Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tiểu luận: Sự ảnh hưởng nho giáo Trung Hoa đến nền văn hóa truyền thống Việt Nam

Nho giáo là một học thuyết chính trị - đạo đức ra đời và tồn tại đến nay đã hơn 2500 năm. Trong suốt thời gian tồn tại, Nho giáo đã có ảnh hưởng ở nhiều nước phương Đông, trong đó có Việt Nam.Đánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tiểu luận: Sự ảnh hưởng nho giáo Trung Hoa đến nền văn hóa truyền thống Việt Nam Tiểu luận: Sự ảnh hưởng nho giáo Trung Hoa đến nền văn hóa truyền thống Việt Nam Nho giáo Trung Hoa, Văn hóa truyền thống Việt Nam, Ảnh hưởng nho giáo, Văn hóa Việt Nam, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Đại cương văn hóa, Nho giáo Việt Nam, Di sản văn hóa Việt Nam
4.1 5 1465
 • 5 - Rất hữu ích 173

 • 4 - Tốt 1.292

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Tiểu luận Sự ảnh hưởng nho giáo Trung Hoa đến nền văn hóa truyền thống Việt Nam
 2. Caâu hoûi oân taäp moân TRIEÁT HOÏC CAO CAÁP Phaàn I:NHO GIAÙO MUÏC LUÏC NHO GIAÙO TRUNG HOA SÖÏ AÛNH HÖÔÛNG CUÛA NHO GIAÙO TRUNG HOA ÑEÁN NEÀN VAÊN HOAÙ TRUYEÀN THOÁNG VIEÄT NAM TRIEÁT HOÏC COÅ – TRUNG ÑAÏI TRUNG HOA 1- Khaùi quaùt : 2- Ñaëc ñieåm chính trò, xaõ hoäi cuûa Trung Hoa coå ñaïi : 3- Caùc ñaëc ñieåm trieát hoïc cô baûn cuûa Trung Hoa coå ñaïi : 4- Caùc hoïc thuyeát vaà baûn chaát cuûa theá giôùi : a- Thuyeát AÂm – Döông : b- Thuyeát nguõ haønh : c- Kinh dòch : NHO GIAÙO a- Caùc nguoàn vaên hoaù cuûa Nho Giaùo : b- Caùc hoïc thuyeát chính cuûa Nho Giaùo : Thuyeát veà chöõ “Nhaân” Thuyeát Chính Danh : Thuyeát veà Leã : c- Caùc taùc phaåm kinh ñieån cuûa Nho Giaùo : d- Caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa Nho Giaùo ôû Trung Hoa, caùc hoïc giaû tieâu bieåu AÛNH HÖÔÛNG CUÛA NHO GIAÙO TRUNG HOA ÑEÁN NEÀN VAÊN HOAÙ TRUYEÀN THOÁNG CUÛA VIEÄT NAM 1- Söï du nhaäp cuûa Nho giaùo vaøo Vieät Nam : 2- Nho giaùo Vieät Nam Nguyeãn Duy Kieät – QTDN K13-2002 1 of 11
 3. Caâu hoûi oân taäp moân TRIEÁT HOÏC CAO CAÁP Phaàn I:NHO GIAÙO NHO GIAÙO TRUNG HOA - SÖÏ AÛNH HÖÔÛNG CUÛA NHO GIAÙO TRUNG HOA ÑEÁN NEÀN VAÊN HOAÙ TRUYEÀN THOÁNG VIEÄT NAM TRIEÁT HOÏC COÅ – TRUNG ÑAÏI TRUNG HOA : 1- Khaùi quaùt : Vaên minh Trung Hoa laø moät trong nhöõng neàn vaên minh xuaát hieän sôùm nhaát treân theá giôùi, vôùi hôn 4000 naêm phaùt trieån lieân tuïc, vôùi nhieàu phaùt minh vó ñaïi trong lòch söû treân moïi lónh vöïc khoa hoïc. Coù theå noùi vaên minh Trung Hoa laø moät trong nhöõng caùi noâi cuûa vaên minh nhaân loaïi, beân caïnh nhöõng phaùt minh, phaùt kieán veà khoa hoïc vaên minh Trung Hoa coøn laø nôi saûn sinh ra nhieàu hoïc thuyeát trieát hoïc lôùn, coù aûnh höôûng ñeán neàn vaên minh chaâu AÙ cuõng nhö toaøn theá giôùi. 2- Ñaëc ñieåm chính trò, xaõ hoäi cuûa Trung Hoa coå ñaïi : a- Ñòa lyù : Nöôùc Trung Hoa chieám moät dieän tích raát roäng lôùn phía ñoâng giaùp bôø Thaùi Bình Döông phía taây giaùp caùc vuøng cao nguyeân nuùi non hieåm trôû nhö Himalaya, Taây taïng. phía baéc tieáp giaùp vuøng Xiberia quanh naêm laïnh giaù, phiaù nam giaùp caùc quoác gia Nam chaâu AÙ. Toång dieän tích nöôùc Trung Hoa chieám gaàn 1/3 chaâu AÙ. Thieân nhieân vaø ñieàu kieän töï nhieân cuûa nöôùc Trung Hoa thay ñoåi raát lôùn ôû nhöõng vuøng khaùc nhau. Phiaù baéc laø nhöõng cao nguyeân, bình nguyeân roäng lôùn, khí haäu khaéc nghieät, phiaù nam coù nuùi soâng bao boïc hieåm trôû, ôû giöõa laø caùc ñoàng baèng roäng lôùn cuûa caùc con soâng nhö Hoaøng haø, Döông töû...Chính nhôø söï phong phuù cuûa ñieàu kieän thieân nhieân, khí haäu maø coù nhieàu chuûng toäc sinh soáng treân ñaát nöôùc Trung Hoa daãn ñeán nhieàu neàn vaên minh, tö töôûng khaùc nhau. b- Nhaân chuûng hoïc : Daân cö cuûa Trung Hoa coå ñaïi phaân boá treân caùc khu vöïc chính nhö sau : + Phiaù Baéc : Caùc chuûng toäc Hoa Baéc, coù cuoäc soáng chuû yeáu laø du muïc, saên baén. Do ñôøi soáng du muïc hoï luoân coâ gaéng xaâm chieám, thoân tính caùc daân toäc keùm phaùt trieån, ñoàng hoaù hay du nhaäp caùc neàn vaên hoaù khaùc nhau + Phiaù Nam : Caùc daân toäc Baùch Vieät coù cuoäc soáng chuû yeáu laø nuoâi troàng, saên baén, khai thaùc caùc saûn vaät thieân nhieân nhö ñaùnh caù, saên baét thuù.....caùc daân toäc naøy soáng töông ñoái kheùp kín, yeâu chuoäng hoaø bình, töï do. + Mieàn ñoàng baèng soâng Döông Töû, Hoaøng Haø : Caùc daân toäc Tam Mieâu soáng chuû yeáu baèng ngheà noâng nghieäp. Coù neàn vaên hoaù phaùt trieån, coù kieán thöùc toaùn hoïc, khoa hoïc tö nhieân. c- Hoaøn caûnh lòch söû phaùt sinh caùc hoïc thuyeát trieát hoïc : Caùc hoïc thuyeát trieát hoïc cuûa Trung Hoa coå ñaïi phaùt sinh chuû yeáu vaøo giao ñoaïn Xuaân thu – Chieán quoác. Vaøo giai ñoaïn naøy nöôùc Trung Hoa coå ñaïi ñang töø giai ñoaïn chieám höõu noâ leä (Vôùi caùc söù quan caùt cöù khaép nôi) sang giai ñoaïn hình thaønh quoác gia phong kieán taäp quyeàn. Nhaø Chu bò phaân raõ ra laøm 7 quoác gia khaùc nhau : Taàn, Sôû, Teà, Nguî, Haøn, Trieäu, Yeân. Taàn Thuyû Hoaøng, vua nöôùc Taàn, ñaõ tieâu dieät 6 nöôùc, Nguyeãn Duy Kieät – QTDN K13-2002 2 of 11
 4. Caâu hoûi oân taäp moân TRIEÁT HOÏC CAO CAÁP Phaàn I:NHO GIAÙO thoáng nhaát giang sôn hình thaønh nhaø nöôùc phong kieán taäp quyeàn ñaàu tieân. Chính trong thôøi kyø loaïn laïc naøy ñaõ xuaát hieän nhöõng nhaø tö töôûng vó ñaïi, hình thaønh neân nhöõng heä thoáng trieát hoïc khaù hoaøn chænh, ñöôïc toàn taïi vaø phaùt trieån theo suoát lòch söû phaùt trieån cuûa nöôùc Trung Hoa 3- Caùc ñaëc ñieåm trieát hoïc cô baûn cuûa Trung Hoa coå ñaïi : a- Trieát hoïc taäp trung chuû yeáu vaøo xaõ hoäi vaø con ngöôøi, coi troïng haønh vi caùc nhaân, höôùng tôùi söï thoáng nhaát, haøi hoaø giöõa con ngöôøi vaø xaõ hoäi b- Coi con ngöôøi laø chuû theå cuûa ñoái töôïng ngieân cöùu : Höôùng vaøo noäi taâm - Luoân coá gaéng tìm toøi veà baûn thaân con ngöôøi vaø moâi quan heä giöõa con ngöôøi vaø xaõ hoäi xung quanh : Ta laø ai? ....do ñoù ít quan taâm ñeán khoa hoïc töï nhieân. Ñaây chính laø nguyeân nhaân daãn ñeán söï keùm phaùt trieån veà nhaän thöùc luaän. Laø nguyeân nhaân saâu xa cuûa söï keùm phaùt trieåm kinh teá, khoa hoïc so vôùi vaên minh phöông Taây (Höôùng ngoaïi). c- Ña daïng, phong phuù : luoân chuù yù caùc maët ñoái laäp, thoáng nhaát cuûa vaán ñeà, coi troïng söï haøi hoaø trong xaõ hoäi d- Phöông phaùp tö duy : Nhaän thöùc tröïc quan döôïc coi troïng, “Taâm” laø goác reã cuûa nhaän thöùc. Tö töôûng trieát hoïc khoâng ñöôïc dieãn ñaït khuùc chieát maø rôøi raïc thoâng qua caùc chaâm ngoân, aån duï, nguï ngoân... e- Caùc yeáu toá duy vaät, duy taâm, bieän chöùng, sieâu hinh, voâ thaàn, höõu thaàn ñam xem laãn nhau 4- Caùc hoïc thuyeát veà baûn chaát cuûa theá giôùi : a- Thuyeát AÂm – Döông: Tö töôûng veà coäi nguoàn vaø quaù trình cuûa töï nhieân – ñaây laø tö töôûng cuûa söï bieán dòch trong cuûa söï vaät – AÂm-Döông vöøa laø hai maêt ñoái laäp, vöøa laø tieàn ñeà toàn taïi cuûa nhau, laø ñoäng löïc ñeå vaän ñoäng vaø phaùt trieån. Moïi söï vaät ñeàu do 2 maët AÂm – Döông taïo neân vaø chuùng toàn taïi phaùt trieån, bieán ñoåi cuõng do söï bieán ñoåi cuûa caùc AÂm Döông trong chuùng (Trong AÂm coù Döông, trong Döông coù AÂm) – AÂm-Döông vaän ñoäng chuyeån hoa laãn nhau (Cöïc AÂm sinh Döông, cöïc Döông sinh AÂm) Ví duï : Con ngöôøi coù hai phaàm AÂm-Döông laø Nam-Nöõ söï phaùt trieån cuûa con ngöôøi laø do söï hoaø hôïp hai maët AÂm-Döông naøy. b- Thuyeát Nguõ haønh : Thuyeát naøy baét nguoàn töø caùc daân toäc vuøng Hoa Baéc ôû mieàn thaûo nguyeân cuûa Trung Hoa. Hoï cho raèng baûn chaát theá giôùi goàm 5 yeáu toá nguyeân thuyû cuûa töï nhieân, chuùng laø nhöõng daïng khaùc nhau cuûa cuûa vaän ñoäng, laø caùc bieán theå khaùc nhau cuûa AÂm Döông, chuùng bao goàm : Kim, Moäc, Thuyû, Hoaû, Thoå – Tö töôûng chuû yeáu cuûa thuyeát nguõ haønh laø baøn veà nhöõng vaán ñeà caáu truùc baûn theå cuûa caáu truùc vuõ truï vaø nhaân sinh. Noù cho raèng caùc yeáu toá vaät chaát nguyeân thuyû naøy luoân chuyeån ñoäng, coù quan heä vôí nhau, chuyeån hoaù laãn nhau. Chuùng taùc ñoäng vôùi nhau theo quy luaät töông sinh, töông khaéc. Töông sinh : Thoå sinh Kim, Kim sinh Thuyû, Thuyû sinh Moäc....... Töông khaéc : Thoå khaéc Thuyû, Thuyû khaéc Hoaû, Hoaû khaéc Kim..... Nguyeãn Duy Kieät – QTDN K13-2002 3 of 11
 5. Caâu hoûi oân taäp moân TRIEÁT HOÏC CAO CAÁP Phaàn I:NHO GIAÙO Thuyeát AÂm-Döông, Nguõ haønh thöøa nhaän tính vaät chaát cuûa theá giôùi vaø coá gaéng giaûi thích noù. Ñoù laø cô sôû lyù luaän quan troïng daãn tôùi nhöõng phaùt minh vó ñaïi thuoäc laõnh vöïc khoa hoïc töï nhieân trong lòch söû coå ñaïi Trung Hoa c- Kinh dòch : Ñaàu tieân ñaàu tieân laø saùch duøng ñeå boùi toaùn, ñoaùn söï vieäc baèng caùc queû, sang ñôøi Haùn ñöôïc söû duïng nhö saùch töôùng soá nhaèm giaûi thích theá giôùi baèng bieåu töôïng vaø soá muïc. Cuoái cuøng noù phaùt trieån thaønh saùch trieát hoïc theå hieän vuõ truï quan, nhaân sinh quan, caùc pheùp bieän chöùng. Coù taùm queû bao quaùt taát caû moïi hieän töôïng töï nhieân trong trôøi ñaát : Caøn, Khoân, Chaán, Caán, Toán, Ñoaøi, Khaûm, Ly Lôøi queû Haøm : “Coù trôøi ñaát roài sau môùi coù muoân vaät, coù muoân vaät sau môùi coù trai gaùi, coù trai gaùi sau môùi coù vôï choàng, coù vôï choàng sau môùi coù cha con, coù cha con sau môùi coù vua toâi, coù vua toâi sau môùi coù treân döôí, coù treân döôùi roài töø ñoù môùi sinh ra leã nghóa” Nguyeãn Duy Kieät – QTDN K13-2002 4 of 11
 6. Caâu hoûi oân taäp moân TRIEÁT HOÏC CAO CAÁP Phaàn I:NHO GIAÙO NHO GIAÙO Chöõ nho bao goàm boä “Nhaân” beân traùi vaø chöõ “Nhu” beân phaûi coù nghóa laø “Ngöôøi caàn cho thieân haï” hay coøn goïi laø “Quaân töû”. Nho giaùo laø hoïc thuyeát veà ñaïo xöû theá cuûa ngöôøi quaân töû : Tu thaân, Teà gia, Trò quoác, Bình thieân haï. Ñöôïc baét nguoàn baèng Chu Coâng Ñaùn ñôøi Taây Chu, ñöôïc heä thoáng hoaù vaø phaùt trieån bôûi Khoång Töû (Ngöôøi ñöôïc coi nhö ngöôøi saùng laäp Nho giaùo) ñôøi Chieán Quoác, ñöôïc keá tuïc xuaát saéc bôûi Maïnh Töû. Do ñoù ñôøi sau goïi tö töôûng nho giaùo laø tö töôûng Khoång-Maïnh a- Caùc nguoàn vaên hoaù cuûa Nho Giaùo : Nhö ñaõ noùi ôû treân Trung Hoa coù ba chuûng toäc ngöôøi chính : + Phía Baéc, treân caùc cao nguyeân, bình nguyeân laø caùc daân toäc Hoa Baéc sinh soáng. Hoï laø moät chuûng toäc du muïc, laáy vieäc xaâm chieám thoân tính, môû roäng daát ñai, ñoàng hoùa caùc daân toäc ñeå cuûng coá, phaùt trieån daân toäc mình. Hoï laø caùc chieán binh duõng caûm, coù kyû luaät soáng theo caùc kyû cöông cuûa caùc boä toäc coù toå chöùc toân ty chaët cheõ. + Phía Nam vaø ñoàng baèng soâng Döông Töû, Hoaøng Haø laø chuûng toäc Baùch Vieät vaø Tam Mieâu ñaây laø caùc boä toäc chuyeân ngheà saên baén, noâng nghieäp, coù trình ñoä vaên hoaù phaùt trieån. Vì soáng chuû yeáu baèng noâng nghieäp neân hoï coù tinh thaàn khoan hoaø, cuoäc soáng xaõ hoäi phoàn vinh. e- Caùc hoïc thuyeát chính cuûa Nho Giaùo : Thöïc teá Nho Giaùo laø moät heä thoáng hoïc thuyeát chính trò ñaày ñuû daïy veà caùc haønh xöû cuûa moät “Chính nhaân quaân töû” trong xaõ hoäi, töùc laø caùch ngöôøi quaân töû toå chöùc, cai trò xaõ hoäi. Nhö vaäy noù cuõng chính laø hoïc thuyeát duøng ñeå toå chöùc vaø cai trò xaõ hoäi. Nho giaùo laáy vieäc taïo söï oån ñònh vaø phaùt trieån laøm troïng baèng caùch söû duïng ñöôøng loái Ñöùc trò vaø Leã trò ñaõ coù töø thôøi nhaø Chu. Khoång töû noùi : “ Cai trò daân maø duøng meänh leänh , ñöa daân vaøo khuoân pheùp maø duønh hình phaït thì daân coù theå traùnh ñöôïc toäi loãi nhöng khoâng bieát lieâm syû. Cai trò daân maø duøng ñaïo ñöùc, ñöa daân vaøo khuoân pheùp maø duøng leã thì daân seõ bieát lieâm sæ vaø thöïc loøng quy phuïc” “Beà treân maø troïng leã thì daân khoâng ai daùm khoâng toân kính, Beà treân maø troïng nghóa thì daân khoâng ai daùm khoâng phuïc tuøng, beà treân troïng tín thì daân khoâng ai daùm khoâng aên ôû heát loøng” Ñeå xaây döïng ñöôøng loái Ñöùc trò vaø Leã trò Khoång töû ñaõ xay döïng hoïc thuyeát “Nhaân – Leã – Chính danh” ñaây laø ba phaïm truø quan troïng nhaát trong toaøn boä hoïc thuyeát cuûa Khoång Töû. “Nhaân” laø noäi dung, “Leã” laø hình thöùc cuûa Nhaân, “ Chính danh” laø con ñöôøng ñaït ñeán ñieàu Nhaân . Thuyeát veà chöõ “Nhaân” “Nhaân” laø vieäc quan heä giöõa ngöôøi vaø ngöôøi döïa treân loøng nhaân nhaân baûn. Nhaân coøn coøn bao goàm caùc tieâu chuaån ñaïo ñöùc nhö : trung, hieáu, cung kính, thaät thaø, khieâm toán duõng Nguyeãn Duy Kieät – QTDN K13-2002 5 of 11
 7. Caâu hoûi oân taäp moân TRIEÁT HOÏC CAO CAÁP Phaàn I:NHO GIAÙO caûm.....Nhö vaäy “Nhaân” chính laø ñaïo laøm ngöôøi. Chöõ “Nhaân” khoâng chæ coù yeâu maø caû gheùt “ Duy chæ ngöôøi coù ñöùc Nhaân môùi coù theå yeâu ngöôøi, gheùt ngöôøi”(Luaän ngöõ) Chöõ Nhaân trong quan heä giöõa ngöôøi vaø ngöôøi döïa treân hai nguyeân taéc : + “Caùi gì mình mong muoán thì cuõng mong muoán cho ngöôøi khaùc vaø ngöôïc laïi” +”Mình laäp thaân baèng caùch giuùp ngöôøi laäp thaân” Moät ngöôøi quaân töû muoán coù Nhaân thì phaûi : + Tröø boû tính tham lam, ích kyû, bieát haïn cheá duïc voïng + Phaûi bieát nhaän ra chaân lyù vaø haønh ñoäng theo chaân lyù + Phaûi coù söùc khoûe, can ñaûm ñeå baûo veä chaân lyù. Ngöôøi quaân töû laøm chính trò treân chính tröôøng caàn coù : + Kính daân + Khoan dung, ñoä löôïng + Giöõ loøng tin + Maãn caùn + Ñem loøng nhaân aùi ñoái xöû vôùi daân Vôùi quaân vöông trò vì ñaát nöôùc : + Kính söï : chaêm lo vieäc coâng, vieäc nöôùc. + Nhi tín : Giöõ loøng tin ñoái vôùi daân. + Tieát duïng : tieát kieäm. Nhaân laø phaïm truø cao nhaát cuûa luaân lyù, ñaïo ñöùc, laø phaïm truø trung taâm cuûa hoïc thuyeát chính trò. “Nhaân” tuyø vaøo phaåm haïnh, naêng löïc, hoaøn caûnh maø theå hieän. Trong xaõ hoäi luoân toàn taïi hai loaïi ngöôøi ñoái laäp nhau veà chính trò, luaân lyù ñaïo ñöùc : “Keû quaân töû baát nhaân thì cuõng coù nhöng chöa bao giôø keû tieåu nhaân laïi coù nhaân caû” Thuyeát Chính Danh : Khoång töû cho raèng xaõ hoäi bò roái loaïn vì vua khoâng laøm ñuùng danh hieäu vua, toâi khoâng laøm ñuùng danh hieäu toâi……Töø ñoù oâng ñöa ra thuyeát “Chính Danh ñònh phaän” laøm caên baûn cho vieäc trò quoác. “Chính Danh” laø danh (teân goïi, chöùc vuï, ñòa vò, thöù baäc) vaø thöïc (phaän söï, nghóa vuï, quyeàn lôïi) phaûi phuø hôïp vôùi nhau. Danh khoâng phuø hôïp laø loaïn danh. Danh vaø phaän cuûa moät ngöôøi tröôùc heát do caùc moái quan heä xaõ hoäi quy ñònh. Khoång Töû noùi : ”…Neáu danh khoâng chính thì ngoân ngoân khoâng thuaän. Lôøi noùi khoâng thuaän chaéc vieäc chaúng thaønh”(Luaän ngöõ) Ñeå Chính Danh, nho giaùo khoâng duøng Phaùp trò maø duøng Ñöùc trò, Ñöùc trò laø duøng luaân lyù ñaïo ñöùc ñieàu haønh xaõ hoäi. Moïi ngöôøi trong xaõ hoäi ñeàu thaám nhuaàn vaø haønh ñoäng theo caùc tieâu chuaån ñaïo ñöùc Nho giaùo. Trong moät xaõ hoäi loaïn ly thôøi baáy giôø, nhieãu nhöông chia reõ, Thaát huøng tranh giaønh quyeàn bính, ñaùnh nhau lieân mieân thì hoïc thuyeát Chính Danh ra ñôøi ñaõ goùp phaàn khoâi phuïc laïi söï oån ñònh cuûa xaõ hoäi, xaây döïng laïi nhaø nöôùc phong kieán thoáng nhaát. Ta coù theå thaáy thuyeát Chính Danh coù xu höôùng duøng Ñöùc trò maø khoâng duøng Phaùp trò cho neân trong thôøi loaïn ly raát khoù coù theå aùp duïng troïn veïn maø chæ coù theå thuùc ñaåy söï oån ñònh cuûa xaõ hoäi vaø seõ chæ phaùt trieån röïc rôõ nhaát khi xaõ hoäi ñaõ oån ñònh. Ñoù cuõng chính laø lyù do khi ñöông thôøi coøn soáng maëc duø chu khaép nôi truyeàn baù hoïc thuyeát cuûa mình maø vaãn khoâng ñöôïc caùc vua chuùa tin duøng, ngöôøi ñôøi baøng quang ñeán noãi phaûi thoát ra raèng : “ Khoâng coù minh quaân naøo ra ñôøi ñeå nhaän ta laøm thaày caû. Thôøi cuûa ta saép taøn!” Nguyeãn Duy Kieät – QTDN K13-2002 6 of 11
 8. Caâu hoûi oân taäp moân TRIEÁT HOÏC CAO CAÁP Phaàn I:NHO GIAÙO Thuyeát veà Leã : Leã laø caùc nghi leã theå hieän caùc quy phaïm ñaïo ñöùc, “Leã” laø hình thöùc cuûa “Nhaân”, “Nhaân” laø noäi dung cuûa “Leã”. Coù theå coi Leã laø phöông thöùc giuùp ngöôøi ta ñaït ñöôïc tôùi chöõ Nhaân. “Moät ngaøy bieát neùn mình theo leã thì thieân haï seõ quay veà nhaân vaäy” (Luaän ngöõ) Nhö vaäy Nhaân vaø Leã chính laø hai maët cuûa moät vaán ñeà “Hình thöùc vaø Noäi dung” Leã coøn bao goàm caùc nghi leã, chuaån möïc trong quan heä giöõa ngöôøi vaø ngöôøi, töø haønh vi, cöû chæ cho ñeán trang phuïc, nhaø cöûa…… Nhaän xeùt chung veà tö töôûng trieát hoïc : Khoång Töû dao ñoäng giöõa chuû nghóa duy vaät vaø duy taâm. OÂng khoâng quan taâm ñeán vieäc giaûi thích theá giôùi, khoâng chuù yù nhieàu ñeán trôøi ñaát, quyû thaàn. OÂng cho raèng trôøi chaúng qua chæ laø giôùi töï nhieân. Trong phaàn nghò luaän cuûa mình Khoång Töû nhieàu choã noùi ñeán “trôøi”, “meänh trôøi” vaø ñöôïc hieåu nhö laø nhöõng quy luaät, traät töï cuûa töï nhieân (Trôøi ñaát coù noùi gì ñaâu, boán muøa vaãn thay ñoåi, vaïn vaät vaãn sinh tröôûng) nhöng coù choã oâng noùi ñeán trôøi nhö moät thöïc theå coù yù chí (Than oâi! trôøi laøm maát ñaïo ta, maéc toäi vôùi trôøi khoâng theå caàu ñaâu maø thoaùt ñöôïc, chæ coù trôøi môùi bieát ta) Ngoaøi vieäc truyeàn baù tö töôûng chính trò Khoång Töû coøn laø moät nhaø giaùo duïc vó ñaïi. Trong quaù trình daïy hoïc Khoång Töû chuù troïng caû ba maët : Ñaïo ñöùc, kieán thöùc vaø thöïc tieãn, trong ñoù ñaïo ñöùc ñoùng vai troø quan troïng nhaát. OÂng quan nieäm raèng ai cuõng coù theå trôû thaønh ngöôøi toát thoâng qua vieäc hoïc taäp “Baûn tính moïi ngöôøi gaàn gioáng nhau, do thoùi quen maø daàn khaùc xa nhau” Khoång Töû khaúng ñònh raèng hoïc taäp laø tieàn ñeà quan troïng cuûa vieäc giaùo duïc, ñaïo ñöùc cuõng nhö tri thöùc laø do hoïc taäp maø coù, muoán trôû thaønh ngöôøi coù ích thì phaûi hoïc taäp “Bieát thì noùi bieát, khoâng bieát thì noùi khoâng bieát, nhö theá môùi laø ngöôøi bieát” f- Caùc taùc phaåm kinh ñieån cuûa Nho Giaùo : Vì laø moät hoïc thuyeát cai trò xaõ hoäi neân caùc taùc phaåm kinh ñieån cuûa nho giaùo nhö “ Töù thö” vaø “Nguõ kinh” ñeàu coù lieân quan vaø bao truøm ñeán taát caû caùc vaán ñeà cuûa xaõ hoäi nhö : Chính trò, vaên hoaù, tín ngöôõng.... Töù thö : Bao goàm 4 boä do caùc hoïc troø cheùp laïi lôøi cuûa Khoång Töû vaø chuù giaûi + Ñaïi Hoïc : baøn veà tu nhaân xöû theá sao cho “Nhaân ñaïo” hôïp vôùi “Thieân ñaïo”. + Trung Dung : baøn veà trieát lyù haønh ñoäng, ñeà cao d0aïo trung dung vaø tuyø thôøi. + Luaän Ngöõ : baøi giaûng veà nhaân, hieáu, chính.... + Maïnh Töû : baøn veà tính thieän, veà loøng nhaân aùi. Nguõ kinh : Bao goàm naêm boä + Kinh Thi : laø boä söu taäp caùc baøi phong dao, ca dao noùi veà phong tuïc caùc nöôùc, veà coâng vieäc teá leã + Kinh Thö : baøn veà trung vaø thieân, ghi laïi nhöõng lôøi daïy, lôøi theà, vöông meänh cuûa caùc baäc thaùnh chuùa, hieàn thaàn töø ñôøi vua Nghieâu, vua Thuaán cho ñeán nhaø Ñoâng Chu. Kinh Thö ñeà cao phöông phaùp trò thieân haï baèng ñaïo lyù : Thuaän Thieân – Thuaän Ñòa – Thuaän Nhaân taâm (Thieân – Ñòa – Nhaân) + Kinh Dòch : Noùi veà leõ bieán hoaù cuûa trôøi ñaát, vaïn vaät, xeùt ñoaùn hoïa phuùc, thònh suy cuûa ñôøi ngöôøi theo quan ñieåm AÂm-Döông, Nguõ Haønh Nguyeãn Duy Kieät – QTDN K13-2002 7 of 11
 9. Caâu hoûi oân taäp moân TRIEÁT HOÏC CAO CAÁP Phaàn I:NHO GIAÙO + Kinh Leã : goàm coù Chu leã, Ghi leã, Leã kyù ghi laïi caùc leã nghi, caùch bieåu loä tình caûm toát, traät töï, thang caáp trong xaõ hoäi....Trong ñoù rieâng Chu leã mang tính trieát hoïc cao baøn veà toå chöùc haønh chính, chính trò, traät töï xaõ hoäi nhaø Chu + Kinh Xuaân Thu : do Khoång Töû bieân soaïn noùi veà lòch söû thôøi Ñoâng Chu vôùi söï chuù giaûi, pheâ phaùn cuûa mình Töông truyeàn raèng Khoång Töû ñaõ “san Thi, dòch Thö, taùn Dòch, ñònh Leã, buùt Xuaân Thu”. g- Caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa Nho Giaùo ôû Trung Hoa, caùc hoïc giaû tieâu bieåu Tö töôûng Nho giaùo chieám vò trí ñaët bieät quan troïng trong lòch söû phaùt trieån tö töôûng Trung Hoa. Noù coù aûnh höôûng raát saâu saéc ñeán moïi maët cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi khoâng nhöõng cuûa Trung Hoa maø coøn caû raát nhieàu quoác gia khaùc trong chaâu AÙ cuõng nhö treân theá giôùi. Ngöôøi ta thöôøng chia quaù trình phaùt trieån tö töôûng Nho giaùo thaønh 3 giai ñoaïn : Nho Tieân Taàn, Haùn Nho vaø Toáng Nho. Nho giaùo ñöôïc hình thaønh töø thôøi Taây Chu vôùi söï ñoùng goùp cuûa Chu Coâng Ñaùn. - Nho Tieân Taàn : • Khoång Töû (551-479BC) : Khoång Töû teân Khaâu, töï Troïng Ni, xuaát thaân töø moät gia ñình quyù toäc, coù thôøi laøm quan, oâng ñaõ tieáp thu tö töôûng Nho giaùo maø ngöôøi ñeà xöôùng laø Chu Coâng Ñaùn ñeå suoát ñôøi tìm caùch phaùt trieån, truyeàn baù trong xaõ hoäi. Hoïc thuyeát khoång töû laø moät hoïc thuyeát ñaïo ñöùc – chính trò – xaõ hoäi döïa treân tö töôûng Nhaân – Chính danh – Leã. Ñaïo ñöùc : Trong ba ñöùc tính cuûa con ngöôøi Trí – Nhaân – Duõng thì Trí ñöôïc Khoång Töû coi troïng hôn caû Nguõ luaân : Trong xaõ hoäi caùc quan heä ñöôïc xaây döïng döïa treân naêm röôøng coät : Vua-toâi, cha-con, choàng-vôï, anh-em, baïn-beø. Nhöõng röôøng coät naøy goïi laø Nguõ Luaân, moãi caëp luaân ñeàu coù traùch nhieäm boån phaän qua laïi töông öùng “Vua laáy leã sai khieán toâi, toâi laáy trung maø thôø vua”,”Cha laáy nhaân töø ñaùp laïi con, con phaûi hieáu thaûo cung kính vôùi cha meï)....Trong Nguõ Luaân thì ba quan heä :Vua-toâi, cha-con, choàng vôï laø quan troïng nhaát vaø ñöôïc goïi laø Tam Cöông Nguõ thöôøng : Trong baûn thaân con ngöôøi ñaïo thöôøng coù naêm khiaù caïnh : Nhaân, leã, nghóa, trí, tín. ñeå thöïc hieän ñaïo thöôøng trong thieân haï (Nguõ luaân) thì con ngöôøi phaûi coù Tam Ñöùc : Trí – Nhaân – Duõng. Trí : laø saùng suoát nhaän thöùc moïi vaán ñeà, hieåu thaáu ñaïo trôøi Nhaân : laø nhaân tính, caùi tính töï nhieân trôøi phuù ôû con ngöôøi, Nhaân laø loøng yeâu thöông giuùp ñôõ ngöôøi, laø vieäc söûa mình theo leã, haïn cheá duïc voïng, ích kyû Duõng : laø söùc maïnh tinh thaàn, yù chí, loøng cam ñaûm ñaáu tranh caùi xaáu, laøm vieäc thieän Ñöùc nhaân laø ñöùc cô baûn cuûa con ngöôøi trong thieân haï “Keû ham hoïc gaàn vôùi ñöùc trí, ham laøm gaàn vôùi ñöùc nhaân, bieát hoå ngöôi gaàn vôùi ñöùc duõng. Ai bieát ba ñieàu aáy taát bieát pheùp tu thaân. Bieát pheùp tu thaân taát bieát pheùp trò nhaân. Bieát pheùp trò nhaân taát bieát pheùp trò quoác gia, thieân haï” • Maïnh Töû : Nguyeãn Duy Kieät – QTDN K13-2002 8 of 11
 10. Caâu hoûi oân taäp moân TRIEÁT HOÏC CAO CAÁP Phaàn I:NHO GIAÙO AÛNH HÖÔÛNG CUÛA NHO GIAÙO TRUNG HOA ÑEÁN NEÀN VAÊN HOAÙ TRUYEÀN THOÁNG CUÛA VIEÄT NAM : 5- Söï du nhaäp cuûa Nho giaùo vaøo Vieät Nam : - Söï baøi xích thöông nghieäp : Nho giaùo Vieät Nam do aûnh höôûng cuûa neàn kinh teá noâng nghieäp töï cung , töï caáp bao goïn trong caùc ñôn vò haønh chính cuïc boä neân raát xem troïng noâng nghieäp vaø baøi xích thöông nghieäp vaø cho raèng thöông ngieäp khoâng heà taïo ra giaù trò cho xaõ hoäi maø chæ truïc lôïi töø caùc thaønh quaû cuûa noâng nghieäp. Noù ñöôïc khaùi quaùt hoaù qua quan nieäm “ Dó noâng vi baûn, dó thöông vi maït”. Ñieàu naøy khaùc vôùi Nho giaùo Trung hoa voán chòu aûnh höôûng vaên hoaù du muïc cho neân xem vieäc trao ñoåi, buoân baùn vôùi nhöõng mieàn khaùc nhau laø phöông thöùc lao ñoäng hoaøn toaøn chính ñaùng. “Giaøu sang ngöôøi ta ai cuõng muoán” Ñaây laø nguoàn goác ñeå taïo ra nhöõng nhaø buoân Trung Hoa noåi tieáng kheùo leùo, laøm cho caùc saûn phaåm Trung Hoa ñöôïc trao ñoåi khaép theá giôùi. Caùc saûn phaåm nhö luïa Toâ Chaâu, söù Giang Toâ...ñaõ ñöôïc caùc nöôùc chaâu AÂu, chaâu AÙ bieát ñeàn töø laâu. Tö töôûng troïng noâng khinh thöông keát hôïp vôùi truyeàn thoáng noâng nghieäp laøm cho neàn kinh teá xaõ hoäi ngaøy caøng bò trì treä, cho tôùi nhöõng naêm gaàn ñaây tö töôûng naøy vaãn coøn aên raát saâu vaøo tö töôûng ngöôøi Vieät Nam hieän ñaïi. - Tö töôûng Trung quaân : Trong Nho giaùo Leã laø hình thöùc ñeå taïo neân caùc moái quan heä xaõ hoäi, Nguõ luaân laø cuï theå hoaù caùc quan heä ñoù, trong nguõ luaân coù moái quan heä Vua-toâi. Noù ñoøi hoûi baày toâi phaûi trung thaønh tuyeät ñoái vôùi vua “Quaân xöû thaàn baát töû baát trung”. Khi vaøo Vieät Nam Nho giaùo khoâng cuoàng tín vôùi vieäc Trung Quaân nhö Nho giaùo Trung Hoa nôi coù truyeàn thoáng vaên hoaù du muïc, maø ñaët vaän meänh quoác gia leân cao hôn. Ñaây cuõng laø moät aûnh höôûng cuûa neàn vaên hoaù noâng nghieäp raát coi troïng ñaát ñai, laõnh thoå vì trong noâng nghieäp ñaát ñai laø tö lieäu saûn xuaát chính yeáu nhaát. Töø ñoù ta coù theå thaáy raèng khi xaõ taéc laâm nguy maø doøng toäc ñöông trieàu quaù thoái naùt, khoâng ñaûm ñöông noåi thì caùc nhaø nho saün saøng pheá boû ñeå ñöa nhaø khaùc leân thay ñaûm baûo söï an nguy cuûa xaõ taéc : Nhaø Traàn thay nhaø Lyù, nhaø Leâ thay nhaø Ñinh, nhaø Lyù thay nhaø Leâ - Vieäc xaây döïng toå chöùc boä maùy nhaø nöôùc, ñaøo nhaân taøi : Vôùi tö töôûng troïng vaên cuûa Nho giaùo Vieät Nam nhö ta ñaõ thaáy, caùc nhaø nöôùc quaân chuû Vieät Nam ñaõ hoïc taäp caùch toå chöùc trieàu ñình, heä thoáng phaùp luaät töø Trung Hoa. Toå chöùc ra heä thoáng thi cöû tuyeån choïn nhaân taøi ñeå boå sung vaøo boä maùy cai trò treân nguyeân taùc “Troïng vaên hôn troïng voõ”. Heä thoáng thi cöû khoa baûng naøy ñöôïc baét ñaàu töø thôøi nhaø Lyù (Chính thöùc cho xaây döïng Vaên Mieáu) vaø keát thöùc vaøo thôøi nhaø Nguyeãn, keùo daøi khoaûng 800 naêm, toå chöùc ñöôïc 185 khoa thi, coù 56 traïng nguyeân. Coù nhöõng Traïng nguyeân tuoåi ñôøi raát treû nhöng coù trí thoâng minh xuaát chuùng, hoïc gioûi hôn ngöôøi nhö Nguyeãn Hieàn ñoã traïng nguyeân khi môùi 12 tuoåi, Löông Theá Vinh ñoã traïng nguyeân luùc 22 tuoåi laø toå sö ngheà toaùn ôû Vieät Nam. Maïc Ñænh Chi, Nguyeãn Tröïc laø löôõng quoác traïng nguyeân.....Noùi chung heä thoáng toå chöùc xaõ hoäi, heä thoáng khoa baûng Nho giaùo nhìn chung coù neùt töông töï nhö Nho giaùo Trung Hoa Nguyeãn Duy Kieät – QTDN K13-2002 9 of 11
 11. Caâu hoûi oân taäp moân TRIEÁT HOÏC CAO CAÁP Phaàn I:NHO GIAÙO 6- Söï aûnh höôûng cuûa Nho giaùo ñeán neàn vaên hoaù, chính trò Vieät Nam Caùc maët tích cöïc cuûa Nho giaùo deán söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi coå ñaïi Vieät Nam - Nho giaùo vôùi heä thoáng tö töôûng, chính trò cuûa mình ñaõ giuùp xaây döïng caùc nhaø nöôùc phong kieán trung öông, taäp quyeàn maïnh. Giuùp xaây döïng moät heä thoáng quaûn lyù, thoáng trò xaõ hoäi chaët cheõ, naâng cao söùc maïnh quaân söï vaø kinh teá quoác gia. Ta thaáy töø khi coù aûnh höôûng Nho giaùo caùc trieàu ñaïi phong kieán toàn taïi beàn chaët hôn, neàn kinh teá, quaân söï ñöôïc naâng cao moät caùch roõ reät. Nho giaùo ñaõ ñaøo taïo caùc taàng lôùp Nho só Vieät Nam yeâu nöôùc, taøi naêng kieät suaát nhö : Nguyeãn Traõi, Chu Vaên An, Nguyeãn Bænh Khieâm....... - Nho giaùo höôùng quaûn ñaïi quaàn chuùng nhaân daân vaøo vieäc hoïc haønh, tu döôõng ñaïo ñöùc theo Nguõ Thöôøng “Nhaân, Leã, Nghóa, Trí, Tín” laøm cho xaõ hoäi ngaøy caøng phaùt trieån, vaên minh hôn. Nho giaùo giuùp xaây döïng moái quan heä xaõ hoäi roäng raõi hôn, beàn chaët hôn, coù toân ty traät töï... vöôït quaù phaïm vi cuïc boä laø caùc laøng, xaõ, thonâ, aáp höôùng tôùi taàm möùc quoác gia, ngoaøi ra noù giuùp xaây döïng moái quan heä gia ñình beàn chaët hôn, coù toân ty hôn....nhôø tuaân theo Nguõ Luaân “Vua-toâi, cha-con, choàng-vôï, anh-em, baïn-beø”. - Giuùp xaây döïng tin thaàn trung quaân, aùi quoác nhöng khoâng muø quaùng trung quaân maø vaãn ñaët aùi quoác leân haøng ñaàu. Xem vaän meänh quoác gia cao hôn söï nghieäp cuûa moät vöông trieàu naøo ñoù. Caùc maët tieâu cöïc cuûa Nho giaùo deán söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi coå ñaïi Vieät Nam : - Khoâng nhö Nho giaùo Trung hoa tuy khoâng coi troïng thöông nghieäp, nhöng cuõng khoâng phaûn ñoái. Nho giaùo Vieät Nam quaù coi troïng noâng nghieäp maø baøi xích naëng neà thöông nghieäp, quaù chuù troïng ñeán söï saûn, töï tieâu maø queân ñi söï trao ñoåi mua baùn. Ñieàu naøy gieát cheát söï naêng ñoäng, saùng taïo daãn ñeán quan lieâu, baûo thuû naëng neà trong caû kinh teá laãn chính trò. Trong nhöõng giai ñoaïn ñaàu cuûa cheá ñoä phong kieán noù taïo söï oån ñònh, phaùt trieån cho quoác gia nhöng sau ñoù chính noù laïi taïo söùc yø quaù lôùn khieán ñaát nöôùc khoâng theå phaùt trieån ñöôïc. - Nho giaùo quaù baûo thuû khoâng chòu tieáp nhaän nhöõng caùi môùi öu vieät hôn, daãn ñeán bò caùi môùi öu vieät hôn tieâu dieät - Nho giaùo ñöa con ngöôøi quaù höôùng noäi, chuyeân chuù suy xeùt trong taâm maø khoâng höôùng daãn con ngöôøi höôùng ra beân ngoaøi thöùc haønh nhöõng ñieàu tìm ñöôïc, chinh phuïc thieân nhieân vaïn vaät xung quanh. Ñieàu naøy laøm cho neàn vaên minh, khoa hoïc töï nhieân – kyõ thuaät sau moät thôøi gian phaùt trieån ñaõ bò chöïng laïi so vôùi neàn vaên minh phöông Taây voán xuaát hieän sau. Toùm laïi trong moät thôøi gian daøi Nho giaùo ñaõ giuùp cho caùc cheá ñoä quaân chuû phong kieán xaây döïng moät xaõ hoäi thònh vöôïng, coù traät töï, phaùp luaät, moät quoác gia thoáng nhaát, ngöôøi daân trong xaõ hoäi bieát ñoái xöû vôùi nhau treân cô sôû “Nhaân – leã – nghóa – trí – tín”. Ñoù laø lyù do taïi sao trong quaù khöù Trung Hoa noùi rieâng vaø caùc daân toäc chaâu AÙ noùi chung, vôùi söï aûnh höôûng cuûa Nho giaùo ñaõ ñaït Nguyeãn Duy Kieät – QTDN K13-2002 10 of 11
 12. Caâu hoûi oân taäp moân TRIEÁT HOÏC CAO CAÁP Phaàn I:NHO GIAÙO ñöôïc nhöõng thaønh töïu ñaùng kinh ngaïc, ñaõ taïo ra moät neàn vaên minh baäc nhaát cuûa loaøi ngöôøi luùc baáy giôø. Nhöng söï oån ñònh maø Nho giaùo taïo ra cho xaõ hoäi, coäng vôùi tö töôûng höôùng noäi cuûa ngöôøi chaâu AÙ – luoân suy xeùt ta laø ai trong vuõ truï naøy, trong moät thôøi gian daøi nhieàu traên naêm söï trì treä caû veà kinh teá laãn quaân söï. Cho ñeán khi noù phaûi ñoái ñaàu vôùi neàn vaên minh phöông Taây voán coù nhieàu öu ñieåm hôn trong kinh teá vaø quaân söï, thì Nho giaùo ñaõ phaûi nhöôøng böôùc trong ñôøi soáng kinh teá, chính trò, quaân söï - nhö ngaøy xöa Phaät giaùo ñaõ nhöôøng böôùc Nho giaùo. Coù leõ ñaây laø moät ñaëc ñieåm chung cuûa neàn vaên hoaù nhaân loaïi. Neàn vaên hoaù noâng nghieäp thöôøng bò caùc neàn vaên hoaù du muïc thoân tính. Ngaøy nay tuy khoâng coøn aûnh höôûng nhieàu trong ñôøi soáng chính trò haøng ngaøy nhöng tö töôûng Nho giaùo vaãn coù aûnh höôûng raát maïnh trong ñôøi soáng haøng ngaøy, noù hieän dieän trong taâm hoàn moãi ngöôøi Vieät Nam ñoù laø nhöõng tö töôûng veà loøng aùi quoác, coi troïng hoïc haønh, chuõ nghóa, coi troïng caùc moái quan heä xaõ hoäi (döïa treân tö töôûng veà Leã-Nghóa). Veà ñôøi soáng taâm linh thì coù phong tuïc thôø cha meï, toå tieân, caùc baäc tieàn boái coù coâng ñöùc. Noùi chung veà maët vaên hoaù Nho giaùo coù aûnh höôûng raát saâu naëng vaø aûnh höôûnh naøy ngaøy nay thöôøng mang tính tích cöïc hôn laø tieâu cöïc. Ñoù cuõng laø ñieåm khaùc bieät chuû yeáu giöõa hai neàn vaên hoaù Ñoâng – Taây maø chuùng ta ñang coá gaéng khaúng ñònh baûn saéc . Heát Nguyeãn Duy Kieät – QTDN K13-2002 11 of 11

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Tiểu luận cuối kì môn Chính sách xã hội

Tiểu luận trình bày các thành tố căn bản của một chính sách nhằm đảm bảo cho chính sách xã hội để vận hành trong thực tiễn. Dựa trên chuyến tham quan thực tế các chính sách công (Điện khí gió và đê bao chuẩn bị cho dự án lọc dầu) tại hai xã Thạnh Phong và Thanh Hải của Huyện Thanh Phú, Tỉnh Bến Tre từ đó dự báo các chính sách xã hội cần triển khai; tư vấn cho các nhà quản lý tại địa phương nhằm giúp họ hình thành chính sách xã hội cụ thể cho nhóm người yếu thế.


Tiểu luận môn Hành vi con người và môi trường xã hội

Tiểu luận nghiên cứu trường hợp của học sinh Nguyễn Thị K.X, lớp 12A2 và những vấn đề về sức khỏe, giới tính, tình cảm học đường, học tập từ đó đề xuất một số giải pháp áp dụng nhằm hỗ trợ cho em học sinh nêu trên.


Tiểu luận giữa kì môn Hành vi con người và môi trường

Tiểu luận thông qua điển cứu trường hợp của gia đình nghệ sĩ Quốc Tuấn trong chương trình “Điều ước thứ 7” số 126 tiến hành nhận diện và phân tích những quan điểm lý thuyết về hành vi con người.


Tiểu luận môn Tâm lý học đại cương

Tiểu luận tìm hiểu ý thức phản ánh tâm lý cao nhất chỉ có ở con người; các con đường, điều kiện và biện pháp giúp hình thành ý thức cho sinh viên trong quá trình dạy học của bản thân. Bằng kiến thức tâm lý giải thích câu "Nhìn gà hóa cuốc", rút ra bài học trong công tác dạy học, giáo dục.


Luận văn: Phật giáo trên vùng đất Quảng Trị trong các thế kỷ XVII–XIX

Luận văn góp phần phục dựng một cách có hệ thống diện mạo lịch sử Phật giáo ở Quảng Trị từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX, từ đó làm sáng tỏ sự du nhập của Phật giáo vào Quảng Trị, sự phát triển của Phật giáo ở Quảng Trị qua các thời kỳ lịch sử, những đặc điểm và đóng góp của Phật giáo về mọi phương diện của đời sống nhân dân trên vùng đất này.


Tiểu luận môn Phương pháp nghiên cứu khoa học: Thực trạng công tác xóa đói giảm nghèo tại huyện Hàm Yên – tỉnh Tuyên Quang

Luận án phân tích thực trạng đói nghèo tại huyện Hàm Yên, các mô hình giải pháp thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo trong thời gian qua. Tìm ra những mặt tồn tại và hạn chế trong khi thực hiện. Đưa ra những khuyến nghị, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo. Trên cơ sở đó đề ra các biện pháp, khuyến nghị để nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo.


Tiểu luận cuối kỳ môn Quản lý ca

Tiểu luận cuối kỳ môn Quản lý ca tìm hiểu khái niệm, công cụ, cơ sở lý luận; phân tích mô hình quản lý ca; đánh giá sự phát triển của quản lý ca tại Việt Nam.


Graduation Thesis: Strategies to deal with non-equivalence at word level in translation

This study primarily investigates the problem of non-equivalence at word level in translation between English and Vietnamese which is observed as the weakness of the majority of students in English Department – Hanoi University.


Tiểu luận Học thuyết của Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: Quan điểm của V.I.Lênin về sử dụng quan hệ hàng hóa tiền tệ trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội - Ý nghĩa và định hướng vận dụng cho Việt Nam

Tiểu luận trình bày khái niệm hàng hóa, tiền tệ; quan điểm của V.I.Lênin về sử dụng quan hệ hàng hóa tiền tệ trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; ý nghĩa và định hướng vận dụng việc sử dụng quan hệ hàng hóa tiền tệ trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế: Quan điểm của Hồ Chí Minh về kinh tế đối ngoại - Ý nghĩa và định hướng vận dụng

Tiểu luận tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về sự cần thiết của quan hệ đối ngoại và kinh tế đối ngoại; nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế đối ngoại; quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển kinh tế đối ngoại; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu