Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận án Tiến sĩ Tâm lý học: Sự phát triển tâm lý của học sinh trung học cơ sở

Luận án hướng đến mục tiêu nghiên cứu lí luận và thực tiễn sự phát triển tâm lý của học sinh Trung học cơ sở ở một số khía cạnh cụ thể trên các bình diện nhân cách - xã hội - cảm xúc (hình ảnh cái tôi, quan hệ xã hội, năng lực cảm xúc), nhằm đóng góp tư liệu thực chứng cho lý luận về sự phát triển tâm lý của lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.3 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Luận án Tiến sĩ Tâm lý học: Sự phát triển tâm lý của học sinh trung học cơ sở Luận án Tiến sĩ Tâm lý học: Sự phát triển tâm lý của học sinh trung học cơ sở Luận án Tiến sĩ Tâm lý học, Luận án Tiến sĩ, Học sinh trung học cơ sở, Sự phát triển tâm lý của học sinh, Sự phát triển tâm lý tuổi thiếu niên, Sự phát triển tâm lý lứa tuổi
4.3 5 323
 • 5 - Rất hữu ích 98

 • 4 - Tốt 225

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI
----------

Nguyễn Thị Phƣơng Hoa

SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ
CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÝ HỌC

HÀ NỘI - 2016

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI
----------

Nguyễn Thị Phƣơng Hoa

SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ
CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
Chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành
Mã số: 62.31.04.01

LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÝ HỌC

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:

PGS.TS. Phan Thị Mai Hƣơng

HÀ NỘI - 2016

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Tất cả số
liệu và kết quả nghiên cứu trong luận án là trung thực và chƣa từng đƣợc ai
công bố trong bất kì công trình nào khác.
Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2016
Tác giả

Nguyễn Thị Phương Hoa

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực hiện luận án này, tôi đã đƣợc rất nhiều cá nhân và
tổ chức giúp đỡ. Vì vậy, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:
1. PGS. TS. Phan Thị Mai Hƣơng - giáo viên hƣớng dẫn - đã luôn tận tình
chỉ dạy, giúp đỡ và khích lệ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận án.
2. Ban Giám đốc, các thầy cô giáo trong Khoa Tâm lý, Phòng Đào tạo của
Học viện Khoa học Xã hội đã tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học
tập và thực hiện luận án.
3. Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo và học sinh hai trƣờng THCS Tây Sơn
(quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội) và trƣờng THCS Đại Áng (huyện Thanh
Trì, Hà Nội) đã tham gia và giúp đỡ tôi trong giai đoạn khảo sát lấy số
liệu cho luận án.
4. Lãnh đạo Viện Tâm lý cùng các anh chị và các bạn đồng nghiệp đã tạo
điều kiện, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ, động viên tôi
trong từng giai đoạn thực hiện luận án.
5. Gia đình, ngƣời thân và bạn bè đã luôn bên cạnh tôi, chia sẻ những khó
khăn và động viên tôi hoàn thành luận án.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Lời cảm ơn
Mục lục
Danh mục các kí hiệu, chữ viết tắt
Danh mục các bảng số liệu
Danh mục các biểu đồ
MỞ ĐẦU
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ SỰ
PHÁT TRIỂN TÂM LÝ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
1.1. Tình hình nghiên cứu ở ngoài nƣớc
1.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nƣớc
1.3. Đánh giá chung
Tiểu kết chương 1
CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ
CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
2.1. Một số khái niệm cơ sở
2.2. Một số khía cạnh của sự phát triển tâm lý ở học sinh Trung học
cơ sở
2.3. Một số yếu tố ảnh hƣởng đến sự phát triển tâm lý của học sinh
Trung học cơ sở
Tiểu kết chương 2
CHƢƠNG 3: TỔ CHỨC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Tổ chức nghiên cứu
3.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
3.3. Cách thức xử lí thông tin và đánh giá sự phát triển
Tiểu kết chương 3
CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN VỀ SỰ
PHÁT TRIỂN TÂM LÝ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
4.1. Thực trạng sự phát triển tâm lý ở học sinh Trung học cơ sở
4.2. Một số đặc điểm của sự phát triển tâm lý ở học sinh Trung học
cơ sở
4.3. Phân tích một số trƣờng hợp điển hình
Tiểu kết chương 4
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

1
8
8
22
28
30
32
32
40
51
60
62
62
65
71
77
78
78
135
140
146
148
151
152
160

Tài liệu cùng danh mục Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý đội ngũ tổ trưởng chuyên môn các trường Tiểu học quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý đội ngũ tổ trưởng chuyên môn các trường Tiểu học quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội được nghiên cứu với mong muốn đề xuất biện pháp quản lý đội ngũ tổ trưởng chuyên môn của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, nâng cao hoạt động dạy và học trong trường tiểu học quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Triết học: Phê phán quan điểm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

Luận án Tiến sĩ Triết học: Phê phán quan điểm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay nhằm làm rõ quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, luận án tập trung phê phán, bác bỏ những quan điểm phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả của việc phê phán này.


Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Sử dụng thí nghiệm trong dạy môn Hóa lớp 10, 11 trường trung học phổ thông tỉnh Dăk Lăk

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Sử dụng thí nghiệm trong dạy môn Hóa lớp 10, 11 trường trung học phổ thông tỉnh Dăk Lăk tìm hiểu thực trạng việc sử dụng thí nghiệm trong giảng dạy Hóa học của giáo viên, từ đó tìm các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng sử dụng thí nghiệm ở các trường THPT tỉnh Dăk Lăk.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trình bày lí luận về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp lữ hành quốc tế, thực trạng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Việt Nam, giải pháp nâng cao cạnh tranh cho các doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam sau khi Việt Nam gia nhập WTO.


Luận án Tiến sĩ Khoa học vật liệu: Nghiên cứu chế tạo, tính chất của một số compozit nền kim loại gia cường bằng vật liệu ống nanô cácbon định hướng ứng dụng trong công nghiệp điện và điện tử

Luận án phát triển công nghệ nền chế tạo một số compozit kim loại dạng khối được gia cường bằng ống nanô cácbon theo phương pháp luyện kim bột và nghiên cứu hiệu ứng gia cường của CNT đến một số tính chất cơ - lý của vật liệu chế tạo, thử nghiệm ứng dụng vật liệu compozit CNT/kim loại trong ngành kỹ thuật điện và điện tử, cụ thể ở đây là làm bộ phận tản nhiệt cho linh kiện bán dẫn, điốt phát quang LED. Mời các bạn cùng tham khảo.


Research " ECONOMIC ANALYSIS OF PRODUCTION STRUCTURE, TECHNOLOGICAL CHANGE, AND PRODUCTIVITY GROWTH FOR THE U.S FOOD AND KINDRED PRODUCTS SECTOR "

ECONOMIC ANALYSIS OF PRODUCTION STRUCTURE, TECHNOLOGICAL CHANGE, AND PRODUCTIVITY GROWTH FOR THE U.S FOOD AND KINDRED PRODUCTS SECTOR It seems that parents are sorting on some characteristics of school districts, though not on anything that serves to increase student performance conditional on individual and peer characteristics. It similarly seems unlikely that paren


Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Phân tích dao động của kết cấu nhịp cầu dưới tác động của hoạt tải khai thác xét đến độ mấp mô mặt cầu

Đề tài:"Phân tích dao động của kết cấu nhịp cầu dưới tác động của hoạt tải khai thác có xét đến độ mấp mô mặt cầu" góp phần phân tích một số vấn đề: Phát triển mô hình tương tác động lực học của hệ cầu - xe có xét đến độ mấp mô ngẫu nhiên của mặt đường xe chạy. Phân tích sự tương tác giữa đặc trưng cấu tạo của xe với kết cấu nhịp, từ đó đánh giá tác động của tải trọng xe đến hiệu ứng động lực tương ứng với dải vận tốc bất lợi.


Luận án Tiến sĩ Địa lý: Nghiên cứu ảnh hưởng của hoang mạc hóa đến sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Bình Thuận trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Luận án "Nghiên cứu ảnh hưởng của hoang mạc hóa đến sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Bình Thuận trong bối cảnh biến đổi khí hậu" với mục tiêu thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của hạn hán, hoang mạc hóa đến sản xuất nông nghiệp ở Bình Thuận, từ đó đề xuất lựa chọn một số giải pháp ứng phó ưu tiên cho trồng trọt của tỉnh trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000-2000 tại công ty cổ phần Cơ khí 4 và Xây dựng Thăng Long

Mục đích nghiên cứu của đề tài là xem xét thực trạng hoạt động và tìm ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 tại Công ty cổ phần cơ khí 4 và xây dựng Thăng Long. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các tỉnh miền núi phía Bắc ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Trên cơ sở hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thu hút FDI; qua phân tích, đánh giá thực trạng thu hút FDI tại tỉnh miền núi phía Bắc ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, luận án đề xuất phương hướng và hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện thu hút FDI tại các tỉnh miền núi phía Bắc ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong thời gian tới, dưới góc độ các cơ quan quản lý nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Ebook Võ tự do chiến đấu
 • 10/10/2015
 • 65.732
 • 254
Change Guy - Tập 1
 • 24/04/2013
 • 98.601
 • 594

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu