Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 397 TC/QĐ/TCT

Quyết định số 397 TC/QĐ/TCT về việc sửa đổi thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu Thuế Xuất khẩu, Biểu Thuế Nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hànhĐánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Quyết định số 397 TC/QĐ/TCT Quyết định số 397 TC/QĐ/TCT văn bản luật, luật xuất nhập khẩu, bộ tài chính, bộ công thương, Quyết định số 397 TC/QĐ/TCT
4.6 5 2971
 • 5 - Rất hữu ích 1.781

 • 4 - Tốt 1.190

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 397TC/QĐ/TCT Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 1996 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THUẾ SUẤT CỦA MỘT SỐ NHÓM MẶT HÀNG TRONG BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Điều 8 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khảu được Quốc hội thông qua ngày 26/12/1991; Căn cứ các khung thuế suất quy định tại các Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị quyết số 537a ngày 22/2/1992 của Hội đồng Nhà nước, đươc sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 31 NQ/UBTVQH9 ngày 9/3/1993, Nghị quyết số 174 NQ/UBTVQH9 ngày 26/3/1994, Nghị quyết số 290 NQ/UBTVQH9 ngày 7/9/1995, Nghị quyết số 293 NQ/UBTVQH9 ngày 8/11/1995 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá IX; Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 3 - Quyết định số 280/TTg ngày 28/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu kèm theo Nghị định số 54/CP; Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1314/KTTH ngày 25/3/1996 của Văn phòng Chính phủ. QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khNu của mặt hàng "Dăm gỗ" thuộc nhóm mặt hàng có mã số 4400 "gỗ và các mặt hàng bằng gỗ" quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung Biểu thuế xuất khNu ban hành kèm theo Quyết định số 615A TC/TCT/QĐ ngày 10/6/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế xuất khNu mới là: 10% (mười phần trăm). Điều 2. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khNu nhóm mặt hàng có mã số 27100070 "condensate và các sản phNm tương tự" quy định tại Danh mục sửa đổi bổ sung Biểu thuế nhập khNu ban hành kèm theo Quyết định số 1324 TC/TCT/QĐ ngày 21/12/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khNu mới là: 8% (tám phần trăm). Điều 3. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khNu linh kiện dạng IKD1, IKD2, IKD3 của xe 2 bánh gắn máy thuộc nhóm 871100 quy định tại danh mục sửa đổi, bổ sung Biểu thuế nhập khNu ban hành kèm theo theo Quyết định số 1188 TC/QĐ/TCT ngày 20/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khNu mới như sau:
 2. Mã số Nhóm, mặt hàng Mức thuế suất (%) 1 2 3 871100 - Mô tô (kể cả mopends) và xe đạp có gắn máy 60 phụ trợ, có hoặc không có thùng xe, mô tô ba 87110010 55 - - N guyên chiếc 87110020 50 - - Dạng CKD1 87110030 30 - - Dạng CKD2 87110040 15 - - Dạng IKD1 87110050 10 - - Dạng IKD2 87110060 - - Dạng IKD3 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành và được áp dụng cho các Tờ khai hàng hoá xuất, nhập khNu đăng ký với cơ quan Hải quan bắt đầu từ ngày 1/1/1996. Trường hợp các lô hàng có tờ khai Hải quan đăng ký từ ngày 1/1/1996 nếu đã nộp thuế xuất khNu, thuế nhập khNu theo mức thuế suất thuế xuất khNu, thuế nhập khNu cũ thì sẽ được tính lại theo mức thuế suất thuế xuất khNu, thuế nhập khNu tại Quyết định này. Số tiền thuế chênh lệch giữa mức thuế đã nộp và mức thuế phải nộp sẽ được hoàn trả hoặc khấu trừ vào số tiền thuế xuất nhập khNu phải nộp kỳ sau của đơn vị. Vũ Mộng Giao (Đã ký)

Tài liệu cùng danh mục Xuất nhập khẩu

Quýêt định số 55/2005/QĐ-BTC về việc quy dịnh thuế suật, thuế nhập khẩu hàng dệt,may có xuất xứ từ Australia do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Tham khảo tài liệu 'quýêt định số 55/2005/qđ-btc về việc quy dịnh thuế suật, thuế nhập khẩu hàng dệt,may có xuất xứ từ australia do bộ trưởng bộ tài chính ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thông tư số 72/2009/TT-BTC

Thông tư số 72/2009/TT-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với nhóm 25.22 trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành


Công văn 1175/TCT-DNK của Tổng cục Thuế

Công văn 1175/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá có nguồn gốc nhập khẩu tiêu thụ nội địa


Thông tư số 41/2000/TT-BNN-KH

Thông tư số 41/2000/TT-BNN-KH việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp do Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000


Nghị định số 64-HĐBT

Nghị định số 64-HĐBT về việc ban hành bản Quy định về chế độ và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành


Quyết định số 2685/TCHQ/QĐ/KTTT

Quyết định số 2685/TCHQ/QĐ/KTTT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thu thuế hàng hoá xuất nhập khẩu năm 2003 do Tổng cục Hải quan ban hành


Công văn 1682/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm nhập tái xuất mặt hàng mới

Công văn 1682/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm nhập tái xuất mặt hàng mới


Nghị quyết số 78/NQ-CP

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH HẢI QUAN ASEAN CHÍNH PHỦ


Chỉ thị số 575-TTg

Chỉ thị số 575-TTg về các biện pháp đôn đốc và chống nợ đọng thuế xuất nhập khẩu trong các năm 1996-1997 do Thủ tướng Chính phủ ban hành


Công văn 3379/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Công văn 3379/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu mặt hàng set top box của Công ty VTC


Tài liệu mới download

Câu hỏi ôn tập Cad 2D
 • 21/02/2017
 • 64.539
 • 888

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 15/2004/QĐ-BNN
 • 10/11/2009
 • 15.921
 • 364
Thông tư 11/1998/TT-TCHQ
 • 11/11/2009
 • 78.396
 • 283
Quyết định số 3257/QĐ-BTC
 • 01/02/2013
 • 17.513
 • 647
Thông tư Số: 30/2014/TT-BNNPTNT
 • 19/11/2014
 • 53.169
 • 639
Chỉ thị số 230-CT
 • 11/11/2009
 • 27.467
 • 924
Quyết định số 91/2007/QĐ-BTC
 • 10/11/2009
 • 92.054
 • 793
Quyết định số 312-TTg
 • 11/11/2009
 • 25.217
 • 790
Chỉ thị số 216-CT
 • 11/11/2009
 • 45.799
 • 805

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu