Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu phiếu đề xuất biên dịch tài liệu

Phiếu đề xuất biên dịch tài liệu dưới đây nhằm giúp các cơ quan thông tin thư viện có biểu mẫu tham khảo để đề xuất biên dịch tài liệu cho cơ quan mình. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Biểu mẫu"Giấy nhận giữ di chúc"

Biểu mẫu về giấy nhận giữ di chúc


BM.DT.01 - Bản đăng ký hoặc đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh)

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.dt.01 - bản đăng ký hoặc đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú

Tài liệu tham khảo đơn xin xác nhận tạm trú, đây là mẫu xác nhận tạm trú các bạn có thể dễ dàng hiểu được và ghi đầy đủ thông tin cần thiết. Mời các bạn tham khảo!


MẪU QUY CHẾ

Văn bản ban hành kèm theo Thông tư * (Kèm theo Quyết định số: 2478 /QĐ-BGDĐT ngày 9 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHẾ * .............................. (1) ............................. (Ban hành kèm theo Thông tư số .....(2)......./20..(3)../TT- BGDĐT ngày ... tháng ... năm 20..(3). của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1..................................................(4)................ ............ ....... Điều ................................ Chương ......................................... Điều .................................................................................................................... BỘ TRƯỞNG (5) (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn A Ghi chú (1)...


Báo cáo Tổng kết tổ chuyên môn - Trường THCS Long Cốc (Năm học 2013-2014)

Báo cáo "Tổng kết tổ chuyên môn - Trường THCS Long Cốc" Năm học 2013-2014 giới thiệu đến các bạn kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2013-2014 của tổ Khoa học tự nhiên thuộc Trường THCS Long Cốc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.


Mẫu số: 01/MGTH

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) THUẾ


MẪU LỆNH XUẤT KHO

Mẫu 02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự)


MẪU GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

MẪU SỐ 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bgs


Mẫu quyết định về việc trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần

Tài liệu tham khảo Mẫu quyết định về việc giám định thân nhân hưởng tuất hàng tháng ban hành kèm theo công văn số 49 của Bộ quốc phòng


MẪU DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC HUY ĐỘNG TRỰC TIẾP THAM GIA NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG CHẶT PHÁ RỪNG TRÁI PHÉP VÀ CHỮA CHÁY RỪNG

Biểu mẫu ban hành kem theo quyết định số 398/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2011


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
 • 27/07/2013
 • 74.867
 • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Giấy xác nhận
 • 20/03/2010
 • 43.998
 • 288

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu