Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu phiếu đề xuất chương trình KH&CN cấp Bộ

Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu phiếu đề xuất chương trình KHCN cấp Bộ kèm theo là mẫu danh mục đề xuất chương trình KH&CN cấp Bộ. Mẫu đơn có nội dung nêu rõ tên chương trình, tính cấp thiết, mục tiêu và nội dung chương trình nhằm xác định rõ hiệu quả mà chương trình đem lại.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Thông báo lập địa điểm kinh doanh

Mẫu thông báo lập địa điểm kinh doanh


Mẫu giấy đề nghị khai thác vận tải khách bằng ôtô theo hợp đồng

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu kem theo quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ; Mẫu giấy đề nghị khai thác vận tải khách bằng ôtô theo hợp đồng


Bảng kê 609 - Hồ sơ hưu trí trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đến

Bảng kê 609 - Hồ sơ hưu trí trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đến. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....


MẪU BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp gián tiếp)

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp gián tiếp)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU ĐƠN CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOẶC CHẤP THUẬN ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NHÁNH VÀO ĐƯỜNG BỘ

MẪU ĐƠN CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOẶC CHẤP THUẬN ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NHÁNH VÀO ĐƯỜNG BỘ (Ban hành kèm theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Giang) Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


MẪU THÔNG BÁO Về việc sản phẩm được tiếp tục sản xuất, lưu thông

Mẫu 10. TBTTSX 16/2012/TT-BKHCN TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA -------Số: /TB-…. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------………, ngày tháng năm 20.. THÔNG BÁO Về việc sản phẩm được tiếp tục sản xuất, lưu thông Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; ...


PHIẾU TRUY LĨNH SỐ TIỀN CHƯA NHẬN CHẾ ĐỘ BHXH HÀNG THÁNG

Tài liệu tham khảo mẫu phiếu truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng


MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU Đánh giá phát triển thể dục thể thao quần chúng cấp huyện năm …

BÁO CÁO SỐ LIỆU Đánh giá phát triển thể dục thể thao quần chúng cấp huyện năm ………… (Ban hành theo Thông tư số: 08 /2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch). TT Nội dung Số lượng 201… (1) I Tiêu chí chuyên môn - Số người tập luyện TDTT thường xuyên trên tổng số người dân; Tinh % so với tổng số người dân (trên cơ sở đánh giá, báo cáo của cấp xã). ...


Số 06 - CTr/HND

Mẫu Chương trình học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 của Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Đăk Tờ Re - Huyện Kon Rẫy - Tỉnh Kon Tum.


Biểu mẫu về việc đăng ký đề tài KHCN

Biểu mẫu về việc đăng ký đề tài KHCN


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Mẫu số 01/LPTB
 • 04/09/2014
 • 18.270
 • 281
Biểu mẫu Báo cáo công việc
 • 28/10/2015
 • 70.750
 • 576

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu