Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu phiếu đề xuất biên soạn tài liệu

Tham khảo mẫu phiếu đề xuất biên soạn tài liệu dưới dây giúp tác giả có thêm biểu mẫu để đề xuất biên soạn tài liệu của mình đúng với quy trình phục vụ mục đích học tập và giảng dạy.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu hồ sơ đăng ký và mẫu sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Tài liệu tham khảo biểu mẫu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu hồ sơ đăng ký và mẫu sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Kèm theo Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng “Huân chương”; “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”; “Cờ thi đua của Chính phủ”; “Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ trưởng”, “Tập thể lao động xuất sắc” cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng “huân chương”; “bằng khen của thủ tướng chính phủ”; “cờ thi đua của chính phủ”; “cờ thi đua và bằng khen của bộ trưởng”, “tập thể lao động xuất sắc” cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu danh sách trẻ em từ 0 đền dưới đủ 72 tháng tuổi yêu cầu cấp lần đầu, cấp lại và đổi thẻ khám chữa bệnh

Tài liệu tham khảo mẫu Mẫu danh sách trẻ em từ 0 đền dưới đủ 72 tháng tuổi yêu cầu cấp lần đầu, cấp lại và đổi thẻ khám chữa bệnh (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2008)


Mẫu chứng từ ghi sổ

Tham khảo tài liệu 'mẫu chứng từ ghi sổ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU SỔ MIỄN, GIẢM THI HÀNH ÁN

Phụ lục I: Mẫu 12 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự)


Mẫu giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội


Báo cáo tài chính tóm tắt - Mẫu CBTT-03

"Báo cáo tài chính tóm tắt" được ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Báo cáo nhằm trình bày về: bảng cân đối kế toán; kết quả hoạt động kinh doanh; các chỉ tiêu tài chính cơ bản. Để nắm nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu."Báo cáo tài chính tóm tắt" được ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Báo cáo nhằm trình bày về: bảng cân đối kế toán; kết quả hoạt động kinh doanh; các chỉ tiêu tài chính cơ bản. Để nắm nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Thống kê KQ NCKH_38 NCKH-P.QHQT

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'thống kê kq nckh_38 nckh-p.qhqt', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU ĐỀ NGHỊ ĐƯA BÁO HIỆU HÀNG HẢI VÀO SỬ DỤNG

Tham khảo tài liệu 'mẫu đề nghị đưa báo hiệu hàng hải vào sử dụng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN CHỨNG THƯ SỐ

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-NHNN ngày 17/5/2011, Mẫu số 2


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Sổ chi tiết hàng mua vào
  • 24/03/2010
  • 84.828
  • 543

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu