Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp. Thông tư này thay thế Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư số 244/2009/TT-BTC. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Thông tư số 200/2014/TT-BTC Thông tư số 200/2014/TT-BTC Thông tư số 200, Luật Kế toán, Kế toán doanh nghiệp, Chế độ kế toán doanh nghiệp, Văn bản luật, Bộ Tài chính
4.7 5 939
 • 5 - Rất hữu ích 640

 • 4 - Tốt 299

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tiền tệ - Ngân hàng

Nghị định số 12/2020/NĐ-CP

Nghị định số 12/2020/NĐ-CP về việc ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản cho đến khi sửa đổi các quy định đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.


Quyết định 01/2020/QĐ-UBND tỉnh An Giang

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 95/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2017


Quyết định số 109/QĐ-UBND tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số 109/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2019.


Thông tư số 107/2017/TT-BTC

Thông tư số 107/2017/TT-BTC trình bày hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung thông tư.


Thông tư số 91/2018/TT-BTC

Thông tư này hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu ban hành kèm theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 9 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.


Thông tư số 27/2018/TT-NHNN

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017; căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định các trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài.


Thông tư số 90/2018/TT-BTC

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 90/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.


Thông tư số 47/2018/TT-BCT

Thông tư này quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Thông tư này áp dụng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác do Bộ Công Thương quản lý.


Thông tư số 65/2018/TT-BTC

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; căn cứ Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; căn cứ Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ; Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính.


Quyết định số 3657/QĐ-BCT

Quyết định số 3657/QĐ-BCT Về việc ban hành chương trình hành động của bộ công thương thực hiện quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2017 của thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án “cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”.


Tài liệu mới download

Nội thất và phong thủy
 • 08/11/2014
 • 11.589
 • 787

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nghị định số 12/2020/NĐ-CP
 • 28/05/2020
 • 68.589
 • 577
Thông tư số 107/2017/TT-BTC
 • 08/12/2018
 • 51.262
 • 467
Thông tư số 91/2018/TT-BTC
 • 06/12/2018
 • 49.859
 • 503
Thông tư số 27/2018/TT-NHNN
 • 06/12/2018
 • 96.324
 • 230
Thông tư số 90/2018/TT-BTC
 • 06/12/2018
 • 31.386
 • 341
Thông tư số 47/2018/TT-BCT
 • 06/12/2018
 • 51.214
 • 555
Thông tư số 65/2018/TT-BTC
 • 06/12/2018
 • 66.230
 • 354
Quyết định số 3657/QĐ-BCT
 • 29/12/2017
 • 80.382
 • 662

Bộ sưu tập

Điều lệ quản lý tiền tệ
 • 13/04/2013
 • 16.020
 • 764

Danh mục tài liệu