Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu phiếu đề xuất mua trang thiết bị văn phòng

Tham khảo Mẫu phiếu đề xuất mua trang thiết bị văn phòng để giúp bạn làm một đơn đề xuất lên cấp trên xin mua sắm trang thiết bị văn phòng hợp lý.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

01/HC-CSVC/BM02/01
TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH - CSVC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…. tháng …. năm 20…

PHIẾU ĐỀ XUẤT TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
Kính gửi:

Ban Giám hiệu Trường THPT Khoa học Giáo dục
BP Hành chính – Cơ sở vật chất

Người đề nghị: ……………………………………………………………………………………
Bộ phận/Tổ chuyên môn: …………………………………………………………………………
Mục đích sử dụng: …………………………………………………………………………………
Nội dung đề xuất trang thiết bị văn phòng:
TT

Tên trang thiết bị văn phòng

NGƯỜI ĐỀ XUẤT
(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH BP
(Ký, họ tên)

Thông số, đặc điểm

BP HC-CSVC
(Ký, họ tên)

SL

Ghi chú

BAN GIÁM HIỆU
(Ký, họ tên)

Công Ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

PHIẾU ĐỀ XUẤT
Ngày: … /… /…

Kính gửi: GIÁM ĐỐC CÔNG TY
* Nội dung đề xuất: ................................................................................................................
* Nhân viên đề xuất: ...............................................................................................................
* Thuộc bộ phận: ....................................................................................................................
* Hàng hóa/văn phòng phẩm/tài sản/công cụ dụng cụ cần đề xuất: Giá chưa bao gồm VAT
STT
1

TÊN HÀNG HÓA/VĂN PHÒNG PHẨM/TÀI SẢN/CCDC

SỐ LƯỢNG

2
3
4
5
6
* Diễn giải:
* Thời gian cần thực hiện:
Kính mong Giám đốc duyệt!

NGƯỜI ĐỀ XUẤT

TRƯỞNG BỘ PHẬN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU SỔ THEO DÕI KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ----------------- SỔ THEO DÕI KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Cơ quan, đơn vị:…………………………………………………… .NĂM………….. HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ THEO DÕI KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (Ban hành kèm theo Quyết định số 1237/QĐ-BHXH ngày 18/9/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) 1. Số thứ tự: ghi số đếm tăng dần ứng với mỗi lượt nghiên cứu hồ sơ của công chức, viên chức. ...


Mẫu Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • 4,91/5 (760)

Mẫu "Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa" cung cấp cho các bạn các biểu mẫu như: Bảng cân đối kế toán, bảng Cân đối tài khoản, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính,... Với các bạn chuyên ngành Kế toán thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.


Mẫu Thẻ xông hơi khử trùng

Phụ lục 4. Thẻ xông hơi khử trùng do Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp Thẻ xông hơi khử trùng do Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh cấp cho cá nhân tham gia hoạt động xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa (Ban hành kèm theo Thông tư số 85 /2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM 2007

Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ


Sổ theo dõi công văn đến

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Quy định quản lý văn bản đến, văn bản đi - Sổ theo dõi công văn đến


03B/KHĐT_ Thực hiện cấp phát vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ, công trái của các cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố

Tham khảo đơn - biểu mẫu '03b/khđt_ thực hiện cấp phát vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ, công trái của các cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Báo cáo tình hình biến động nhân sự_55 NL-P.TCCB

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'báo cáo tình hình biến động nhân sự_55 nl-p.tccb', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giấy xác nhận quan hệ

Mời các bạn tham khảo mẫu "giấy xác nhận quan hệ", mẫu giấy này nhằm kiểm chứng trình trạng quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Mặt khác, sự xác nhận quan hệ không chỉ dựa trên lời khai của cá nhân mà còn có sự xác nhận thông tin từ phía họ hàng và chính quyền địa phương.


Mẫu số: 01-1/TNDN

Tài liệu tham khảo Mẫu số: 01-1/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) Phụ lục doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất Kèm theo tờ khai thuế TNDN tạm tính quý... năm ………


Mẫu tờ trình xin hỗ trợ kinh phí

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CƠ SỞ CHUYỂN ĐỔI NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT (Ban hành kèm theo Quyết định số: 18/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu