Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu phiếu đề xuất dự án tăng cường năng lực nghiên cứu

Mẫu phiếu đề xuất dự án tăng cường năng lực nghiên cứu dưới đây nêu rõ thông tin, tính cấp thiết, mục tiêu, kinh phí và dự kiến hiệu quả đầu tư theo chuẩn nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Biểu mẫu " Tờ khai đăng ký việc nhận cha mẹ"

Biểu mẫu " Tờ khai đăng ký việc nhận cha mẹ" Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha mẹ.


MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ Y TẾ

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ Y TẾ (Ban hành kèm theo Thông tư số /2013/TT-BYT ngày tháng năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế) TÊN CƠ QUAN --------Số…../……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------………, ngày…… tháng….năm…… BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ Kính gửi: Bộ Y tế (Vụ Hợp tác Quốc tế) Được sự đồng ý của Bộ Y tế, (tên đơn vị) đã tổ chức hội nghị/hội thảo quốc tế ….(tên hội nghị,...


BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đi "

Mẫu bảng kê hồ sơ Hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đi (chuyển đi BHXH tỉnh, thành khác)


Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư

Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư (đối với trường hợp đăng ký lại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)


THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Tài liệu tham khảo mẫu thông báo nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


Mẫu thực hiện đăng ký giá

Tài liệu tham khảo Phụ lục số 4 (Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tên đơn vị Độc lập --Tự do -- Hạnh phúc thực hiện đăng ký giá ---------------------------------.........., ngày tháng năm 20... HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GIÁ Tên hàng hóa, dịch vụ:....................................................................... Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:........................................................ Địa chỉ:............................................................................................... Số điện thoại:...................................................................................... Số Fax: ……………………………………………………………… Thực hiện từ ngày..........tháng........năm............. Tên đơn vị đăng ký giá Số ........./ ..... V/v: đăng ký...


BÁO CÁO THU NỘP TIỀN HÀNG DỰ TRỮ

Đơn vị báo cáo... Mẫu số B 14 - H BÁO CÁO THU NỘP TIỀN HÀNG DỰ TRỮ Quý..........Năm............ STT Diễn giải Mã số 3 01 02 Số phát sinh trong kỳ 4 Luỹ kế từ đầu năm 5 1 1 2 Số dư đầu kỳ 2 Số thu hàng dự trữ ( 02 = 03 + 04 + 05 + 06) Trong đó Thu về ban hàng dự trữ Thu tiền cho vay hàng dự trữ Thu nợ thiếu kho Khác 03 04 05 06 07 08 09 10 3 4 5 6 Phí bán hàng dự trữ theo định mức Số tiền hàng dự trữ phải nộp ( 08 = 01...


Kế hoạch số: 69/KH-TCT

Kế hoạch số: 69/KH-TCT về việc thi tốt nghiệp và viết tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 47; căn cứ chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG, ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;...


03B/CT Số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử

Tham khảo đơn - biểu mẫu '03b/ct số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


BIỂU MẪU "Thông báo trường hợp không thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt "

Mẫu Thông báo trường hợp không thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt theo mẫu số: 04/XNTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Mẫu biên bản kiểm phiếu
  • 27/02/2012
  • 56.769
  • 483

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu