Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Về những điểm mới của Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba

Bài viết đề cập đến nhiều quan điểm mới của Chủ tịch Hồ Chí minh chưa từng có trong những lần xuất bản trước, như những tài liệu cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh lên án chính quyền Mỹ rải chất độc hóa học ở Miền Nam Việt Nam gây tổn hại sức khỏe cho con người và môi trường...Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. VÒ NH÷NG §IÓM MíI CñA Bé Hå CHÝ MINH TOµN TËP XUÊT B¶N LÇN THø BA NguyÔn v¨n chung(*) B é Hå ChÝ Minh toµn tËp xuÊt b¶n lÇn thø ba, bao gåm 15 tËp, víi trªn 3.300 t¸c phÈm quan träng, trong “N−íc ph¶i lÊy ®oµn thÓ lµm cèt c¸n, ®oµn thÓ lÊy c¸n bé lµm cèt c¸n, c¸n bé lÊy ®¹o ®øc lµm cèt c¸n”, v.v... * ®ã ®−îc bæ sung thªm kho¶ng 800 t− Ngoµi ra, bé Hå ChÝ Minh toµn tËp liÖu míi cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tõ xuÊt b¶n lÇn nµy cßn bæ sung thªm n¨m 1912 ®Õn n¨m 1969 ®· ®−îc x¸c nhiÒu th− tõ vµ ®iÖn v¨n cña Chñ tÞch minh vµ thÈm ®Þnh, nghiÖm thu hai cÊp Hå ChÝ Minh göi Liªn Hîp Quèc, chÝnh theo quy ®Þnh cña mét ch−¬ng tr×nh phñ, nh÷ng ng−êi ®øng ®Çu c¸c n−íc nghiªn cøu khoa häc cÊp nhµ n−íc. lín, giíi qu©n sù vµ b¸o chÝ cña c¸c n−íc Sau 5 n¨m khÈn tr−¬ng, s−u tÇm, Liªn X«, Hoa Kú, Anh vµ nh©n d©n x¸c minh, thÈm ®Þnh, biªn tËp (2004- Ph¸p, kiÒu bµo ta t¹i Ph¸p bµy tá thiÖn 2009), víi sù cè g¾ng, nç lùc cao nhÊt, chÝ hßa b×nh, h÷u nghÞ cña nh©n d©n ba tËp ®Çu cña bé s¸ch Hå ChÝ Minh ViÖt Nam víi chÝnh phñ vµ nh©n d©n toµn tËp xuÊt b¶n lÇn thø ba ®−îc hoµn c¸c n−íc trªn thÕ giíi cïng nhiÒu bøc thµnh vµ c«ng bè ®óng vµo dÞp diÔn ra th− gi¶i thÝch vÒ ®−êng lèi kh¸ng chiÕn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø XI vµ ®éng viªn c¸c tÇng líp nh©n d©n cña §¶ng. C¸c tËp cßn l¹i tiÕp tôc ®−îc trong n−íc tÝch cùc tham gia kh¸ng khÈn tr−¬ng biªn tËp, bæ sung vµ hoµn chiÕn, v.v... Trong bèi c¶nh phøc t¹p cña thiÖn vµ cho ®Õn cuèi th¸ng 8/2011, tÊt t×nh h×nh trong n−íc vµ thÕ giíi lóc bÊy c¶ 15 tËp cña bé Hå ChÝ Minh toµn tËp giê, nh÷ng v¨n kiÖn ®ã ®· thÓ hiÖn s¸ch xuÊt b¶n lÇn thø ba ®· ®−îc xuÊt b¶n l−îc ngo¹i giao mÒm dÎo, linh ho¹t, vµ ph¸t hµnh réng r·i trong c¶ n−íc. kh«n khÐo cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ Trong lÇn xuÊt b¶n nµy, cã rÊt cña §¶ng ta nh»m kªu gäi sù ñng hé nhiÒu quan ®iÓm míi cña Chñ tÞch Hå cña chÝnh phñ vµ nh©n d©n c¸c n−íc ®èi ChÝ Minh ch−a tõng cã trong nh÷ng lÇn víi nÒn ®éc lËp cña ViÖt Nam. xuÊt b¶n tr−íc, nh− nh÷ng tµi liÖu cho Bé s¸ch Hå ChÝ Minh toµn tËp xuÊt thÊy Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lªn ¸n chÝnh b¶n lÇn thø ba lµ mét tµi s¶n tinh thÇn quyÒn Mü r¶i chÊt ®éc hãa häc ë miÒn v« gi¸ cña toµn §¶ng, toµn d©n ta; cã Nam ViÖt Nam g©y tæn h¹i søc kháe cho con ng−êi vµ ¶nh h−ëng tíi m«i tr−êng; (*) Ban s¸ch §¶ng, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc nh÷ng tµi liÖu Hå ChÝ Minh kh¼ng ®Þnh gia – Sù thËt.
 2. 14 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 5.2012 gi¸ trÞ lý luËn vµ thùc tiÔn cao; ph¶n tiÓu môc C¸c v¨n b¶n viÕt chung, th× ë ¸nh trÝ tuÖ thiªn tµi cña vÞ l·nh tô, nhµ lÇn xuÊt b¶n nµy, t¸c phÈm trªn ®−îc t− t−ëng m¸cxÝt; lµm râ qu¸ tr×nh lÞch xÕp ë tiÓu môc T¸c phÈm cã thÓ lµ cña sö ®Êu tranh anh dòng vµ th¾ng lîi vÎ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh (T.1, tr.500). vang cña nh©n d©n ta d−íi sù l·nh ®¹o Bªn c¹nh ®ã, mét sè t¸c phÈm ë phÇn trùc tiÕp cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. Phô lôc trong lÇn xuÊt b¶n tr−íc, lÇn nµy Trong bµi viÕt nµy, chóng t«i muèn gãp ®· ®−îc x¸c minh, cã ®ñ c¬ së ®Ó kh¼ng phÇn lµm s¸ng râ h¬n nh÷ng ®iÓm míi ®Þnh lµ cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· cña bé s¸ch nµy, qua ®ã thÊy ®−îc sù kÕ ®−îc ®−a lªn phÇn chÝnh. Ch¼ng h¹n, nÕu thõa vµ ph¸t triÓn so víi hai lÇn xuÊt nh− trong lÇn xuÊt b¶n thø hai, t¸c phÈm b¶n tr−íc ®ã. ChiÕn thuËt du kÝch - QuyÓn IV, ®−îc xÕp Thø nhÊt, vÒ sè tËp vµ viÖc s¾p xÕp vµo phÇn Phô lôc cña Hå ChÝ Minh toµn thêi gian cña mçi tËp ®· cã sù thay ®æi tËp, tËp 3, th× ë lÇn xuÊt b¶n nµy, t¸c lín. Nh− ®· tr×nh bµy ë trªn, do ®−îc bæ phÈm trªn ®· ®−îc ®· ®−îc ®−a vµo phÇn sung thªm mét sè l−îng lín t− liÖu míi chÝnh (T.3, tr.543). (800 t¸c phÈm, bµi viÕt, bµi nãi) nªn bé s¸ch bao gåm 15 tËp. Nh÷ng t¸c phÈm, Thø ba, tÊt c¶ c¸c t¸c phÈm, bµi bµi nãi, bµi viÕt cña B¸c ra ®êi vµo thêi nãi, bµi viÕt ®−îc in trong lÇn xuÊt b¶n gian nµo th× ®−îc s¾p xÕp ®óng vµo thêi thø ba ®· ®−îc hiÖu ®Ýnh, rµ so¸t, söa gian cña tËp ®ã. §©y kh«ng ph¶i lµ sù bæ lçi kü thuËt, ®−îc so s¸nh, ®èi chiÕu víi sung thªm 3 tËp míi. Thø tù thêi gian lÇn xuÊt b¶n thø hai vµ víi v¨n b¶n gèc. cña c¸c tËp trong bé Hå ChÝ Minh toµn Nh÷ng ®iÓm ch−a râ, cßn nghi ngê, c¸c tËp xuÊt b¶n lÇn thø ba ®−îc Ban biªn biªn tËp viªn ®· trao ®æi víi Nhãm x©y so¹n s¾p xÕp nh− sau: TËp 1 (1912-1924); dùng b¶n th¶o ®Ó thèng nhÊt, chØnh tËp 2 (1924-1929); tËp 3 (1930-1945); tËp 4 söa, bæ sung kÞp thêi, ®¶m b¶o tÝnh (1945-1946); tËp 5 (1947-1948); tËp 6 chÝnh x¸c cao. PhÇn Chó thÝch vµ B¶n (1949-1950); tËp 7 (1951-1952); tËp 8 chØ dÉn tªn ng−êi ®· ®−îc viÕt bæ sung, (1953-1954); tËp 9 (1954-1955); tËp 10 cËp nhËt th«ng tin, ®−îc biªn tËp l¹i, ®Ó (1955-1957); tËp 11 (1957-1958); tËp 12 cho th«ng tin ®−îc ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, (1959-1960); tËp 13 (1961-1962); tËp 14 thuËn lîi nhÊt cho viÖc tra trÝch, nghiªn (1963-1965); tËp 15 (1966-1969). cøu cña c¸c nhµ khoa häc vµ ®«ng ®¶o b¹n ®äc. Bªn c¹nh ®ã, phÇn nguån cña Thø hai, trong lÇn xuÊt b¶n nµy, mçi v¨n b¶n vµ chó thÝch ë cuèi trang c¸c t¸c phÈm ch−a cã ®Çy ®ñ d÷ kiÖn còng ®· ®−îc thÈm ®Þnh, bæ sung cho khoa häc x¸c ®Þnh cña Chñ tÞch Hå ChÝ chÝnh x¸c (bao gåm chó thÝch cña t¸c Minh ®−îc xÕp vµo phÇn T¸c phÈm cã gi¶, chó thÝch cña ng−êi dÞch vµ chó thÓ lµ cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®Ó b¹n thÝch cña biªn tËp). ®äc tham kh¶o vµ gãp phÇn x¸c minh thªm. Theo thèng kª cña chóng t«i, bé Còng gièng nh− trong hai lÇn xuÊt Hå ChÝ Minh toµn tËp xuÊt b¶n lÇn thø b¶n tr−íc ®©y, trong lÇn xuÊt b¶n thø ba ba cã 21 t¸c phÈm thuéc lo¹i nµy. NÕu nµy, Ban ChØ ®¹o x©y dùng b¶n th¶o vµ nh− trong lÇn xuÊt b¶n thø hai, t¸c Nhãm x©y dùng b¶n th¶o ®· ®−a vµo phÇn phÈm B¸o c¸o vÒ B¾c Kú, Trung Kú, Phô lôc Danh môc nh÷ng s¾c lÖnh do Chñ Nam Kú ®−îc xÕp ë phÇn Phô lôc, trong tÞch Hå ChÝ Minh ký, mét sè v¨n b¶n, HiÖp
 3. VÒ nh÷ng ®iÓm míi… 15 −íc, T¹m −íc mµ Ng−êi ®· cïng ký víi ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cao. Tæng thêi nhiÒu ng−êi kh¸c víi quan niÖm r»ng, gian (chØ tÝnh thêi gian biªn tËp, kh«ng nh÷ng v¨n b¶n Êy ®· ph¶n ¸nh mét phÇn kÓ thêi gian in) biªn tËp bé s¸ch trong ho¹t ®éng vµ t− t−ëng cña Ng−êi. kho¶ng 6 th¸ng, trong ®ã, riªng 3 tËp ®Çu (tËp 1, 2, 3), tÝnh tõ khi biªn tËp Thø t−, ë nh÷ng lÇn xuÊt b¶n tr−íc, cho ®Õn khi ra s¸ch chØ kho¶ng 1 th¸ng. tÊt c¶ c¸c s¾c lÖnh, t¸c phÈm, bµi nãi, bµi viÕt mµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh viÕt Cã thÓ nãi, viÖc xuÊt b¶n bé Hå ChÝ chung, ký chung, v.v... ®−îc ®−a vµo Minh toµn tËp lÇn thø ba lµ mét sù kiÖn phÇn Phô lôc, th× trong lÇn xuÊt b¶n thø quan träng, cã ý nghÜa lý luËn vµ thùc ba nµy, tïy vµo t− liÖu cña mçi tËp, phÇn tiÔn s©u s¾c. Bé s¸ch ®· cung cÊp nhiÒu Phô lôc ®−îc chia ra lµm c¸c tiÓu môc t− liÖu míi nªu lªn nh÷ng ®ãng gãp to kh¸c nhau. T¸c phÈm, bµi nãi, bµi viÕt lín cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh víi c¸ch thuéc tiÓu môc nµo, th× ®−îc s¾p xÕp vµo m¹ng thÕ giíi vµ gãp phÇn lµm cho thÕ giíi ®æi thay b»ng sù cæ vò, ®oµn kÕt c¸c tiÓu môc Êy. PhÇn Phô lôc cña bé Hå ChÝ d©n téc thuéc ®Þa cïng nh©n d©n tiÕn bé Minh toµn tËp xuÊt b¶n lÇn thø ba nµy trªn toµn thÕ giíi ®Êu tranh lo¹i bá khái bao gåm c¸c tiÓu môc nh−: Danh môc ®êi sèng nh©n lo¹i sù thèng trÞ, ¸p bøc c¸c s¾c lÖnh do Chñ tÞch Hå ChÝ Minh cña chÕ ®é thùc d©n d−íi mäi h×nh thøc, ký, Danh môc c¸c s¾c lÖnh vµ quyÕt ®Þnh cèng hiÕn to lín vµo cuéc ®Êu tranh do Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ký, Nh÷ng v¨n chung cña nh©n lo¹i v× hßa b×nh, ®éc lËp b¶n do Chñ tÞch Hå ChÝ Minh viÕt chung d©n téc, d©n chñ vµ tiÕn bé x· héi trªn vµ cïng ký, Nh÷ng t¸c phÈm viÕt chung, hµnh tinh cña chóng ta (T.1, tr.XXI). Nh÷ng bµi ký tªn chung, Nh÷ng t¸c phÈm cã thÓ lµ cña Chñ tÞch Hå ChÝ Bé s¸ch nµy lµ sù kÕ thõa nh÷ng Minh, Bµi t−êng thuËt trªn b¸o, Nh÷ng kinh nghiÖm vµ thµnh tùu cña hai lÇn bµi t−êng thuËt trªn s¸ch b¸o. xuÊt b¶n tr−íc, ®ång thêi lµ sù bæ sung, ®æi míi vµ s¸ng t¹o trong c«ng viÖc biªn ë lÇn xuÊt b¶n thø hai, b¶n Tuyªn tËp - xuÊt b¶n nh»m ®¹t chÊt l−îng, ng«n ®éc lËp cña n−íc ViÖt Nam D©n hiÖu qu¶ cao nhÊt, rÊt tiÖn Ých cho c¸c chñ Céng hßa ®−îc Ban biªn so¹n xÕp nhµ khoa häc, nh÷ng ng−êi nghiªn cøu vµo c¶ hai tËp (tËp 3 vµ tËp 4), th× trong vµ ®«ng ®¶o b¹n ®äc trong viÖc tra trÝch, lÇn xuÊt b¶n thø ba nµy, Tuyªn ng«n t×m hiÓu, nghiªn cøu vÒ cuéc ®êi vµ t− ®éc lËp ®−îc ®−a vµo tËp 4. Kh¸c víi t−ëng cña Ng−êi. §©y lµ mét c«ng tr×nh nh÷ng lÇn xuÊt b¶n tr−íc, Tuyªn ng«n lao ®éng khoa häc nghiªm tóc cña mét ®éc lËp lÇn nµy ®−îc lÊy nguån tõ b¸o tËp thÓ ®«ng ®¶o c¸c nhµ khoa häc, c¸n Cøu quèc, sè 36, ngµy 5/9/1945, trong bé nghiªn cøu, s−u tÇm, biªn tËp, xuÊt khi ®ã, c¸c lÇn xuÊt b¶n tr−íc ®−îc lÊy b¶n. C«ng tr×nh ra ®êi ®· ®¸p øng kÞp nguån tõ b¶n sao b¨ng ghi ©m cña ViÖn thêi ®ßi hái bøc thiÕt cña toµn §¶ng, Hå ChÝ Minh vµ c¸c l·nh tô cña §¶ng. toµn d©n ta trong viÖc nghiªn cøu, häc Thø n¨m, vÒ thêi gian biªn tËp. So tËp vµ lµm theo tÊm g−¬ng t− t−ëng, víi Bé s¸ch xuÊt b¶n lÇn thø nhÊt (n¨m ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh; lµm s¸ng râ h¬n 1990) vµ lÇn thø hai (n¨m 1995), Bé c«ng lao, ®ãng gãp cña Ng−êi ®èi víi s¸ch xuÊt b¶n lÇn thø ba ®−îc tiÕn hµnh c¸ch m¹ng thÕ giíi nãi chung, c¸ch trong thêi gian ng¾n nhÊt, nh−ng vÉn m¹ng ViÖt Nam nãi riªng.

Tài liệu cùng danh mục Ngôn ngữ học

Nâng cao kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh chuyên ngành Quan hệ quốc tế cho cán bộ đối ngoại

Nghiên cứu này được tiến hành với mục đích tìm hiểu hiện trạng kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh chuyên ngành Quan hệ quốc tế của cán bộ đối ngoại, phát hiện nguyên nhân gây khó khăn cho việc học nghe và đề xuất một số giải pháp khắc phục.


Đặc điểm trung gian của nhóm động từ chỉ sự tồn tại, xuất hiện, tiêu biến trong Tiếng Việt

Trong hệ thống từ loại động Từ tiếng Việt, có một nhóm động từ mang những đặc điểm ngữ pháp rất đáng chú ý: vừa có đặc tính của động từ nội hướng, vừa có đặc tính của động từ ngoại hướng; thuộc số này là các động từ chỉ sự tồn tại, xuất hiện, tiêu biến; việc xác định và phân loại nhóm động từ này hiện vẫn còn những ý kiến khác nhau. Vậy nhóm động từ này có đặc điểm như thế nào? mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Từ ngữ “chệch chuẩn” và những kết hợp tạo từ mới lạ trong hồi ký của Tô Hoài

Tìm hiểu hồi ký Tô Hoài, chúng tôi không những thấy ông là một nhà văn có một vốn ngôn ngữ phong phú sâu rộng, sử dụng linh hoạt, tài tình chất liệu ngôn ngữ của dân tộc để miêu tả, kể lại, hồi cố những gì mình đã trải qua, mà còn thấy được sự sáng tạo, sự phá cách của ông trong từ ngữ khi xây dựng tác phẩm.


Phong cách học văn bản part 10

Tham khảo tài liệu 'phong cách học văn bản part 10', khoa học xã hội, ngôn ngữ học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Quyết định Số: 1496/2013/QĐ-TTg

Quyết định Số 1496/2013/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang đến năm 2020. Mời các bạn tham khảo.


Ebook Bút tích học: Phần 1 – Thái Luân Thi, Xuân Long (dịch)

Phần 1 cuốn sách "Bút tích học" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Nguồn gốc của chữ ký, bộ sưu tập chữ ký, thiết kế chữ ký. Đây là một tài liệu thú vị dành cho các bạn sinh viên, các chuyên viên những ai có đam mê muốn tìm hiểu về khoa học giám định chữ viết dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.  


Đề cương bài giảng Phong cách học Tiếng Việt hiện đại (Phần 2) - Nguyễn Thế Truyền

Đề cương bài giảng Phong cách học Tiếng Việt hiện đại (Phần 2) - Nguyễn Thế Truyền trình bày những vấn đề về các phép tu từ của Tiếng Việt; các phép tu từ ngữ âm, các phép tu từ từ vựng – ngữ pháp. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn đang theo học chuyên ngành xã hội nói chung cũng như ngành sư phạm Ngữ văn nói riêng có thêm nguồn tư liệu để tham khảo.


The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics Part 87

The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics Part 87. In the past decade, Cognitive Linguistics has developed into one of the most dynamic and attractive frameworks within theoretical and descriptive linguistics The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics is a major new reference that presents a comprehensive overview of the main theoretical concepts and descriptive/theoretical models of Cognitive Linguistics, and covers its various subfields, theoretical as well as applied.


Hình tượng Trương Chi trong ca khúc của Văn Cao, Phạm Duy, Phó Đức Phương (tiếp cận liên văn bản)

Bài viết này tiếp cận liên văn bản hình tượng Trương Chi trong ca khúc của Văn Cao, Phạm Duy, Phó Đức Phương - ba nhạc sĩ với ba phong cách âm nhạc độc đáo, tiêu biểu cho nền âm nhạc hiện đại Việt Nam.


Những nhà văn nữ di dân gốc Việt thế hệ 1,5 tại Hoa Kì

Bài viết giới thiệu khái quát về những nhà văn nữ di dân gốc Việt thế hệ 1,5 tại Hoa Kì, như: Monique Truong, Bich Minh Nguyen, Le Thi Diem Thuy, Dao Strom, Angie Chau, Aimee Phan, Lại Thị Minh Hà cùng với những tác phẩm đã làm nên tên tuổi của họ. Qua đó, có thể thấy văn học di dân Việt Nam ở Hoa Kì hiện nay đã có sự khởi sắc và gặt hái được những thành công nhất định, trở thành một dòng văn học đáng chú ý ở nước sở tại.


Tài liệu mới download

Test de connaissance du français
 • 17/01/2014
 • 10.654
 • 381
Giáo trình Tekla Structures
 • 16/07/2016
 • 61.790
 • 689

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Phong cách học văn bản part 5
 • 06/12/2011
 • 17.157
 • 143

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu