Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Về những điểm mới của Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba

Bài viết đề cập đến nhiều quan điểm mới của Chủ tịch Hồ Chí minh chưa từng có trong những lần xuất bản trước, như những tài liệu cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh lên án chính quyền Mỹ rải chất độc hóa học ở Miền Nam Việt Nam gây tổn hại sức khỏe cho con người và môi trường...Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

  1. VÒ NH÷NG §IÓM MíI CñA Bé Hå CHÝ MINH TOµN TËP XUÊT B¶N LÇN THø BA NguyÔn v¨n chung(*) B é Hå ChÝ Minh toµn tËp xuÊt b¶n lÇn thø ba, bao gåm 15 tËp, víi trªn 3.300 t¸c phÈm quan träng, trong “N−íc ph¶i lÊy ®oµn thÓ lµm cèt c¸n, ®oµn thÓ lÊy c¸n bé lµm cèt c¸n, c¸n bé lÊy ®¹o ®øc lµm cèt c¸n”, v.v... * ®ã ®−îc bæ sung thªm kho¶ng 800 t− Ngoµi ra, bé Hå ChÝ Minh toµn tËp liÖu míi cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tõ xuÊt b¶n lÇn nµy cßn bæ sung thªm n¨m 1912 ®Õn n¨m 1969 ®· ®−îc x¸c nhiÒu th− tõ vµ ®iÖn v¨n cña Chñ tÞch minh vµ thÈm ®Þnh, nghiÖm thu hai cÊp Hå ChÝ Minh göi Liªn Hîp Quèc, chÝnh theo quy ®Þnh cña mét ch−¬ng tr×nh phñ, nh÷ng ng−êi ®øng ®Çu c¸c n−íc nghiªn cøu khoa häc cÊp nhµ n−íc. lín, giíi qu©n sù vµ b¸o chÝ cña c¸c n−íc Sau 5 n¨m khÈn tr−¬ng, s−u tÇm, Liªn X«, Hoa Kú, Anh vµ nh©n d©n x¸c minh, thÈm ®Þnh, biªn tËp (2004- Ph¸p, kiÒu bµo ta t¹i Ph¸p bµy tá thiÖn 2009), víi sù cè g¾ng, nç lùc cao nhÊt, chÝ hßa b×nh, h÷u nghÞ cña nh©n d©n ba tËp ®Çu cña bé s¸ch Hå ChÝ Minh ViÖt Nam víi chÝnh phñ vµ nh©n d©n toµn tËp xuÊt b¶n lÇn thø ba ®−îc hoµn c¸c n−íc trªn thÕ giíi cïng nhiÒu bøc thµnh vµ c«ng bè ®óng vµo dÞp diÔn ra th− gi¶i thÝch vÒ ®−êng lèi kh¸ng chiÕn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø XI vµ ®éng viªn c¸c tÇng líp nh©n d©n cña §¶ng. C¸c tËp cßn l¹i tiÕp tôc ®−îc trong n−íc tÝch cùc tham gia kh¸ng khÈn tr−¬ng biªn tËp, bæ sung vµ hoµn chiÕn, v.v... Trong bèi c¶nh phøc t¹p cña thiÖn vµ cho ®Õn cuèi th¸ng 8/2011, tÊt t×nh h×nh trong n−íc vµ thÕ giíi lóc bÊy c¶ 15 tËp cña bé Hå ChÝ Minh toµn tËp giê, nh÷ng v¨n kiÖn ®ã ®· thÓ hiÖn s¸ch xuÊt b¶n lÇn thø ba ®· ®−îc xuÊt b¶n l−îc ngo¹i giao mÒm dÎo, linh ho¹t, vµ ph¸t hµnh réng r·i trong c¶ n−íc. kh«n khÐo cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ Trong lÇn xuÊt b¶n nµy, cã rÊt cña §¶ng ta nh»m kªu gäi sù ñng hé nhiÒu quan ®iÓm míi cña Chñ tÞch Hå cña chÝnh phñ vµ nh©n d©n c¸c n−íc ®èi ChÝ Minh ch−a tõng cã trong nh÷ng lÇn víi nÒn ®éc lËp cña ViÖt Nam. xuÊt b¶n tr−íc, nh− nh÷ng tµi liÖu cho Bé s¸ch Hå ChÝ Minh toµn tËp xuÊt thÊy Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lªn ¸n chÝnh b¶n lÇn thø ba lµ mét tµi s¶n tinh thÇn quyÒn Mü r¶i chÊt ®éc hãa häc ë miÒn v« gi¸ cña toµn §¶ng, toµn d©n ta; cã Nam ViÖt Nam g©y tæn h¹i søc kháe cho con ng−êi vµ ¶nh h−ëng tíi m«i tr−êng; (*) Ban s¸ch §¶ng, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc nh÷ng tµi liÖu Hå ChÝ Minh kh¼ng ®Þnh gia – Sù thËt.
  2. 14 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 5.2012 gi¸ trÞ lý luËn vµ thùc tiÔn cao; ph¶n tiÓu môc C¸c v¨n b¶n viÕt chung, th× ë ¸nh trÝ tuÖ thiªn tµi cña vÞ l·nh tô, nhµ lÇn xuÊt b¶n nµy, t¸c phÈm trªn ®−îc t− t−ëng m¸cxÝt; lµm râ qu¸ tr×nh lÞch xÕp ë tiÓu môc T¸c phÈm cã thÓ lµ cña sö ®Êu tranh anh dòng vµ th¾ng lîi vÎ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh (T.1, tr.500). vang cña nh©n d©n ta d−íi sù l·nh ®¹o Bªn c¹nh ®ã, mét sè t¸c phÈm ë phÇn trùc tiÕp cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. Phô lôc trong lÇn xuÊt b¶n tr−íc, lÇn nµy Trong bµi viÕt nµy, chóng t«i muèn gãp ®· ®−îc x¸c minh, cã ®ñ c¬ së ®Ó kh¼ng phÇn lµm s¸ng râ h¬n nh÷ng ®iÓm míi ®Þnh lµ cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· cña bé s¸ch nµy, qua ®ã thÊy ®−îc sù kÕ ®−îc ®−a lªn phÇn chÝnh. Ch¼ng h¹n, nÕu thõa vµ ph¸t triÓn so víi hai lÇn xuÊt nh− trong lÇn xuÊt b¶n thø hai, t¸c phÈm b¶n tr−íc ®ã. ChiÕn thuËt du kÝch - QuyÓn IV, ®−îc xÕp Thø nhÊt, vÒ sè tËp vµ viÖc s¾p xÕp vµo phÇn Phô lôc cña Hå ChÝ Minh toµn thêi gian cña mçi tËp ®· cã sù thay ®æi tËp, tËp 3, th× ë lÇn xuÊt b¶n nµy, t¸c lín. Nh− ®· tr×nh bµy ë trªn, do ®−îc bæ phÈm trªn ®· ®−îc ®· ®−îc ®−a vµo phÇn sung thªm mét sè l−îng lín t− liÖu míi chÝnh (T.3, tr.543). (800 t¸c phÈm, bµi viÕt, bµi nãi) nªn bé s¸ch bao gåm 15 tËp. Nh÷ng t¸c phÈm, Thø ba, tÊt c¶ c¸c t¸c phÈm, bµi bµi nãi, bµi viÕt cña B¸c ra ®êi vµo thêi nãi, bµi viÕt ®−îc in trong lÇn xuÊt b¶n gian nµo th× ®−îc s¾p xÕp ®óng vµo thêi thø ba ®· ®−îc hiÖu ®Ýnh, rµ so¸t, söa gian cña tËp ®ã. §©y kh«ng ph¶i lµ sù bæ lçi kü thuËt, ®−îc so s¸nh, ®èi chiÕu víi sung thªm 3 tËp míi. Thø tù thêi gian lÇn xuÊt b¶n thø hai vµ víi v¨n b¶n gèc. cña c¸c tËp trong bé Hå ChÝ Minh toµn Nh÷ng ®iÓm ch−a râ, cßn nghi ngê, c¸c tËp xuÊt b¶n lÇn thø ba ®−îc Ban biªn biªn tËp viªn ®· trao ®æi víi Nhãm x©y so¹n s¾p xÕp nh− sau: TËp 1 (1912-1924); dùng b¶n th¶o ®Ó thèng nhÊt, chØnh tËp 2 (1924-1929); tËp 3 (1930-1945); tËp 4 söa, bæ sung kÞp thêi, ®¶m b¶o tÝnh (1945-1946); tËp 5 (1947-1948); tËp 6 chÝnh x¸c cao. PhÇn Chó thÝch vµ B¶n (1949-1950); tËp 7 (1951-1952); tËp 8 chØ dÉn tªn ng−êi ®· ®−îc viÕt bæ sung, (1953-1954); tËp 9 (1954-1955); tËp 10 cËp nhËt th«ng tin, ®−îc biªn tËp l¹i, ®Ó (1955-1957); tËp 11 (1957-1958); tËp 12 cho th«ng tin ®−îc ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, (1959-1960); tËp 13 (1961-1962); tËp 14 thuËn lîi nhÊt cho viÖc tra trÝch, nghiªn (1963-1965); tËp 15 (1966-1969). cøu cña c¸c nhµ khoa häc vµ ®«ng ®¶o b¹n ®äc. Bªn c¹nh ®ã, phÇn nguån cña Thø hai, trong lÇn xuÊt b¶n nµy, mçi v¨n b¶n vµ chó thÝch ë cuèi trang c¸c t¸c phÈm ch−a cã ®Çy ®ñ d÷ kiÖn còng ®· ®−îc thÈm ®Þnh, bæ sung cho khoa häc x¸c ®Þnh cña Chñ tÞch Hå ChÝ chÝnh x¸c (bao gåm chó thÝch cña t¸c Minh ®−îc xÕp vµo phÇn T¸c phÈm cã gi¶, chó thÝch cña ng−êi dÞch vµ chó thÓ lµ cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®Ó b¹n thÝch cña biªn tËp). ®äc tham kh¶o vµ gãp phÇn x¸c minh thªm. Theo thèng kª cña chóng t«i, bé Còng gièng nh− trong hai lÇn xuÊt Hå ChÝ Minh toµn tËp xuÊt b¶n lÇn thø b¶n tr−íc ®©y, trong lÇn xuÊt b¶n thø ba ba cã 21 t¸c phÈm thuéc lo¹i nµy. NÕu nµy, Ban ChØ ®¹o x©y dùng b¶n th¶o vµ nh− trong lÇn xuÊt b¶n thø hai, t¸c Nhãm x©y dùng b¶n th¶o ®· ®−a vµo phÇn phÈm B¸o c¸o vÒ B¾c Kú, Trung Kú, Phô lôc Danh môc nh÷ng s¾c lÖnh do Chñ Nam Kú ®−îc xÕp ë phÇn Phô lôc, trong tÞch Hå ChÝ Minh ký, mét sè v¨n b¶n, HiÖp
  3. VÒ nh÷ng ®iÓm míi… 15 −íc, T¹m −íc mµ Ng−êi ®· cïng ký víi ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cao. Tæng thêi nhiÒu ng−êi kh¸c víi quan niÖm r»ng, gian (chØ tÝnh thêi gian biªn tËp, kh«ng nh÷ng v¨n b¶n Êy ®· ph¶n ¸nh mét phÇn kÓ thêi gian in) biªn tËp bé s¸ch trong ho¹t ®éng vµ t− t−ëng cña Ng−êi. kho¶ng 6 th¸ng, trong ®ã, riªng 3 tËp ®Çu (tËp 1, 2, 3), tÝnh tõ khi biªn tËp Thø t−, ë nh÷ng lÇn xuÊt b¶n tr−íc, cho ®Õn khi ra s¸ch chØ kho¶ng 1 th¸ng. tÊt c¶ c¸c s¾c lÖnh, t¸c phÈm, bµi nãi, bµi viÕt mµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh viÕt Cã thÓ nãi, viÖc xuÊt b¶n bé Hå ChÝ chung, ký chung, v.v... ®−îc ®−a vµo Minh toµn tËp lÇn thø ba lµ mét sù kiÖn phÇn Phô lôc, th× trong lÇn xuÊt b¶n thø quan träng, cã ý nghÜa lý luËn vµ thùc ba nµy, tïy vµo t− liÖu cña mçi tËp, phÇn tiÔn s©u s¾c. Bé s¸ch ®· cung cÊp nhiÒu Phô lôc ®−îc chia ra lµm c¸c tiÓu môc t− liÖu míi nªu lªn nh÷ng ®ãng gãp to kh¸c nhau. T¸c phÈm, bµi nãi, bµi viÕt lín cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh víi c¸ch thuéc tiÓu môc nµo, th× ®−îc s¾p xÕp vµo m¹ng thÕ giíi vµ gãp phÇn lµm cho thÕ giíi ®æi thay b»ng sù cæ vò, ®oµn kÕt c¸c tiÓu môc Êy. PhÇn Phô lôc cña bé Hå ChÝ d©n téc thuéc ®Þa cïng nh©n d©n tiÕn bé Minh toµn tËp xuÊt b¶n lÇn thø ba nµy trªn toµn thÕ giíi ®Êu tranh lo¹i bá khái bao gåm c¸c tiÓu môc nh−: Danh môc ®êi sèng nh©n lo¹i sù thèng trÞ, ¸p bøc c¸c s¾c lÖnh do Chñ tÞch Hå ChÝ Minh cña chÕ ®é thùc d©n d−íi mäi h×nh thøc, ký, Danh môc c¸c s¾c lÖnh vµ quyÕt ®Þnh cèng hiÕn to lín vµo cuéc ®Êu tranh do Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ký, Nh÷ng v¨n chung cña nh©n lo¹i v× hßa b×nh, ®éc lËp b¶n do Chñ tÞch Hå ChÝ Minh viÕt chung d©n téc, d©n chñ vµ tiÕn bé x· héi trªn vµ cïng ký, Nh÷ng t¸c phÈm viÕt chung, hµnh tinh cña chóng ta (T.1, tr.XXI). Nh÷ng bµi ký tªn chung, Nh÷ng t¸c phÈm cã thÓ lµ cña Chñ tÞch Hå ChÝ Bé s¸ch nµy lµ sù kÕ thõa nh÷ng Minh, Bµi t−êng thuËt trªn b¸o, Nh÷ng kinh nghiÖm vµ thµnh tùu cña hai lÇn bµi t−êng thuËt trªn s¸ch b¸o. xuÊt b¶n tr−íc, ®ång thêi lµ sù bæ sung, ®æi míi vµ s¸ng t¹o trong c«ng viÖc biªn ë lÇn xuÊt b¶n thø hai, b¶n Tuyªn tËp - xuÊt b¶n nh»m ®¹t chÊt l−îng, ng«n ®éc lËp cña n−íc ViÖt Nam D©n hiÖu qu¶ cao nhÊt, rÊt tiÖn Ých cho c¸c chñ Céng hßa ®−îc Ban biªn so¹n xÕp nhµ khoa häc, nh÷ng ng−êi nghiªn cøu vµo c¶ hai tËp (tËp 3 vµ tËp 4), th× trong vµ ®«ng ®¶o b¹n ®äc trong viÖc tra trÝch, lÇn xuÊt b¶n thø ba nµy, Tuyªn ng«n t×m hiÓu, nghiªn cøu vÒ cuéc ®êi vµ t− ®éc lËp ®−îc ®−a vµo tËp 4. Kh¸c víi t−ëng cña Ng−êi. §©y lµ mét c«ng tr×nh nh÷ng lÇn xuÊt b¶n tr−íc, Tuyªn ng«n lao ®éng khoa häc nghiªm tóc cña mét ®éc lËp lÇn nµy ®−îc lÊy nguån tõ b¸o tËp thÓ ®«ng ®¶o c¸c nhµ khoa häc, c¸n Cøu quèc, sè 36, ngµy 5/9/1945, trong bé nghiªn cøu, s−u tÇm, biªn tËp, xuÊt khi ®ã, c¸c lÇn xuÊt b¶n tr−íc ®−îc lÊy b¶n. C«ng tr×nh ra ®êi ®· ®¸p øng kÞp nguån tõ b¶n sao b¨ng ghi ©m cña ViÖn thêi ®ßi hái bøc thiÕt cña toµn §¶ng, Hå ChÝ Minh vµ c¸c l·nh tô cña §¶ng. toµn d©n ta trong viÖc nghiªn cøu, häc Thø n¨m, vÒ thêi gian biªn tËp. So tËp vµ lµm theo tÊm g−¬ng t− t−ëng, víi Bé s¸ch xuÊt b¶n lÇn thø nhÊt (n¨m ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh; lµm s¸ng râ h¬n 1990) vµ lÇn thø hai (n¨m 1995), Bé c«ng lao, ®ãng gãp cña Ng−êi ®èi víi s¸ch xuÊt b¶n lÇn thø ba ®−îc tiÕn hµnh c¸ch m¹ng thÕ giíi nãi chung, c¸ch trong thêi gian ng¾n nhÊt, nh−ng vÉn m¹ng ViÖt Nam nãi riªng.

Tài liệu cùng danh mục Ngôn ngữ học

Ẩn dụ cấu trúc “con người là vật dụng nhà bếp” trong thành ngữ và ca dao tiếng Việt

Bài viết vận dụng lí thuyết về ẩn dụ cấu trúc của ngôn ngữ học tri nhận để đi sâu khám phá ẩn dụ CON NGƯỜI LÀ VẬT DỤNG NHÀ BẾP trong thành ngữ và ca dao tiếng Việt; trong đó, “vật dụng nhà bếp” đóng vai trò là miền nguồn ánh xạ tới miền đích “con người” để hình thành các ẩn dụ như: Ngoại hình của con người là “vật dụng nhà bếp”, tình cảm của con người là “vật dụng nhà bếp”, hoạt động của con người là “vật dụng nhà bếp”, hoàn cảnh/ địa vị của con người là “vật dụng nhà bếp”.


Khát vọng canh tân đất nước của Nguyễn Bá Trác trong Hạn mạn du kí

Bài viết tìm hiểu hai khía cạnh trong khát vọng canh tân đất nước của ông, đó là mong mỏi có một thể chế chính trị tiến bộ và đi liền với đó là một xã hội phát triển phồn vinh.


Từ lí luận của M. Bakhtin đi tìm kết cấu đặc trưng của tiểu thuyết

Bài viết bước đầu chỉ ra những đặc trưng kết cấu cơ bản của tiểu thuyết so với các thể loại tự sự ra đời trước nó và thể loại cùng thời với nó là truyện ngắn. Sự đúc rút này phần nào có giá trị hữu ích đối với việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập về thể loại nói chung, tiểu thuyết nói riêng.


High – low context communication: Vietnamese style

Communication presents at all times in our daily life. In order to understand a person and the culture that person comes from, one has to look around, past and inside that person. There are deeply embedded values and thoughts which have shaped a person’s behavior.


Tìm hiểu bài giảng E-Learning và vận dụng vào thiết kế bài “mở rộng vốn từ: Du lịch - thám hiểm” trong dạy học luyện từ và câu lớp 4

Bài viết đề cập đến sự cần thiết của bài giảng E-Learning trong dạy học và vận dụng vào thiết kế bài “Mở rộng vốn từ: Du lịch, thám hiểm” trong dạy học Luyện từ và câu lớp 4, nhằm giúp học sinh phát huy năng lực tư duy sáng tạo và chủ động hơn trong quá trình học tập.


Dấu ấn chủ nghĩa hiện thực trong truyện ngắn Nam Bộ đầu thế kỉ XX: Trường hợp Sơn Vương

Bài viết này tập trung tìm hiểu mười hai truyện ngắn của Sơn Vương (tức nhà văn tướng cướp Trương Văn Thoại) được sưu tầm, nghiên cứu, tập hợp trong tuyển tập Sơn Vương – Nhà văn – Người tù thế kỉ (Nxb Văn học, 2007) nhằm xác quyết dấu ấn của chủ nghĩa hiện thực giai đoạn này thông qua thể loại truyện ngắn trong sáng tác của ông.


Một số đặc điểm của mạch lạc trong quan hệ lập luận ở văn bản nghị luận tiếng Việt

Mạch lạc là yếu tố quan trọng quyết định chất văn bản của một văn bản. Bài viết này làm rõ biểu hiện mang tính đặc trưng của mạch lạc trong văn bản nghị luận là mạch lạc qua quan hệ lập luận ở một số phương diện là kiểu lập luận, đặc điểm của các thành phần lập luận và hiện tượng đa thanh.


Văn hóa đọc nhìn từ góc độ tính hệ thống của văn hóa

Văn hóa đọc được quan tâm thảo luận trên các diễn đàn khoa học và báo chí ở Việt Nam với tần suất cao trong khoảng hai thập niên gần đây. Bài viết làm rõ các yếu tố của văn hóa đọc và mối quan hệ hữu cơ giữa chúng hình thành khuôn mẫu văn hóa đọc của một cộng đồng.


Cái tôi cô đơn, lạc loài của Vũ Bằng trong tùy bút “thương nhớ mười hai”

“Thương nhớ mười hai” là một tùy bút xuất sắc, là tác phẩm kết tinh tài năng nghệ thuật của Vũ Bằng. Bên cạnh những nhớ thương đầy vơi về bốn mùa Bắc Việt, tác phẩm còn thể hiện rõ nét chân dung cái tôi cô đơn, lạc loài của tác giả.


Phong cách nghiên cứu, phê bình văn học của Kiều Thanh Quế

Bài viết này tìm hiểu các phương diện từ phương pháp nghiên cứu, phê bình đến cách kết cấu, văn phong, ngôn ngữ trong các bài nghiên cứu, phê bình của Kiều Thanh Quế, qua đó chúng ta thấy được sự linh hoạt trong việc vận dụng đa dạng phương pháp nghiên cứu, phê bình; kết cấu bài nghiên cứu logic, tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc khoa học;...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu