Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu đơn đề xuất tăng lương

Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu đơn đề xuất tăng lương dưới đây để lập danh sách nhân viên đề xuất tăng lương đúng với quy định và đầy đủ nội dung trình bày với cấp trên về việc xét duyệt tăng lương nhé!Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Phụ lục số 03 BD: Phụ lục (Dùng để mô tả theo số khung, số máy của phương tiện giao thông cơ giới)

Phụ lục số 03 BD: Phụ lục (Dùng để mô tả theo số khung, số máy của phương tiện giao thông cơ giới). Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện...


Mẫu giấy xác nhận chất lượng

"Mẫu giấy xác nhận chất lượng" là văn bản nhằm xác nhận lại chất lượng sản phẩm để hoàn thành quá trình cung cấp và nhận hàng hóa của bên bán và bên mua. Mẫu xác nhận này được ban hành kèm theo theo Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.


BM.TBXH.19. - Bản khai về người có công

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tbxh.19. - bản khai về người có công', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG ; Mẫu VC7 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2012/TT-BCA ngày 12/6/2012


Mẫu cơ sở tính chi phí sự nghiệp đào tạo và dạy nghề năm

Tham khảo tài liệu 'mẫu cơ sở tính chi phí sự nghiệp đào tạo và dạy nghề năm', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


SỔ CÁI

SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)


Mẫu số 01C Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC CỘNG

Mẫu số 01C Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- BẢN KHAI THÂN NHÂN Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Đối với đối tượng đã từ trần) 1. Phần khai về thân nhân của đối tượng Họ và tên: ……………………………………….. Giới tính: ........................................................... Sinh ngày: …../…../……….; số CMND: ………………….. cấp ngày: …./…../…............................ Quê quán: ................................................................................................................................. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...


Biểu mẫu "Phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ"

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu "Phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ"


Biểu mẫu " Danh sách TSCĐ tại nơi sử dụng"

Biểu mẫu " Danh sách TSCĐ tại nơi sử dụng" dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán


MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Mẫu số: 12 (Ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính) BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ Số: ...../QĐ-... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......., ngày ...... tháng ...... năm 20...... QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ Căn cứ Luật Quản lý thuế; Căn cứ Thông tư số....../TT-BTC ngày ….../...…/20…... của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; Xét đề nghị của................................................, QUYẾT...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu