Tìm kiếm tài liệu miễn phí

ProE2000i chương 11 : Các công cụ nâng cao tạo bản vẽ

Tạo một mặt cắt toàn bộ , một nửa mặt cắt ,một mặt cắt sheet , broken out, cắt gióng thẳng , mặt cắt phụĐánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


ProE2000i chương 11 : Các công cụ nâng cao tạo bản vẽ ProE2000i chương 11 : Các công cụ nâng cao tạo bản vẽ Cơ khí chế tạo máy, Điện – điện tử, Tự động hóa, Kiến trúc xây dựng, kỹ thuật viễn thông
4.4 5 2957
 • 5 - Rất hữu ích 1.154

 • 4 - Tốt 1.803

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Bm M¸y & Robot-HVKTQS H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i Ch−¬ng 11 C¸c c«ng cô n©ng cao t¹o b¶n vÏ 11.1. Giíi thiÖu Ch−¬ng nµy sÏ giíi thiÖu cho b¹n c©ch: - T¹o mét mÆt c¾t toµn bé - T¹o mét nöa mÆt c¾t - T¹o mét mÆt c¾t offset - T¹o mét mÆt c¾t broken out - T¹o mét mÆt c¾t giãng th¼ng - T¹o mét mÆt c¾t phô 11.2. C¸c kiÓu mÆt c¾t 11.2.1. MÆt c¾t toµn phÇn (Full Section) §©y lµ kiÓu mÆt c¾t ®−îc sö dông trªn phÇn lín c¸c b¶n vÏ kü thuËt. Mét mÆt c¾t toµn phÇn hoµn toµn ®i qua mét ®èi t−îng vµ hiÓn thÞ toµn bé m« h×nh. Full section cã s½n cho c¸c khung xem (h×nh chiÕu) general, projection vµ auxiliary. 11.2.2. MÆt c¾t mét nöa (Haft Section) MÆt c¾t haft section t−¬ng tù nh− mÆt c¾t full section ngo¹i trõ chØ mét nöa khung xem ®−îc c¾t. Haft section cã s½n cho c¸c khung xem (h×nh chiÕu) general, projection vµ auxiliary. Nã kh«ng cã s½n víi c¸c khung xem Haft, Broken, vµ Partial. 11.2.3. MÆt c¾t mét phÇn (Local) Local Section ®−îc sö dông ®Ó t¹o mét mÆt c¾t trong mét vïng nhÊt ®Þnh do ng−êi dïng Ên ®Þnh. Local section cã s½n trong c¸c khung xem (h×nh chiÕu) General, Projection, vµ Auxiliary. Nã kh«ng cã s½n víi c¸c kiÓu khung xem Haft vµ Broken. 11.2.4. MÆt c¾t mét phÇn vµ toµn phÇn (Full & Local) Tuú chän nµy bao gåm mÆt c¾t víi c¶ Full section vµ Local section. Full section ®−îc c¾t tr−íc tiªn. 11.3. T¹o mÆt c¾t toµn phÇn (Full section) B−íc 1: Chän View Add view B−íc 2: Chän mét kiÓu mÆt c¾t B−íc 3: Chän kiÓu Full Section B−íc 4: Chän Section tõ menu View Type B−íc 5: Chän Scale hoÆc NoScale tõ menu View Type Ch−¬ng 11. C¸c c«ng cô n©ng cao t¹o b¶n vÏ 114
 2. Bm M¸y & Robot-HVKTQS H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i B−íc 6: Chän Done B−íc 7: Chän Full lµm kiÓu mÆt c¾t B−íc 8: Chän Total Xsec tõ menu Cros Section Type B−íc 9: Chän Done B−íc 10: Chän vÞ trÝ ®Æt mÆt c¾t B−íc 11: Chän Create trªn menu Cross Section Enter B−íc 12: Chän Planar Done lµm ph−¬ng ph¸p t¹o mÆt c¾t ngang B−íc 13: NhËp tªn cho khung xem mÆt c¾t B−íc 14: Chän mét mÆt ph¼ng hay mÆt ph¼ng sè liÖu B−íc 15: Chän mét khung xem ®Ó ®Æt ®−êng mÆt ph¼ng c¾t (h×nh 11.1). H×nh 11-1. §−êng mÆt ph¼ng c¾t 11.4. T¹o mÆt c¾t mét nöa (Haft Section) B−íc 1: Chän View Add View B−íc 2: Chän mét kiÓu mÆt c¾t B−íc 3: Chän kiÓu khung xem Full View B−íc 4: Chän Section tõ menu View Type B−íc 5: Chän Scale hoÆc No Scale B−íc 6: Chän Done H×nh 11-2. Khung xem Haft section Ch−¬ng 11. C¸c c«ng cô n©ng cao t¹o b¶n vÏ 115
 3. Bm M¸y & Robot-HVKTQS H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i B−íc 7: Chän Haft Total Xsec Done lµm kiÓu mÆt c¾t B−íc 8: Trªn mµn h×nh lµm viÖc chän vÞ trÝ ®Æt khung xem B−íc 9: Chän mÆt ph¼ng tham chiÕu ®Ó t¹o c¹nh ph©n chia cho Haft section B−íc 10: Chän Flip hoÆc Okey B−íc 11: Chän Create tõ menu Xsec B−íc 12: Chän Planar Done lµm ph−¬ng ph¸p c¾t ngang B−íc 13: NhËp tªn cho khung xem mÆt c¾t B−íc 14: Chän mét mÆt ph¼ng hay mÆt ph¼ng sè liÖu B−íc 15: Chän khung xem ®Ó ®Æt ®−êng mÆt ph¼ng c¾t 11.5. T¹o mÆt c¾t Offset Section B−íc 1: Chän View Add view Projection B−íc 2: Chän kiÓu khung xem B−íc 3: Chän Section tõ menu View Type B−íc 4: Chän No Scale B−íc 5: Chän Done tõ menu View Type ®Ó chÊp nhËn c¸c gi¸ trÞ kiÓu khung xem B−íc 6: Chän mét kiÓu c¾t ngang råi chän Done B−íc 7: Chän vÞ trÝ ®Æt mÆt c¾t B−íc 8: Chän Create tõ menu Cross Section Enter B−íc 9: Chän Offset B−íc 10: Chän Both Side Single Done B−íc 11: NhËp tªn cho mÆt c¾t B−íc 12: ChuyÓn sang cöa sæ m« h×nh B−íc 13: Chän hoÆc t¹o mét mÆt ph¼ng ph¸c th¶o råi ®Þnh h−íng m«i tr−êng ph¸c th¶o B−íc 14: Ph¸c th¶o ®−êng mÆt ph¼ng c¾t B−íc 15: Chän biÓu t−îng Done B−íc 16: Trªn b¶n vÏ chän khung xem ®Ó hiÓn thÞ ®−êng mÆt ph¼ng c¾t B−íc 17: Chän Okey hoÆc Clip ®Ó thay ®æi h−íng Ch−¬ng 11. C¸c c«ng cô n©ng cao t¹o b¶n vÏ 116
 4. Bm M¸y & Robot-HVKTQS H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i H×nh 11-3. MÆt c¾t Offset Section 11.6. T¹o mÆt c¾t Broken Out Section B−íc 1: Chän View Add view B−íc 2: Chän General, Projection hoÆc Detail B−íc 3: Chän Full View Section B−íc 4: Nõu cÇn h·y chän Scale hay No Scale B−íc 5: Chän Done B−íc 6: Chän Local TotalXsec Done B−íc 7: Chän mét vÞ trÝ ®Æt h×nh chiÕu B−íc 8: §Þnh h−íng m« h×nh B−íc 9: Chän Add BreakOut Show Outer trªn menu View Boundary B−íc 10: Chän Create trªn menu Xsec Enter B−íc 11: Chän Planar Single Done B−íc 12: NhËp tªn cho Broken Out Section B−íc 13: Chän mét mÆt ph¼ng ®Ó t¹o mÆt c¾t ngang B−íc 14: Chän mét h×nh chiÕu ®Ó ®Æt ®−êng mÆt ph¼ng c¾t B−íc 15: Trªn mµn h×nh lµm viÖc, chän mét thùc thÓ n»m gÇn t©m cña n¬i mµ h×nh chiÕu Broken Out sÏ ®−îc ®Æt B−íc 16: Trªn mµn h×nh lµm viÖc, ph¸c th¶o mét ®−êng Spline ®Ó t¹o ®−êng biªn cña mÆt c¾t Broken Out Section Ch−¬ng 11. C¸c c«ng cô n©ng cao t¹o b¶n vÏ 117
 5. Bm M¸y & Robot-HVKTQS H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i B−íc 17: Chän Done trªn menu Boundary 11.7. T¹o mÆt c¾t Align Section B−íc 1: Chän View Add View B−íc 2: Chän Projection Full View Section Done B−íc 3: Chän Full Total Align Done B−íc 4: Chän mét vÞ trÝ ®Æt h×nh chiÕu B−íc 5: Truy xuÊt h×nh chiÕu khung xem mÆt c¾t ®−îc t¹o trong chÕ ®é part B−íc 6: Chän mét trôc ®Ó quay chi tiÕt xung quanh trôc ®ã. B−íc 7: Chän khung xem cho ®−êng mÆt ph¼ng c¾t B−íc 8: Chän Okey ®Ó chÊp nhËn h−íng xem mÆc ®Þnh H×nh 11-4. MÆt c¾t Aligned 11.8. T¹o mÆt c¾t Revolved Section C¸c mÆt c¾t Revilved Section ®−îc sö dông ®Ó hiÓn thÞ mÆt c¾t ngang cña mét chi tiÕt nan hoa, thanh ray hoÆc gê. Ngoµi ra chóng cßn ®−îc sö dông víi c¸c chi tiÕt kÐo nh− c¸c dÇm cã gê réng. B−íc 1: T¹o hoÆc chØ ®Þnh h×nh chiÕu ®Ó lÊy Revolved Section tõ ®ã ` B−íc 2: Chän View Add View Revolved B−íc 3: Chän Full View Done B−íc 4: Chän vÞ trÝ ®Æt mÆt c¾t Revolved Ch−¬ng 11. C¸c c«ng cô n©ng cao t¹o b¶n vÏ 118
 6. Bm M¸y & Robot-HVKTQS H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i B−íc 5: Chän h×nh chiÕu ®Ó t¹o Revolved Section tõ ®ã B−íc 6: Truy xuÊt mét mÆt c¾t ngang hiÖn cã hoÆc t¹o mÆt c¾t ngang míi B−íc 7: Chän mét trôc ®èi xøng cho Revolved Section hoÆc chän nót chuét gi÷a (hoÆc Shift +nót tr¸i chuét) ®Ó chÊp nhËn tuú chän mÆc ®Þnh B−íc 8: Sö dông tuú chän View Move View ®Ó ®iÒu chØnh vÞ trÝ cña Revolved Section H×nh 11-5. C¸c mÆt c¾t Revolved Section 11.9. T¹o khung xem Auxiliary B−íc 1: Chän View Add view B−íc 2: Chän kiÓu khung xem Auxiliary B−íc 3: Chän Full View NoXsec B−íc 4: Chän Done tõ menu View type B−íc 5: Chän vÞ trÝ ®Æt khung xem Auxiliary B−íc 6: Trªn mµn h×nh lµm viÖc chän mét c¹nh cña trôc ®Ó chiÕu khung xem Auxiliary tõ ®ã B−íc 7: Sö dông tuú chän View Move view ®Ó ®Þnh vÞ trÝ khung xem Auxiliary Ch−¬ng 11. C¸c c«ng cô n©ng cao t¹o b¶n vÏ 119
 7. Bm M¸y & Robot-HVKTQS H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i 11.10. Thùc hµnh Trong bµi thùc hµnh nµy chóng ta sÏ t¹o b¶n vÏ nh− minh ho¹ ë h×nh 11.6 H×nh 11-6. C¸c mÆt c¾t hoµn chØnh 1. T¹o m« h×nh B»ng c¸ch sö dông chÕ ®é Part, t¹o m« h×nh cho bé phËn nh− minh ho¹ ë h×nh vÏ 11.6 2. B¾t ®Çu mét b¶n vÏ B−íc 1: Khëi ®éng Pro/ENGINEER B−íc 2: X¸c lËp th− môc ho¹t ®éng B−íc 3: Chän File New B−íc 4: Trong hép tho¹i New chän chÕ ®é Drawing vµ nhËp mét tªn file lµm tªn b¶n vÏ. B−íc 5: Chän OK H×nh 11-7. Hép tho¹i New Ch−¬ng 11. C¸c c«ng cô n©ng cao t¹o b¶n vÏ 120
 8. Bm M¸y & Robot-HVKTQS H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i B−íc 6: Chän Browse vµ x¸c ®Þnh tªn file m« h×nh võa t¹o B−íc 7: Chän Set Size B−íc 8: Chän Landscape lµm tuú chän orientation B−íc 9: Chon kÝch cë trang (khæ giÊy) tõ môc standard size B−íc 10: Chän OK tõ hép tho¹i New Drawing H×nh 11-8. Hép tho¹i New Drawing 3. X¸c lËp c¸c gi¸ trÞ cµi ®Æt b¶n vÏ 4. T¹o khung xem (h×nh chiÕu) General (h×nh 11.9) H×nh 11-9. H×nh chiÕu General 5. T¹o mÆt c¾t Aligned Section B−íc 1: Chän Views Add View Ch−¬ng 11. C¸c c«ng cô n©ng cao t¹o b¶n vÏ 121
 9. Bm M¸y & Robot-HVKTQS H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i B−íc 2: Chän Projection Full View Section Done B−íc 3: Chän Full trªn menu Cross section type B−íc 4: Chän Total Align Done trªn Xsec type B−íc 5: Chän vÞ trÝ ®Æt mÆt c¾t H×nh 11-10. MÆt c¾t Aligned B−íc 6: Chän Create B−íc 7: Chän Offset Both side Done B−íc 8: NhËp tªn mÆt c¾t B−íc 9: ChuyÓn sang cöa sæ chøa m« h×nh (Pro/ENGINEER yªu cÇu b¹n ph¸c th¶o ®−êng mÆt ph¼ng c¾t trong chÕ ®é part) B−íc 10: Chän mÆt trªn cïng cña m« h×nh lµm mÆt ph¼ng ph¸c th¶o råi chän Okey ®Ó chÊp nhËn h−íng xem B−íc 11: Chän Default tõ nemu Sketch View ®Ó chÊp nhËn h−íng m«i tr−êng ph¸c th¶o mÆc ®Þnh B−íc 12: ChØ ®Þnh 4 phÇn tham chiÕu Ch−¬ng 11. C¸c c«ng cô n©ng cao t¹o b¶n vÏ 122
 10. Bm M¸y & Robot-HVKTQS H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i H×nh 11-11. MÆt ph¼ng c¾t ®−îc ph¸c th¶o 6. T¹o mÆt c¾t Partial Broken Out Section B−íc 1: Chän Views Add view B−íc 2: Chän Projection Partial view B−íc 3: Chän section Done B−íc 4: Chän Local Done B−íc 5: Chän vÞ trÝ ®Æt khung xem B−íc 6: Chän Add Breakout Show outer B−íc 7: Chän Create B−íc 8: Chän Planar Signle Done B−íc 9: NhËp tªn mÆt c¾t ngang (B) Ch−¬ng 11. C¸c c«ng cô n©ng cao t¹o b¶n vÏ 123
 11. Bm M¸y & Robot-HVKTQS H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i H×nh 11-12. MÆt c¾t Partial broken out section B−íc 10: Trong khung xem Front cña b¶n vÏ chän mÆt ph¼ng sè liÖu ch¹y däc b¶n vÏ H×nh 11-13. Ên ®Þnh mÆt c¾t ngang B−íc 11: Chän nót chuét gi÷a hoÆc Shift +nót tr¸i chuét B−íc 12: Chän mét ®iÓm cho ®−êng t©m ngoµi B−íc 13: Ph¸c th¶o mét spline Ên ®Þnh partial view vµ vÞ trÝ mÆt c¾t B−íc 14: Trªn menu View boundary chän Done 7. T¹o ®−êng t©m vµ kÝch th−íc (xem bµi thùc hµnh ch−¬ng tr−íc) 8. T¹o c¸c ghi chó (xem bµi thùc hµnh ch−¬ng tr−íc) Ch−¬ng 11. C¸c c«ng cô n©ng cao t¹o b¶n vÏ 124
 12. Bm M¸y & Robot-HVKTQS H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i 11.11. Bµi tËp Bµi 1: T¹o m« h×nh cho bé phËn nh− ë h×nh vÏ d−íi (h×nh 11.14), råi t¹o b¶n vÏ chi tiÕt cña bé phËn: - T¹o b¶n vÏ kü thuËt trong c¸c khung xem Front vµ Top. Khung xem Front sÏ lµ mét khung xem Offset Full Section - Ghi kÝch th−íc cho b¶n vÏ H×nh 11-14. Ch11_BT01 Bµi 2: T¹o m« h×nh cho bé phËn nh− minh ho¹ ë h×nh 11-15, råi t¹o b¶n vÏ chi tiÕt cña bé phËn. Yªu cÇu: - C¸c kÝch th−íc minh ho¹ ph¶i tu©n theo môc ®Ých thiÕt kÕ - Sö dông c¸c lÖnh Radial Hole vµ Pattern ®Ó t¹o mÉu vßng bul«ng - T¹o b¶n vÏ víi c¸c khung xem Front vµ Top. Khung xem Front sÏ lµ mét khung xem Haft Section - Ghi kÝch th−íc cho b¶n vÏ H×nh 11-15. Ch11_BT02 Ch−¬ng 11. C¸c c«ng cô n©ng cao t¹o b¶n vÏ 125
 13. Bm M¸y & Robot-HVKTQS H−íng dÉn sö dông Pro/Engineer 2000i Ch−¬ng 11 C¸c c«ng cô n©ng cao t¹o b¶n vÏ .............................................................114 11.1. Giíi thiÖu ..........................................................................................................................114 11.2. C¸c kiÓu mÆt c¾t ..........................................................................................................114 11.2.1. MÆt c¾t toµn phÇn (Full Section)............................................................................. 114 11.2.2. MÆt c¾t mét nöa (Haft Section)...............................................................................114 11.2.3. MÆt c¾t mét phÇn (Local) .......................................................................................114 11.2.4. MÆt c¾t mét phÇn vµ toµn phÇn (Full & Local).......................................................114 11.3. T¹o mÆt c¾t toµn phÇn (Full section) .............................................................114 11.4. T¹o mÆt c¾t mét nöa (Haft Section)..................................................................115 11.5. T¹o mÆt c¾t Offset Section ...................................................................................116 11.6. T¹o mÆt c¾t Broken Out Section ........................................................................117 11.7. T¹o mÆt c¾t Align Section .....................................................................................118 11.8. T¹o mÆt c¾t Revolved Section ............................................................................118 11.9. T¹o khung xem Auxiliary .......................................................................................119 11.10. Thùc hµnh.........................................................................................................................120 11.11. Bµi tËp.................................................................................................................................125 Ch−¬ng 11. C¸c c«ng cô n©ng cao t¹o b¶n vÏ 126

Tài liệu cùng danh mục Cơ khí - Chế tạo máy

Moldflow 2 Part 6

Tham khảo tài liệu 'moldflow 2 part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: SCMCC-TH18

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: SCMCC-TH18 là đề thi thực hành nghề Nguội sửa chữa máy công cụ. Với các bạn sinh viên nghề @ thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.


Petri Net Part 16

Tham khảo tài liệu 'petri net part 16', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mass Transfer in Chemical Engineering Processes Part 11

Tham khảo tài liệu 'mass transfer in chemical engineering processes part 11', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Smithells Metals Reference Book Part 1

Tham khảo tài liệu 'smithells metals reference book part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Advanced Trends in Wireless Communications Part 2

Tham khảo tài liệu 'advanced trends in wireless communications part 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Phần 1: Tính toán khả năng động lực của ô tô

Phần 1 "Tính toán khả năng động lực của ô tô" giới thiệu đến các bạn những nội dung về mục đích tính toán khả năng động lực của ô tô, trình tự tính toán khả năng động lực của ô tô,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học chuyên ngành Cơ khí - Chế tạo máy.


Modeling, Measurement and Control P21

At the beginning of a discussion on robot design one should recall the history of robotics. During the early stage of robotics, no exact theory existed to assist engineers in designing robots. The designers followed the rich experience of machine building. In the 1970s, the theory of robotics started to grow fast. At the same


THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÔI TRƠN

Bôi trơn kiểu vung dầu. Bôi trơn cưỡng. Các loại động cơ trong thường sử dụng kết hợp cả hai phương pháp kể trên: những chi tiết làm việc nặng được bôi trơn cưỡng bức, con các chi tiết làm việc nhẹ hơn thì bôi trơn bằng vung dầu


Biosensors for Health Environment and Biosecurity Part 12

Tham khảo tài liệu 'biosensors for health environment and biosecurity part 12', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bioinspiration and Robotics Part 10
 • 09/12/2011
 • 68.224
 • 481
Câu hỏi phần MPX
 • 04/12/2009
 • 93.576
 • 364
ADVANCING DESALINATION
 • 18/09/2012
 • 25.349
 • 661
Mobile Robots book 2011 Part 10
 • 18/12/2011
 • 27.389
 • 456

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu