Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận án Tiến sĩ Tâm lý học: Stress ở giáo viên mầm non

Luận án hướng đến mục tiêu nghiên cứu lý luận và thực tiễn về stress, cũng như các yếu tố có liên quan đến stress ở giáo viên mầm non, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp tác động thích hợp nhằm giúp giáo viên mầm non nâng cao khả năng ứng phó với stress, giảm stress trong hoạt động nghề nghiệp. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Luận án Tiến sĩ Tâm lý học: Stress ở giáo viên mầm non Luận án Tiến sĩ Tâm lý học: Stress ở giáo viên mầm non Luận án Tiến sĩ Tâm lý học, Luận án Tiến sĩ, Stress ở giáo viên mầm non, Giáo viên mầm non, Tâm lý giáo viên mầm non, Vấn đề stress
4.1 5 323
 • 5 - Rất hữu ích 35

 • 4 - Tốt 288

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

TRỊNH VIẾT THEN

STRESS Ở GIÁO VIÊN MẦM NON

LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÝ HỌC

HÀ NỘI - 2016

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

TRỊNH VIẾT THEN

STRESS Ở GIÁO VIÊN MẦM NON
Chuyên ngành:

Tâm lý học chuyên ngành

Mã số:

62 31 04 01

LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÝ HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
1. PGS. TS. LÊ VĂN HẢO
2. PGS.TS. TRẦN THU HƢƠNG

HÀ NỘI-2016

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các dữ liệu, kết
quả nghiên cứu trong luận án là trung thực và chưa từng công bố trong bất kỳ công
trình nghiên cứu nào khác

Tác giả luận án

Trịnh Viết Then

i

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TĂT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài

1

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án

3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án

4

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận án

5

5. Đóng góp mới về khoa học của luận án

5

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

6

7. Cơ cấu của luận án

7

Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ STRESS Ở
GIÁO VIÊN MẦM NON
1.1. Tổng quan các nghiên cứu về stress ở giáo viên và giáo viên mầm
non

8
8

1.1.1. Nghiên cứu ở nước ngoài

8

1.1.2. Nghiên cứu ở Việt Nam

21

1.2. Lý thuyết tiếp cận nghiên cứu stress ở giáo viên trong hoạt động
nghề nghiệp

26

Chƣơng 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ STRESS Ở GIÁO VIÊN MẦM NON

35

2.1. Một số vấn đề lý luận về stress ở giáo viên mầm non

35

2.1.1. Các khái niệm công cụ của đề tài nghiên cứu

35

2.1.1.1. Khái niệm stress

35

2.1.1.2. Khái niệm stress ở giáo viên mầm non

37

2.1.2. Mức độ stress ở giáo viên mầm non

42

2.1.3. Các tác nhân gây stress ở giáo viên mầm non

46

2.1.4. Cách ứng phó với stress ở giáo viên mầm non

49

2.1.5. Những trải nghiệm stress ở giáo viên mầm non

53

2.1.6. Những hệ quả liên quan đến stress ở giáo viên mầm non

56

2.2. Một số yếu tố ảnh hƣởng đến stress ở giáo viên mầm non

58

ii

2.2.1. Tính lạc quan, bi quan trong hoạt động nghề nghiệp

58

2.2.2. Sự hài lòng trong hoạt động nghề nghiệp

59

2.2.3. Nguồn trợ giúp xã hội

60

2.2.4. Thời gian làm việc của giáo viên

62

Chƣơng 3. TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU

64

3.1. Vài nét về địa bàn nghiên cứu

64

3.2. Tổ chức nghiên cứu

65

3.3. Phương pháp nghiên cứu

69

Chƣơng 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN VỀ STRESS Ở
GIÁO VIÊN MẦM NON

83

4.1. Khái quát thực trạng stress ở giáo viên mầm non

83

4.1.1. Mức độ stress ở giáo viên mầm non

83

4.1.2. Các tác nhân gây stress ở giáo viên mầm non

87

4.1.3. Cách ứng phó với stress ở giáo viên mầm non

96

4.1.4. Những trải nghiệm stress ở giáo viên mầm non

106

4.1.5. Hệ quả liên quan đến stress ở giáo viên mầm non

115

4.2. Một số yếu tố ảnh hƣởng đến stress ở giáo viên mầm non

123

4.3. Stress ở giáo viên mầm non qua nghiên cứu trƣờng hợp điển hình

128

4.4. Một số biện pháp giúp giảm stress ở giáo viên mầm non

140

KẾT LUẬN

146

1. Kết luận

146

2. Kiến nghị

148

HƢỚNG NGHIÊN CỨU TRONG TƢƠNG LAI

150

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ

152

TÀI LIỆU THAM KHẢO

153

PHỤ LỤC

iii

Tài liệu cùng danh mục Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty CP Dược và vật tư thú y

Mục đích của việc nghiên cứu đề tài nhằm hệ thống hoá cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính, vận dụng lý luận để phân tích đánh giá tình hình tài chính của Công ty CP dược và vật tư thú y để tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi và khó khăn về mặt tài chính.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Ảnh hưởng của hóa chất bảo vệ thực vật đến vi sinh vật đất trồng chè

Những nghiên cứu của đề tài góp thêm vào cơ sở dữ liệu về ảnh hưởng của một số hóa chất bảo vệ thực vật đến tính đa dạng của vi sinh vật đất ở vùng nghiên cứu và làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất các biện pháp ứng dụng vào thực tiễn sản xuất ở địa phương.


Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thực trạng quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học ở Trường Đại học An ninh Nhân dân

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thực trạng quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học ở Trường Đại học An ninh Nhân dân nghiên cứu, khảo sát thực trạng chỉ ra được ưu điểm và những tồn tại của quá trình tổ chức đào tạo và đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo hệ VLVH của trường ĐH.ANND.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Luận án nhằm hệ thống hóa và hoàn thiện những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại; nghiên cứu thực trạng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam để chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại, làm cơ sở cho việc đề xuất lựa chọn mô hình phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu các mã đối ngẫu của mã xyclic cục bộ

Luận án nghiên cứu khảo sát đặc điểm của mã xyclic cục bộ xây dựng từ một lớp kề xyclic trên phân hoạch vành đa thức, làm cơ sở đề xuất phương án, cách tiếp cận để xây dựng mã đối ngẫu của lớp mã xyclic cục bộ xây dựng trên nhóm nhân xyclic.


Luận văn: TUỔI BỀN TỐI ƯU CỦA VÒI PHUN TRONG LÀM SẠCH BỀ MẶT BẰNG PHUN CÁT

 • 4,66/5 (1973)

Trong công nghiệp, để làm sạch bề mặt chi tiết có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như: làm sạch bề mặt bằng tia nước áp suất cao, làm sạch bằng phương pháp phun bi, phun cát... Trong các phương pháp đó, làm sạch bằng phun cát là phương pháp làm sạch được dùng phổ biến nhất. Phương pháp làm sạch bằng phun cát được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau, đặc biệt là công nghiệp đóng tầu để làm sạch bề mặt kim loại tấm, làm sạch bề mặt vật đúc hoặc các chi tiết máy vv... Chính...Tóm tắt luận văn thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn: Triết lý nhân sinh trong truyện cổ tích Việt Nam

Mục đích của đề tài là nghiên cứu triết lý nhân sinh trong truyện cổ tích Việt Nam. Từ đó, khẳng định những giá trị tốt đẹp của những triết lý nhân sinh mà Việt Nam cần kế thừa và phát huy trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.


LUẬN VĂN: Phát huy nhân tố con người trong quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn nước ta hiện nay

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: phát huy nhân tố con người trong quá trình cnh, hđh nông nghiệp, nông thôn nước ta hiện nay', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


LUẬN VĂN: Định hướng hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai

Thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, trong thời gian qua đất nước ta đã đạt được những thành tựu rất đáng ghi nhận. Kinh tế tăng trởng đều hàng năm, đời sống vật chất văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên, an ninh chính trị xã hội được giữ vững tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn tới. Góp phần vào thành tựu kinh tế đã đạt được có sự đóng góp quan trọng của chính sách, pháp luật về đất đai của...


Tài liệu mới download

Change Guy - Tập 1
 • 24/04/2013
 • 98.601
 • 594
MBA dành cho lãnh đạo
 • 07/04/2012
 • 28.339
 • 764

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu