Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thiết kế anten điều hướng cho hệ thống định vị trong nhà

Anten điều hướng tại tần số trung tâm 2,4 GHz được trình bày trong bài viết này. Thiết kế đề xuất được mô tả đầy đủ bởi các khối như mảng anten, ma trận Butler tạo thành anten điều hướng hoàn thiện.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC (ISSN: 1859 - 4557) THIẾT KẾ ANTEN ĐIỀU HƯỚNG CHO HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TRONG NHÀ DESIGN OF BEAM STEERING ANTENNA FOR INDOOR POSITIONING SYSTEMS Bùi Thị Duyên Trường Đại học Điện lực Ngày nhận bài: 23/11/2019, Ngày chấp nhận đăng: 24/04/2020, Phản biện: TS. Dương Thị Thanh Tú Tóm tắt: Anten điều hướng tại tần số trung tâm 2,4 GHz được trình bày trong bài báo này. Anten điều hướng sử dụng ma trận Butler 4×4 cấu trúc phẳng, tạo thành các bộ dịch pha 135 và 45, từ đó hình thành bốn búp sóng chính cho anten. Thiết kế đề xuất được mô tả đầy đủ bởi các khối như mảng anten, ma trận Butler tạo thành anten điều hướng hoàn thiện. Anten điều hướng đề xuất có độ rộng búp sóng hẹp theo phương quét từ 21,5 đến 24,5, độ rộng búp sóng theo phương dọc ~90. Các hướng búp sóng chính của anten điều hướng từ 37, 12, 12 tới 36 theo phương ngang. Thiết kế đã được mô phỏng dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn sử dụng phần mềm CST. Từ khóa: Anten điều hướng, ma trận Butler, anten dẫn xạ, dấu vân tay. Abstract: A 2.4 GHz beam steering antenna array is presented in this paper. This antenna uses the 4x4 planar Butler matrix as a key component of phase-shifter which exhibits 135 and 45 phase shifts corresponding with four position of main beams. The proposed design is fully described, from the element blocks (antenna element, butler matrix) to the full integrated beam steering antenna array. The proposed antenna has the 21,5÷24,5 of beam-width in horizontal and ~90 of beam-width in vertical. The main beam of this antenna can steer from 37, 12, 12 to 37 in horizontal. The design has been simulated based on finite element method in CST software. Keywords: Beam steering antenna, Butler matrix, Yagi antenna, Fingerprinting. 1. MỞ ĐẦU lệch pha của nguồn cấp cho từng phần tử Anten điều hướng là phần tử quan trọng trong mảng. Ma trận Butler là bộ dịch pha trong các hệ thống truyền thông không hữu hiệu mang lại nhiều thuận lợi cho dây hiện đại, thường được áp dụng trong thiết kế anten điều hướng như: dễ chế tạo, hệ thống ra đa, vệ tinh hay hệ thống định dễ tích hợp, hiệu suất cao, giá thành vị vô tuyến [1]. Kỹ thuật mảng pha thấp... Các anten điều hướng (AĐH) sử thường được sử dụng để điều hướng búp dụng ma trận dịch pha Butler được trình sóng chính của anten mảng, dựa trên sự bày trong các bài báo như [2-6]. Bên cạnh 12 Số 22
 2. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC (ISSN: 1859 - 4557) những ưu điểm các công bố [2-5], tồn tại búp sóng theo một phương hẹp giúp cho hạn chế chính là độ rộng búp sóng còn lớn búp sóng tổng của AĐH theo phương quét từ 25 đến 40. [6] có độ rộng búp sóng hẹp làm tăng độ chính xác cho hệ định vị. theo phương quét hẹp từ 20 đến 27, tuy Bên cạnh đó, có thể dễ dàng điều chỉnh độ nhiên độ rộng búp theo phương trực giao rộng búp sóng theo phương trực giao dựa quá rộng 240 làm tăng hiện tượng đa trên số lượng chấn tử dẫn xạ sử dụng. Với đường do phản xạ từ tường hay sàn nhà. cánh bức xạ chủ động được thiết kế uốn Trong bài báo này trình bày thiết kế anten cong đảm bảo tính chất nửa bước sóng, điều hướng mảng pha sử dụng anten phần giảm kích thước theo chiều ngang, bên tử dẫn xạ tích hợp với bộ dịch pha Butler cạnh đó giúp tăng độ định hướng theo 4×4 phẳng. Các búp sóng chính được hình phương trực giao với cánh bức xạ. Để thành có độ rộng theo phương quét hẹp tăng thêm độ định hướng, các chấn tử dẫn giúp tăng độ chính xác của hệ định vị, bên xạ được thêm vào song song với cánh bức cạnh đó độ rộng búp sóng theo phương xạ như hình 1 tạo thành anten lưỡng cực trực giao không quá lớn đạt xấp xỉ 90 dẫn xạ mạch in. Khoảng cách giữa các giúp giảm hiện tượng đa đường do hạn chấn tử dẫn xạ và cánh bức xạ thường chế các tín hiệu phản xạ từ tường, trần (0,1÷0,35)0 [7]. Dựa trên nguyên lý của hay sàn nhà trong hệ thống định vị vô anten lưỡng cực dẫn xạ và phương pháp tuyến trong nhà. phần tử hữu hạn của phần mềm mô phỏng CST (Computer Simulation Technology), 2. THIẾT KẾ ANTEN ĐIỀU HƯỚNG các tham số của anten được lựa chọn như Thiết kế anten dẫn xạ phần tử trong bảng 1 tại tần số 2,45 GHz. Kết quả Anten phần tử dẫn xạ được lựa chọn bởi hệ số S11 và giản đồ bức xạ của anten thể có đồ thị bức xạ hình dải quạt, độ rộng hiện trong các hình 2.a và hình 2.b. Bảng 1. Các tham số của anten phần tử (đơn vị mm ) Tham số Larm Warm Ls g hsub Lsub Wsub Wbalun Giá trị 23,3 4,2 23 0,7 0,8 74 57,1 2,1 Tham số La Lb Wfeed Ldirec Wdirec y1, y2 Lgnd Wgnd Giá trị 20 15,1 4,2 30 4,2 14 7 24 Anten dẫn xạ phần tử hoạt động tại dải làm anten phân tử cho AĐH mảng pha đạt 2,4 GHz gồm hai chấn tử dẫn xạ có đồ thị được độ rộng búp sóng hẹp theo phương bức xạ dạng hình dải quạt, độ rộng búp quét giúp tăng độ chính xác cho hệ định sóng theo phương xoy 67 và 100 theo vị vô tuyến. phương yoz. Anten này sẽ được đề xuất Số 22 13
 3. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC (ISSN: 1859 - 4557) Hình 1. Cấu trúc của anten dẫn xạ phần tử Hình 2. Hệ số S11 và giản đồ bức xạ của anten phần tử Thiết kế bộ dịch pha vi dải sử dụng ma tăng hiệu suất cho mạch, giảm thiểu số trận Butler cầu nối, loại bỏ phần tử chuyển mạch sử dụng PIN điôt, bài báo sử dụng bộ dịch pha ghép song song dựa trên ma trận Butler. Bộ chia đôi nguồn vuông pha: Bộ chia đôi nguồn vuông pha (QPD- Quadrature Power Divider) hay còn gọi bộ lai có chức năng chia đôi nguồn và tín hiệu đầu ra lệch pha nhau một góc 90. Hình 3. AĐH mảng pha sử dụng ma trận Butler 4x4 QPD là mạch điện bốn cửa có bộ tham số S được xác định theo công thức (1) [8], Có nhiều lựa chọn khác nhau để thiết kế cấu trúc của bộ QPD được thiết kế như mạch dịch pha vi dải [7], với mục đích hình 4.a. 14 Số 22
 4. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC (ISSN: 1859 - 4557) Hình 4. Cấu trúc của bộ QPD và cầu nối chéo Hình 5. Các bộ tham số S và độ lệch pha giữa hai cổng ra của bộ QPD Qua kết quả mô phỏng hình 5a, nhận thấy giản người ta có thể dùng cáp đồng trục các tham số S11, S22 nhỏ và các tham số để thay thế cầu này, tuy nhiên mối hàn sẽ S31, S41 lớn phản ánh đường truyền hiệu làm suy giảm tín hiệu đáng kể so với có suất cao từ các cổng 1, 2 ra cổng 3, 4. đường vi dải không mối hàn. Các tham số Kết quả tham số S12 hay S21 phản ánh sự về chiều dài và trở kháng được thể hiện rõ cách ly giữa hai cổng vào, kết quả độ lệch trên hinhf 5b. Cầu nối chéo là mạch bốn pha giữa hai đầu ra của QPD bằng 90,2 cửa, các bộ tham số S được mô tả theo cũng được biểu diễn trên hình. công thức (2). Cầu nối chéo: 0 j 1 0   Cấu trúc của cầu nối chéo được thể hiện 1  j 0 0 1  S QPD  (1) trên hình 4b, đặc điểm của cầu này là 2 1 0 0 j    truyền tín hiệu theo đường chéo: tín hiệu 0 1 j 0 từ cổng 1 truyền sang cổng 4 và cách ly 0 0 j 0 với hai cổng còn lại, tín hiệu từ cổng 2 0 0 0 j  truyền sang cổng 3 cách ly với hai cổng 1  S  CÇu nèi chÐo    j 0 0 0 (2) và 4. Cầu nối chéo có đặc điểm tín hiệu   vào và ra đồng pha nhau. Trường hợp đơn 0 j 0 0 Số 22 15
 5. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC (ISSN: 1859 - 4557) Hình 5b thể hiện kết quả bộ tham số S khi kháng tốt trong dải 2,2÷2,7 GHz. Các tín đầu vào tích cực, tham số S11 rất nhỏ thể hiệu truyền qua và pha ứng với cổng vào hiện tín hiệu truyền đi tốt, tín hiệu phản 1 và 2 được mô tả trên hình 8, cho thấy xạ nhỏ. Tham số S21 và S31 nhỏ thể hiện tín hiệu truyền qua với biên độ đồng đều sự cách ly tín hiệu giữa các cổng này và góc lệch pha giữa các đầu ra theo đúng được đảm bảo. Thông số S41 phản ánh tiêu chí (cổng 1: ~+45; cổng 2: ~ 135). việc tín hiệu truyền từ cổng 1 đến cổng 4, trong dải tần từ 2,2÷2,4 GHz tín hiệu truyền tốt (đạt 0,19 dB tại 2,45 GHz), các dải khác bị suy giảm dần, tín hiệu vào và tín hiệu ra là đồng pha. Bộ dịch pha cố định 45: Bộ dịch pha cố định 45 dựa trên sự trễ pha do chiều dài đường truyền vi dải, Hình 6. Cấu trúc bộ dịch pha 45º được thiết kế và kết quả mô phỏng độ và kết quả mô phỏng của đường vi dải lệch pha 45 º được thể hiện trong hình 6. Do tính chất đối xứng của ma trận Butler Cấu trúc ma trận dịch pha Butler 4×4 gồm nên cổng vào 3 và 4 khi được kích hoạt các phần tử cũng như việc phối hợp trở cũng có các tham số biên tương ứng đồng kháng được thực hiện trên hình 7a. Các hệ thời tạo ra góc lệch pha giữa các cổng ra số phản xạ khi các đầu vào được tiếp điện là ~135, ~45 khi cổng 3, 4 kích hoạt. lần lượt được thể hiện trên hình 7b. Lựa chọn một trong bốn cổng vào sẽ hình Từ kết quả cho thấy bộ dịch pha có băng thành bốn búp sóng tương ứng ở các vị trí thông rộng BW = 500 MHz, phối hợp trở được thể hiện trong hình 10. Hình 7. Cấu trúc của ma trận Butler 4×4 thiết kế và tham số S mô phỏng 16 Số 22
 6. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC (ISSN: 1859 - 4557) Hình 8. Kết quả các tham số truyền qua và độ lệch pha giữa các đầu ra C. Anten điều hướng mảng pha cộng hưởng tại tần số trung tâm 2,45 GHz Sau khi tích hợp bốn anten phần tử vào tốt nhất, tiến hành ghép bộ dịch pha mảng tuyến tính, thực hiện mô phỏng Butler 4×4. Hình ảnh AĐH mảng pha mảng không ghép bộ dịch pha. Xuất hiện được mô phỏng thể hiện trong hình 9. sự lệch tần nhẹ của các anten phần tử Kết quả mô phỏng tham số S tại các cổng trong mảng là do ảnh hưởng của hiện vào của anten dải tần hoạt động từ tượng tương hỗ giữa các phần tử gây nên. 2,3 đến 2,7 GHz. Giản đồ bức xạ theo Sau khi hiệu chỉnh lại các tham số của phương xoy và yoz của AĐH trình bày anten phần tử trong mảng sao cho chúng trong hình 10 . Hình 9. Hình ảnh AĐH mảng pha và tham số S của anten Số 22 17
 7. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC (ISSN: 1859 - 4557) Hình 10. Kết quả mô phỏng giản đồ bức xạ của AĐH Để đánh giá kết quả AĐH đề xuất với các ứng dụng đã đề ra: (1) vùng phủ theo nghiên cứu có liên quan trên thế giới, tác phương thẳng đứng rộng hơn, có thể dò giả tiến hành so sánh với các công bố ở được đối tượng ở các chiều cao khác cùng dải tần thiết kế, cùng số lượng anten nhau, điều này là những hạn chế của các phần tử và có mạch dịch pha tương tự công bố sử dụng anten phần tử tấm; (2) so [2-5]. Trong đó, ưu điểm nổi bật của với nghiên cứu [6], [9] góc mở của dải AĐH đề xuất có độ rộng búp sóng theo quạt không quá rộng ~90º sẽ tránh được phương xoy của AĐH dải quạt đề xuất hiện tượng phản xạ lại từ sàn hay trần khi hẹp từ 21,5º ÷ 24,5º, điều này là một trong lắp đặt trong hệ thống, giảm thiểu tín hiệu những tiêu chí làm tăng độ chính xác đa đường. Để đạt được tiêu chí về giản đồ trong định vị khi quét hay dò tìm đối bức xạ, hiệu suất cao và cấu trúc phẳng, tượng. Hệ số tăng ích của bốn búp từ anten lưỡng cực thiết kế dạng mảng tuyến 9,13 đến 9,8 dBi cao hơn hẳn so với các tính ngang, khoảng cách giữ các phần tử nghiên cứu [3-5]. Đối với công bố [2] phải lớn hơn nửa bước sóng dẫn đến hạn giản đồ bức xạ dạng hình bút, năng lượng chế của AĐH đề xuất là kích thước của tập trung hơn nhiều so với anten đề xuất anten còn lớn 220×260mm. hình dải quạt, mặt khác chế tạo dựa trên 4. KẾT LUẬN chất nền Duroid 5880 tổn hao thấp hơn ba lần so với RO4003C nên tăng ích có cao Bài báo đã đề xuất anten điều hướng bốn hơn so với anten đề xuất. Bởi độ rộng búp búp ở dải tần 2,4 GHz, sử dụng ma trận Butler 4×4 và anten phần tử lưỡng cực. sóng theo phương quét hẹp, do đó góc Anten thiết kế đã có những ưu điểm như quay cũng hẹp theo để tránh hiện tượng độ tăng ích cao, độ rộng búp sóng nhỏ lọt khe khi dò đối tượng, góc quét gồm: theo phương quét trong khi phương trực 37º, 12º, 12º, 36º, do đó vùng quét của giao không quá hẹp hoặc quá rộng giúp anten đề xuất là 97 phù hợp với yêu cầu cho việc tích hợp vào hệ thống định vị thiết kế. Độ rộng búp sóng theo phương được dễ dàng, đồng thời giúp cải thiện độ yoz của anten đề xuất ~90º phù hợp với chính xác cho hệ thống định vị. 18 Số 22
 8. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC (ISSN: 1859 - 4557) TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Y. Gu, A. Lo, và I. Niemegeers, “A survey of indoor positioning systems for wireless personal networks”, IEEE Commun. Surv. Tutor., vol 11, số p.h 1, tr 13–32, 2009. [2] Ayman M. El-Tager and Mohamed A. Eleiwa, “Design and Implementation of a Smart Antenna Using Butler Matrix for ISM-band”, trong Progress In Electromagnetics Research Symposium, Beijing, China, 2009. [3] W.H. Wan Mohamed, “Integration of PIN diode switching circuit with butler matrix for 2.45 GHz frequency band”, Optoelectron. Adv. Mater. – RAPID Commun., vol 5, số p.h 7, tr 793–798, 2011. [4] M. Fernandes, A. Bhandare, C. Dessai, và H. Virani, “A wideband switched beam patch antenna array for LTE and Wi-Fi”, trong Annual IEEE India Conference, Mumbai, India, 2013, tr 1–6. [5] F.Y. Zulkifli, N. Chasanah, Basari, và E.T. Rahardjo, “Design of Butler matrix integrated with antenna array for beam forming”, trong 2015 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP), 2015, tr 1–4. [6] T.D. Bui, V.D. Ngo, B.H. Nguyen, Q. C. Nguyen, và M.T. Le, “Design of beam steering antenna for localization applications”, trong 2016 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP), Okinawa, Japan, 2016, tr 956–957. [7] Phan Anh, Lý thuyết và kỹ thuật anten. nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 2007. [8] D.M. Pozar, Microwave engineering, 4th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2012. [9] T.D. Bui, M.T. Le, và Q.C. Nguyen, “Electronically steerable antenna array for indoor positioning system”, Journal of Electromagnetic Waves and Applications, vol 33, số p.h 7, tr 838–852, tháng 5/2019. Giới thiệu tác giả: Tác giả Bùi Thị Duyên tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật đo và tin học công nghiệp năm 2004; nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành tự động hóa năm 2007; bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa tháng 01 năm 2020 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Hiện nay tác giả là giảng viên Khoa Điều khiển và Tự động hóa, Trường Đại học Điện lực. Lĩnh vực nghiên cứu: các hệ thống đo lường điều khiển, thiết kế các hệ thống nhúng ứng dụng trong hệ thống điều khiển và tự động hóa, mạng cảm biến không dây, anten, mạch cao tần. Số 22 19
 9. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC (ISSN: 1859 - 4557) . 20 Số 22
 10. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC (ISSN: 1859 - 4557) Số 22 21

Tài liệu cùng danh mục Điện - Điện tử

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, thử nghiệm card điều khiển điện áp máy phát điện phụ trợ cho đầu máy D19E

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu và thực nghiệm về chế tạo card điều khiển máy phát điện phụ trợ. Card được thiết kế dựa trên công nghệ xử lý số tín hiệu thay thế cho công nghệ analog lạc hậu. Card đã được chế tạo, thử nghiệm, chạy thử dài hạn trong điều kiện thực tế và được Ngành đường sắt Việt nam chấp nhận và đồng ý đưa vào sử dụng. Nghiên cứu này là một phần trong hướng nghiên cứu xây dựng máy tính điều khiển của đầu máy. Máy tính đầu máy là thiết bị đặc thù trong ngành đường sắt. Khả năng làm việc của đầu máy phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị này. Nghiên cứu có ý nghĩa trong việc từng bước thiết kế, nội địa hóa máy tính đầu máy. Nghiên cứu có vai trò xác định phương pháp thiết kế, thử nghiệm vi điều khiển và điện tử công suất trong hệ thống điều khiển trên đầu máy.


Phát triển du lịch Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Bài viết này dùng phương pháp thống kê, tham khảo ý kiến chuyên gia để phân tích chỉ rõ những tiềm năng du lịch ở Tịnh Biên, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển bền vững du lịch Tịnh Biên.


Các yếu tố ảnh hưởng đến việc đóng góp cho các dự án huy động vốn cộng đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết tổng hợp các vấn đề lý thuyết cơ bản và quan trọng nhất về hình thức huy động vốn cộng đồng. Đồng thời dựa trên số liệu thu thập được từ 180 mẫu khảo sát hợp lệ, bài viết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc đóng góp cho các dự án huy động vốn cộng đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.


Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ công cụ ký số GCA-01

Tài liệu bao gồm các nội dung hướng dẫn cài đặt và sử dụng thiết bị USB Token; hướng dẫn sử dụng bộ công cụ ký số GCA-01 để bảo mật và ký số tài liệu điện tử.


Sử dụng hệ thống theo dõi phương tiện giao thông bằng máy quay VCR kỹ thuật số và thiết bị chỉ báo xung đột mới để phân tích xung đột giao thông trong môi trường giao thông mật độ cao

Bài viết này trình bày phân tích xung đột giao thông và giới thiệu thiết bị chỉ báo mới nhằm phát triển hệ thống an toàn giao thông được hỗ trợ ITS trong môi trường giao thông đông đúc với mật độ cao. Phân tích xung đột được thực hiện với một Hệ thống Theo dõi Phương tiện giao thông sử dụng máy quay VCR kỹ thuật số.


Quãng đường tự do trung bình của điện tử năng lượng thấp trong vật liệu

TS Nguyễn Trương Thanh Hiếu (Trường Đại học Tôn Đức Thắng) đã được trao Giải thưởng trẻ Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 với công trình“Low-energy electron inelastic mean free path in materials” (Quãng đường tự do trung bình của điện tử năng lượng thấp trong vật liệu), đăng trên Tạp chí Applied Physics Letters (Vol 108, p.172901, 2016). Công trình này đã đề xuất một phương pháp tổng quát để xác định quãng đường tự do trung bình của điện tử năng lượng thấp, có thể áp dụng cho nhiều loại vật liệu khác nhau, từ vật liệu khối có cấu trúc chu kỳ cho đến vật liệu vô định hình, và cả vật liệu hai chiều đang rất được quan tâm hiện nay.


Giải pháp ổn định nhanh điện áp bằng bộ bù nối tiếp đảm bảo hoạt động cho các thiết bị y tế trước sự cố tăng giảm điện áp lưới dài hạn

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một giải pháp sử dụng cấu trúc của bộ chuyển đổi AC-DC để cung cấp năng lượng ở chế độ sụt giảm điện áp dài hạn và bộ chuyển đổi DC-AC để tạo ra điện áp bù cho thiết bị. Một thuật toán và cấu trúc điều khiển cũng được đề xuất để đảm bảo chức năng bù nhanh và chính xác của bộ bù nối tiếp. Hiệu quả của phương pháp được thể hiện bằng kết quả mô phỏng trong MATLAB/Simulink.


Phân tích, đánh giá và giảm thiểu sóng hài trong lưới điện khi có kết nối hệ thống pin năng lượng mặt trời

Hệ thống pin năng lượng mặt trời đang ngày càng phổ biến do những ưu điểm của nó so với các nguồn năng lượng truyền thống. Nhưng bên cạnh đó, hệ thống này cũng gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng điện năng của hệ thống điện. Trong bài báo này, tác giả tập trung nghiên cứu, đánh giá chỉ số méo sóng điện áp THDv trong lưới điện phân phối khi kết nối hệ thống pin năng lượng mặt trời và đề xuất giải pháp sử dụng bộ lọc để giảm thiểu ảnh hưởng sóng điều hoà bậc cao. Nghiên cứu được thực hiện trên mô hình hệ thống pin năng lượng mặt trời, lưới điện mẫu IEEE-13 nút được xây dựng trên phần mềm Matlab/Simulink. Các kết quả mô phỏng tính toán đã chỉ ra được tính đúng đắn và thiết thực của nghiên cứu.


Tái cấu hình lưới điện phân phối giảm tổn thất công suất sử dụng thuật toán Runner Root

Bài viết trình bày phương pháp tái cấu trúc lưới điện phân phối (LĐPP) sử dụng thuật toán tối ưu Runner Root Algorithm (RRA). Hàm mục tiêu của bài toán là giảm tổn thất công suất tác dụng trên LĐPP.


Thiết kế anten điều hướng cho hệ thống định vị trong nhà

Anten điều hướng tại tần số trung tâm 2,4 GHz được trình bày trong bài viết này. Thiết kế đề xuất được mô tả đầy đủ bởi các khối như mảng anten, ma trận Butler tạo thành anten điều hướng hoàn thiện.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu