Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài nguyên - Môi trường (1.731)

Công văn số 689/TTg-NN

Công văn số 689/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 977/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ

Công văn số 977/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2019 về ghi thông tin diện tích sàn sử dụng căn hộ trên giấy chứng nhận do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 705/TTg-NN

Công văn số 705/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 698/TTg-NN

Công văn số 698/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 710/TTg-NN

Công văn số 710/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 709/TCTS-NTTS

Công văn số 709/TCTS-NTTS năm 2019 triển khai quy định mới tại Luật Thủy sản và Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT do Tổng cục Thủy sản ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;


Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh

Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ban hành việc bãi bỏ Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tây Ninh.


Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành các quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường.


Công văn số 800/TTg-NN

Công văn số 800/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 593/CTĐP-CCN

Công văn số 593/CTĐP-CCN năm 2019 về đối tượng, thủ tục thực hiện miễn tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP do Cục Công Thương địa phương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Nghị định số 06/2020/NĐ-CP

Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ban hành về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.


Nghị định số 53/2020/NĐ-CP

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, nghị định này quy định về đối tượng chịu phí tổ chức thu phí, người nộp phí, các trường hợp miễn phí, xác định số phí phải nộp, kê khai nộp phí, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.


Quyết định 01/2020/QĐ-UBND tỉnh Nam Định

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND Quy định tiêu chí ưu tiên để lựa chọn các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;


Quyết định 02/2020/QĐ-UBND tp Hồ Chí Minh

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;


Quyết định 01/2020/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định này quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020 khi tổ chức, cá nhân được cơ quan quản lý nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền giao khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo quy định tại Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển (trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP).


Quyết định 01/2020/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định 20/2019/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 5 năm (2020-2024). Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định 32/2019/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;


Quyết định 21/2019/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND ban hành việc sửa đổi Điều 18 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ .


Quyết định 24/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và 18 phụ lục bảng giá đất của 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.


Quyết định 27/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định 27/2019/QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định 22/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND ban hành “Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam”. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;


PLASTIC TRONG ĐẠI DƯƠNG VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Gần đây, cái chết của cá voi hoa tiêu vây ngắn tại Thái Lan đã gây bức xúc cho nhiều người. Con cá nuốt 85 túi nhựa vì tưởng nhầm là thức ăn. Nhiều cá thể rùa biển và cá nược từng thiệt mạng vì lý do tương tự. Hồi tháng 3, dân mạng sửng sốt trước đoạn video do thợ lặn người Anh Rich Horner quay khi bơi qua “biển rác” gần đảo Bali, Indonesia.


Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ban hành đơn giá về tư liệu môi trường; lưu trữ tài liệu đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, xây dựng ứng dụng phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.


Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ban hành bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Lào Cai. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;


Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;


Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương

Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum

Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Công văn số 689/TTg-NN
 • 30/06/2020
 • 23.515
 • 666
Công văn số 705/TTg-NN
 • 30/06/2020
 • 16.254
 • 770
Công văn số 698/TTg-NN
 • 30/06/2020
 • 35.096
 • 101
Công văn số 710/TTg-NN
 • 30/06/2020
 • 21.552
 • 946
Công văn số 709/TCTS-NTTS
 • 30/06/2020
 • 98.101
 • 551
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP
 • 22/06/2020
 • 83.578
 • 795
Công văn số 800/TTg-NN
 • 17/06/2020
 • 18.169
 • 511

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu