Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 397 TC/QĐ/TCT

Quyết định số 397 TC/QĐ/TCT về việc sửa đổi thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu Thuế Xuất khẩu, Biểu Thuế Nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hànhĐánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Quyết định số 397 TC/QĐ/TCT Quyết định số 397 TC/QĐ/TCT văn bản luật, luật xuất nhập khẩu, bộ tài chính, bộ công thương, Quyết định số 397 TC/QĐ/TCT
4.6 5 2971
 • 5 - Rất hữu ích 1.781

 • 4 - Tốt 1.190

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 397TC/QĐ/TCT Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 1996 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THUẾ SUẤT CỦA MỘT SỐ NHÓM MẶT HÀNG TRONG BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Điều 8 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khảu được Quốc hội thông qua ngày 26/12/1991; Căn cứ các khung thuế suất quy định tại các Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị quyết số 537a ngày 22/2/1992 của Hội đồng Nhà nước, đươc sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 31 NQ/UBTVQH9 ngày 9/3/1993, Nghị quyết số 174 NQ/UBTVQH9 ngày 26/3/1994, Nghị quyết số 290 NQ/UBTVQH9 ngày 7/9/1995, Nghị quyết số 293 NQ/UBTVQH9 ngày 8/11/1995 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá IX; Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 3 - Quyết định số 280/TTg ngày 28/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu kèm theo Nghị định số 54/CP; Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1314/KTTH ngày 25/3/1996 của Văn phòng Chính phủ. QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khNu của mặt hàng "Dăm gỗ" thuộc nhóm mặt hàng có mã số 4400 "gỗ và các mặt hàng bằng gỗ" quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung Biểu thuế xuất khNu ban hành kèm theo Quyết định số 615A TC/TCT/QĐ ngày 10/6/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế xuất khNu mới là: 10% (mười phần trăm). Điều 2. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khNu nhóm mặt hàng có mã số 27100070 "condensate và các sản phNm tương tự" quy định tại Danh mục sửa đổi bổ sung Biểu thuế nhập khNu ban hành kèm theo Quyết định số 1324 TC/TCT/QĐ ngày 21/12/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khNu mới là: 8% (tám phần trăm). Điều 3. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khNu linh kiện dạng IKD1, IKD2, IKD3 của xe 2 bánh gắn máy thuộc nhóm 871100 quy định tại danh mục sửa đổi, bổ sung Biểu thuế nhập khNu ban hành kèm theo theo Quyết định số 1188 TC/QĐ/TCT ngày 20/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khNu mới như sau:
 2. Mã số Nhóm, mặt hàng Mức thuế suất (%) 1 2 3 871100 - Mô tô (kể cả mopends) và xe đạp có gắn máy 60 phụ trợ, có hoặc không có thùng xe, mô tô ba 87110010 55 - - N guyên chiếc 87110020 50 - - Dạng CKD1 87110030 30 - - Dạng CKD2 87110040 15 - - Dạng IKD1 87110050 10 - - Dạng IKD2 87110060 - - Dạng IKD3 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành và được áp dụng cho các Tờ khai hàng hoá xuất, nhập khNu đăng ký với cơ quan Hải quan bắt đầu từ ngày 1/1/1996. Trường hợp các lô hàng có tờ khai Hải quan đăng ký từ ngày 1/1/1996 nếu đã nộp thuế xuất khNu, thuế nhập khNu theo mức thuế suất thuế xuất khNu, thuế nhập khNu cũ thì sẽ được tính lại theo mức thuế suất thuế xuất khNu, thuế nhập khNu tại Quyết định này. Số tiền thuế chênh lệch giữa mức thuế đã nộp và mức thuế phải nộp sẽ được hoàn trả hoặc khấu trừ vào số tiền thuế xuất nhập khNu phải nộp kỳ sau của đơn vị. Vũ Mộng Giao (Đã ký)

Tài liệu cùng danh mục Xuất nhập khẩu

Quyêt định số 35/QĐ-HQBD

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI KIỂM TRA HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN LÝ HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG


Thông tư số 86-BNT/HQ

Thông tư số 86-BNT/HQ về quy định thủ tục giám sát và quản lý của Hải quan do Bộ Ngoại Thương ban hành.


Thông tư số 03/1998/TT-BTM

Thông tư số 03/1998/TT-BTM về việc hướng dẫn việc cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campuchía do Bộ Thương mại ban hành


Quy chế nhập khẩu của Mỹ đối với Gỗ và sản phẩm gỗ

Gỗ và sản phẩm gỗ Bao gồm gỗ củi, gỗ đốt lấy than, gỗ cây, gỗ tấm, gỗ vụn, mạt gỗ, gỗ làm đường ray, gỗ xẻ, gỗ băm, gỗ lạng, gỗ ván ép, gỗ ép từ vụn gỗ, gỗ làm khung, gỗ đóng thúng háng, gỗ mỏ, gỗ xây dựng,v.v. và các đồ dùng dụng cụ bằng gỗ, như mắc áo, tăm, đỗ gỗ nhà bếp,v.v.


Thông tư số 75/2005/TT-BTC

Thông tư số 75/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thủ tục thuế, hải quan đối với việc thực hiện thí điểm mở rộng chức năng khu chế xuất tân thuận do Bộ Tài chính ban hành


Quyết định 20/2006/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Quyết định 20/2006/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu


Công văn 51/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Công văn 51/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét luồng tàu từ chương Cây Khế xã Đông Xá, huyện Vân Đồn đến giáp địa phận huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh


Công văn 4954/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Công văn 4954/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục NK hàng từ kho ngoại quan vào nội địa


Quyết định số 14/2007/QĐ-BCT

Quyết định số 14/2007/QĐ-BCT về việc lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu năm 2008 do Bộ Công thương ban hành


Quyết định 63/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Quyết định 63/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành phố Hà Nội


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 35-TTg
 • 11/11/2009
 • 10.970
 • 153
Thông tư số 08/2001/TT-BCN
 • 10/11/2009
 • 21.049
 • 198
Quyết định số 65/1998/QĐ-TTg
 • 11/11/2009
 • 23.709
 • 185
Quyết định số 245/WTO/VB
 • 11/11/2009
 • 12.225
 • 427
Thông tư số 14/2017/TT-BCT
 • 03/11/2017
 • 33.586
 • 291

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu