Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Những vấn đề chung về kế toán ngân hàng thương mại - THS Đinh Đức Thịnh

Phương thức chuyển tiền là phương thức thanh toán do người chuyển tiền yêu cầu ngân hàng phục vụ mình chuyển một số tiền nhất định cho người thụ hưởng ở nước ngoài. Thanh toán chuyển tiền là phương thức thanh toán đơn giản, cơ sở pháp lý của nghiệp vụ chuyển tiền:Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Những vấn đề chung về kế toán ngân hàng thương mại - THS Đinh Đức Thịnh Những vấn đề chung về kế toán ngân hàng thương mại - THS Đinh Đức Thịnh Kế toán ngân hàng, Lý thuyết kế toán ngân hàng, Bài giảng kế toán ngân hàng, Bài tập kế toán ngân hàng, Bài tập trắc nghiệm kế toán ngân hàng, Đại cương kế toán ngân hàng
4.4 5 2312
 • 5 - Rất hữu ích 918

 • 4 - Tốt 1.394

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Kế toan Ngân hang thương mai ́ ̀ ̣ Người trinh bây: Ths Đinh Đức Thinh ̀ ̀ ̣ Chủ nhiêm Bộ môn Kế toan Ngân hang ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ Khoa Ngân hang - Hoc viên Ngân hang 09/01/11
 2. Những vân đề chung ́ ́ ̣ Khai niêm:  Phương thức chuyển tiền là phương thức thanh toán do người chuyển tiền yêu cầu ngân hàng phục vụ mình chuyển một số tiền nhất định cho người thụ hưởng ở nước ngoài.  Thanh toán chuyển tiền là phương thức thanh toán đơn giản  Cơ sở pháp lý của nghiệp vụ chuyển tiền là chế độ quản lý ngoại hối của từng quốc gia trong từng thời kỳ  Ngân hàng chỉ tham gia với vai trò trung gian chuyển tiền để hưởng hoa hồng (phí dịch vụ thanh toán), & không bị ràng buộc gì về trách nhiệm đối với người chuyển tiền và người thụ hưởng. Tai liêu Kế toan Ngân hang - Lớp Kiểm toán Nhà nước ̣̀ ́ ̀ 2
 3. Các cách chuyển tiền Chuyển tiền bằng thư (Mail transfer): Người chuyển tiền  yêu cầu ngân hàng chuyển tiền ra nước ngoài bằng thư. Ngân hàng thực hiện yêu cầu của người chuyển tiền bằng lệnh trả tiền (Payment Order) hoặc bằng giấy báo có để ra lệnh cho ngân hàng đại lý ở nước ngoài trả tiền cho người nhận. Chuyển tiền bằng thư có lệ phí thấp nhưng chậm. Chuyển tiền bằng điện (Telegraphic Transfer): Người  chuyển tiền yêu cầu ngân hàng chuyển tiền ra nước ngoài bằng điện. Ngân hàng thực hiện yêu cầu của người chuyển tiền bằng cách điện ra ngân hàng đại lý ở nước ngoài trả tiền cho người nhận. Chuyển tiền bằng điện nhanh nhưng lệ phí cao. Việc chuyển tiền bằng điện ngày nay được thực hiện qua  mạng SWIFT (Society for world wide interbank financial telecommunication). Hình thức này có chi phí thấp nhất (bằng 1/18.5 lần so với chi phí bằng telex), tính an toàn cao, thời gian thanh toán nhanh và lệ phí thấp. Tai liêu Kế toan Ngân hang - Lớp Kiểm toán Nhà nước ̣̀ ́ ̀ 3
 4. Ưu , nhược điểm Ưu điểm: Thanh toán đơn giản, dễ thực hiện . Đây  là hình thức thanh toán đơn giản nhất trong các hình thức thanh toán quốc tế. Nhược điểm:Việc chuyển tiền cho người thụ  hưởng hoàn toàn phụ thuộc vào người chuyển tiền. Người chuyển tiền có thể không thực hiện chuyển tiền đúng theo các điều kiện thoả thuận với người thụ hưởng. Do vậy, dễ nảy sinh việc chiếm dụng vốn. Do nhược điểm kể trên, thực tế phương thức  chuyển tiền thường được áp dụng để chuyển tiền kiều hối, các khoản chuyển giao, tài trợ... Tai liêu Kế toan Ngân hang - Lớp Kiểm toán Nhà nước ̣̀ ́ ̀ 4
 5. Quy trinh Phương thức chuyên tiên ̀ ̉ ̀ $ ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ ̀ Lênh chuyên tiên Lênh chuyên tiên NH trung gian ́ ́ ́ ́ (Nêu co) (Nêu co) B ank $ $ ̉ ̀ Lênh chuyên tiên NH trả tiên ̀ ̉ ̀ NH chuyên tiên Bank Bank GBCó Yêu câu ̀ Sales Người chuyên tiên ̉ ̀ Người thụ hưởng Tai liêu Kế toan Ngân hang - Lớp Kiểm toán Nhà nước ̣̀ ́ ̀ 5
 6. Quy trinh kế toan Chuyên tiên ̀ ́ ̉ ̀ $ $ $ NH trung gian NH trả tiên ̀ ̉ ̀ NH chuyên tiên B ank Bank Bank Ngoai tệ TH ̣ Tg Ntê/KH Loro/NHA Nostro/NHB Tiên 455 ̣ ̀ gửi/KH Nostro Nostro ̉ ST chuyên ̉ ST chuyên Phí DV Phí DV Phí DV Thich hợp ́ Thuế VAT Thuế VAT Thuế VAT Tai liêu Kế toan Ngân hang - Lớp Kiểm toán Nhà nước ̣̀ ́ ̀ 6
 7. Kế toán phương thức thanh toán nhờ thu Khái niệm  Phương thức thanh toán nhờ thu: (hay còn gọi là uỷ thác thu)  là phương thức thanh toán trong đó nhà xuất khẩu sau khi đã hoàn thành việc cung ứng hàng hoá dịch vụ cho nhà nhập khẩu sẽ lập chứng từ đòi tiền gửi ngân hàng phục vụ mình để nhờ thu hộ tiền hàng hoá dịch vụ từ nhà nhập khẩu Nhờ thu là một phương thức thanh toán quốc tế về hàng mậu  dịch. Cơ sở pháp lý chi phối nghiệp vụ nhờ thu là Quy tắc thống  nhất về nghiệp vụ nhờ thu - UCP (bản sửa đổi 1995, số xuất bản 522 do phòng thương mại quốc tế (ICC) ấn hành áp d ụng cho tất cả các nghiệp vụ nhờ thu, buộc các bên có liên quan phải thực hiện, trừ khi có thoả thuận khác hoặc trái với quy ch ế nhà nước và luật pháp quốc gia và quy định của từng quốc gia về nghiệp vụ nhờ thu) Tai liêu Kế toan Ngân hang - Lớp Kiểm toán Nhà nước ̣̀ ́ ̀ 7
 8. Các loại nhờ thu Nhờ thu phiếu trơn (clean collection - CC):  Là phương thức thanh toán trong đó người bán uỷ thác cho NH thu hộ tiền ở người mua căn cứ vào hối phiếu do mình lập ra, còn chứng từ hàng hoá gửi thẳng cho người mua để đi nhận hàng. Nhờ thu kèm chứng từ (documentery collection - DC):  Là phương thức thanh toán mà người bán sẽ gửi cả hối phiếu và chứng từ hàng hóa đến NH để nhờ thu tiền từ người mua. Ngân hàng chỉ trao chứng từ cho người mua sau khi họ đã thanh toán tiền hoặc ký chấp nhận trả tiền trên hối phiếu. Tai liêu Kế toan Ngân hang - Lớp Kiểm toán Nhà nước ̣̀ ́ ̀ 8
 9. Quy trinh Phương thức nhờ thu ̀ $ 3a 3b NH trung gian ́ ́ ́ ́ (Nêu co) (Nêu co) B ank $ $ Bộ Ctừ NH NK NH XK Chuyên Có ̉ CNTT Bank Bank T.bao $ Nhờ thu $ $ $ Accounts Payable Accounts Receivable ́  Sales Nhà XK Nhà NK Tai liêu Kế toan Ngân hang - Lớp Kiểm toán Nhà nước ̣̀ ́ ̀ 9
 10. Quy trinh kế toan phương thức nhờ thu ̀ ́ Lênh nhờ thu ̣ 9123 NH bên NK N X CL Nostro 2421/XK ́ Xuât ST Nhờ thu 9124 9122 ́ ST Thanh toan N X CL N X CL ́ Xuât ST Nhờ thu ST Nhờ thu ́ Xuât TgNT/KHhich hợp ́ Thu phí Nostro Thich hợp ́ ́ ST Thanh toan Phí Lênh chuyên có ̣ ̉ Thuế Thu phí Thuế VAT Phí Thuế Thuế VAT NH Bên XK Tai liêu Kế toan Ngân hang - Lớp Kiểm toán Nhà nước ̣̀ ́ ̀ 10
 11. Phương thức thanh toán bằng thư tín dụng L/C Những vấn đề chung về tín dụng chứng từ  trong TTQT dưới góc độ kế toán Khái niệm  Các bên tham gia thanh toán L/C  Người xin mở L/C (Applicant)  Người hưởng lợi (Beneficiary)  NH phát hành (issuing bank)  NH thông báo (Advising bank)  Tai liêu Kế toan Ngân hang - Lớp Kiểm toán Nhà nước ̣̀ ́ ̀ 11
 12. ̀ ́ Quy trinh thanh toan LC $ NH trung gian 9a 9b B ank 9 $ $ 7 NH thông NH mở LC ́ bao LC 3b Bank Bank 10 2 8 4 6 3a ̣ Giao dich Sales  5 Tai liêu Kế toan Ngân hang - Lớp Kiểm toán Nhà nước ̣̀ ́ ̀ 12
 13. Quy trinh kế toan LC ̀ ́ ́ Thông bao Nostro TgKH/thich hợp ́ NH thông ̀ ́ ST con thanh toan ́ bao LC 4282/KH Ctừ đoi tiên ̀ ̀ ST Ký quỹ ST Ký quỹ 994 9123 N N X CL X CL 2422/NK ́ Xuât ̉ Tông GTTT ́ Xuât GTTSTC ST TT thay TgKH/thich hợp Nostro ́ 9124 Thu phí N X CL ̉ Tông GTTT Thich hợp ́ ́ Xuât ̉ Tông GTTT Chuyên tiên trả ̉ ̀ Phí Thu phí Thich hợp ́ Thuế Phí Thuế Thuế VAT Thuế VAT NH13 ở LC m Tai liêu Kế toan Ngân hang - Lớp Kiểm toán Nhà nước ̣̀ ́ ̀
 14. Tai liêu Kế toan Ngân hang - Lớp Kiểm toán Nhà nước ̣̀ ́ ̀ 14
 15. Ligc>  Ligc> > (8)  Tai liêu Kế toan Ngân hang - Lớp Kiểm toán Nhà nước ̣̀ ́ ̀ 15

Tài liệu cùng danh mục Kế toán - Kiểm toán

Ebook Cost reduction and control best practices (2nd edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Cost reduction and control best practices" has contents: Corporate cost control strategies, human resource department costs, benefits costs, compensation costs, plan costs, training and development costs, accounting department costs.


Ebook Financial accounting (6th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Financial accounting" has contents: Financial accounting and its environment, basic concepts of financial accounting, the income statement, the balance sheet, statement of cash flows, current assets, noncurrent assets,...and other contents.


Ebook Essentials of accounting for governmental and not for profit organizations (10th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Essentials of accounting for governmental and not for profit organizations" has contents: Introduction to accounting and financial reporting for governmental and not for profit organizations; overview of financial reporting for state and local governments; accounting for the general and special revenue funds,...and other contents.


Hệ thống thông tin kế toán - Rủi ro và Kiểm soát trong AIS Chương 3

Kiểm soát là 1 trong những chức năng của nhà quản trị nhằm đảm bảo cho 1 tổ chức đạt được mục tiêu đề ra. Kiểm soát gắn liền với mục tiêu đề ra


Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - ThS. Hồ Sỹ Tuy Đức

Mục tiêu cơ bản của chương 2 Chi phí và phân loại chi phí nằm trong bài giảng kế toán quản trị nhằm giải thích được ảnh hưởng của chi phí đến hoạt động của doanh nghiệp, trình bày ảnh hưởng của các cách phân loại chi phí khác nhau tác động đến quyết định và phân biệt được các loại chi phí khác nhau dưới góc nhìn khác nhau.


Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 6: Kế toán tài sản cố định

Chương 6 của bài giảng Nguyên lý kế toán trình bày về kế toán tài sản cố định. Chương này gồm có các nội dung như: Nguyên tắc chung kế toán tài sản cố định, kế toán tài sản cố định hữu hình, kế toán tài sản cố định vô hình, kế toán tài sản cố định đi thuê tài chính (CM 06: Thuê tài sản – đợt 2), kế toán khấu hao tài sản cố định. Mời các bạn cùng tham khảo.


Thống kê tài sản từ việc đầu tư tài chính phần 2

KQ HĐ tài chính = DT HĐ tài chính – CP HĐ tài chính KQ khác =TN khác – CP khác 2. Các nguyên tắc kế toán: + Ngtắc 1: Phải phân định được chi phí, doanh thu, thu nhập và KQ thuộc từng HĐ Sản xuất kinh doanh + Ngtắc 2: Phải XĐ chính xác thời điểm ghi nhận doanh thu


In the know - Using information to make better decisions: a discussion paper

Audit target 4 a reviews the quality management of degree education at a general level. In turn, audit target 5 takes a more detailed look at primarily three degree programmes chosen as samples of degree education. HEIs choose two of these themselves. Universities of applied sciences choose one programme leading to a bachelor’s degree and one programme leading to a university of applied sciences master’s degree. Universities choose one module leading to a degree that includes both bachelor’s and master’s education, as well as one programme leading to a doctoral degree. The HEI must explain the reasons for its selections and evaluate how representative the quality management of the...


Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

Tham khảo bài viết 'vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xhcn ở nước ta hiện nay', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


États financiers audités des fonds distincts 31 décembre 2010 Assurance vie_2

Tham khảo tài liệu 'états financiers audités des fonds distincts 31 décembre 2010 assurance vie_2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Introducing Financial Accounting
 • 06/02/2013
 • 47.653
 • 979
Đề thi nguyên lý kế toán 5
 • 26/03/2011
 • 95.657
 • 557

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu