Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Những vấn đề chung về kế toán ngân hàng thương mại - THS Đinh Đức Thịnh

Phương thức chuyển tiền là phương thức thanh toán do người chuyển tiền yêu cầu ngân hàng phục vụ mình chuyển một số tiền nhất định cho người thụ hưởng ở nước ngoài. Thanh toán chuyển tiền là phương thức thanh toán đơn giản, cơ sở pháp lý của nghiệp vụ chuyển tiền:Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Những vấn đề chung về kế toán ngân hàng thương mại - THS Đinh Đức Thịnh Những vấn đề chung về kế toán ngân hàng thương mại - THS Đinh Đức Thịnh Kế toán ngân hàng, Lý thuyết kế toán ngân hàng, Bài giảng kế toán ngân hàng, Bài tập kế toán ngân hàng, Bài tập trắc nghiệm kế toán ngân hàng, Đại cương kế toán ngân hàng
4.4 5 2312
 • 5 - Rất hữu ích 918

 • 4 - Tốt 1.394

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Kế toan Ngân hang thương mai ́ ̀ ̣ Người trinh bây: Ths Đinh Đức Thinh ̀ ̀ ̣ Chủ nhiêm Bộ môn Kế toan Ngân hang ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ Khoa Ngân hang - Hoc viên Ngân hang 09/01/11
 2. Những vân đề chung ́ ́ ̣ Khai niêm:  Phương thức chuyển tiền là phương thức thanh toán do người chuyển tiền yêu cầu ngân hàng phục vụ mình chuyển một số tiền nhất định cho người thụ hưởng ở nước ngoài.  Thanh toán chuyển tiền là phương thức thanh toán đơn giản  Cơ sở pháp lý của nghiệp vụ chuyển tiền là chế độ quản lý ngoại hối của từng quốc gia trong từng thời kỳ  Ngân hàng chỉ tham gia với vai trò trung gian chuyển tiền để hưởng hoa hồng (phí dịch vụ thanh toán), & không bị ràng buộc gì về trách nhiệm đối với người chuyển tiền và người thụ hưởng. Tai liêu Kế toan Ngân hang - Lớp Kiểm toán Nhà nước ̣̀ ́ ̀ 2
 3. Các cách chuyển tiền Chuyển tiền bằng thư (Mail transfer): Người chuyển tiền  yêu cầu ngân hàng chuyển tiền ra nước ngoài bằng thư. Ngân hàng thực hiện yêu cầu của người chuyển tiền bằng lệnh trả tiền (Payment Order) hoặc bằng giấy báo có để ra lệnh cho ngân hàng đại lý ở nước ngoài trả tiền cho người nhận. Chuyển tiền bằng thư có lệ phí thấp nhưng chậm. Chuyển tiền bằng điện (Telegraphic Transfer): Người  chuyển tiền yêu cầu ngân hàng chuyển tiền ra nước ngoài bằng điện. Ngân hàng thực hiện yêu cầu của người chuyển tiền bằng cách điện ra ngân hàng đại lý ở nước ngoài trả tiền cho người nhận. Chuyển tiền bằng điện nhanh nhưng lệ phí cao. Việc chuyển tiền bằng điện ngày nay được thực hiện qua  mạng SWIFT (Society for world wide interbank financial telecommunication). Hình thức này có chi phí thấp nhất (bằng 1/18.5 lần so với chi phí bằng telex), tính an toàn cao, thời gian thanh toán nhanh và lệ phí thấp. Tai liêu Kế toan Ngân hang - Lớp Kiểm toán Nhà nước ̣̀ ́ ̀ 3
 4. Ưu , nhược điểm Ưu điểm: Thanh toán đơn giản, dễ thực hiện . Đây  là hình thức thanh toán đơn giản nhất trong các hình thức thanh toán quốc tế. Nhược điểm:Việc chuyển tiền cho người thụ  hưởng hoàn toàn phụ thuộc vào người chuyển tiền. Người chuyển tiền có thể không thực hiện chuyển tiền đúng theo các điều kiện thoả thuận với người thụ hưởng. Do vậy, dễ nảy sinh việc chiếm dụng vốn. Do nhược điểm kể trên, thực tế phương thức  chuyển tiền thường được áp dụng để chuyển tiền kiều hối, các khoản chuyển giao, tài trợ... Tai liêu Kế toan Ngân hang - Lớp Kiểm toán Nhà nước ̣̀ ́ ̀ 4
 5. Quy trinh Phương thức chuyên tiên ̀ ̉ ̀ $ ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ ̀ Lênh chuyên tiên Lênh chuyên tiên NH trung gian ́ ́ ́ ́ (Nêu co) (Nêu co) B ank $ $ ̉ ̀ Lênh chuyên tiên NH trả tiên ̀ ̉ ̀ NH chuyên tiên Bank Bank GBCó Yêu câu ̀ Sales Người chuyên tiên ̉ ̀ Người thụ hưởng Tai liêu Kế toan Ngân hang - Lớp Kiểm toán Nhà nước ̣̀ ́ ̀ 5
 6. Quy trinh kế toan Chuyên tiên ̀ ́ ̉ ̀ $ $ $ NH trung gian NH trả tiên ̀ ̉ ̀ NH chuyên tiên B ank Bank Bank Ngoai tệ TH ̣ Tg Ntê/KH Loro/NHA Nostro/NHB Tiên 455 ̣ ̀ gửi/KH Nostro Nostro ̉ ST chuyên ̉ ST chuyên Phí DV Phí DV Phí DV Thich hợp ́ Thuế VAT Thuế VAT Thuế VAT Tai liêu Kế toan Ngân hang - Lớp Kiểm toán Nhà nước ̣̀ ́ ̀ 6
 7. Kế toán phương thức thanh toán nhờ thu Khái niệm  Phương thức thanh toán nhờ thu: (hay còn gọi là uỷ thác thu)  là phương thức thanh toán trong đó nhà xuất khẩu sau khi đã hoàn thành việc cung ứng hàng hoá dịch vụ cho nhà nhập khẩu sẽ lập chứng từ đòi tiền gửi ngân hàng phục vụ mình để nhờ thu hộ tiền hàng hoá dịch vụ từ nhà nhập khẩu Nhờ thu là một phương thức thanh toán quốc tế về hàng mậu  dịch. Cơ sở pháp lý chi phối nghiệp vụ nhờ thu là Quy tắc thống  nhất về nghiệp vụ nhờ thu - UCP (bản sửa đổi 1995, số xuất bản 522 do phòng thương mại quốc tế (ICC) ấn hành áp d ụng cho tất cả các nghiệp vụ nhờ thu, buộc các bên có liên quan phải thực hiện, trừ khi có thoả thuận khác hoặc trái với quy ch ế nhà nước và luật pháp quốc gia và quy định của từng quốc gia về nghiệp vụ nhờ thu) Tai liêu Kế toan Ngân hang - Lớp Kiểm toán Nhà nước ̣̀ ́ ̀ 7
 8. Các loại nhờ thu Nhờ thu phiếu trơn (clean collection - CC):  Là phương thức thanh toán trong đó người bán uỷ thác cho NH thu hộ tiền ở người mua căn cứ vào hối phiếu do mình lập ra, còn chứng từ hàng hoá gửi thẳng cho người mua để đi nhận hàng. Nhờ thu kèm chứng từ (documentery collection - DC):  Là phương thức thanh toán mà người bán sẽ gửi cả hối phiếu và chứng từ hàng hóa đến NH để nhờ thu tiền từ người mua. Ngân hàng chỉ trao chứng từ cho người mua sau khi họ đã thanh toán tiền hoặc ký chấp nhận trả tiền trên hối phiếu. Tai liêu Kế toan Ngân hang - Lớp Kiểm toán Nhà nước ̣̀ ́ ̀ 8
 9. Quy trinh Phương thức nhờ thu ̀ $ 3a 3b NH trung gian ́ ́ ́ ́ (Nêu co) (Nêu co) B ank $ $ Bộ Ctừ NH NK NH XK Chuyên Có ̉ CNTT Bank Bank T.bao $ Nhờ thu $ $ $ Accounts Payable Accounts Receivable ́  Sales Nhà XK Nhà NK Tai liêu Kế toan Ngân hang - Lớp Kiểm toán Nhà nước ̣̀ ́ ̀ 9
 10. Quy trinh kế toan phương thức nhờ thu ̀ ́ Lênh nhờ thu ̣ 9123 NH bên NK N X CL Nostro 2421/XK ́ Xuât ST Nhờ thu 9124 9122 ́ ST Thanh toan N X CL N X CL ́ Xuât ST Nhờ thu ST Nhờ thu ́ Xuât TgNT/KHhich hợp ́ Thu phí Nostro Thich hợp ́ ́ ST Thanh toan Phí Lênh chuyên có ̣ ̉ Thuế Thu phí Thuế VAT Phí Thuế Thuế VAT NH Bên XK Tai liêu Kế toan Ngân hang - Lớp Kiểm toán Nhà nước ̣̀ ́ ̀ 10
 11. Phương thức thanh toán bằng thư tín dụng L/C Những vấn đề chung về tín dụng chứng từ  trong TTQT dưới góc độ kế toán Khái niệm  Các bên tham gia thanh toán L/C  Người xin mở L/C (Applicant)  Người hưởng lợi (Beneficiary)  NH phát hành (issuing bank)  NH thông báo (Advising bank)  Tai liêu Kế toan Ngân hang - Lớp Kiểm toán Nhà nước ̣̀ ́ ̀ 11
 12. ̀ ́ Quy trinh thanh toan LC $ NH trung gian 9a 9b B ank 9 $ $ 7 NH thông NH mở LC ́ bao LC 3b Bank Bank 10 2 8 4 6 3a ̣ Giao dich Sales  5 Tai liêu Kế toan Ngân hang - Lớp Kiểm toán Nhà nước ̣̀ ́ ̀ 12
 13. Quy trinh kế toan LC ̀ ́ ́ Thông bao Nostro TgKH/thich hợp ́ NH thông ̀ ́ ST con thanh toan ́ bao LC 4282/KH Ctừ đoi tiên ̀ ̀ ST Ký quỹ ST Ký quỹ 994 9123 N N X CL X CL 2422/NK ́ Xuât ̉ Tông GTTT ́ Xuât GTTSTC ST TT thay TgKH/thich hợp Nostro ́ 9124 Thu phí N X CL ̉ Tông GTTT Thich hợp ́ ́ Xuât ̉ Tông GTTT Chuyên tiên trả ̉ ̀ Phí Thu phí Thich hợp ́ Thuế Phí Thuế Thuế VAT Thuế VAT NH13 ở LC m Tai liêu Kế toan Ngân hang - Lớp Kiểm toán Nhà nước ̣̀ ́ ̀
 14. Tai liêu Kế toan Ngân hang - Lớp Kiểm toán Nhà nước ̣̀ ́ ̀ 14
 15. Ligc>  Ligc> > (8)  Tai liêu Kế toan Ngân hang - Lớp Kiểm toán Nhà nước ̣̀ ́ ̀ 15

Tài liệu cùng danh mục Kế toán - Kiểm toán

Impacts of labor migration on structural change of rural labor in Trieu Son district of Thanh Hoa province in Vietnam

The study focused on analyzing the impacts of labor migration process on the structural change of the rural labor in Trieu Son District, Thanh Hoa province in Vietnam. With regard to the quantitative and qualitative methods, the study used the survey data from the research “The changes of rural labor composition under the impacts of current labor migration in 2018: A case study in Trieu Son District, Thanh Hoa province in Vietnam”.


An Investigation on value chain cooperation attributes in fisheries micro-enterprises

This study aims to investigate the attributes playing big role on affecting value chain cooperation among actors in fisheries commodity in Kei Islands.


Conceptualizing the effects of corporate tax rate differentials on transfer pricing activities of FDI enterprises in Vietnam

The purpose of this paper is to evaluate the differentials effects of the tax rate on transfer pricing activities in foreign direct investment enterprises in Vietnam. The study then suggests further research on the determinants over transfer pricing activities of these enterprises to have better solutions in dealing with transfer mispricing in Vietnam.


Auditors’ responsibility for fraud detection: Views of auditors, preparers, and users of financial statements in Saudi Arabia

The purpose of this study is to explore the views of independent external auditors, financial statements’ preparers and financial statements’ users regarding the general responsibilities of auditors with a focus on their responsibility for fraud detection.


The impact of sustainability development reporting on the environmental performance in Jordanian government

This research explores the significance of sustainability development through the role of environmental disclosure in Jordanian ministries and government departments by focusing on ministries and government departments that are related with the environment.


The impact of capital structure on the performance of construction companies: A study from Vietnam stock exchanges

This paper studies the impact of the factors reflecting the capital structure on the performance of construction companies listed on the Vietnam Stock Exchange by using a sample of 59 listed construction companies in three years (177 observations).


The effects of attitude, trust and switching cost on loyalty in commercial banks in Ho Minh City

This paper focuses on identifying the effects of attitude, trust, switching cost on loyalty of individual customers in commercial banks in Ho Chi Minh City. Based on a sample of 282 customers, the paper employs Frequencies, Cronbach's Alpha test, Exploratory Factor Analysis (EFA), Affirmative Factor Analysis (CFA) and Structural Equation Model (SEM) for analysis.


Unravelling the factors affecting agriculture profitability enterprise: Evidence from coconut smallholder production

The present study has brought into focus and issues relating to socio economic status, profitability and production of coconut in Batu Pahat district, Johor. A sample of 152 farmers was selected through a random sampling technique.


Political ties and performance of multinational corporations in Vietnamese emerging market

This study adopted a mixed-methods approach. Representatives of MNCs in Ho Chi Minh City and four provinces participated in this research. Partial least squares structural equation modelling was used to analyze the data and test the model.


Application of Alfred Marshall model for estimating Vietnam electricity demand

This study aims to analysis the factors influencing on demand for Vietnam Electricity. In this paper, the author builds the Vietnam Electricity Quantity Demand function based on the Alfred Marshall model.


Tài liệu mới download

Giáo án tiếng pháp phần 2
 • 29/09/2011
 • 59.078
 • 264
CHÚ BÊ TRẮNG
 • 15/07/2011
 • 15.659
 • 794

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu