Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu phiếu đề xuất biên soạn giáo trình

Phiếu đề xuất biên soạn giáo trình có nội dung gồm: họ và tên người biên soạn, đơn vị công tác, tên giáo trình đăng ký biên soạn, trình bày tính mới của giáo trình, mục đích sử dụng giáo trình ,... Tham khảo đề lập một đề xuất biên soạn giáo trình đúng cách nhằm phục vụ giảng dạy và học tập.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

6 bản kiểm điểm dành cho học sinh, sinh viên

"6 bản kiểm điểm dành cho học sinh, sinh viên" sưu tầm và tổng hợp 6 mẫu kiểm điểm tiêu biểu nhằm giúp các bạn học sinh, sinh viên có thêm kỹ năng về cách trình bày nội dung và hình thức của một bản kiểm điểm đảm bảo được sự kính trọng đối với thầy cô cũng như thành ý tự kiểm điểm của bản thân. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu chi tiết hơn.


MẪU BÁO CÁO SƠ BỘ VỀ HÀNH VI CAN THIỆP BẤT HỢP PHÁP

BÁO CÁO SƠ BỘ VỀ HÀNH VI CAN THIỆP BẤT HỢP PHÁP (Kèm theo Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT ngày 01/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) Các thông tin cung cấp trong báo cáo này là hạn chế và chỉ phổ biến cho những người có thẩm quyền BÁO CÁO SƠ BỘ Về một hành vi can thiệp bất hợp pháp Hồ sơ số:…………………………. Thời gian báo cáo:……………… (ngày/tháng/ năm)


TRÌNH BÀY TRANG BÌA VÀ TRANG 2 CỦA QUY CHUẨN KỸ THUẬT

TRÌNH BÀY TRANG BÌA VÀ TRANG 2 CỦA QUY CHUẨN KỸ THUẬT 1. Mẫu trang bìa Quy chuẩn kỹ thuật địa phương Ví dụ quy chuẩn kỹ thuật địa phương về Giống lúa cấp xác nhận do Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành năm 2012 theo quy định tại mẫu 1 của Phụ lục này


TÀI LIỆU 6: MẪU DỰ KIẾN NHÂN SỰ THAM GIA TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tài liệu tham khảo về mẫu dự kiến nhân sự tham gia tổ chức và điều hành đại hội cổ đông thường niên của công ty cổ phần.


MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG (Hoặc Giám đốc Sở Xây dựng.......)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng) BỘ XÂY DỰNG (Hoặc Sở Xây dựng ........) QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG (Hoặc Giám đốc Sở Xây dựng.......) Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam; ...


Quy định Số: 1654/QĐ-UBND PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “KIỆN TOÀN TỔ CHỨC VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC PHÁP CHẾ TẠI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU VÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2012 - 2015”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 313/TTr-STP ngày 10 tháng 7 năm 2012,


MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

PHỤ LỤC IV BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ (Ban hành kèm theo Thông tư số 135/2012/TT-BTC ngày 15/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị)


HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN THIẾT BỊ

Căn cứ Luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006. Căn cứ Luật Thương mại được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006. Căn cứ nhu cầu và năng lực của các Bên. tháng năm


Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số 01-TN THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN Số sổ: A. Phần kê khai của người tham gia BHXH tự nguyện: - Họ và tên (bằng


Mẫu biển báo hiệu kilômét-địa danh trên đường thủy nội địa

Mẫu biển báo hiệu kilômét-địa danh trên đường thủy nội địa (Kèm theo Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) Kích thước Loại sông (cm) Đặc biệt 1 140 26 14 200 100 170 2 3


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bố cục văn bản
 • 01/12/2009
 • 22.762
 • 123
Biểu mẫu số 09/KTTT
 • 25/11/2009
 • 38.995
 • 512
Mẫu bản tự khai lý lịch
 • 10/10/2011
 • 31.146
 • 894

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu