Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Biện pháp thi công móng và tầng hầm

Thuyết minh biện pháp thi công phần ngầm theo phương pháp semi top down, một công nghệ đang phổ biến với các dự án có 2-3 tầng hầm. Đây là công trình chưng cư cho chiến sỹ bộ công an và các cơ quan khác tại Trung Văn, Từ Liêm Hà Nội do nhà thầu LICOGI 13 lập. Mời bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Thuyết minh Biện pháp thi công móng và tầng hầm Thuyết minh Biện pháp thi công móng và tầng hầm Biện pháp thi công móng và tầng hầm, Thi công móng, Thiết kế kiến trúc, Dự án xây dựng, Cơ học kết cấu, Biện pháp thi công móng, Phương pháp semi top down
4.1 5 1144
 • 5 - Rất hữu ích 70

 • 4 - Tốt 1.074

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. C«ng ty cæ phÇn licogi 13 - nÒn mãng x©y dùng Toµ nhµ LICOGI 13, ®êng KhuÊt Duy TiÕn, Thanh Xu©n, Hµ Néi Tel: (84 - 4) 3553 7509 Fax: (84 - 4) 3553 7510 Email: licogi13fc@yahoo.com Website: www.licogi13fc.com ; www.licogi13fc.com.vn Môc lôc 1. BiÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n trong c«ng t¸c thi c«ng: .......2 ThuyÕt minh biÖn ph¸p thi c«ng mãngvµ tÇng hÇm A. §Æc ®iÓm hiÖn trêng 1. Giíi thiÖu c«ng tr×nh: C«ng tr×nh: Tßa nhµ chung c cho c¸n bé chiÕn sü viÖn chiÕn lîc vµ khoa häc c«ng an – Bé c«ng an vµ mét sè c¬ quan kh¸c cña thµnh phè. Néi dung thùc hiÖn: Thi c«ng mãng vµ tÇng hÇm. Quy m« c«ng tr×nh: + C«ng tr×nh cã tæng diÖn tÝch ®Êt lµ: 2500m2 + DiÖn tÝch x©y dùng phÇn ngÇm lµ: 2300m2 + C«ng tr×nh gåm 2 tÇng hÇm C«ng tr×nh: Tßa nhµ chung c cho c¸n bé chiÕn sü viÖn chiÕn lîc vµ khoa häc C«ng An Bé C«ng An vµ mét sè c¬ quan kh¸c cña thµnh phè Trang: 1
 2. C«ng ty cæ phÇn licogi 13 - nÒn mãng x©y dùng Toµ nhµ LICOGI 13, ®êng KhuÊt Duy TiÕn, Thanh Xu©n, Hµ Néi Tel: (84 - 4) 3553 7509 Fax: (84 - 4) 3553 7510 Email: licogi13fc@yahoo.com Website: www.licogi13fc.com ; www.licogi13fc.com.vn + Tæng chiÒu s©u ®µo hÇm lµ 9.20m. 2. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n: 2.1. ThuËn lîi: - Giao th«ng thuËn tiÖn v× c«ng tr×nh n»m ngay trªn trôc ®êng chÝnh cña khu vùc. - §· cã hµng rµo t¹m ®îc Chñ ®Çu t x©y dùng hoµn thiÖn quanh khu ®Êt, mÆt b»ng thi c«ng gän gµng dÔ dµng cho c«ng t¸c qu¶n lý b¶o vÖ. - C¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së h¹ tÇng (®iÖn, cÊp tho¸t níc, th«ng tin liªn l¹c .v.v..) ®Òu rÊt thuËn lîi cho c«ng t¸c phôc vô thi c«ng. 2.2. Khã kh¨n: - C¸c h¹ng môc thi c«ng lµ h¹ng môc tÇng ngÇm víi chiÒu s©u lµ t¬ng ®èi lín nªn khã lêng tríc ®îc hÕt c¸c sù cè x¶y ®Õn do níc ngÇm, níc thÊm. - Yªu cÇu kü, mü thuËt cña c«ng tr×nh ®ßi hái chÊt lîng cao, tiÕn ®é thi c«ng. §ßi hái Nhµ thÇu ph¶i tËp trung m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng, nh©n lùc tèt nhÊt ®Ó ®¸p øng ®îc yªu cÇu vÒ khèi lîng, chÊt lîng, tiÕn ®é c«ng viÖc. - C«ng tr×nh ®îc tiÕn hµnh thi c«ng trong khi c¸c ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ xung quanh vÉn diÔn ra b×nh thêng nªn ph¶i ®¶m b¶o kh«ng ®îc ¶nh hëng chung ®Õn c¸c ho¹t ®éng toµn khu vùc. - C«ng tr×nh thi c«ng trong Thµnh phè nªn xe « t« vËn chuyÓn ®Êt, vËt t thiÕt bÞ chØ ®îc ch¹y theo giê nhÊt ®Þnh nªn cã sù ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn thi c«ng. - VÞ trÝ c«ng tr×nh n»m trong ®Þa bµn thµnh phè nªn c¸c vÊn ®Ò ®¶m b¶o vÖ sinh m«i trêng, giao th«ng ®i l¹i, an ninh trËt tù, phßng chèng ch¸y næ ®ßi hái rÊt cao. - MÆt b»ng thi c«ng trËt hÑp, kh«ng bè trÝ ®îc ®Çy ®ñ hÖ thèng kho b¹i, v¨n phßng lµm viÖc, b·i tËp kÕt, gia c«ng vËt liÖu… (b¾t buéc ph¶i bè trÝ ngoµi ph¹m vi c«ng trêng). B. Tæ chøc mÆt b»ng thi c«ng 1. BiÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n trong c«ng t¸c thi c«ng: - Nh trong phÇn Kh¶o s¸t mÆt b»ng Nhµ thÇu chóng t«i ®· nªu ra nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n ®Ó t×m híng kh¾c phôc nh»m thi c«ng c«ng tr×nh ®îc liªn tôc vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. C«ng tr×nh: Tßa nhµ chung c cho c¸n bé chiÕn sü viÖn chiÕn lîc vµ khoa häc C«ng An Bé C«ng An vµ mét sè c¬ quan kh¸c cña thµnh phè Trang: 2
 3. C«ng ty cæ phÇn licogi 13 - nÒn mãng x©y dùng Toµ nhµ LICOGI 13, ®êng KhuÊt Duy TiÕn, Thanh Xu©n, Hµ Néi Tel: (84 - 4) 3553 7509 Fax: (84 - 4) 3553 7510 Email: licogi13fc@yahoo.com Website: www.licogi13fc.com ; www.licogi13fc.com.vn - Víi kinh nghiÖm thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh t¬ng tù, Nhµ thÇu sÏ kÕt hîp víi Chñ ®Çu t vµ c¸c Ban ngµnh liªn quan cïng nhau gi¶i quyÕt triÖt ®Ó nh÷ng tån t¹i tríc khi thi c«ng ®¹i trµ. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng Nhµ thÇu cã nh÷ng biÖn ph¸p chi tiÕt tõ Tæ chøc thi c«ng ®Õn biÖn ph¸p kü thuËt chi tiÕt sao cho phï hîp víi tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh. - C«ng t¸c tæ chøc mÆt b»ng ®îc nhµ thÇu triÓn khai khoa häc, tÝnh to¸n nh©n lùc, vËt liÖu, m¸y mãc cho phï hîp theo tõng giai ®o¹n. - C«ng t¸c vÖ sinh m«i trêng, an ninh trËt tù, PCCC ®îc Nhµ thÇu quan t©m rÊt cao. BiÖn ph¸p chi tiÕt ®îc tr×nh bµy ë phÇn sau. - §èi víi nh÷ng vËt c¶n nh khèi bª t«ng, g¹ch ®¸ .v.v.. mµ c«ng t¸c Kh¶o s¸t ®Þa chÊt cha x¸c ®Þnh tríc ®îc, Nhµ thÇu sÏ kÕt hîp víi Chñ ®Çu t ®Ó cã gi¶i ph¸p tèt nhÊt tr¸nh ¶nh hëng ®Õn tiÕn ®é thi c«ng còng nh thiÖt thßi cho Nhµ thÇu. - C«ng tr×nh thi c«ng ®µi mãng, tÇng hÇm lµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ngÇm, Nhµ thÇu chóng t«i thi c«ng theo biÖn ph¸p c«ng nghÖ Semi Top-Down, thi c«ng ®Õn cao tr×nh nµo sÏ x©y dùng hÖ thèng r·nh tiªu vµ hè thu níc kÕt hîp víi hÖ thèng b¬m ®Ó ®¶m b¶o hè mãng lu«n lu«n ®îc kh« r¸o. 2. Tæ chøc mÆt b»ng thi c«ng. 2.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ thi c«ng vµ ®iÒu kiÖn ®Ó triÓn khai thi c«ng: 2.1.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ bªn trong c«ng trêng: - Khi nhËn ®îc lÖnh khëi c«ng cña Chñ ®Çu t, Nhµ thÇu xin cam kÕt tiÕn hµnh ngay. Nhµ thÇu liªn hÖ víi Chñ ®Çu t vµ c¸c Ban ngµnh liªn quan tiÕp nhËn mÆt b»ng thi c«ng: Thèng nhÊt néi dung biªn b¶n bµn giao mÆt b»ng víi Ban qu¶n lý dù ¸n x¸c ®Þnh mèc chØ giíi, cèt c«ng tr×nh ®Ó bªn thi c«ng c«ng tr×nh tiÕn hµnh ngay sau khi bµn giao mÆt b»ng. KÕt hîp víi Ban qu¶n lý dù ¸n xem xÐt gi¶i quyÕt nh÷ng víng m¾c nÕu cã trªn hiÖn trêng. - Tr×nh toµn bé hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt: BiÖn ph¸p, tiÕn ®é, tæ chøc nh©n lùc, m¸y mãc thiÕt bÞ, s¬ ®å bè trÝ hiÖn trêng vµ c¸c giÊy tê ph¸p lý, c¸c tµi liÖu liªn quan do Chñ ®Çu t cÊp duyÖt tíi c¸c c¬ quan qu¶n lý nh: giao th«ng, th«ng tin…còng nh c¸c bªn cã liªn quan ®Ó phèi hîp gi¶i quyÕt c¸c c«ng tr×nh ngÇm liªn quan ®Õn c«ng tr×nh thi c«ng (nÕu cã). C«ng tr×nh: Tßa nhµ chung c cho c¸n bé chiÕn sü viÖn chiÕn lîc vµ khoa häc C«ng An Bé C«ng An vµ mét sè c¬ quan kh¸c cña thµnh phè Trang: 3
 4. C«ng ty cæ phÇn licogi 13 - nÒn mãng x©y dùng Toµ nhµ LICOGI 13, ®êng KhuÊt Duy TiÕn, Thanh Xu©n, Hµ Néi Tel: (84 - 4) 3553 7509 Fax: (84 - 4) 3553 7510 Email: licogi13fc@yahoo.com Website: www.licogi13fc.com ; www.licogi13fc.com.vn - Liªn hÖ víi Ban qu¶n lý vµ c¸c c¬ quan cung cÊp ®iÖn, níc ®Ó xin cÊp nguån ®iÖn, níc phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh. - TËp kÕt thiÕt bÞ thi c«ng vµ vËt t cÇn thiÕt cho viÖc khëi c«ng c«ng tr×nh, lµm l¸n tr¹i, hµng rµo t¹m, kho tµng, b·i tËp kÕt vËt t. - TriÓn khai l¾p ®Æt c¸c biÓn b¸o c«ng trêng, Néi quy c«ng trêng, c¸c biÓn b¸o an toµn, biÓn b¸o C«ng tr×nh thi c«ng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. 2.1.2. C«ng t¸c chuÈn bÞ bªn ngoµi c«ng trêng: - Liªn hÖ xin phÐp Së giao th«ng c«ng chÝnh thµnh phè Hµ Néi ®èi víi ho¹t ®éng vËn chuyÓn vËt t, vËt liÖu trªn c¸c tuyÕn ®êng. Nhµ thÇu sÏ tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh cña thµnh phè, Së giao th«ng ®èi víi c«ng t¸c chuyªn chë, ®¶m b¶o vÖ sinh m«i trêng. - Phèi hîp víi c«ng an, ®éi qu¶n lý trËt tù trÞ an cña ®Þa ph¬ng ®Ó lµm c¸c thñ tôc cÇn thiÕt cho viÖc thi c«ng c«ng tr×nh nh ®¨ng ký t¹m tró, b¶o vÖ trËt tù trÞ an. - Quy ®Þnh giê lµm viÖc, quy ®Þnh lèi ra vµo, vËn chuyÓn vËt liÖu vµo c«ng trêng. - KÕt hîp cïng Chñ ®Çu t th«ng b¸o cho c¸c chñ së h÷u c¸c c«ng tr×nh l©n cËn vÒ c«ng t¸c triÓn khai thi c«ng c«ng tr×nh nh»m t¹o sù hîp t¸c vµ thiÖn chÝ ®èi víi ho¹t ®éng cña Nhµ thÇu trªn c«ng trêng. 2.1.3. §iÒu kiÖn triÓn khai : - Nhµ thÇu sau khi tiÕn hµnh c¸c yÕu tè nªu trªn vµ cã ®îc c¸c v¨n b¶n liªn quan sau ®ã Nhµ thÇu sÏ tiÕn hµnh triÓn khai ®ång bé. C¸c biªn b¶n ®ã lµ: + Biªn b¶n bµn giao khu ®Êt, mèc giíi, cao ®é thiÕt kÕ. + Biªn b¶n bµn giao c«ng tr×nh ngÇm. + C¸c biªn b¶n, giÊy cÊp phÐp cña c¸c Ban ngµnh liªn quan. + Hå s¬, b¶n vÏ kü thuËt thi c«ng cã dÊu thÈm ®Þnh. 2.2. TriÓn khai mÆt b»ng thi c«ng: Chóng t«i lu«n x¸c ®Þnh r»ng tæ chøc mÆt b»ng thi c«ng hîp lý khoa häc lµ mét yÕu tè ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn tiÕn ®é thi c«ng, an toµn trong s¶n xuÊt còng nh chÊt lîng thi c«ng. Sau khi nhËn ®îc th«ng b¸o tróng thÇu vµ ký kÕt Hîp ®ång kinh tÕ, theo ®óng thêi gian quy ®Þnh chóng t«i sÏ triÓn khai thi c«ng c¸c c«ng tr×nh phôc vô cho c«ng t¸c thi c«ng: C«ng tr×nh: Tßa nhµ chung c cho c¸n bé chiÕn sü viÖn chiÕn lîc vµ khoa häc C«ng An Bé C«ng An vµ mét sè c¬ quan kh¸c cña thµnh phè Trang: 4
 5. C«ng ty cæ phÇn licogi 13 - nÒn mãng x©y dùng Toµ nhµ LICOGI 13, ®êng KhuÊt Duy TiÕn, Thanh Xu©n, Hµ Néi Tel: (84 - 4) 3553 7509 Fax: (84 - 4) 3553 7510 Email: licogi13fc@yahoo.com Website: www.licogi13fc.com ; www.licogi13fc.com.vn + Nhµ b¶o vÖ, hÖ thèng chiÕu s¸ng; + Nhµ Ban chØ huy c«ng trêng; + Kho xi m¨ng, s¾t thÐp vµ c¸c vËt liÖu cÇn b¶o qu¶n kÝn; + BÓ níc phôc vô sinh ho¹t vµ thi c«ng; + Nhµ vÖ sinh; + B·i gia c«ng s¾t thÐp; + B·i ®Ó cèp pha vµ vËt liÖu rêi… + Do mÆt b»ng thi c«ng trËt hÑp nªn Nhµ ë c«ng nh©n sÏ ®îc chóng t«i bè trÝ ngoµi ph¹m vi c«ng trêng. Khi hÕt giê thi c«ng, trªn khu vùc c«ng trêng chØ cßn l¹i b¶o vÖ vµ ngêi cã nhiÖm vô míi ®îc phÐp ë l¹i c«ng trêng. §iÒu kiÖn ¨n ë cña khu l¸n tr¹i ®îc tu©n thñ c¸c yªu cÇu cña LuËt lao ®éng. KÕt cÊu nhµ m¸i t«n/v¸ch t«n cã tÊm c¸ch nhiÖt. L¸n tr¹i t¹m ®îc trang bÞ ®ñ ®iÒu kiÖn sèng vµ sinh ho¹t cña c«ng nh©n. Khu l¸n tr¹i ®îc sö dông vµ b¶o tr× ë ®iÒu kiÖn phï hîp tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn vµ quy ®Þnh vÒ vÖ sinh sinh ho¹t cña c¬ quan y tÕ trong suèt thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång. Khu l¸n trai ®îc s½n sµng cho sù kiÓm tra vµo bÊt kú thêi gian nµo cña Chñ ®Çu t, c¬ quan y tÕ, dÞch tÔ, thanh tra lao ®éng vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan kh¸c. Sau khi hoµn thµnh c«ng viÖc, Nhµ thÇu sÏ lËp tøc th¸o dì vµ di dêi l¸n tr¹i t¹m hoÆc thu dän, bµn giao khu l¸n tr¹i theo yªu cÇu cña Chñ ®Çu t. MÆt b»ng khu l¸n tr¹i ph¶i ®îc dän dÑp tÈy uÕ gän gµng, vÖ sinh ph¶i ®îc Chñ ®Çu t chÊp thuËn. Nguån ®iÖn, cÊp tho¸t níc: + Nguån ®iÖn: Chóng t«i sÏ liªn hÖ Hîp ®ång víi chi nh¸nh ®iÖn lùc TP.Hµ Néi ®Ó ®¶m b¶o nguån cung cÊp ®iÖn thi c«ng trªn c«ng trêng. Ngoµi ra chóng t«i sÏ bè trÝ mét m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng 300KVA ®Ó ®¶m b¶o c«ng t¸c thi c«ng ®îc liªn tôc. Nguyªn t¾c lùa chän, kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh phô t¶i trªn c«ng tr- êng ®Ó phï hîp víi nguån cÊp ®iÖn dùa trªn c«ng thøc sau: S = Pmax/ cosϕ (KVA)
 6. C«ng ty cæ phÇn licogi 13 - nÒn mãng x©y dùng Toµ nhµ LICOGI 13, ®êng KhuÊt Duy TiÕn, Thanh Xu©n, Hµ Néi Tel: (84 - 4) 3553 7509 Fax: (84 - 4) 3553 7510 Email: licogi13fc@yahoo.com Website: www.licogi13fc.com ; www.licogi13fc.com.vn Trong ®ã: 1,1: HÖ sè tÝnh ®Õn sù tæn thÊt c«ng suÊt trong m¹ch ®iÖn. cosϕ: HÖ sè c«ng suÊt, tÝnh b»ng 0,75 k1: HÖ sè chØ møc ®é sö dông ®iÖn ®ång thêi, tÝnh b»ng 0,7 k2: HÖ sè chiÕu s¸ng trong, tÝnh b»ng 0,8 k3: HÖ sè chiÕu s¸ng ngoµi, tÝnh b»ng 1 ∑P1: Tæng c«ng suÊt ®iÖn cho m¸y vµ s¶n xuÊt ∑P2: Tæng c«ng suÊt ®iÖn th¾p s¸ng trong nhµ ∑P3: Tæng c«ng suÊt ®iÖn th¾p s¸ng ngoµi nhµ B¶ng thèng kª c¸c thiÕt bÞ vµ c«ng suÊt sö dông C«ng Sè Tæng STT Lo¹i m¸y suÊt lùîng CS ®m ®m (KVA) (KVA) (A) (B) (C) (D) (E)=(C)*(D) 1 M¸y hµn 6 24.00 144.00 2 M¸y b¬m 11kw 2 11.00 22.00 3 M¸y uèn thÐp 1 4.50 4.50 4 M¸y c¾t thÐp 1 4.50 4.50 5 CÇn trôc th¸p 1 39.00 39.00 B¬m níc giÕng 6 2 khoan 0.75 1.50 HÖ thèng chiÕu 7 15 s¸ng 1.00 15.00 8 ThiÕt bÞ cÇm tay 5 1.00 5.00 => ThiÕt bÞ kh¸c Dùa vµo c«ng thøc trªn vµ c¸c thiÕt bÞ trªn c«ng trêng chóng t«i tÝnh ®îc tæng c«ng suÊt 145KVA Cêng ®é thùc tÕ Itt = PCT/(sqrt(3)*Ud*cosj): Víi Ud=380V; cosj=0.85 VËy Itt=260(A), chon tiÕt diÖn d©y theo cêng ®é dßng ®iÖn Itt/3 =87mm2 Tõ tiÕt diÖn d©y dÉn cña d©y nguån chÝnh chóng t«i chän d©y lµ 3x95+1x50 (lâi ®ång), c¸p treo. C«ng tr×nh: Tßa nhµ chung c cho c¸n bé chiÕn sü viÖn chiÕn lîc vµ khoa häc C«ng An Bé C«ng An vµ mét sè c¬ quan kh¸c cña thµnh phè Trang: 6
 7. C«ng ty cæ phÇn licogi 13 - nÒn mãng x©y dùng Toµ nhµ LICOGI 13, ®êng KhuÊt Duy TiÕn, Thanh Xu©n, Hµ Néi Tel: (84 - 4) 3553 7509 Fax: (84 - 4) 3553 7510 Email: licogi13fc@yahoo.com Website: www.licogi13fc.com ; www.licogi13fc.com.vn §êng d©y t¶i ®iÖn vµ m¹ng líi d©y dÉn ®iÖn dïng c¸c lo¹i c¸p ®iÖn bäc PVC, tiÕt diÖn d©y dÉn ®îc tÝnh to¸n ®îc ®¶m b¶o an toµn trong mäi trêng hîp sö dông. C¸c d©y dÉn nµy ®îc kÐo trªn c¸c cét cao vµ t¹i tõng khu vùc thi c«ng ®Òu cã hép ®iÖn víi c¸c thiÕt bÞ ®ãng ng¾t an toµn. C¸c lo¹i d©y phôc vô th¾p s¸ng vµ thiÕt bÞ cÇm tay lµ d©y 2 pha lo¹i (2x2.5mm) + Nguån níc: Nhµ thÇu trùc tiÕp liªn hÖ víi c«ng ty níc s¹ch QuËn Thanh Xu©n ®Ó cung cÊp níc sinh ho¹t trªn c«ng trêng. Níc sÏ lu«n ®îc b¬m dù tr÷ vµo bÓ trªn c«ng trêng. NÕu níc phôc vô thi c«ng lµ níc giÕng khoan, tríc khi sö dông, níc ph¶i ®îc kiÓm tra vµ sö lý theo tiªu chuÈn níc thi c«ng hiÖn hµnh. TÝnh to¸n lîng níc thi c«ng cÇn thiÕt dùa trªn c«ng thøc : Qtc = (Qsx +Qsh +Qch) x K3 Trong ®ã: Qsx = Tæng lîng níc dïng cho ho¹t ®éng SX cña c«ng trêng mét ngµy lao ®éng Qsh = Tæng lîng níc dïng trong SH cña CBCNV trªn c«ng trêng 1 ngµy ®ªm Qch = Lîng níc phôc vô cøu ho¶ K3 = HÖ sè tæn thÊt níc trong ®êng èng lÊy = 1.05 - 1.1 Nhµ thÇu sÏ khoan 2 giÕng níc ®Ó lÊy níc ngÇm, ë 2 vÞ trÝ trªn c«ng tr×nh. ChiÒu s©u giÕng khoan dù kiÕn 45 m -:- 60m. C¸c giÕng ngÇm nµy ngoµi viÖc lÊy níc phôc vô thi c«ng, röa xe, cßn ®Ó h¹ mùc níc ngÇm. Nhµ thÇu sÏ dïng c¸c ®êng èng D35 ®Ó dÉn níc tõ hai giÕng khoan ®Õn c¸c vÞ trÝ thi c«ng. Nhµ thÇu cam kÕt sÏ tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña Thµnh phè vÒ sö dông vµ khai th¸c níc ngÇm. Nguån níc sinh ho¹t sÏ ®îc nhµ thÇu ký víi ®¬n vÞ cÊp níc sinh ho¹t cña khu d©n c xung quanh khu vùc ®Ó ®îc dÉn níc vµo c«ng trêng sö dông cho sinh ho¹t. C«ng tr×nh: Tßa nhµ chung c cho c¸n bé chiÕn sü viÖn chiÕn lîc vµ khoa häc C«ng An Bé C«ng An vµ mét sè c¬ quan kh¸c cña thµnh phè Trang: 7
 8. C«ng ty cæ phÇn licogi 13 - nÒn mãng x©y dùng Toµ nhµ LICOGI 13, ®êng KhuÊt Duy TiÕn, Thanh Xu©n, Hµ Néi Tel: (84 - 4) 3553 7509 Fax: (84 - 4) 3553 7510 Email: licogi13fc@yahoo.com Website: www.licogi13fc.com ; www.licogi13fc.com.vn + Níc th¶i: Chóng t«i sÏ liªn hÖ víi Phßng giao th«ng c«ng chÝnh QuËn Thanh Xu©n ®Ó cã thÓ th¶i níc ®· ®îc sö lý vµo hÖ th«ng tho¸t níc cña Thµnh phè. Ban l∙nh ®¹o c«ng ty ­ Phßng kÕ ho¹ch,  kü thuËt chØ huy tr­ëng  ­ Phßng kÕ to¸n ­ ban  KCS  c«ng ty c«ng tr­êng ­ hµnh chÝnh, tæng hîp ­ Ban ATL§ c«ng ty C. S¬ ®å tæ chøc hiÖn trêng 1. S¬ ®å tæ chøc hiÖn trêng: ­ KÕ to¸n c«ng tr­êng ­ bé phËn kho,  ­ Cung øng vËt t­   b∙i vËt liÖu ­ B¶o vÖ ­ Y tÕ ®éi thi c«ng bª t«ng, cèt  ­ Tæ thî nÒ  Tæ thi c«ng  kü  pha, cèt thÐp ­ tæ ®iÖn, n­íc  thuËt ­ Ban KSC; atl® c«ng trêng ®Æc biÖt ­ Kü thuËt thi c«ng Tßa C«ng tr×nh: nhµ chung c cho c¸n bé chiÕn sü viÖn chiÕn lîc vµ khoa häc C«ng ­ tr¾c ®Þa, thÝ nghiÖm hiÖn trêng c¬ quan kh¸c cña thµnh phè An Bé C«ng An vµ mét sè   Quan hÖ chØ Trang: 8 ®¹o Quan hÖ phèi
 9. C«ng ty cæ phÇn licogi 13 - nÒn mãng x©y dùng Toµ nhµ LICOGI 13, ®êng KhuÊt Duy TiÕn, Thanh Xu©n, Hµ Néi Tel: (84 - 4) 3553 7509 Fax: (84 - 4) 3553 7510 Email: licogi13fc@yahoo.com Website: www.licogi13fc.com ; www.licogi13fc.com.vn ®éi thi c«ng  c¬ giíi : : 2. ThuyÕt minh s¬ ®å tæ chøc hiÖn trêng: Chóng t«i thiÕt lËp mèi quan hÖ c¸c phßng ban, c¸c bé phËn gi÷a trô së vµ c«ng trêng dùa trªn 2 ®Æc thï chÝnh: Quan hÖ chØ ®¹o vµ quan hÖ phèi hîp. 2.1. ChØ huy trëng: - Thay mÆt ban Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vµ quyÕt ®Þnh mäi c«ng viÖc t¹i hiÖn trêng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tiÕn ®é, kü thuËt, chÊt lîng c«ng tr×nh. - KÕt hîp víi c¸c bé phËn phßng ban t¹i c«ng ty ®Ó tæ chøc, s¾p xÕp ®iÒu hµnh hÖ thèng c¸c kü thuËt, kÕ to¸n, thñ kho .v.v.. t¹i c«ng tr×nh. - Thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý kü thuËt x©y dùng theo ®óng quy chÕ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng, quy ph¹m kü thuËt, tiªu chuÈn kü thuËt. - Sö dông lao ®éng ®óng quy ®Þnh vµ hîp lý theo ®óng nghµnh nghÒ. - LËp ®Çy ®ñ hå s¬ lao ®éng. - Thêng xuyªn ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vµ m«i trêng lao ®éng: cã biÖn ph¸p gi¶m nhÑ yÕu tè cã h¹i tíi c¬ thÓ ngêi lao ®éng, ¸p dông chÕ ®é lao ®éng vµ nghØ ng¬i hîp lý. - §¶m b¶o tu©n thñ luËt lao ®éng vµ ATL§. 2.2. C¸n bé kü thuËt: C«ng tr×nh: Tßa nhµ chung c cho c¸n bé chiÕn sü viÖn chiÕn lîc vµ khoa häc C«ng An Bé C«ng An vµ mét sè c¬ quan kh¸c cña thµnh phè Trang: 9
 10. C«ng ty cæ phÇn licogi 13 - nÒn mãng x©y dùng Toµ nhµ LICOGI 13, ®êng KhuÊt Duy TiÕn, Thanh Xu©n, Hµ Néi Tel: (84 - 4) 3553 7509 Fax: (84 - 4) 3553 7510 Email: licogi13fc@yahoo.com Website: www.licogi13fc.com ; www.licogi13fc.com.vn - Phô tr¸ch c«ng t¸c kü thuËt t¹i c«ng tr×nh. §iÒu hµnh trùc tiÕp, s¾p xÕp c«ng viÖc vµ gi¸m s¸t kü thuËt thi c«ng hµng ngµy t¹i c«ng tr×nh díi sù chØ ®¹o cña chØ huy trëng c«ng trêng. - ChÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vÒ nh÷ng ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh hoÆc ®×nh chØ trong ph¹m vi ho¹t ®éng kü thuËt tr¸i víi quy ®Þnh qu¶n lý hiÖn hµnh. - Theo dâi thi c«ng, gi¸m s¸t; Tham gia lËp hå s¬ hoµn c«ng vµ lËp hå s¬ thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh. 2.3. C¸n bé kü thuËt c«ng nghÖ, thÝ nghiÖm, KCS: - ChÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña ChØ huy trëng c«ng trêng. Thùc hiÖn mäi c«ng t¸c vÒ mÆt c«ng nghÖ, thÝ nghiÖm: VËt liÖu, d©y chuyÒn thi c«ng, chÊt lîng kü thuËt, ®o ®¹c, tÝnh to¸n khèi lîng thùc hiÖn. - Tham mu cho chØ huy trëng c«ng trêng vÒ ph¬ng ¸n thi c«ng, bè trÝ d©y chuyÒn c«ng nghÖ. - Tham gia c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t chÊt lîng thi c«ng c«ng tr×nh, nghiÖm thu c«ng viÖc, giai ®o¹n thi c«ng. 2.4. An toµn lao ®éng: - Ban chuyªn tr¸ch cña C«ng ty cã nhiÖm vô ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é vÒ ATL§ vµ gi¸m s¸t viÖc thùc thi cña c¸c ®éi thi c«ng t¹i c¸c c«ng trêng. C«ng ty thêng xuyªn tæ chøc c¸c líp häc, híng dÉn vµ thùc tËp vÒ c¸c néi qui ATL§, nh»m phæ biÕn ®Çy ®ñ vµ réng r·i ®Õn mäi c«ng nh©n, c¸n b« trªn c«ng trêng. - Chuyªn tr¸ch an toµn c«ng trêng lµ kü s trùc thuéc phßng qu¶n lý kü thuËt, an toµn vµ KCS trong Ban chØ huy c«ng trêng. §©y chÝnh lµ ngêi trùc tiÕp gi¸m s¸t chØ ®¹o c«ng t¸c ATL§ t¹i c«ng trêng vµ ®ång thêi tËp hîp th«ng tin b¸o c¸o ®Þnh kú vÒ C«ng ty. - C¸c bé phËn b¸n chuyªn tr¸ch vÒ ATL§ ë tõng tæ ®éi cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c néi qui vÒ ATL§ ®ång thêi phèi hîp víi Kü s chuyªn tr¸ch vÒ ATL§ t¹i c«ng trêng ®Ó ®¶m b¶o c«ng t¸c ATL§ trªn toµn c«ng tr- êng. 2.5. KÕ to¸n c«ng trêng, cung øng vËt t: - ChÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña ChØ huy trëng c«ng trêng. KÕt hîp cïng víi c¸c bé phËn kh¸c trªn hiÖn trêng ®Ó lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, còng nh kÕ C«ng tr×nh: Tßa nhµ chung c cho c¸n bé chiÕn sü viÖn chiÕn lîc vµ khoa häc C«ng An Bé C«ng An vµ mét sè c¬ quan kh¸c cña thµnh phè Trang: 10
 11. C«ng ty cæ phÇn licogi 13 - nÒn mãng x©y dùng Toµ nhµ LICOGI 13, ®êng KhuÊt Duy TiÕn, Thanh Xu©n, Hµ Néi Tel: (84 - 4) 3553 7509 Fax: (84 - 4) 3553 7510 Email: licogi13fc@yahoo.com Website: www.licogi13fc.com ; www.licogi13fc.com.vn ho¹ch cung øng vËt t nh»m ®¸p øng kÞp thêi cho nhu cÇu thi c«ng cña c«ng tr- êng. - KÕt hîp víi phßng KÕ to¸n cña c«ng ty nh»m thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c qu¶n lý tµi chÝnh .v.v… theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. 2.6. Bé phËn Y tÕ: S¬ cøu, cÊp cøu t¹i hiÖn trêng, kh¸m ch÷a bÖnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña toµn ®¬n vÞ (theo kÕ ho¹ch hay theo tr¬ng tr×nh cña Y tÕ dù phßng .v.v…). 2.7. §éi thi c«ng c¬ giíi: - ChÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña chØ huy trëng c«ng trêng vÒ mÆt chuÈn bÞ m¸y vô thi c«ng. - Liªn hÖ mËt thiÕt víi c¸c tæ, ®éi thi c«ng vÒ nhu cÇu sö dông m¸y mãc cña tõng ®éi, theo tõng ngµy ®Ó cã kÕ ho¹ch ®iÒu phèi hîp lý. Tham mu cho chØ huy trëng c«ng trêng lµm c¬ së ®iÒu hµnh thiÕt bÞ . - Söa ch÷a, b¶o dìng thiÕt bÞ trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng. 2.8. C¸c tæ, ®éi thi c«ng: - ChÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña ChØ huy trëng c«ng trêng, c¸n bé kü thuËt vÒ c«ng t¸c thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng viÖc. - Liªn hÖ mËt thiÕt víi c¸c bé phËn kh¸c ®Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ATL§&VSMT c«ng t¸c ®¶m b¶o chÊt lîng còng nh tiÕn ®é thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng viÖc ®ang vµ s¾p triÓn khai. Ban KCS c«ng ty D. BiÖn ph¸p qu¶n lý chÊt lîng 1. M« h×nh qu¶n lý chÊt lîng: 1.1. S¬ ®å hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng: Ban KCS c«ng tr­êng Tæ TN hiÖn tr­êng C«ng tr×nh: Tßa nhµ chung c cho c¸n bé chiÕn sü viÖn chiÕn lîc vµ khoa häc C«ng An Bé C«ng An vµ mét sè c¬ quan kh¸c cña thµnh phè Trang: 11 KCS ®éi thi c«ng bª t«ng, cèt  KCS tæ thi c«ng nÒ KSC tæ thi c«ng kü  pha, cèt thÐp thuËt ®Æc biÖt
 12. C«ng ty cæ phÇn licogi 13 - nÒn mãng x©y dùng Toµ nhµ LICOGI 13, ®êng KhuÊt Duy TiÕn, Thanh Xu©n, Hµ Néi Tel: (84 - 4) 3553 7509 Fax: (84 - 4) 3553 7510 Email: licogi13fc@yahoo.com Website: www.licogi13fc.com ; www.licogi13fc.com.vn => C¸I nµy kh«ng æn thiÕu CHT, c¸n bé kü thuËt… 1.2. ThuyÕt minh s¬ ®å hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng: => Nªu râ quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖn tõng bé phËn C«ng ty chóng t«i ®Æc biÖt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò chÊt lîng x©y dùng. ViÖc kiÓm tra chÊt lîng lµ mét c«ng viÖc quan träng nhÊt trong kÕ ho¹ch chÊt l- îng cña Nhµ thÇu nh»m thùc hiÖn c¸c cam kÕt trong hîp ®ång giao nhËn thÇu gi÷a chñ c«ng tr×nh vµ Nhµ thÇu. ViÖc kiÓm tra chÊt lîng lµ tr¸ch nhiÖm cña Nhµ thÇu vµ lµ néi dung ho¹t ®éng cña Nhµ thÇu chÝnh, c¸c nhµ thÇu phô (nÕu cã) vµ nhµ cung øng vËt t trang thiÕt bÞ nh»m cung cÊp cho chñ ®Çu t mét s¶n phÈm tháa m·n c¸c yªu cÇu ®Æt ra mµ ®Çu tiªn ph¶i lµ chÊt lîng. Yªu cÇu ®èi víi ch¬ng tr×nh kiÓm tra chÊt lîng ph¶i ®îc nªu cô thÓ trong c¸c tµi liÖu cña hîp ®ång. §Ó cã hiÖu qu¶ c«ng viÖc kiÓm tra chÊt lîng ph¶i thêng xuyªn vµ chñ ®éng kh«ng gi¸n ®o¹n vµ bÞ ®éng. Chñ ®©u t cÇn ®îc ®¶m b¶o r»ng chêng tr×nh kiÓm tra chÊt lîng cña Nhµ thÇu lµ toµn diÖn vµ ®îc thùc hiÖn liªn tôc. NÕu ch¬ng tr×nh kiÓm tra chÊt lîng cña Nhµ thÇu chØ lµ ®èi phã tríc ch¬ng tr×nh b¶o ®¶m chÊt lîng ®Ó chñ ®Çu t chÊp nhËn nghiÖm thu th× ®ã lµ kh«ng ®óng vµ kh«ng ®îc phÐp. Nhµ thÇu ®· tháa thuËn lµ t¹o ra mét s¶n phÈm cuèi cïng phï hîp víi mäi yªu cÇu cña c¸c v¨n b¶n hîp ®ång. §ã lµ tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô riªng cña Nhµ thÇu. C«ng tr×nh: Tßa nhµ chung c cho c¸n bé chiÕn sü viÖn chiÕn lîc vµ khoa häc C«ng An Bé C«ng An vµ mét sè c¬ quan kh¸c cña thµnh phè Trang: 12
 13. C«ng ty cæ phÇn licogi 13 - nÒn mãng x©y dùng Toµ nhµ LICOGI 13, ®êng KhuÊt Duy TiÕn, Thanh Xu©n, Hµ Néi Tel: (84 - 4) 3553 7509 Fax: (84 - 4) 3553 7510 Email: licogi13fc@yahoo.com Website: www.licogi13fc.com ; www.licogi13fc.com.vn C¸c ®¬n vÞ thi c«ng ph¶i thiÕt lËp chÕ ®é tr¸ch nhiÖm thÓ hiÖn trong hÖ thèng qu¶n lÝ chÊt lîng. HÖ thèng qu¶n lÝ chÊt lîng kh«ng chØ nh»m kiÓm so¸t chÊt lîng nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo, kiÓm so¸t d©y chuyÒn s¶n xuÊt, kiÓm sãat thao t¸c, kiÓm tra c¸c bíc c«ng viÖc mµ ph¶I gåm chÕ ®é lÊy mÉu kiÓm nghiÖm. C«ng viÖc kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i vËt liÖu chñ yÕu, c¸c b¸n thµnh phÈm, thµnh phÈm, cÊu kiÖn x©y dùng, dông cô vµ thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh, viÖc nhËn xÐt vÒ sù phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn kü thuËt ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc tiÕp theo lµ ho¹t ®éng kiÓm ®Þnh cña Nhµ thÇu. Chóng t«i lËp thµnh m« h×nh qu¶n lý chÊt lîng tõ trªn C«ng ty xuèng c¸c tæ ®éi, tuÇn tù nh sau: - Cã c¸n bé chuyªn theo dâi vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh vµ th«ng b¸o cho l·nh ®¹o c«ng ty qua nh÷ng cuéc häp. - T¹i c«ng tr×nh cã c¸c kü s kiÓm tra chÊt lîng toµn bé c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, ®iÖn níc ... - T¹i tõng tæ: Tæ trëng chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp c«ng viÖc cña tæ m×nh lµm tríc kü s kiÓm tra chÊt lîng. - Ngêi c«ng nh©n chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt lîng tríc s¶n phÈm m×nh lµm. C«ng ty cã chÕ ®é thëng, ph¹t vÒ chÊt lîng tíi tõng c«ng nh©n. Qu¶n lý chÊt lîng lµ qu¸ tr×nh thiÕt lËp, b¶o qu¶n vµ duy tr× møc ®é cÇn thiÕt trong gia c«ng, l¾p dùng, thi c«ng ®a vµo sö dông. Qu¸ tr×nh nµy chóng t«i thùc hiÖn b»ng c¸ch kiÓm tra, thanh tra gi¸m s¸t thi c«ng theo ®óng b¶n vÏ, thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh, tiªu chuÈn, th«ng sè vµ c¸c t¸c ®éng cã ¶nh hëng tíi chÊt lîng, tiÕn hµnh nghiÖm thu ®Çu vµo, tõng phÇn tõng c«ng ®o¹n cho tõng c«ng viÖc cô thÓ. HÖ thèng qu¶n lý tµi liÖu vµ c¸c th«ng sè kü thuËt thiÕt kÕ, c¸c chØ tiªu kü thuËt ®îc sö dông vµ ®a vµo c«ng tr×nh, kiÓm tra ®Þnh kú c«ng t¸c kü thuËt x©y l¾p, thanh tra kü thuËt, an toµn lao ®éng. Qu¸ tr×nh kiÓm tra, gi¸m s¸t cã sù tham gia cña b¶n th©n ngêi lao ®éng, kü thuËt hiÖn trêng, chñ nhiÖm c«ng tr×nh, c¸n bé gi¸m s¸t chÊt lîng c«ng ty nh»m ng¨n ngõa vµ lo¹i trõ h háng, phÕ phÈm vµ sù cè ®èi víi c«ng tr×nh trong mäi chi tiÕt mäi c«ng ®o¹n. C«ng tr×nh: Tßa nhµ chung c cho c¸n bé chiÕn sü viÖn chiÕn lîc vµ khoa häc C«ng An Bé C«ng An vµ mét sè c¬ quan kh¸c cña thµnh phè Trang: 13
 14. C«ng ty cæ phÇn licogi 13 - nÒn mãng x©y dùng Toµ nhµ LICOGI 13, ®êng KhuÊt Duy TiÕn, Thanh Xu©n, Hµ Néi Tel: (84 - 4) 3553 7509 Fax: (84 - 4) 3553 7510 Email: licogi13fc@yahoo.com Website: www.licogi13fc.com ; www.licogi13fc.com.vn Chóng t«i ®a vµo c«ng tr×nh nh÷ng kü s giái, cã kinh nghiÖm thi c«ng vµ gi¸m s¸t. §éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ ®· thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh, c«ng viÖc ®¹t chÊt lîng cao. 2. C«ng t¸c qu¶n lý vÒ con ngêi: Ban hµnh qui ®Þnh vÒ chÊt lîng trong qu¸ tr×nh thi c«ng trong c«ng tr×nh vµ phæ biÕn kü lìng ®Õn tõng ngêi thî. Bè trÝ ®éi ngò Kü s chuyªn ngµnh giµu kinh nghiÖm, nhiÖt t×nh c«ng t¸c, cïng ®éi ngò c«ng nh©n cã tay nghÒ cao, cã kû luËt, nh»m ®em l¹i hiÖu suÊt lao ®éng cao nhÊt. C«ng nh©n trùc tiÕp ®Òu lµ lùc lîng thî lµnh nghÒ ®· ®îc thö th¸ch qua nhiÒu c«ng tr×nh nhµ cao tÇng, cã søc khoÎ, ý thøc kû luËt tèt. Lùc lîng thi c«ng ®îc tæ chøc thµnh c¸c tæ ®éi cã tÝnh chuyªn m«n ho¸ cao ®Ó ph¸t huy tèi ®a n¨ng suÊt vµ chÊt lîng s¶n phÈm. Thùc hiÖn chÕ ®é thëng ph¹t nghiªm minh ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt vµ kÝch thÝch s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Bè trÝ ®Çy ®ñ lùc lîng c¸n bé kü thuËt lµ c¸c kü s x©y dùng, kü s ®iÖn, níc vµ c¸c kü s thiÕt bÞ chuyªn ngµnh cã ®ñ kinh nghiÖm, søc khoÎ vµ nhiÖt t×nh c«ng t¸c ®Ó chØ huy gi¸m s¸t thi c«ng. N©ng cao vÒ mÆt tr¸ch nhiÖm ph¸p lý còng nh kinh tÕ cña c¸c c¸n bé kü thuËt lµm c«ng t¸c KCS. §ång thêi ®Çu t cho tæ KCS c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra chÊt lîng. 3. C«ng t¸c ®¶m b¶o chÊt lîng vËt t thiÕt bÞ ®em vµo thi c«ng: TÊt c¶ c¸c vËt liÖu söu dông cho c«ng t¸c cña nhµ thÇu ®Òu ph¶i ®¹t chÊt lîng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn kü thuËt, trong c¸c b¶n vÏ, dù to¸n chi tiÕt kÌm theo b¶n hîp ®ång vµ c¸c tiªu chuÈn x©y dùng theo luËt ®Þnh. Trong trêng hîp nhµ thÇu muèn thay ®æi chñng lo¹i vËt liÖu, vËt t thiÕt bÞ quy ®Þnh trong hîp ®ång hoÆc c¸c tµi liÖu cÊu thµnh hîp ®ång, nhµ thÇu sÏ nép cho t vÊn gi¸m s¸t vµ chñ ®Çu t tµi liÖu cã liªn quan ®Ó xem xÐt. Tµi liÖu do nhµ thÇu nép bao gåm c¸c ®Ò nghÞ thay ®æi cña nhµ thÇu, c¸c tµi liÖu kü thuËt, b¶n vÏ, tiªu chuÈn vµ c¸c th«ng tin kh¸c cã liªn quan mµ cã thÓ chøng minh vËt liÖu ®Ò nghÞ thay ®æi tèi thiÓu cã tÝnh chÊt t¬ng ®¬ng víi vËt liÖu quy ®Þnh trong c¸c tµi liÖu hîp ®ång. C«ng tr×nh: Tßa nhµ chung c cho c¸n bé chiÕn sü viÖn chiÕn lîc vµ khoa häc C«ng An Bé C«ng An vµ mét sè c¬ quan kh¸c cña thµnh phè Trang: 14
 15. C«ng ty cæ phÇn licogi 13 - nÒn mãng x©y dùng Toµ nhµ LICOGI 13, ®êng KhuÊt Duy TiÕn, Thanh Xu©n, Hµ Néi Tel: (84 - 4) 3553 7509 Fax: (84 - 4) 3553 7510 Email: licogi13fc@yahoo.com Website: www.licogi13fc.com ; www.licogi13fc.com.vn Mäi vËt liÖu Nhµ thÇu ®a vµo c«ng tr×nh ®Òu ®îc qua c¸c bíc thÝ nghiÖm, kiÓm tra tÝnh chÊt c¬ lý, ®é s¹ch....ChØ ®a vµo c«ng tr×nh khi ®· ®îc gi¸m s¸t cña Chñ ®Çu t cho phÐp (TVGS). C¸c nguån vËt liÖu ®îc khai th¸c, ®æ bá ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o c«ng viÖc ®îc thùc hiÖn theo ®óng yªu cÇu mµ vÉn b¶o tån ®îc nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ m«i trêng. C¸c vËt liÖu ph¶i ®îc lu kho, b¶o qu¶n vµ sö dông ®óng môc ®Ých theo h- íng dÉn cña nhµ s¶n xuÊt vµ cung cÊp. C¸c ®èng vËt liÖu ®îc tËp kÕt theo tõng khu vùc riªng biÖt, kh«ng ®îc ®Ó lÉn c¸c cì h¹t. VËt liÖu s¾t thÐp xi m¨ng, s¬n phô gia ph¶i ®îc b¶o qu¶n trong kho tr¸nh tiÕp xóc víi c¸c nguån Èm, níc ma dÇu mì vµ c¸c ho¸ chÊt cã h¹i ®Õn vËt liÖu. C¸c lo¹i vËt liÖu b¸n thµnh phÈm ®a vµo c«ng tr×nh ®Òu ph¶i lµ lo¹i cã nguån gèc râ rµng, cã chøng chØ chÊt lîng, cã thÝ nghiÖm c¸c chØ tiªu c¬ lý vµ chØ ®îc sö dông khi Gi¸m s¸t cña Chñ ®Çu t ®ång ý. Tríc khi dïng ph¶i kiÓm tra c¸c th«ng sè kü thuËt ®ñ tiªu chuÈn míi dïng. C¸c lo¹i vËt liÖu ®a vµo thi c«ng ®Òu ph¶i kiÓm tra kü vµ thêng xuyªn, ph¶i cã c¸c chøng chØ x¸c ®Þnh chÊt lîng vËt liÖu do c¸c c¬ quan c¬ thÈm quyÒn cÊp, ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt lîng vµ ph¶i ®îc sùc ®ång ý cña T vÊn gi¸m s¸t vµ chñ ®Çu t. C«ng t¸c Ðp mÉu thö cêng ®é, thiÕt kÕ cÊp phèi vËt liÖu…®îc lµm t¹i Phßng thÝ nghiÖm cña c«ng trêng hoÆc theo ®Þa chØ do chñ ®Çu t chØ ®Þnh. C¸c thiÕt bÞ ®em vµo l¾p ®Æt ®Òu ph¶i cã ®Çy ®ñ tem nh·n, chøng minh nguån gèc cña nhµ s¶n xuÊt vµ c¸c chøng chØ, chøng nhËn chÊt lîng cña c¸c c¬ quan qu¶n lý chÊt lîng. Nhµ thÇu sÏ ®Ö tr×nh c¸c s¶n phÈm mÉu tríc khi l¾p ®Æt ®¹i trµ, chØ l¾p ®Æt ®¹i trµ khi ®îc chñ ®Çu t vµ t vÊn gi¸m s¸t ®ång ý. 4. Qu¶n lý chÊt lîng theo qui tr×nh thi c«ng: 4.1. Th«ng b¸o tiÕn hµnh c«ng viÖc: Nhµ thÇu sÏ th«ng b¸o cho T vÊn gi¸m s¸t b»ng v¨n b¶n ý ®Þnh b¾t ®Çu tiÕn hµnh mét h¹ng môc c«ng t¸c Ýt nhÊt 10 giê tríc khi tiÕn hµnh h¹ng môc c«ng t¸c ®ã ngoµi hiÖn trêng. §èi víi c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ, hoÆc gia c«ng s¶n xuÊt cÊu kiÖn (nÕu cã) hoÆc lÊy mÉu, gi¸m s¸t thÝ nghiÖm mÉu vËt liÖu ë vÞ trÝ C«ng tr×nh: Tßa nhµ chung c cho c¸n bé chiÕn sü viÖn chiÕn lîc vµ khoa häc C«ng An Bé C«ng An vµ mét sè c¬ quan kh¸c cña thµnh phè Trang: 15
 16. C«ng ty cæ phÇn licogi 13 - nÒn mãng x©y dùng Toµ nhµ LICOGI 13, ®êng KhuÊt Duy TiÕn, Thanh Xu©n, Hµ Néi Tel: (84 - 4) 3553 7509 Fax: (84 - 4) 3553 7510 Email: licogi13fc@yahoo.com Website: www.licogi13fc.com ; www.licogi13fc.com.vn ngoµi c«ng trêng, Nhµ thÇu sÏ th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho t vÊn gi¸m s¸t tèi thiÓu 24 giê tríc khi tiÕn hµnh. Th«ng b¸o cña Nhµ thÇu sÏ nªu râ h¹ng môc c«ng t¸c hoÆc c«ng viÖc chuÈn bÞ tiÕn hµnh, ®Þa ®iÓm, thêi gian b¾t ®Çu tiÕn hµnh, tªn c¸n bé phô tr¸ch cña Nhµ thÇu, sè ®iÖn tho¹i liªn l¹c … 4.2. NghiÖm thu cña T vÊn gi¸m s¸t: Tríc khi tiÕn hµnh c«ng viÖc, T vÊn gi¸m s¸t ph¶i göi v¨n b¶n cho Nhµ thÇu quy ®Þnh c¸c c«ng viÖc, h¹ng môc c«ng t¸c cÇn cã sù nghiÖm thu cña T vÊn, tr×nh tù vµ thñ tôc nghiÖm thu. => C¸I nµy bá ®I v× nhµ thÇu cã ®ñ n¨ng lùc ph¶I tô biÕt råi §èi víi c¸c c«ng viÖc cã yªu cÇu nghiÖm thu, Nhµ thÇu sÏ göi giÊy mêi nghiÖm thu vµ c¸c biªn b¶n kÌm theo (nÕu cã) tíi T vÊn gi¸m s¸t Ýt nhÊt 8 giê tríc khi tiÕn hµnh c«ng t¸c nghiÖm thu. KÕt qu¶ nghiÖm thu ®îc ghi trùc tiÕp trong nhËt ký thi c«ng vµ hå s¬ nghiÖm thu theo mÉu quy ®Þnh. 4.3. MÉu biªn b¶n c«ng trêng: Tríc khi b¾t ®Çu c«ng viÖc, hÖ thèng biÓu mÉu thùc hiÖn t¹i c«ng trêng ®îc quy ®Þnh vµ thèng nhÊt sö dông cho dù ¸n. C¸c lo¹i v¨n b¶n nµy sÏ bao gåm nhng kh«ng h¹n chÕ nh sau: - C«ng v¨n. - GiÊy mêi tham gia gi¸m s¸t h¹ng môc c«ng t¸c. - NhËt ký thi c«ng. - C¸c lo¹i biªn b¶n, phiÕu theo dâi xö lý hiÖn trêng. - Hå s¬ nghiÖm thu. - Hå s¬ khèi lîng ®Ò nghÞ thanh to¸n - Xö lý thiÕt kÕ (chi tiÕt b¶n vÏ thi c«ng, lçi b¶n vÏ …) … 4.4. B¸o c¸o tuÇn, th¸ng cña nhµ thÇu: Nhµ thÇu sÏ lËp b¸o c¸o c¸c ho¹t ®éng trong tuÇn nép cho Chñ ®Çu t vµ t vÊn gi¸m s¸t. B¸o c¸o tuÇn cña nhµ thÇu bao gåm c¸c b¸o c¸o cô thÓ vÒ c¸c c«ng t¸c ®ang triÓn khai thùc hiÖn trong tuÇn vµ kÕ ho¹ch tuÇn tiÕp theo. Tãm t¾t khèi lîng thùc hiÖn trong tuÇn, t×nh h×nh thanh to¸n khèi lîng. §¸nh gi¸ tiÕn ®é C«ng tr×nh: Tßa nhµ chung c cho c¸n bé chiÕn sü viÖn chiÕn lîc vµ khoa häc C«ng An Bé C«ng An vµ mét sè c¬ quan kh¸c cña thµnh phè Trang: 16
 17. C«ng ty cæ phÇn licogi 13 - nÒn mãng x©y dùng Toµ nhµ LICOGI 13, ®êng KhuÊt Duy TiÕn, Thanh Xu©n, Hµ Néi Tel: (84 - 4) 3553 7509 Fax: (84 - 4) 3553 7510 Email: licogi13fc@yahoo.com Website: www.licogi13fc.com ; www.licogi13fc.com.vn thùc tÕ thùc hiÖn so víi tiÕn ®é dù kiÕn ®· ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt. C¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc viÖc chËm chÔ (nÕu cã). Nhµ thÇu sÏ lËp b¸o c¸o c¸c ho¹t ®éng trong th¸ng nép cho Chñ ®Çu t vµ t vÊn gi¸m s¸t. B¸o c¸o th¸ng cña nhµ thÇu bao gåm c¸c b¸o c¸o cô thÓ vÒ c¸c h¹ng môc c«ng t¸c ®ang triÓn khai thùc hiÖn trong th¸ng. Tãm t¾t khèi lîng thùc hiÖn ®Õn thêi ®iÓm b¸o c¸o, t×nh h×nh thanh to¸n khèi lîng. §¸nh gi¸ tiÕn ®é thùc tÕ thùc hiÖn so víi tiÕn ®é dù kiÕn ®· ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt. C¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc viÖc chËm chÔ (nÕu cã). ¶nh chôp theo quy ®Þnh. Nhµ thÇu sÏ nép 03 bé b¸o c¸o tuÇn, th¸ng, 01 bé cho t vÊn gi¸m s¸t vµ 02 bé cßn l¹i cho Chñ ®Çu t vµo tríc 01 ngµy tæ chøc häp giao ban tuÇn vµ th¸ng. 4.5. Chôp ¶nh c«ng t¸c, ¶nh toµn c¶nh tiÕn ®é c«ng tr×nh: Nhµ thÇu sÏ chôp ¶nh toµn c¶nh tiÕn ®é c«ng trêng hµng th¸ng ë c¸c gãc chôp ®îc t vÊn gi¸m s¸t chÊp thuËn. ¶nh toµn c¶nh nÕu cã thÓ sÏ ®îc chôp tõ trªn cao. ¶nh ®îc in mµu khæ A4 vµ ®a vµo b¸o c¸o th¸ng cña nhµ thÇu. Khi cã yªu cÇu cña t vÊn gi¸m s¸t, nhµ thÇu sÏ chôp ¶nh c¸c c«ng t¸c thi c«ng ®ang tiÕn hµnh, mÉu vËt liÖu … phôc vô c«ng t¸c lËp tµi liÖu nghiÖm thu, lu gi÷, b¸o c¸o … t vÊn gi¸m s¸t sÏ quy ®Þnh c¸c h¹ng môc c«ng t¸c cÇn chôp ¶nh vµ sè lîng ¶nh ®a vµo b¸o c¸o th¸ng cña nhµ thÇu. ¶nh chôp lµ ¶nh kü thuËt sè. Cïng víi ¶nh in mµu b¶n cøng, nhµ thÇu ph¶i chuyÓn cho t vÊn gi¸m s¸t c¸c file ¶nh mÒm ®Ó lu tr÷. 4.6. Tiªu chuÈn ¸p dông: B¶ng c¸c tiªu chuÈn ¸p dông cho c«ng tr×nh: update l¹i c¸I nµy 1 Cèt thÐp bª t«ng c¸n nãng TCVN 1651 – 2008 2 ThÐp cacbon c¸n nãng dïng trong x©y dùng TCVN 5709 – 1993 3 Xi m¨ng Poocl¨ng TCVN 2682 - 1992 4 C¸t x©y dùng – Yªu cÇu kü thuËt TCVN 1770 – 1986 5 C¸t mÞn ®Ó lµm bª t«ng vµ v÷a x©y dùng TCXD 127 - 1985 6 §¸ d¨m, sái d¨m, sái dïng trong x©y dùng TCVN 7570 – 2006 7 Níc cho bª t«ng vµ v÷a – Yªu cÇu kü thuËt TCVN 4506 – 1987 8 §¸ èp l¸t x©y dùng – Yªu cÇu kü thuËt TCVN 4732 – 1989 9 G¹ch rçng, ®Êt sÐt nung TCVN 1450 – 1986 10 G¹ch ®Æc, ®Êt sÐt nung TCVN 1451 – 1986 11 G¹ch l¸t, ®Êt sÐt nung TCXD 90 – 1981 12 Kim lo¹i – Ph¬ng ph¸p thö kÐo TCVN 197 – 1985 C«ng tr×nh: Tßa nhµ chung c cho c¸n bé chiÕn sü viÖn chiÕn lîc vµ khoa häc C«ng An Bé C«ng An vµ mét sè c¬ quan kh¸c cña thµnh phè Trang: 17
 18. C«ng ty cæ phÇn licogi 13 - nÒn mãng x©y dùng Toµ nhµ LICOGI 13, ®êng KhuÊt Duy TiÕn, Thanh Xu©n, Hµ Néi Tel: (84 - 4) 3553 7509 Fax: (84 - 4) 3553 7510 Email: licogi13fc@yahoo.com Website: www.licogi13fc.com ; www.licogi13fc.com.vn 13 Kim lo¹i – Ph¬ng ph¸p thö uèn TCVN 198 – 1985 Xi m¨ng. Ph¬ng ph¸p lÊy mÉu vµ chuÈn bÞ mÉu 14 TCVN 4787 – 1989 thö 15 C¸t x©y dùng. Ph¬ng ph¸p lÊy mÉu TCVN 337 - 1986 Tõ TCVN 338 ®Õn 16 C¸t x©y dùng. Ph¬ng ph¸p thö TCVN 346 - 1986 Bª t«ng nÆng, lÊy mÉu, chÕ t¹o vµ b¶o dìng mÉu 17 TCVN 3105 - 1993 thö Tõ TCVN 246 ®Õn 18 G¹ch x©y – Ph¬ng ph¸p thö TCVN 250 - 1986 19 Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam tËp 1,2,3 KÕt cÊu bª t«ng vµ BTCT toµn khèi – Quy ph¹m thi 20 TCVN 4453 - 1995 c«ng vµ nghiÖm thu 21 Bª t«ng – B¶o dìng Èm tù nhiªn TCXDVN 391 - 2007 NghiÖm thu chÊt lîng thi c«ng c«ng tr×nh x©y 22 TCXDVN 371 – 2006 dùng NghÞ ®Þnh 209/2004/N§ - CP ngµy 16/12/2004 23 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt lîng x©y dùng 209/2004/N§ - CP c«ng tr×nh NghÞ ®Þnh 49/2008/N§ - CP ngµy 18/04/2008 24 söa ®æi, bæ xung mét sè ®iÒu cña nghÞ ®Þnh 49/2008/N§ - CP 209/2004/N§ - CP 25 C¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh cã liªn quan kh¸c Nhµ thÇu sÏ ®¶m b¶o cã s½n c¸c tiªu chuÈn trªn ë v¨n phßng c«ng trêng ®Ó cho kü s cña nhµ thÇu vµ t vÊn gi¸m s¸t sö dông khi cÇn thiÕt. Tuy nhiªn bÊt cø tiªu chuÈn nµo còng cã thÓ ®îc thay thÕ bëi c¸c cÊp cã thÈm quyÒn. Trong trêng hîp ®ã, tiªu chuÈn sö dông sÏ lµ tiªu chuÈn míi nhÊt ®îc ban hµnh. Mäi quy ®Þnh cô thÓ trong c¸c tiªu chuÈn sö dông vÒ vËt liÖu chÊt lîng hay c«ng t¸c sÏ ®îc nhµ thÇu tu©n thñ. C¸c thÝ nghiÖm quy ®Þnh sÏ ®îc nhµ thÇu thùc hiÖn. e. Yªu cÇu kü thuËt thi c«ng c¸c c«ng t¸c chÝnh 1. Yªu cÇu chung: 1.1. Hå s¬ tr×nh nép tríc khi thi c«ng: C«ng tr×nh: Tßa nhµ chung c cho c¸n bé chiÕn sü viÖn chiÕn lîc vµ khoa häc C«ng An Bé C«ng An vµ mét sè c¬ quan kh¸c cña thµnh phè Trang: 18
 19. C«ng ty cæ phÇn licogi 13 - nÒn mãng x©y dùng Toµ nhµ LICOGI 13, ®êng KhuÊt Duy TiÕn, Thanh Xu©n, Hµ Néi Tel: (84 - 4) 3553 7509 Fax: (84 - 4) 3553 7510 Email: licogi13fc@yahoo.com Website: www.licogi13fc.com ; www.licogi13fc.com.vn Tríc khi ®a vµo sö dông Nhµ thÇu chóng t«i sÏ ®Ö tr×nh c¸c th«ng tin díi ®©y trong b¶n ®Ò xuÊt ®Ó ®îc t vÊn gi¸m s¸t phª duyÖt tríc khi b¾t ®Çu c«ng viÖc: - Nguån cung øng toµn bé cèt liÖu (GiÊy phÐp kinh doanh, khai th¸c, biªn b¶n lÊy mÉu, chøng chØ thÝ nghiÖm sµng vµ c¸c thÝ nghiÖm kh¸c theo quy ®Þnh). - Nguån cung øng xi m¨ng. - Nguån cung cÊp bª t«ng t¬i, cÊp phèi cña bª t«ng vµ c¸c chøng chØ thÝ nghiÖm trén thö theo quy ®Þnh. - Phßng thÝ nghiÖm mµ nhµ thÇu ®Ò xuÊt sö dông cho c¸c môc ®Ých cña hîp ®ång. - Nguån cung cÊp thÐp. - Chøng chØ chÊt lîng. - VËt liÖu chèng níc th©m nhËp: mÉu m·, chøng nhËn chÊt lîng c¸c chøng chØ thÝ nghiÖm quy ®Þnh. - C¸c lo¹i chÊt tr¸m trÐt mèi nèi - Lo¹i cèt pha. Vµ c¸c hå s¬ kh¸c theo quy ®Þnh. - ThiÕt kÕ tÝnh to¸n cèp pha/v¸n khu«n/thanh chèng … cho toµn bé c¸c cÊu kiÖn kÕt cÊu do chuyªn gia cña nhµ thÇu thiÕt kÕ vµ x¸c nhËn. Ngoµi c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn nguån vµ chÊt lîng quy ®Þnh ë trªn, tríc khi thi c«ng h¹ng môc x©y dùng nµo, nhµ thÇu chóng t«i sÏ ®Ö tr×nh c¸c hå s¬ liªn quan ®Õn h¹ng môc ®ã nãi chung vµ c«ng t¸c bª t«ng cèt thÐp nãi riªng theo quy ®Þnh díi ®©y ®Ó t vÊn gi¸m s¸t phª duyÖt: - BiÖn ph¸p thi c«ng h¹ng môc c«ng t¸c. - C¸c b¶n vÏ thÓ hiÖn vÞ trÝ/chi tiÕt cña tÊt c¶ c¸c mèi nèi thi c«ng vµ tr×nh tù thi c«ng phï hîp víi tiÕn ®é ®æ bª t«ng tríc khi tiÕn hµnh c«ng viÖc ë bÊt cø cao tr×nh nµo. - VÞ trÝ cña c¸c lç chê/èng mang s«ng cña c¸c hÖ thèng kü thuËt ®îc bè trÝ qua c¸c thµnh phÇn kÕt cÊu. - B¶n vÏ kÝch thíc cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh ®· hoµn tÊt. C«ng tr×nh: Tßa nhµ chung c cho c¸n bé chiÕn sü viÖn chiÕn lîc vµ khoa häc C«ng An Bé C«ng An vµ mét sè c¬ quan kh¸c cña thµnh phè Trang: 19
 20. C«ng ty cæ phÇn licogi 13 - nÒn mãng x©y dùng Toµ nhµ LICOGI 13, ®êng KhuÊt Duy TiÕn, Thanh Xu©n, Hµ Néi Tel: (84 - 4) 3553 7509 Fax: (84 - 4) 3553 7510 Email: licogi13fc@yahoo.com Website: www.licogi13fc.com ; www.licogi13fc.com.vn Chóng t«i sÏ kh«ng thay ®æi nguån cung cÊp bÊt cø lo¹i vËt t nµo ®· ®îc t vÊn gi¸m s¸t, Chñ ®Çu t chÊp thuËn ban ®Çu, nÕu kh«ng cã v¨n b¶n ®ång ý cña t vÊn gi¸m s¸t, Chñ ®Çu t. 1.2. KhiÕm khuyÕt cña c«ng t¸c bª t«ng: BÊt cø khiÕm khuyÕt nµo (nÕu cã) do vËt liÖu hoÆc do tay nghÒ thi c«ng kh«ng ®óng tiªu chÝ kü thuËt nµy Nhµ thÇu sÏ hoµn thiÖn ®¹t yªu cÇu b»ng kinh phÝ cña m×nh. C«ng t¸c söa ch÷a sÏ ®îc thùc hiÖn ngµy khi ph¸t hiÖn khiÕm khuyÕt. 1.3.Chèng thÊm: Nhµ thÇu chóng t«i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc qu¶n lý chÊt lîng bª t«ng s¶n xuÊt vµ sö dông cho c«ng tr×nh. ë c¸c vÞ trÝ ®ßi hái bª t«ng kh«ng ®îc thÊm níc, chóng t«i sÏ cã c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m vµ b¶o hµnh tÝnh chèng thÊm cña toµn bé cÊu tróc. Nhµ thÇu, b»ng kinh phÝ cña m×nh, sÏ thùc hiÖn mäi biÖn ph¸p söa ch÷a xÐt thÊy cÇn thiÕt vµ ®îc t vÊn gi¸m s¸t chÊp thuËn trong tr- êng hîp x¶y ra thÊm. 1.4. VËt t: VËt t sö dông cho c«ng tr×nh ph¶i cã chÊt lîng vµ thuéc lo¹i quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu hoÆc t¬ng ®¬ng víi mÉu ®· ®îc phª duyÖt. ViÖc giao hµng sÏ ®îc thùc hiÖn ®ñ thêi gian ®Ó lÊy mÉu vµ thö nghiÖm nÕu cã yªu cÇu. Nhµ thÇu chóng t«i sÏ kh«ng sö dông vËt t tríc khi ®îc chÊp thuËn. NÕu cã yªu cÇu, nhµ thÇu cÇn cung øng cho t vÊn gi¸m s¸t giÊy chøng nhËn tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn, tiÕn hµnh c¸c thö nghiÖm theo c¸c tiªu chuÈn liªn quan khi t vÊn gi¸m s¸t cã chØ thÞ. VËt t thö nghiÖm sÏ ®îc nhµ thÇu cung cÊp vµ giao ®Õn mét phßng thÝ nghiÖm ®îc duyÖt b»ng chi phÝ cña m×nh. Chi phÝ thö nghiÖm sÏ do nhµ thÇu chÞu. TÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu ®îc sö dông cho c¸c h¹ng môc x©y dùng cña c«ng tr×nh ph¶i cã chøng chØ xuÊt xø, chøng chØ s¶n xuÊt vµ giÊy xuÊt xëng… ph¶i ®îc t vÊn gi¸m s¸t nghiÖm thu tríc khi sö dông. 1.5. ChÊt phô gia: Khi viÖc sö dông chÊt phô gia ®îc quy ®Þnh hoÆc t vÊn gi¸m s¸t chÊp thuËn, c¸c chÊt phô gia nµy cÇn tu©n thñ chÆt chÏ nh÷ng híng dÉn cña nhµ s¶n xuÊt. C«ng tr×nh: Tßa nhµ chung c cho c¸n bé chiÕn sü viÖn chiÕn lîc vµ khoa häc C«ng An Bé C«ng An vµ mét sè c¬ quan kh¸c cña thµnh phè Trang: 20

Tài liệu cùng danh mục Kiến trúc - Xây dựng

Phong thủy và giá nhà

Khu nhà Henley Garden bị chê vì nằm trên mảnh đất tam giác có mũi nhọn. Nhiều người Hoa quan niệm con số 4 là xui xẻo vì phát âm trong tiếng Hoa gần với chữ "tử", tức là chết; ngược lại con số 8 là may mắn vì gần với chữ "phát" (phát triển, thịnh vượng). Và điều thú vị là 2 con số này ít nhiều ảnh hưởng đến giá mua bán bất động sản (BĐS) tại Singapore, theo nghiên cứu của PGS. Wong Wei Kang, Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Theo đó, trong giai đoạn từ...


Giáo trình Tin học trong quản lý xây dựng – ThS. Nguyễn Thanh Phong

Giáo trình điện tử môn học tin học trong quản lý xây dựng cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng cơ bản về các ứng dụng của phương pháp định lượng nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định trong các vấn đề quản lí nói chung và quản lý dự án, tổ chức thi công nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.


Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô part 3

Có V dựa vào biểu đồ nhân tố động lực suy ra D, căn cứ vào loại mặt đường có f ⇒ imax=D-f. Trường hợp này thường được áp dụng cho việc thiết kế đường mới. Trong quy phạm thiết kế đường, tương ứng với vận tốc thiết kế độ đốc dọc lớn nhất được quy định tương ứng với từng cấp hạng kỹ thuật của đường. Cũng theo phương pháp này có thể xác định khả năng khởi động ở chân dốc. Muốn khởi động xe phải bắt đầu ở chuyển số I, lúc đó có Dmax và tính...


10 mẫu phòng sáng tạo và độc đáo cho trẻ

10 mẫu phòng sáng tạo và độc đáo cho trẻ Mời các bạn chiêm ngưỡng 10 mẫu phòng sáng tạo và độc đáo dành cho trẻ với những gam màu tươi sáng và sinh động.


Ebook Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng bằng bê tông cốt thép lắp ghép: Phần 1 (Bản năm 2009)

Phần 1 cuốn sách "Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng bằng bê tông cốt thép lắp ghép" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Chỉ dẫn chung, cấu tạo nhà công nghiệp một tầng lắp ghép, tính khung ngang nhà công nghiệp một tầng lắp ghép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Cuộc chơi không gian

Có thể xem đây là một cuộc chơi không gian. Một cuộc chơi xuất phát từ đam mê và cá tính của cả kiến trúc sư lẫn chủ nhà. Ngôi nhà hướng tây bắc, nằm trên đường Phan Chu Trinh, TP.Huế, cạnh con sông xanh nhỏ. Bên ngoài ngôi nhà đơn giản bao gồm những mảng kính mở hết ra sông kèm theo lam đứng được sắp xếp theo tỷ lệ nhất định, có tác dụng che nắng. Tự thân công năng đã thể hiện thẩm mỹ cho công trình. ...


25 mẫu nhà bếp đẹp và hiện đại

Bếp là một phần không thể thiếu trong không gian của mỗi ngôi nhà vì thế các nhà thiết kế luôn luôn tìm kiếm các vật liệu mới và hiện đại để thiết kế ra những mẫu nhà bếp đẹp. Từ những nhà bếp được thiết kế đơn thuần từ chất liệu gỗ, nhưng hiện nay nhiều mẫu thiết kế đẹp được giới thiệu lại là những mẫu được kết hợp hài hoà giữa gỗ và các vật liệu khác như: kính, đá granit... Chẳng hạn một chiếc tủ gỗ kết hợp với bề mặt bằng kính đen sẽ trông hoàn hảo...


Giáo trình phân tích khả năng vận dụng đặc điểm chung về kết cấu của cầu kim loại trong xây dựng p7

Dùng que han va thép cơ bản (thép cần han) nối với nguồn điện để tạo ra 2 điện cực. • Dưới tác dụng của dòng điện, xuất hiện hồ quang điện lam nóng chảy thép que han va thép cần han. Que han chảy từng giọt rơi xuống rãnh han do lực hút điện trường (do lực hút nay ma có thể han trần phía trên tuy nhiên chất lượng không cao). Hai kim loại hòa lẫn với nhau nguội lại tạo thanh đường han. Vì vậy bản chất của mối han la sự liên kết giữa các phần...


Bài giảng Nhà máy thủy điện: Chương IV

Bài giảng Nhà máy thủy điện: Chương IV - Tính toán ổn định và độ bền của nhà máy thuỷ điện có nội dung trình bày đặc điểm và yêu cầu tính toán ổn định và độ bền nhà máy thủy điện, tính toán thủy điện chống trượt nhà máy thủy điện, ứng suất dưới bản đáy nhà máy, tính toán độ bền chung nhà máy thủy điện, tính toán độ bền cục bộ nhà máy thủy điện.


Trình đơn select

Tham khảo tài liệu 'trình đơn select', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

tài liệu về diode
 • 05/01/2011
 • 81.055
 • 997
Mẫu Quản lí nghỉ phép năm
 • 02/04/2019
 • 88.493
 • 514

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Guide to Ship Repair Estimates
 • 12/01/2011
 • 51.933
 • 615

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu