Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu phiếu đề xuất mua trang thiết bị văn phòng

Tham khảo Mẫu phiếu đề xuất mua trang thiết bị văn phòng để giúp bạn làm một đơn đề xuất lên cấp trên xin mua sắm trang thiết bị văn phòng hợp lý.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

01/HC-CSVC/BM02/01
TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH - CSVC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…. tháng …. năm 20…

PHIẾU ĐỀ XUẤT TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
Kính gửi:

Ban Giám hiệu Trường THPT Khoa học Giáo dục
BP Hành chính – Cơ sở vật chất

Người đề nghị: ……………………………………………………………………………………
Bộ phận/Tổ chuyên môn: …………………………………………………………………………
Mục đích sử dụng: …………………………………………………………………………………
Nội dung đề xuất trang thiết bị văn phòng:
TT

Tên trang thiết bị văn phòng

NGƯỜI ĐỀ XUẤT
(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH BP
(Ký, họ tên)

Thông số, đặc điểm

BP HC-CSVC
(Ký, họ tên)

SL

Ghi chú

BAN GIÁM HIỆU
(Ký, họ tên)

Công Ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

PHIẾU ĐỀ XUẤT
Ngày: … /… /…

Kính gửi: GIÁM ĐỐC CÔNG TY
* Nội dung đề xuất: ................................................................................................................
* Nhân viên đề xuất: ...............................................................................................................
* Thuộc bộ phận: ....................................................................................................................
* Hàng hóa/văn phòng phẩm/tài sản/công cụ dụng cụ cần đề xuất: Giá chưa bao gồm VAT
STT
1

TÊN HÀNG HÓA/VĂN PHÒNG PHẨM/TÀI SẢN/CCDC

SỐ LƯỢNG

2
3
4
5
6
* Diễn giải:
* Thời gian cần thực hiện:
Kính mong Giám đốc duyệt!

NGƯỜI ĐỀ XUẤT

TRƯỞNG BỘ PHẬN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

BẢNG XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG NEWTATCO

TÀI LIỆU THAM KHẢO BẢNG XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG NEWTATCO HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH : QUẢN LÝ TOÀ NHÀ THÔNG MINH iBMS


Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên HAGL năm 2015

Để ghi lại các sự việc xảy ra trong cuộc họp, các bạn cần phải có biên bản. Vậy, biên bản được trình bày như thế nào? Mời các bạn tham khảo mẫu Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên HAGL năm 2015 sau đây của chúng tôi. Với mẫu biên bản này sẽ giúp bạn biết các nội dung của cuộc họp như: kết quả hoạt động sản xuất, kết quả đầu tư, báo cáo kết quả lợi nhuận,.... Mời các bạn tham khảo!


MẪU BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH NGHỆ AN NĂM .....

Mẫu số 1b. Bản đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng môi trường tỉnh Nghệ An (dành cho cá nhân) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------Nghệ An, ngày ....... tháng ....... năm ....... BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH NGHỆ AN NĂM


MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – Quyết định số 28/QĐ-VSD ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Mẫu 18/LK


Mẫu số 02/NDAT

TỜ KHAI THUẾ NHÀ, ĐẤT (Áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân)


Mẫu phiếu xuất kho

Mẫu phiếu xuất kho


Mẫu cấu trúc và yêu cầu về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

Tài liệu tham khảo mẫu cấu trúc và yêu cầu về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)


01B/KHĐT_ Danh mục các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do bộ, tỉnh/thành phố quản lý

Tham khảo đơn - biểu mẫu '01b/khđt_ danh mục các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do bộ, tỉnh/thành phố quản lý', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


PHIẾU NHẬP KHO

Đơn vị:.............................. Bộ phận:........................... Mẫu số 01 – VT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP KHO Ngày.......tháng.........năm…


Mẫu Giấy bán, cho tặng xe

Mẫu "Giấy bán, cho tặng xe" sẽ giúp các bạn có cách trình bày chính xác, nội dung thật đầy đủ và xúc tích cho một Giấy bán, cho tặng xe giúp các bạn đỡ tốn thời gian hơn trong việc tìm biểu mãu.


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
  • 27/07/2013
  • 74.867
  • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu