Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thực trạng và giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế

Bài viết Thực trạng và giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế trình bày kết quả khảo sát cho thấy, công cuộc cải cách thủ tục hành chính thuế thời gian qua đã đạt được điểm số rất cao, thể hiện ở sự hài lòng của đông đảo người nộp thuế. Kết quả chung đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp năm 2016 là 75%,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TÀI CHÍNH - Tháng 3/2017

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ
NCS. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG - Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Các kết quả khảo sát cho thấy, công cuộc cải cách thủ tục hành chính thuế thời gian qua đã đạt
được điểm số rất cao, thể hiện ở sự hài lòng của đông đảo người nộp thuế. Kết quả chung đánh giá
sự hài lòng của doanh nghiệp năm 2016 là 75%. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, công tác này vẫn tồn
tại những hạn chế, đòi hỏi hệ thống thuế phải nỗ lực hơn nữa trong thực hiện Chiến lược cải cách
hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020, để tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh
nghiệp trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh mạnh mẽ như hiện nay.
Từ khóa: Thủ tục hành chính, môi trường kinh doanh, hội nhập, doanh nghiệp, cạnh tranh

Survey results show that the reformation
of tax administrative procedure has achieved
high scores reflecting in the satisfaction of
most tax payers. General result on evaluating
satisfactory of businesses in 2016 is 75%.
In comparison with 2014, all the indicators
are higher, however, practices also show
limitations requiring further attempt to
implement comprehensive reformation
of tax administrative procedure creating
advantageous business environment for
enterprises in the context of international
integration and competition.
Keywords: Administrative procedure, business
environment, integration, enterprise, competition

Sự hài lòng
của người nộp thuế đã tăng lên đáng kể
Để đo lường mức độ hài lòng của người nộp thuế
đối với dịch vụ của cơ quan thuế, năm 2016, Tổng
cục Thuế tiếp tục phối hợp với Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai đánh giá sự
hài lòng của doanh nghiệp (DN) đối với cải cách thủ
tục hành chính (TTHC) thuế theo 5 khía cạnh, đó là:
(i)Tiếp cận thông tin chính sách, pháp luật và TTHC
thuế; (ii) Thực hiện các TTHC thuế; (iii) Thanh, kiểm
tra và giải quyết khiếu nại thuế; (iv) Sự phục vụ của
công chức thuế; (v) Kết quả giải quyết công việc.

Đối tượng tham gia khảo sát là các DN đang hoạt
động ở 63 tỉnh, thành phố, được lựa chọn ngẫu nhiên
phân tầng theo các tiêu chí là loại hình DN, thời gian
thành lập DN và lĩnh vực hoạt động... Đánh giá cho
thấy, sự hài lòng của DN năm 2016 là 75%. So với
cuộc khảo sát năm 2014, tất các các chỉ số thành phần
đều tăng. Điển hình như:
- Về chỉ số tiếp cận thông tin quy định về thuế và TTHC
thuế: Điểm số chung về chỉ số tiếp cận thông tin năm
2016 là 7,73 điểm, tăng so với năm 2014 (là 7,45 điểm).
Phần lớn các DN hài lòng với những thông tin quy
định thuế và TTHC thuế mà họ đã tiếp cận. So sánh
với kết quả cuộc khảo sát năm 2014, có thể thấy cơ
quan thuế đã có nhiều tiến bộ đáng kể trong việc công
khai, minh bạch thông tin về chính sách, quy trình,
TTHC, tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng hơn cho DN.
- Về chỉ số thực hiện TTHC thuế: Điểm số chung về
chỉ số thực hiện TTHC thuế năm 2016 là 7,9 điểm
tăng so với cuộc khảo sát năm 2014 (là 7,73 điểm).
DN được khảo sát cung cấp thông tin về việc thực
hiện 7 nhóm TTHC thuế thông thường, từ đăng ký
thuế/đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế, khai
thuế, nộp thuế, hoàn thuế, mua/báo cáo sử dụng hóa
đơn, báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
Trong các TTHC thuế mà DN phải thực hiện, hai loại
thủ tục có tỷ lệ DN đánh giá cao là thủ tục miễn giảm
thuế (69%) và hoàn thuế (60%).
- Về chỉ số thanh tra, kiểm tra thuế: Điểm số chung về
chỉ số thanh tra, kiểm tra thuế năm 2016 là 7,73 điểm,
tăng so với cuộc khảo sát năm 2014 (là 7,49 điểm).
- Về chỉ số đánh giá Sự phục vụ của cán bộ, công chức
thuế: Điểm số chung về chỉ số sự phục vụ của cán bộ
89

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC

thuế năm 2016 là 6,36 điểm, tăng so với năm 2014 (là
5,36 điểm). Sự phục vụ của cán bộ công chức thuế
được đánh giá theo 3 nhóm chỉ tiêu thành phần là:
Chất lượng công chức, sự am hiểu chuyên môn và
sự thành thạo kỹ năng làm việc. Theo đó, có 53% DN
đánh giá tốt/rất tốt cán bộ thuế hướng dẫn rõ ràng,
dễ hiểu và tuân thủ đúng quy trình giải quyết công
việc (tăng 9% so với 2014); Tỷ lệ cán bộ thuế am hiểu
chuyên môn nghiệp vụ cũng được DN đánh giá cao
ở các bộ phận như Kê khai kế toán thuế (67%); Thanh
tra, kiểm tra thuế (65%); Quản lý nợ và cưỡng chế
cũng đạt (60%).
- Về chỉ số đánh giá về kết quả giải quyết công việc của
cơ quan thuế: Việc đánh giá kết quả giải quyết công
việc của cơ quan thuế được thực hiện thông qua các
chỉ số đánh giá trực tiếp và chỉ số tổng hợp. Khảo sát
năm 2016 tiếp tục đề nghị các DN cho biết về tình
trạng chi trả chi phí không chính thức khi tiếp xúc với
cán bộ thuế. Theo kết quả khảo sát, có 34% DN cho
biết có hiện tượng chi trả chi phí không chính thức.
Điểm số chung về chỉ số Kết quả giải quyết công việc
của cơ quan thuế năm 2016 là 7,78 điểm, tăng so với
năm 2014 (là 7,53 điểm).
Mặc dù, sự hài lòng của NNT đã tăng lên đáng kể,
song tiến trình cải cách TTHC thuế vẫn tồn tại một
số hạn chế như: Văn bản hướng dẫn về thuế còn “ôm
đồm” các chính sách xã hội, quản lý kinh tế… cũng
như tập trung quá nhiều vào việc “đóng” các kẽ hở
nhỏ, ngăn chặn các DN lợi dụng sự thông thoáng của
việc thành lập DN để gian lận thuế.
Bên cạnh đó, một bộ phận NNT chưa nghiêm túc
chấp hành chính sách pháp luật thuế, lợi dụng sự
thông thoáng trong chính sách quản lý, sử dụng hóa
đơn, thành lập DN để trốn thuế, trục lợi tiền thuế (từ
năm 2011- 2013, đã có 10.373 vụ vi phạm pháp luật về
thuế bị xử lý). Hiện nay, cơ quan Thuế vẫn chưa có
chức năng thanh tra hành chính, nên hoạt động kiểm
tra, phát hiện, răn đe đối với các hành vi vi phạm của
công chức trong thực thi công vụ chưa hiệu quả…

Tạo bước đột phá
trong cải cách thủ tục hành chính thuế
Mục tiêu của cải cách quản lý thuế đến năm
2020 là hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý
thuế cả về phương pháp quản lý, TTHC theo định
hướng chuẩn mực quốc tế; Nâng cao hiệu quả,
hiệu lực bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ; Kiện
toàn, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị;
Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp dịch
vụ cho người nộp thuế;
Nhằm thực hiện hiệu quả Chiến lược trên, cần tập
trung xử lý đồng bộ những vấn đề sau:
90

Thứ nhất, về thể chế. Nguồn gốc của hệ thống
TTHC cùng các biểu mẫu kê khai bắt nguồn từ quy
định tại các văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện.
Do vậy, trước hết phải rà soát các nội dung, chính
sách bất cập, thiếu rõ ràng, minh bạch, đồng bộ thuộc
thẩm quyền các các cấp ban hành, để đề xuất kiến
nghị phương án xử lý...
Thứ hai, về TTHC thuế. Song song với hiện đại
hóa toàn diện công tác quản lý thuế, TTHC cũng
cần theo hướng chuẩn mực quốc tế. Cụ thể, ngành
Thuế không ngừng nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ
máy tổ chức, đội ngũ cán bộ; Kiện toàn, hoàn thiện

Sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cải
cách thủ tục hành chính thuế được đánh giá
theo các khía cạnh sau: Tiếp cận thông tin
chính sách, pháp luật và thủ tục hành chính
thuế; Thực hiện các thủ tục hành chính thuế;
Thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại thuế;
Sự phục vụ của công chức thuế; Kết quả giải
quyết công việc.
cơ sở vật chất, trang thiết bị; Tăng cường công tác
tuyên truyền, hỗ trợ cho người nộp thuế; Nâng cao
năng lực hoạt động thanh, kiểm tra, giám sát tuân
thủ pháp luật của người nộp thuế… Áp dụng đồng
bộ cả việc nộp tờ khai thuế và nộp thuế điện tử.
Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trên cơ sở
phân loại rủi ro, đồng thời chuyển đổi cơ chế từ
tiền kiểm sang hậu kiểm để tạo điều kiện thuận lợi
và giảm phiền hà cho người nộp thuế…
Thứ ba, đẩy mạnh phát triển đại lý thuế. Cần thực
hiện giải pháp thực hiện các thủ tục về thuế như:
Tính thuế, kê khai, quyết toán thuế thông qua đại lý
thuế là hợp lý nhất.
Thứ tư, về nguồn nhân lực cán bộ công chức
thuế. Trên thực tế, đội ngũ cán bộ thuế có trình
độ về nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ để đảm nhiệm
công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là vấn đề
chống chuyển giá còn yếu và thiếu nghiêm trọng.
Để khắc phục được tình trạng này, cần có bước
đột phá trong cải cách tiền lương đối với cán bộ
công chức thuế để thu hút nhân tài, hạn chế tình
trạng tiêu cực.
Tài liệu tham khảo:
1. Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 02/06/2010, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày
27/12/2010 của Thủ tướng chính phủ;
2. Quyết định 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011, Quyết định số 420/QĐ-BTC ngày
03/3/2014;
3. Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản TTHC thuế;
4. Website: http://www.gdt.gov.vn

Tài liệu cùng danh mục Ngân hàng - Tín dụng

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp _chương 2

Xây dựng là nghành sản xuất vật chất góp phần tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế. Hoạt động của ngành xây dựng là hoạt động hình thành nền năng lực sản xuất cho các ngành, các lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế. Nói một cách cụ thể hơn sản xuất xây dựng bao gồm các hoạt động: xây dựng mới, mở rộng, khôi phục,


Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 - TS. Nguyễn Thanh Phong

Chương 1 của bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (NHTM) giúp người học hiểu được tổng quan về ngân hàng thương mại. Chương này trình bày các nội dung như: Khái niệm và đặc thù kinh doanh của NHTM, chức năng và vai trò của NHTM, các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.


How Long Do Junk Bonds Spend in Default?

This paper analyzes junk bond defaults during 1980 to 1991 to determine which factors affect the length of time spent in default. Bondholder holdouts are not a significant problem, as firms with proportionately more bonds have shorter default spells. In contrast, bank debt is associated with slower restructurings. Bargaining problems arising from contingent liabilities, lawsuits, and size delay the process, although multiple bond classes do not. Neither information problems nor firm value appear to matter. HLTs do not resolve their defaults at a significantly faster pace. Defaults tend to take less time in the 1990s, despite Drexel’s disappearance from the market. THE PLAN TO REPAY THE CREDITORS of the...


CHƯƠNG 3: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

Hiểu khái quát về hoạt động tín dụng của NHTM Nắm các nguyên tắc cơ bản về tín dụng Điều kiện, đối tượng và phương pháp tín dụng Tiếp cận với loại hình và phương pháp cho vay chung của NHT Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn của ngân hàng cho khách hàng vào mục đích và thời hạn nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi .3.1.2 Phân loại cho vay Phân loại cho vay là việc sắp xếp các khoản cho vay theo từng nhóm dựa trên...


Quy tắc và Thực hành thống nhất Tín dụng chứng từ

Tài liệu tham khảo Quy tắc và Thực hành thống nhất Tín dụng chứng từ


Bài giảng Chương 3:CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

MỤC TIÊU Chương này trình bày các giao dịch phái sinh trên thị trường ngoại hối nhằm cung cấp nền tảng kiến thức thực hiện các giải pháp quản lý rủi ro tỷ giá sẽ được trình bày trong các chương sau. Học xong chương này sinh viên có thể:  Hiểu được khái niệm, nội dung giao dịch và đặc điểm của từng loại giao dịch phái sinh trên thị trường ngoại hối, bao gồm hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi, hợp đồng giao sau và hợp đồng quyền chọn. Biết được mục tiêu và công...


Trắc nghiệm Kinh tế tiền tệ ngân hàng

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu trắc nghiệm "Kinh tế tiền tệ ngân hàng" dưới đây. Tài liệu gồm 200 câu hỏi bài tập trắc nghiệm, chúc các bạn thi tốt.


Báo cáo tóm tắt Chuẩn Chữ ký số và ứng dụng

Trong sự phát triển của xã hội loài người, kể từ khi có sự trao đổi thông tin, an toàn thông tin trở thành một nhu cầu gắn liền với nó như hình với bóng. Đặc biệt trong thời đại mà thương mại điện tử đang lên ngôi thì việc có được các công cụ đầy đủ để đảm bảo cho sự an toàn trao đổi thông tin liên lạc là vô cùng cần thiết. Chính vì vậy mà chữ ký số đã ra đời với nhiều tính năng ưu việt. Bằng việc sử dụng chữ ký số mà những...


Bài giảng Tài chính tín dụng: Chương 3

Tham khảo "Bài giảng Tài chính tín dụng: Chương 3" để tìm hiểu về khái niệm và đặc điểm của tài chính công trong hoạt động kinh tế nhà nước.


Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam - Những vấn đề đặt ra và giải pháp thực hiện

Bài viết Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam - Những vấn đề đặt ra và giải pháp thực hiện phân tích thực trạng của hệ thống NHVN và qua đó thấy được khó khăn và đưa ra những giải pháp nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho ngân hàng.


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
 • 27/07/2013
 • 74.867
 • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Quản trị ngân hàng_ Chương 3
 • 25/12/2009
 • 27.070
 • 366
Quy hoạch nguồn vốn
 • 29/07/2013
 • 46.396
 • 844
Bài tập tính tỷ giá chéo
 • 17/11/2010
 • 40.387
 • 266

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu