Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận văn Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh: Thu hút khách du lịch quốc tế: Nghiên cứu cho trường hợp của Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích thực trạng, xác định các yếu tố thúc đẩy khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, từ đó đưa ra một số khuyến nghị về chính sách thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Mời các bạn tham khảo!Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001:2008 VŨ THỊ THANH HIỀN LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Hải Phòng - 2017
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG VŨ THỊ THANH HIỀN THU HÚT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ: NGHIÊN CỨU CHO TRƢỜNG HỢP VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60 34 01 02 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. Hoàng Chí Cƣơng
 3. LỜI CAM KẾT Tôi xin cam kết những nội dung trong luận văn “Thu hút khách du lịch quốc tế: Nghiên cứu cho trƣờng hợp Việt Nam” là công trình nghiên cứu khoa học của tôi. Các số liệu cung cấp trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng. Hải Phòng, tháng 01 năm 2017 Tác giả luận văn Vũ Thị Thanh Hiền
 4. LỜI CÁM ƠN Sau thời gian nghiên cứu, thu thập số liệu liên quan kết hợp với việc vận dụng các kiến thức đã đƣợc học từ trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng, cùng với sự tận tình giúp đỡ của các thầy, cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp và gia đình... tôi đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Với lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS. Hoàng Chí Cƣơng - ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài. Tôi xin cảm ơn các thầy cô giáo của khoa Quản trị kinh doanh - Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng và các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy lớp MB01, những ngƣời đã giúp tôi trau dồi, bổ sung kiến thức, hiểu biết về lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu khoa học để hoàn thành tốt khóa học Quản trị kinh doanh. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp... những ngƣời đã luôn ủng hộ, động viên, giúp đỡ và góp ý cho luận văn của tôi. Xin chân thành cảm ơn!
 5. MỤC LỤC MỞ ĐẦU....... ..................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................. 1 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài ..................................................................... 2 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.................................................................. 2 4. Phƣơng pháp nghiên cứu................................................................................ 2 5. Kết cấu nội dung của luận văn ....................................................................... 3 CHƢƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THU HÚT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ........................................................................................................... 4 1.1. Một số khái niệm cơ bản ............................................................................. 4 1.1.1. Khái niệm du lịch ..................................................................................... 4 1.1.2. Khái niệm khách du lịch và khách du lịch quốc tế .................................. 5 1.1.3. Khái niệm về hoạt động thu hút khách du lịch quốc tế........................... 5 1.2. Động cơ của khách du lịch quốc tế ............................................................. 7 1.3. Ý nghĩa của việc thu hút khách du lịch quốc tế .......................................... 9 1.3.1. Ý nghĩa về mặt kinh tế ............................................................................. 9 1.3.1.1. Tăng GDP cho đất nƣớc ........................................................................ 9 1.3.1.2. Đem lại ngoại tệ cho đất nƣớc .............................................................. 9 1.3.1.3. Là một hoạt động xuất khẩu đạt hiệu quả cao ...................................... 9 1.3.1.4. Thu hút vốn đầu tƣ nƣớc ngoài và tăng cƣờng hoạt động ngoại thƣơng .......................................................................................................................... 10 1.3.2. Ý nghĩa về mặt xã hội ............................................................................ 11 1.3.2.1. Tạo ra cơ hội việc làm ......................................................................... 11 1.3.2.2. Tạo thu nhập cho ngƣời dân................................................................ 11 1.3.2.3. Giảm quá trình đô thị hóa ................................................................... 11 1.3.3. Ý nghĩa về mặt văn hóa - chính trị ......................................................... 12 1.3.3.1. Mở rộng giao lƣu văn hóa ................................................................... 12
 6. 1.3.3.2. Nâng cao dân trí, phát triển nhân tố con ngƣời.................................. 12 1.3.3.3. Phát triển các nghề thủ công mỹ nghệ cổ truyền của dân tộc ............. 12 1.3.3.4. Đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội ...................... 13 1.4. Các yếu tố tác động đến việc thu hút khách du lịch quốc tế ..................... 13 1.4.1. Tài nguyên du lịch.................................................................................. 13 1.4.2. Cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật ............................................................. 14 1.4.2.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch............................................................ 14 1.4.2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng xã hội ................................................ 15 1.4.3. Đội ngũ lao động .................................................................................... 15 1.4.4. Chính sách phát triển du lịch.................................................................. 16 1.4.5. Môi trƣờng du lịch ................................................................................. 16 1.5. Cơ sở lý luận xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ........................................................ 167 1.5.1. Biến phụ thuộc (NoTour) ..................................................................... 169 1.5.2. Biến độc lập.......................................................................................... 169 1.5.3. Thiết lập dạng hàm nghiên cứu .............................................................. 20 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THU HÚT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY ............................. 21 2.1. Thực trạng thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam .......................... 21 2.1.1. Sự hình thành của hoạt động du lịch quốc tế tại Việt Nam ................... 21 2.1.2. Tiềm năng thu hút khách du lịch quốc tế của Việt Nam........................ 24 2.1.3. Tình hình thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ......................... 33 2.1.3.1. Đƣờng lối chính sách phát triển du lịch .............................................. 33 2.1.3.2. Công tác quản lý nhà nƣớc về du lịch ................................................. 35 2.1.3.3. Hợp tác đầu tƣ ..................................................................................... 36 2.1.3.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch và nguồn nhân lực du lịch.................................................................................................................... 37
 7. 2.1.3.5. Tình hình cơ sở hạ tầng của Việt Nam ............................................... 42 2.1.3.6. Tình hình du khách quốc tế đến Việt Nam ......................................... 43 2.2. Đánh giá việc thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ..................... 47 2.2.1. Những kết quả đạt đƣợc và nguyên nhân............................................... 47 2.2.2. Những hạn chế và nguyên nhân ............................................................. 51 2.2.3. Nhận định của một số chuyên gia .......................................................... 52 2.3. Xây dựng mô hình xác định các yếu tố thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam .......................................................................................................... 53 2.3.1. Xây dựng mô hình kinh tế lƣợng ........................................................... 53 2.3.2. Số liệu dùng trong mô hình kinh tế lƣợng ............................................. 56 2.3.3. Kết quả ƣớc lƣợng mô hình và thảo luận ............................................... 57 CHƢƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM ........................................................................... 59 3.1. Một số dự báo về triển vọng phát triển du lịch trên thế giới, các nƣớc trong khu vực và Việt Nam .............................................................................. 59 3.1.1. Xu hƣớng phát triển du lịch trên thế giới ............................................... 59 3.1.2. Xu hƣớng phát triển du lịch của các nƣớc ASEAN ............................... 62 3.1.3. Xu hƣớng phát triển du lịch của Việt Nam ............................................ 63 3.2. Định hƣớng phát triển du lịch của Việt Nam ............................................ 65 3.2.1. Định hƣớng của Chính phủ .................................................................... 65 3.2.2. Định hƣớng của Cơ quan quản lý nhà nƣớc về du lịch ......................... 68 3.3. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam .......................................................................................................... 68 3.3.1. Giải pháp mang tầm vĩ mô ..................................................................... 68 3.3.1.1. Đối mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nƣớc về du lịch....68 3.3.1.2. Tăng cƣờng xúc tiến, quảng bá hình ảnh về du lịch Việt Nam .......... 70 3.3.1.3. Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch
 8. .......................................................................................................................... 71 3.3.1.4. Đào tạo nhằm nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực du lịch ............... 72 3.3.2. Giải pháp mang tầm vi mô ..................................................................... 78 3.3.2.1. Nghiên cứu thị trƣờng, nắm bắt nhu cầu của khách ........................... 78 3.3.2.2. Tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn khách quốc tế .....................87 3.3.2.3. Xây dựng thị trƣờng du lịch an toàn cho khách du lịch quốc tế ......... 92 3.3.2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh du lịch ................... 94 KẾT LUẬN ...................................................................................................... 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 98
 9. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu viết tắt Từ tiếng Anh Từ tiếng Việt 1 APEC Asia-Pacific Economic Diễn đàn hợp tác Châu Á Cooperation - Thái Bình Dƣơng 2 ASEAN Association of Hiệp hội các quốc gia Southeast Asian Nations Đông Nam Á 3 CNTT Công nghệ thông tin 4 MICE Meeting Incentive loại hình du lịch kết hợp Conference Event hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thƣởng 5 GDP Gross Dosmetic Product Tổng sản phẩm trong nƣớc 6 ICAO International Civil Tổ chức hàng không dân Aviation Organization dụng quốc tế 7 ITDR Institule For Tourism Viện nghiên cứu phát Deverlopment Research triển du lịch 8 PATA Pacific Asia Travel Hiệp hội Châu Á - Thái Association Bình Dƣơng 9 UNWTO World Tourism Tổ chức du lịch thế giới Organization 10 SARS Severe acute respiratory Hội chứng hô hấp cấp syndrome tính nặng 11 UNDP United Nations Chƣơng trình phát triển Development Liên Hợp Quốc Programme 12 UNESCO United Nations Tổ chức Giáo dục, Khoa Educational Scientific học và Văn hóa của Liên and Cultural hiệp quốc Organization
 10. DANH MỤC BẢNG, BIỂU Số hiệu Tên bảng Trang bảng 1.1 Nhóm động cơ đi du lịch của con ngƣời 8 2.1 Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 1960 - 1975 20 2.2 Cơ sở lƣu trú du lịch giai đoạn 2010 đến 2015 35 2.3 Số lƣợng cơ sở lƣu trú du lịch từ 3-5 sao (2013-2015) 35 2.4 Số khách quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015 40 2.5 Số khách quốc tế đến Việt Nam phân chia theo một số quốc 40 gia 2.6 Số lƣợng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam phân theo 42 mục đích đi du lịch và năm 2.7 Chi tiêu bình quân một ngày của khách quốc tế đến Việt 43 Nam phân theo một số quốc gia và năm 2.8 Tác động dự kiến của biến độc lập lên biến phụ thuộc 54 2.9 Biến sử dụng trong mô hình và nguồn số liệu 54 2.10 Tóm tắt thống kê 55 2.11 Ma trận tƣơng quan (The Correlation Matrix) 56 2.12 Kết quả ƣớc lƣợng sử dụng phƣơng pháp Pool OLS 57 (xtpcse)
 11. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Có thể nói, du lịch đƣợc coi là một trong những ngành kinh tế tổng hợp đang phát triển nhất hiện nay. Nhiều nƣớc đã coi du lịch là ngành kinh tế trọng điểm, góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, tăng thu ngoại tệ cao, tạo nhiều công ăn việc làm và nâng cao mức sống cho ngƣời dân. Việt Nam là một trong những nƣớc có nền kinh tế đang phát triển, vì thế việc đầu tƣ phát triển du lịch chính là một trong những giải pháp hữu hiệu đƣa nền kinh tế Việt Nam tăng trƣởng, đồng thời giúp Việt Nam có nhiều điều kiện giao lƣu, hội nhập quốc tế. Với ƣu thế nổi bật về vị trí là nằm ở gần trung tâm của khu vực Đông Nam Á - khu vực có nền kinh tế phát triển năng động, có sự hợp tác về nhiều mặt giữa các quốc gia trong khu vực và trên thế giới; Việt Nam cũng là nƣớc có nguồn tài nguyên tự nhiên và nhân văn đa dạng, phong phú; lại đƣợc coi là điểm đến an toàn, thân thiện của khách du lịch quốc tế. Với những điều kiện thuận lợi đó, trong những năm qua, du lịch Việt Nam cũng đã đạt đƣợc những thành tự đáng kể. Tính tổng lƣợng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2014 đạt 7,8 triệu lƣợt, khách du lịch nội địa đạt 38,5 triệu lƣợt, tổng doanh thu toàn ngành 230 nghìn tý. Năm 2015 chứng kiến nhiều thay đổi trong toàn ngành du lịch Việt Nam, điều này thể hiện ở kết quả đạt đƣợc của năm. Tổng lƣợng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2015 đạt gần 8 triệu lƣợt, khách du lịch nội địa khoảng 57 triệu lƣợt, tổng doanh thu của toàn ngành đạt khoảng 337,8 nghìn tỷ. Tuy những thành tựu đạt đƣợc của ngành là khá lớn nhƣng nó vẫn chƣa tƣơng xứng với tiềm năng của Việt Nam. Nếu so sánh với các quốc gia có ngành du lịch phát triển trong khu vực nhƣ Thái Lan, Singapore thì còn khá khiêm tốn. Sự khiêm tốn đó có thể một phần do chúng ta chƣa xác định đƣợc những yếu tố thúc đẩy khách du lịch 1
 12. quốc tế đến Việt Nam và chƣa có đƣợc những giải pháp hữu hiệu nhằm thu hút lƣợng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Với mong muốn đƣợc nhiều hơn nữa khách du lịch trên toàn thế giới biết đến và lựa chọn Việt Nam trở thành điểm đến trong tƣơng lai của họ, từ đó góp phần thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam phát triển tƣơng xứng với tiềm năng du lịch của đất nƣớc, tác giả xin lựa chọn đề tài: “Thu hút khách du lịch quốc tế: Nghiên cứu cho trƣờng hợp của Việt Nam” trong khóa luận tốt nghiệp thạc sĩ của mình. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích thực trạng, xác định các yếu tố thúc đẩy khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, từ đó đƣa ra một số khuyến nghị về chính sách thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Cụ thể, luận văn giải quyết những vấn đề sau: - Nêu khái quát hệ thống lý luận về khách du lịch quốc tế và vấn đề thu hút khách du lịch quốc tế. - Phân tích thực trạng thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. - Xác định những nhân tố tác động đến thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam những năm gần đây thông qua mô hình kinh tế lƣợng. - Đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam những năm tới. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng: Thực trạng thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. - Phạm vi nghiên cứu: Giai đoạn 2010 - 2015 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Để đảm bảo tính học thuật (academic) và độc sáng (originality), luận văn đã sử dụng phƣơng pháp phân tích định tính (qualitative analysis), phân 2
 13. tích định lƣợng (quantitative analysis), mô tả (trend analysis), thực nghiệm (empirical study). 5. Kết cấu nội dung của luận văn Luận văn gồm 3 chƣơng: Chƣơng 1: Khái quát chung về thu hút khách du lịch quốc tế Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam những năm gần đây Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 3
 14. CHƢƠNG 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THU HÚT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ 1.1. Một số khái niệm cơ bản 1.1.1. Khái niệm du lịch Cùng với sự phát triển của du lịch, khái niệm về du lịch đƣợc hiểu theo nhiều cách khác nhau tuỳ theo góc độ xem xét khác nhau. Vào năm 1941, ông W.Hunziker và Kraff (Thụy Sỹ) đƣa ra định nghĩa: Du lịch là tổng hợp những và các hiện tƣợng, các mối quan hệ nảy sinh từ việc di chuyển và dừng lại của con ngƣời tại nơi không phải là nơi cƣ trú thƣờng xuyên của họ, hơn nữa họ không ở lại đó vĩnh viễn và không có bất kỳ hoạt động nào để có thu nhập tại nơi đến. Theo nhà kinh tế Kalfiotis, du lịch là sự di chuyển của cá nhân hay tập thể từ nơi này đến nơi khác nhằm thoả mãn nhu cầu tinh thần, đạo đức, do đó tạo nên hoạt động kinh tế. Theo quan điểm của Robert W.Mc.Intosh, Charles R.Goeldner, J.R Brent Ritcie, du lịch là tổng hợp các mối quan hệ nảy sinh từ tác động qua lại giữa khách du lịch, nhà cung ứng, chính quyền và cộng đồng chủ nhà trong quá trình thu hút và đón tiếp khách du lịch. Theo định nghĩa của Tổ chức Du lịch Thế giới: Du lịch đƣợc hiểu là tổng hợp các mối quan hệ, hiện tƣợng và các hoạt động kinh tế bắt nguồn từ các cuộc hành trình và lƣu trú của các cá nhân hay tập thể ở bên ngoài nơi cƣ trú thuờng xuyên của họ với mục đích hoà bình. Nơi họ đến không phải là nơi làm việc của họ. Luật du lịch Việt Nam (đƣợc Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khoá XI năm 2005) đã giải thích về thuật ngữ du lịch nhƣ sau: 4
 15. Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con ngƣời ngoài nơi cƣ trú thƣờng xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dƣỡng trong một khoảng thời gian nhất định. 1.1.2. Khái niệm khách du lịch và khách du lịch quốc tế Theo Tổ chức du lịch Thế giới, khách du lịch là những ngƣời có các đặc trƣng sau: - Là ngƣời đi khỏi nơi cƣ trú thƣờng xuyên của mình; - Không theo đuổi mục đích kinh tế; - Đi khỏi nơi cƣ trú từ 24 giờ trở lên; - Khoảng cách tối thiểu từ nhà đến điểm đến tuỳ quan niệm của từng nƣớc. Tại các nƣớc đều có các định nghĩa riêng về khách du lịch. Tuy nhiên, điểm chung nhất đối với các nƣớc trong cách hiểu khái niệm về khách du lịch là: Khách du lịch là những ngƣời rời khỏi nơi cƣ trú thƣờng xuyên của mình đến một nơi nào đó, quay trở lại với những mục đích khác nhau, loại trừ mục đích làm công và nhận thù lao ở nơi đến; có thời gian lƣu lại ở nơi đến từ 24 giờ trở lên (hoặc có sử dụng lịch vụ lƣu trú qua đêm) nhƣng không quá thời gian một năm. Khách du lịch là những ngƣời tạm thời ở tại nơi họ đến du lịch với các mục đích nhƣ nghỉ ngơi, kinh doanh, hội nghị hoặc thăm gia đình. Theo Luật Du lịch Việt Nam, thuật ngữ khách du lịch đƣợc giải thích: Khách du lịch là ngƣời đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch, trừ trƣờng hợp đi học, làm việc hoặc hành nghề để nhận thu nhập ở nơi đến. Khách du lịch đƣợc phân chia thành hai nhóm cơ bản: Khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội địa. Khách du lịch quốc tế (International tourist) 5
 16. Năm 1937, Uỷ ban thống kê của Hội Quốc liên (tiền thân của Liên Hợp Quốc ngày nay) đã đƣa ra khái niệm về khách du lịch quốc tế nhƣ sau: Khách du lịch quốc tế là những ngƣời thăm viếng một quốc gia ngoài quốc gia cƣ trú thƣờng xuyên của mình trong thời gian ít nhất là 24 giờ. Theo khái niệm nêu trên, xét về mặt thời gian, khách du lịch quốc tế là những ngƣời có thời gian viếng thăm (lƣu lại) ở quốc gia khác ít nhất là 24 giờ. Trên thực tế, những ngƣời đến một quốc gia khác có lƣu trú qua đêm mặc dù chƣa đủ thời gian 24 giờ vẫn đƣợc thống kê là khách du lịch quốc tế. Khoản 3 (Điều 34, chƣơng 1) của Luật Du lịch Việt Nam 2005 quy định: Khách du lịch quốc tế là ngƣời nƣớc ngoài, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài vào Việt Nam du lịch; công dân Việt Nam, ngƣời nƣớc ngoài thƣờng trú tại Việt Nam ra nƣớc ngoài du lịch. Nhƣ vậy, nhóm khách du lịch quốc tế đƣợc phân thành 2 loại: Khách du lịch quốc tế đi vào (Inbound tourist): là ngƣời nƣớc ngoài và ngƣời của một quốc gia nào đó định cƣ ở nƣớc khác vào quốc gia đó đi du lịch. Loại khách này sử dụng ngoại tệ để mua hàng hoá dịch vụ. Khách du lịch quốc tế đi ra (Outbound tourist): Là công dân của một quốc gia và ngƣời nƣớc ngoài đang cƣ trú tại quốc gia đó đi ra nƣớc ngoài du lịch. 1.1.3. Khái niệm về hoạt động thu hút khách du lịch quốc tế Từ trƣớc đến nay đã có rất nhiều nghiên cứu về tình hình và thực trạng thu hút khách du lịch quốc tế đến một địa phƣơng trên thế giới và ở Việt Nam nói riêng, tuy nhiên, hầu hết ở các nghiên cứu này, khái niệm “hoạt động thu hút khách du lịch quốc tế” ít khi đƣợc đƣa một cách hoàn chỉnh mà đƣợc biểu hiện dƣới dạng liệt kê các hoạt động nhằm mục đích thu hút khách du lịch quốc tế. Giải nghĩa cụm từ “hoạt động thu hút khách du lịch quốc tế” trên mặt ngữ nghĩa văn học, ta có “hoạt động” là những việc làm khác nhau với mục 6
 17. đích nhất định trong đời sống xã hội; “thu hút” đƣợc giải nghĩa là “làm cho ngƣời ta ham thích mà dồn hết mọi chú ý vào” (Trung tâm Ngôn ngữ và Văn học Việt Nam, 1998). Nhƣ vậy, “hoạt động thu hút khách du lịch quốc tế” có thể hiểu là những việc làm khác nhau nhằm mục đích thu hút, kéo dồn sự chú ý của khách du lịch quốc tế. Hoạt động thu hút khách du lịch quốc tế của một địa phƣơng là tổng hợp các hoạt động nhằm thu hút ngày càng nhiều lƣợng khách du lịch quốc tế từ nƣớc ngoài đến du lịch tại địa phƣơng mình. 1.2. Động cơ của khách du lịch quốc tế Động cơ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá hành vi của cá nhân, vì rằng cá nhân không bao giờ hành động một cách vô cớ, mỗi hành động đều có những nguyên nhân của nó, có những yếu tố thúc đẩy con ngƣời hành động. Vì vậy khi xem xét hành vi của bất cứ cá nhân nào, ngƣời ta đều quan tâm đến động cơ của hành động. Vậy động cơ đƣợc hiểu là hệ thống động lực điều khiển bên trong cá nhân, thúc đẩy cá nhân hành động để đạt đƣợc những mục đích nào đó. Nhƣ vậy, động cơ đi du lịch chính là những yếu tố thúc đẩy con ngƣời đi du lịch, trong số các yếu tố này mục đích chính cần thoả mãn trong chuyến đi chính là yếu tố cơ bản tạo nên động cơ đi du lịch của con ngƣời ngày nay. Nắm đƣợc động cơ đi du lịch của khách sẽ có những biện pháp khai thác và phục vụ tối ƣu. Chẳng hạn cũng là những du khách đi du lịch từ Nhật Bản đến Việt Nam, nhƣng với những động cơ khác nhau: nhƣ đi du lịch tham quan, giải trí, thăm viếng ngƣời thân hay dự hội nghị... thì họ có những nhu cầu và hành vi khác nhau. Trong thực tế con ngƣời đi du lịch thƣờng kết hợp nhiều mục đích khác nhau trong đó có những mục đích giữ vai trò chủ đạo và có những mục đích giữ vai trò phụ. Căn cứ vào việc thống kê và nghiên cứu những mục đích 7
 18. chính của các chuyến hành trình du lịch, các chuyên gia về du lịch đã phân loại thành các nhóm động cơ đi du lịch gắn với các mục đích cụ thể nhƣ sau: Bảng 1.1: Nhóm động cơ đi du lịch của con ngƣời Nhóm động cơ Mục đích Nhóm 1: Động cơ nghỉ ngơi Giải trí, phục hồi tâm sinh lý, tiếp cận gần gũi với thiên nhiên, thay đổi môi trƣờng sống Thể thao Văn hóa, giáo dục Nhóm 2: Động cơ nghề nghiệp Tìm hiểu cơ hội kinh doanh kết hợp với giải trí Thăm viếng ngoại giao Công tác Kết hợp nghiên cứu học tập Nhóm 3: Các động cơ khác Thăm viếng ngƣời thân Nghỉ tuần trăng mật Chữa bệnh Bắt chƣớc, coi du lịch là “mốt” “Chơi trội” để tập trung sự chú ý của những ngƣời xung quanh (Nguồn: Nguyễn Văn Đính và Trần Thị Minh Hòa - Giáo trình kinh tế Du lịch, 2008). Từ việc phân tích trên, khi nghiên cứu động cơ của khách du lịch nói chung và động cơ của khách du lịch quốc tế nói riêng cần nghiên cứu mục đích của khách du lịch để từ đó tìm ra những giải pháp thu hút khách đến với một địa phƣơng hay một quốc gia. 8
 19. 1.3. Ý nghĩa của việc thu hút khách du lịch quốc tế 1.3.1. Ý nghĩa về mặt kinh tế 1.3.1.1. Tăng GDP cho đất nước Du lịch quốc tế phát triển sẽ góp phần tăng tỷ trọng GDP của ngành du lịch trong khu vực dịch vụ, theo đó làm tăng GDP của nền kinh tế quốc dân. Ở đâu du lịch phát triển, đặc biệt là du lịch quốc tế thì ở đó diện mạo đô thị, nông thôn đƣợc chỉnh trang, sạch đẹp hơn, đời sống nhân dân đƣợc cải thiện rõ rệt, mức sống của nhân dân đƣợc nâng cao. Hơn nữa, hoạt động du lịch quốc tế còn tạo ra khả năng tiêu thụ tại chỗ cho hàng hóa và dịch vụ, thúc đẩy các ngành khác phát triển, khôi phục nhiều lễ hội và nghề thủ công truyền thống, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế cả nƣớc và từng địa phƣơng, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo và vƣơn lên làm giàu, mở rộng giao lƣu giữa các vùng, miền trong nƣớc và với nƣớc ngoài. 1.3.1.2. Đem lại ngoại tệ cho đất nước Khách du lịch quốc tế mang theo tiền kiếm đƣợc từ quốc gia cƣ trú đến tiêu ở nƣớc đến du lịch, trong chừng mực nào đó đƣợc coi là xuất khẩu của nƣớc đến du lịch, do đó giúp cải thiện cán cân thƣơng mại quốc gia. Vì vậy, nếu du lịch quốc tế đƣợc duy trì một cách thƣờng xuyên và phù hợp thì nó có thể đƣợc coi nhƣ một tác nhân giữ ổn định nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu. Các nƣớc đang phát triển nhƣ Việt Nam cần du khách quốc tế đến đất nƣớc đông hơn số công dân nƣớc mình đi du lịch ra nƣớc ngoài. Đây là lợi thế nhằm cải thiện cán cân thƣơng mại do công dân trong nƣớc có thu nhập thấp ít có điều kiện đi du lịch ra nƣớc ngoài. 1.3.1.3. Là một hoạt động xuất khẩu đạt hiệu quả cao Tính hiệu quả cao trong kinh doanh du lịch đặc biệt là kinh doanh du lịch quốc tế thể hiện ở chỗ du lịch quốc tế là một ngành “xuất khẩu tại chỗ” những hàng hóa công nghiệp, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, đồ cổ phục 9
 20. chế, nông lâm sản theo giá bán lẻ cao hơn giá xuất khẩu (nếu nhƣ bán qua xuất khẩu sẽ theo giá bán buôn). Thông thƣờng, khách quốc tế khi đi ra nƣớc ngoài du lịch, họ đều muốn mua những sản phẩm địa phƣơng tại nƣớc sở tại để mang về làm quà cho bạn bè, ngƣời thân hoặc để lƣu giữ lại kỷ niệm của những vùng đất mà họ đã từng đặt chân đến. Vì thế, các hàng hóa mà đƣợc trao đổi thông qua con đƣờng du lịch quốc tế sẽ đƣợc xuất khẩu mà không phải chịu hàng rào thuế quan mậu dịch quốc tế. Du lịch quốc tế không chỉ là ngành “xuất khẩu tại chỗ ”, mà còn là ngành “xuất khẩu vô hình” hàng hóa du lịch. Đó là các cảnh quan thiên nhiên khí hậu và ánh nắng mặt trời vùng nhiệt đới, những giá trị của những di tích lịch sử - văn hóa, tính độc đáo trong truyền thống phong tục, tập quán mà không bị mất đi qua mỗi lần “bán” mà thậm chí giá trị và uy tín của nó còn tăng lên qua mỗi lần đƣa ra thị trƣờng nếu nhƣ chất lƣợng phục vụ du lịch cao. Sở dĩ có hiện tƣợng đó là do chúng ta “bán” cho khách không phải là bản thân tài nguyên du lịch mà chỉ là giá trị các khả năng thỏa mãn nhu cầu đặc trƣng của khách du lịch đƣợc chứa đựng trong tài nguyên du lịch. Khách du lịch quốc tế khi về lại nƣớc mình sẽ quảng bá thêm cho nƣớc mà khách đến du lịch qua con đƣờng truyền miệng nếu chất lƣợng phục vụ du lịch mang lại sự hài lòng cho du khách. 1.3.1.4. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài và tăng cường hoạt động ngoại thương Quy luật có tính phổ biến của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên thế giới hiện nay là giá trị ngày càng chiếm tỷ lệ cao hơn trong tổng sản phẩm xã hội và trong số ngƣời có việc làm. Do vậy, các nhà kinh doanh đi tìm hiệu quả của đồng vốn thì du lịch là một lĩnh vực kinh doanh hấp dẫn so với nhiều ngành kinh tế khác. Du lịch đem lại tỷ suất lợi nhuận cao vì vốn đầu tƣ vào du lịch tƣơng đối ít so với ngành công nghiệp nặng, giao thông vận tải mà khả năng thu hồi vốn lại nhanh, kỹ thuật không phức tạp. Hơn nữa, du lịch quốc tế 10

Tài liệu cùng danh mục Tài chính - Ngân hàng

Luận văn tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Bình Dương Chinh Long

Luận văn tốt nghiệp trình bày cơ sở lý luận về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Bình Dương Chinh Long. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Khóa luận tốt nghiệp: Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng (VPBank) - Chi nhánh Cộng Hòa

Khóa luận tốt nghiệp phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng – Chi nhánh Cộng Hòa trong giai đoạn 2013-2015 vừa qua. Đề xuất một số biện pháp và kiến nghị để phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Cộng Hòa.


Tiểu luận môn Tài chính phát triển: Tóm lược lý thuyết về mối quan hệ nợ công và tăng trưởng kinh tế (Liên hệ ở Việt Nam)

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới phát triển mạnh mẽ và có nhiều chuyển biến khó lường, điển hình là khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra từ cuối năm 2008, đầu năm 2009, khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp đang lan sang một số nước châu Âu, nợ công và quản lý nợ công trở thành vấn đề nóng được các nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm. Trong quá khứ, khủng hoảng nợ công cũng đã được biết đến vào đầu thập niên 80 của Thế kỷ XX. Năm 1982, Mê-hi-cô là quốc gia đầu tiên tuyên bố không trả được nợ vay Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Đến tháng 10-1983, 27 quốc gia với tổng số nợ lên tới 240 tỉ USD đã tuyên bố hoặc chuẩn bị tuyên bố hoãn trả nợ (1). Tuy nhiên, đến nay xung quanh khái niệm và nội hàm của nợ công vẫn còn nhiều quan điểm chưa thống nhất.


Luận văn: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long

Nội dung của luận văn nhằm tìm hiểu đặc điểm và tổ chức quản lý nguyên vật liệu; thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại; một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 2 Thăng Long.


Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty TNHH in bao bì TM – DV Tân Thái Phương

Khóa luận tốt nghiệp đánh giá tình hình sử dụng và quản lý nguồn vốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và những hạn chế còn tồn tại của công ty; đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của công ty Tân Thái Phương.


Báo cáo đánh giá tác động 10 năm đầu tư của Intel tại Việt Nam 2006-2016

Mười năm đã trôi qua và có nhiều thành tựu được tạo nên kể từ khi tập đoàn công nghệ Intel triển khai đầu tư dự án xây dựng nhà máy Intel Products Vietnam (IPV) tại Việt Nam. Tác động của Intel đối với nền kinh tế Việt Nam bao gồm cả trực tiếp và lan tỏa có thể được thể hiện ở năm vấn đề chính.


Tóm tắt Luận án Tiễn sỹ: Các yếu tố tác động đến xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam thông qua mô hình hấp dẫn thương mại

Nghiên cứu Các yếu tố tác động đến xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam thông qua mô hình hấp dẫn thương mại cho phép chỉ ra và lượng hóa mức độ tác động của các yếu tố đến xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đó cùng với những nghiên cứu định tính chuyên sâu sẽ làm cơ sở vững chắc cho việc xây dựng hệ thống các giải pháp để đẩy mạnh xuất khẩu cho ngành chế biến gỗ Việt Nam trong thời gian tới. Mời các bạn tham khảo!


Tiểu luận Tình huống xử lý sai phạm trong thanh toán công tác phí lưu động

 • 1/5 (1)

Tiểu luận trình bày tầm quan trọng trong công tác thanh toán và xử lý các vấn đề sai phạm trong thanh toán công tác phí, công tác phí lưu động cho người lao động. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Đề tài khoa học: Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện nội dung, nguồn thông tin và phương pháp tính một số chỉ tiêu tài khoản quốc gia trong hoạt động bảo hiểm và chứng khoán ở Việt Nam

Nội dung chính của đề tài trình bày nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện nội dung, nguồn thông tin và phương pháp tính một số chỉ tiêu tài khoản quốc gia trong hoạt động bảo hiểm và chứng khoán ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Đề tài khoa học: Nghiên cứu xác định mục tiêu, yêu cầu và nội dung chương trình đào tạo ngành kế toán trong trường Cao đẳng Thống kê Bắc Ninh

Nội dung chính của đề tài trình bày nghiên cứu xác định mục tiêu, yêu cầu và nội dung chương trình đào tạo ngành kế toán trong trường Cao đẳng Thống kê Bắc Ninh. Mời các bạn tham khảo!


Tài liệu mới download

Nội thất và phong thủy
 • 08/11/2014
 • 11.589
 • 787

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu