về quyết định chủ trương đầu tư Dự án khu xử lý chất thải rắn tại huyện Thới Lai, Cần Thơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.


Quyết định phê duyệt ĐTM "Khu dân cư Hà Đô" Quận 12 TPHCM - 0918755356

Quyết định số 2356?QĐ-TNMT-CCBVMT trình bày về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án " Khu dân cư Hà Đô: tại phường Thời An, quận 12 của Công tu Cổ phần Tập đoàn Hà Đô,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định phê duyệt ĐTM "Nhà máy xử lý chất thải Bá Phát" - 0918755356

Quyết định số 979/QĐ-BTNMT trình bày về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động của môi trường của Dự án "Nhà máy xử lý chất thải Bá Phát",... Mời các abjn cùng tham khảo.


Quyết định phê duyệt ĐTM "Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác thải sinh hoạt) Cần Thơ" - 0918755356

Quyết định 1546/QĐ-BTNMT trình bày phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác thải sinh hoạt) Cần Thơ,...Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định phê duyệt ĐTM "Khu cao ốc căn hộ Khải Hoàn Paradise" tại Nhà Bè - 0918755356

Quyết định số 1941/QĐ-TNMT-CCBVMT trình bày phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Khi cao ốc căn hộ Khải Hoàn Paradise" tại huyện Nhà Bè của Công ty cổ phần K95,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định phê duyệt ĐTM "Khách sạn 129-131 Tôn Thất Đạm" quận 1 TPHCM - 0918755356

Quyết định số 2610/QĐ-STNMT-CCBVMT trình bày về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Khách sạn 129-131 Tôn Thất Đạm" tại Quận 1 của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định phê duyệt ĐTM "Cao ốc căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ Tân Thuận" 0918755356

Quyết định số 2341/QĐ-STNMT-CCBVMT trình bày về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường "Cao ốc căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ Tân Thuận" tại Quận 7 của Công ty TNHH MTV đầu tư và Xây dựng Tân Thuận,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định phê duyệt ĐTM "Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Hiệp Phước" - 0918755356

Quyết định số 2519/QĐ-BTNMT trình bày về việc phê duyệt bao cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở Khu công nghiệp Hiệp Phước - giai đoạn 2",... Mời các bạn cùng tham khảo


Quyết định phê duyệt ĐTM "Khu dân cư Đông Mê Kông" Huyện Nhà Bè - 0918755356

Quyết định 390/QĐ-TNMT-CCBVMT trình bày về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Khu dân cư Đông Mê Kông (Phân khu 11B và cụm nhà ở Đông Mê Kông) tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè" của công ty TNHH dịch vụ thương mại Sản xuất Xây dựng Đông Mê Kông,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Kế hoạch số 30 KH/ĐT-TY

Kế hoạch số 30 KH/ĐT-TY trình bày: Tổ chức Hội thi “Sáng tạo sản phẩm tái chế” hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018, Ngày môi trường Thế giới 5/6/2018; thực hiện theo chương trình công tác năm học của trường THPT Tiên Yên năm học 2017-2018; thực hiện theo sự chỉ đạo của Chi bộ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018, Ngày môi trường Thế giới 5/6/2018,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA

Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA hướng dẫn cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến diện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và mục đích kinh tế-xã hội.


Quyết định số 2218/QĐ-TTg năm 2016

Quyết định số 2218/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Tài nguyên và Môi trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 3589/QD-UBND Tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3589/QD-UBND về việc bãi bỏ quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo tỉnh Khánh Hòa.


Quyết định số 5604/QĐ­-UBND Tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5604/QĐ­-UBND về việc phê duyệt đề án nâng cao hiệu quả công tác thu gom rác thải (sinh hoạt) trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 10/2012/TT-BCT
  • 23/10/2012
  • 97.747
  • 984
Nghị định số 73/2011/NĐ-CP
  • 02/09/2011
  • 38.889
  • 559
Nghị quyết số 18/2011/QH13
  • 09/12/2011
  • 42.915
  • 428

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu