Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Một Thành Viên khai thác công trình thủy lợi An Hải

Luận văn đã phân tích, tổng hợp những ưu điểm và tồn tại của môi trường pháp lý về kế toán liên quan đến tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp. Thông qua kết quả thực tế tại Công ty TNHH Một Thành Viên Khai thác công trình thủy lợi, luận văn đã chỉ rõ những tồn tại và những nguyên nhận của những tồn tại trong công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh của các Doanh nghiệp hoạt động xây lắp hiện nay, cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho các giải pháp hoàn thiện.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001:2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên:Phạm Thị Hà Trang Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S Ninh Thị Thùy Trang HẢI PHÒNG - 2015
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THANH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI AN HẢI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên :Phạm Thị Hà Trang Giảng viên hƣớng dẫn : Th.S Ninh Thị Thùy Trang HẢI PHÒNG - 2015
 3. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên:Phạm Thị Hà Trang Mã SV: 1112401321 Lớp: QT1506K Ngành: Kế toán - Kiểm toán Tên đề tài:Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Một Thành Viên khai thác công trình thủy lợi An Hải
 4. NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Nghiên cứu lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. - Mô tả phân tích thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Một Thành Viên Khai thác công trình thủy lợi An Hải. - Đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Một Thành Viên Khai thác công trình thủy lợi An Hải. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. - Số liệu về thực trạng thực hiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Một Thành Viên Khai thác công trình thủy lợi An Hải năm 2014. 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. Công ty TNHH Một Thành Viên Khai thác công trình thủy lợi An Hải Địa chỉ: 781 Đƣờng Tôn Đức Thắng, phƣờng Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
 5. CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: ........................................................................................... Học hàm, học vị: ............................................................................... Cơ quan công tác:............................................................................... Nội dung hƣớng dẫn: ........................................................................ Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên:............................................................................................. Học hàm, học vị:................................................................................... Cơ quan công tác:................................................................................. Nội dung hƣớng dẫn:............................................................................ Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 27 tháng 04 năm 2015 Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 4 tháng 07 năm 2015 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2015 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
 6. PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. 2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…): …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2015 Cán bộ hƣớng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên)
 7. MỤC LỤC MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1 CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP ....................................................................................... 4 1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp ......................................................................................... 4 1.2. Một số khái niệm cơ bản doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ... 4 1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh ................................................................................................................... 10 1.4. Nội dung tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp .................................................................................................. 11 1.4.1 Tổ chức kế toán doanh thu, thu nhập và các khoản giảm trừ doanh thu ... 11 1.4.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .................................. 11 1.4.1.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính .................................................. 14 1.4.1.3. Kế toán thu nhập khác............................................................................ 17 1.4.1.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .................................................. 18 1.4.2.Kế toán chi phí ........................................................................................... 21 1.4.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán ....................................................................... 21 1.4.2.2 Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp ....................... 24 1.4.2.3 Kế toán chi phí khác ................................................................................ 29 1.4.2.4Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ........................................... 31 1.4.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh ......................................................... 32 1.5. Tổ chức sổ sách kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp .................................................................................................. 33 1.5.1. Hình thức kế toán “Chứng từ ghi sổ”........................................................ 33 1.5.2. Hình thức kế toán Nhật ký chung ............................................................. 34 1.5.3. Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái .............................................................. 35 1.5.4. Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ ..................................................... 35 1.5.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính............................................................ 36 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI AN HẢI . 38 2.1 Khái quát chung về Công ty TNHH Một Thành Viên Khai thác công trình
 8. thủy lợi An Hải .................................................................................................... 38 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ............................................................. 38 2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Một Thành Viên Khai thác công trình thủy lợi An Hải........................................................................... 39 2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty ......................................................... 40 2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Một Thành Viên Khai thác công trình thủy lợi An Hải. ................................................................. 42 2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. .......................................................... 42 2.1.4.2 Hình thức kế toán, chế độ kế toán, phương pháp kế toán áp dụng tại Công ty TNHH Một Thành Viên Khai thác công trình thủy lợi An Hải. ............ 44 2.2 Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Một Thành Viên Khai thác công trình thủy lợi An Hải ........... 45 2.2.1 Thực trạng công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác tại Công ty TNHH Một Thành Viên Khai thác công trình thủy lợi An Hải ......................................................... 45 2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH Một Thành Viên Khai thác công trình thủy lợi An Hải. ............................................. 45 2.2.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ................................................... 52 2.2.1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính ................................................... 52 2.2.1.4 Kế toán thu nhập khác............................................................................. 57 2.2.2 Thực trạng công tác kế toán giá vốn hàng bán, chi phí hoạt động tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng và chi phí khác tại công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi An Hải ................................................................. 57 2.2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán ....................................................................... 57 2.2.2.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính ........................................................ 63 2.2.2.3 Kế toán chi phí bán hàng ........................................................................ 63 2.2.2.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .................................................... 63 2.2.2.5 Kế toán chi phí khác ................................................................................ 73 2.2.3 Thực trạng tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV KTCT Thủy Lợi An Hải............................................................................ 73 CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI AN HẢI ........................................................................... 83
 9. 3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Một Thành Viên khai thác công trình thủy lợi An Hải ....................................................................................................................... 83 3.1.1 Ƣu điểm ...................................................................................................... 83 3.1.2 Hạn chế ....................................................................................................... 85 3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Một Thành Viên khai thác công trình thủy lợi An Hải ........................................................................................... 87 3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải ................................................................................................................. 87 3.2.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải .................................................................................................... 88 KẾT LUẬN ...................................................................................................... 101
 10. Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luậ n tố t nghiệ p MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. Thực hiện đƣờng lối phát triển kinh tế do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI khởi xƣớng: Đổi mới, mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế, tất yếu hệ quả công cụ quản lý kinh tế, trong đó kế toán cũng phải đổi mới, mở cửa và hội nhập với kế toán Quốc tế. Mục tiêu của công cuộc cải cách kế toán Việt Nam là đạt đƣợc sự công nhận quốc tế về kế toán và phù hợp với yêu cầu quản lý kinh tế trong điều kiện mới. Kế toán Việt Nam hiện nay đã bắt nhịp đƣợc những đòi hỏi cơ bản yêu cầu quản lý kinh tế, từng hội nhập với kế toán quốc tế. Tuy nhiên, đổi mới luôn là một quá trình, đã có bƣớc đi đầu tiên ắt sẽ phải đi những bƣớc tiếp theo, thậm chí nhiều bƣớc tiếp theo nữa. Hơn nữa, lộ trình cải cách kế toán của Việt Nam là đi tắt đón đầu để bắt kịp với những bƣớc tiến của kế toán hiện đại nên khó tránh khỏi những ngộ nhận, sai lầm trong nhận thức và thực hiện. Công tác kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh là nội dung trọng tâm trong tổ chức kế toán doanh nghiệp, ảnh hƣởng có tính chất quyết định đến vai trò của kế toán trong hệ công cụ quản lý kinh tế của Doanh nghiệp cũng nhƣ các chủ thể quản lý. Vì vậy, không ngừng nghiên cứu hoàn thiện lý luận và thực tiễn tổ chức kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong hệ thống kế toán Doanh nghiệp Việt Nam thực sự cần thiết trong điều kiện hiện nay. Trong nền kinh tế thị trƣờng, kế toán trong Doanh nghiệp đƣợc coi nhƣ là ngôn ngữ kinh doanh, là phƣơng tiện giao tiếp giữa Doanh nghiệp với các đối tƣợng liên quan với Doanh nghiệp. Để góp phần quan trọng trong việc thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nƣớc, thực hiện yêu cầu tổ chức công tác kế toán trong Công ty TNHH Một Thành Viên Khai thác công trình thủy lợi An Hải. Hiện nay, Công ty TNHH Một Thành Viên Khai thác công trình thủy lợi An Hảiđã chuyển đổi xong hình thức sở hữu, huy động vốn từ các thành phần kinh tế để phát triển. Sự xuất hiện thêm các chủ sở hữu, các đối thủ cạnh tranh đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lƣợng thông tin Kinh tế của các Doanh nghiệp. Vì vậy, tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh của Doanh nghiệp không chỉ chịu tác động của công cuộc cải cách Kế toán mà còn chịu tác động sâu sắc sau khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nƣớc thành Công ty TNHH Một Thành Viên. Do đó, phân tích, đánh giá, tổng kết thực trạng, xác định nguyên nhân, đề xuất định hƣớng hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Một Thành Viên Khai thác công trình thủy lợi An Hảihiện nay có ý nghĩa quan trọng. Một mặt giúp Doanh nghiệp sử dụng có hiệu quả thông tin do kế toán cung cấp để quản lý, điều hành đơn vị tạo cơ sở để các đơn vị vững vàng, tự tin trên lộ trình hội Sinh viên: Phạ m Thị Hà Trang - Lớp: QT1506K 1
 11. Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luậ n tố t nghiệ p nhập khu vực và quốc tế, góp phần tiết kiệm hao phí lao động xã hội, sử dụng hợp lý có hiệu quả nguồn lực hiện có. Mặt khác, giúp cơ quan Nhà nƣớc có đƣợc các thông tin, kinh nghiệm cần thiết để hoàn thiện hơn công cuộc cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nƣớc sau khi cổ phần hóa. Từ những lý do trên, việc nghiên cứu đề tài:”Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Một Thành Viên khai thác công trình thủy lợi An Hải” là hết sức cần thiết. 2. Mục đích nghiên cứu đề tài. Trên cơ sở phân tích xu hƣớng kế toán Quốc tế, đánh giá công cuộc cải cách kế toán, chính sách phát triển kinh tế thị trƣờng của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, tiếp cận với các thông lệ, khái niệm, nguyên tắc, chuẩn mực kế toán quốc tế đƣợc thừa nhận nhằm tổng hợp rút ra những lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất hiện nay. Từ nghiên cứu phân tích thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Một Thành Viên khai thác công trình thủy lợi An Hải trong hệ thống kế toán Việt Nam trên cả hai phƣơng diện Kế toán tài chính và Kế toán quản trị, luận văn đề xuất nội dung và điều kiện hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Một Thành Viên khai thác công trình thủy lợi An Hải hiện nay trên cả hai phƣơng diện KTTC và KTQT. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu đề tài. Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là tổ chức công tác tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Một Thành Viên khai thác công trình thủy lợi An Hải hiện nay. Trong bối cảnh mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, kéo theo sự hội nhập của kế toán, nội dung tổ chức công tác tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Một Thành Viên khai thác công trình thủy lợi An Hải công tác kế toán dựa trên nền tảng của các nguyên tắc Chuẩn mực kế tóan quốc tế đƣợc thừa nhận về chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh đồng thời phải phù hợp với các quy định quản lý thống nhất của Nhà nƣớc về Kế toán doanh nghiệp bao gồm: tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ và báo cáo kế toán liên quan đến nội dung chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh của Doanh nghiệp. Phạm vi nghiên cứu của luận văn tập trung nghiên cứu công tác tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Một Thành Viên khai thác công trình thủy lợi An Hải. Luận văn sử dụng phƣơng pháp duy vật biện chứng, sử dụng các phƣơng Sinh viên: Phạ m Thị Hà Trang - Lớp: QT1506K 2
 12. Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luậ n tố t nghiệ p pháp cụ thể nhƣ: Điều tra khảo sát thực tiễn, thống kê, phân tích, so sánh. 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Luận văn đã củng cố và làm sáng tỏ thêm lý luận cơ bản về tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, hoạt động xây lắp phù hợp với các nguyên tắc, thông lệ, chuẩn mực quốc tế và kế toán của một số nƣớc kinh tế phát triển. Xác đinh rõ các nguyên tắc, cơ sở, phƣơng pháp ghi nhận và trình bày các thông tin về chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh của Doanh nghiệp trong BCTC. Cung cấp kinh nghiệm để nâng cao vai trò của kế toán trong công tác quản trị Doanh nghiệp, đặc biệt là khả năng cung cấp thông tin của kế toán để kiểm soát và quản lý chi phí, doanh thu và kết quả của các doanh nghiệp. Luận văn đã phân tích, tổng hợp những ƣu điểm và tồn tại của môi trƣờng pháp lý về kế toán liên quan đến tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp. Thông qua kết quả thực tế tại Công ty TNHH Một Thành Viên Khai thác công trình thủy lợi, luận văn đã chỉ rõ những tồn tại và những nguyên nhận của những tồn tại trong công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh của các Doanh nghiệp hoạt động xây lắp hiện nay, cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho các giải pháp hoàn thiện. Luận văn đề xuất những giải pháp và điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp. Những kết quả nghiên cứu của luận văn về lý luận chung và môi trƣờng pháp lý về kế toán có thể áp dụng chung cho mọi Doanh nghiệp thuộc loại hình Doanh nghiệp xây lắp. 5. Kết cấu của luận văn. Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn đƣợc trình bày trong ba chƣơng: Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Một Thành Viên khai thác công trình thủy lợi An Hải Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Một Thành Viên khai thác công trình thủy lợi An Hải Sinh viên: Phạ m Thị Hà Trang - Lớp: QT1506K 3
 13. Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luậ n tố t nghiệ p CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP 1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp: Việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có những ý nghĩa sau: - Xác định hiệu quả từng loại hoạt động trong doanh nghiệp. - Có căn cứ để thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nƣớc thực hiện việc phân phối cũng nhƣ tái đầu tƣ sản xuât kinh doanh. - Kết hợp các thông tin thu thập đƣợc với các thông tin khác để đề ra chiến lƣợc, giải pháp sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất trong tƣơng lai. Đối với Nhà nƣớc: Trên cơ sở các số liệu về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mà các cơ quan thuế xác định đƣợc các khoản thuế phải thu, đảm bảo nguồn thu cho Ngân sách nhà nƣớc. Việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ của Nhà nƣớc còn đem đến một nguồn thu ổn định cho Ngân sách và đảm bảo cho đầu tƣ Nhà nƣớc không bị thất thoát. Đối với nhà đầu tƣ và nhà cung cấp: Việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có ý nghia lớn vì khi nhà tổ chức xác định đƣợc kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính sẽ phân tích đƣợc hoạt động của doanh nghiệp để ra những quyết định đầu tƣ đúng đắn. Đối với tổ chức trung gian tài chính: Các số liệu về doanh thu, chi phí và kết quả sản xuất kinh doanh là căn cứ để ra quyết định đầu tƣ. 1.2. Một số khái niệm cơ bản doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh  Doanh thu: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đƣợc trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Các khoản thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, không đƣợc coi là doanh thu. Doanh thu bao gồm:  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc từ giao dịch và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh doanh thu nhƣ bán sản Sinh viên: Phạ m Thị Hà Trang - Lớp: QT1506K 4
 14. Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luậ n tố t nghiệ p phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và chi phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có) trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, chuẩn mực số 14 ban hành và công bố theo quyết định số 149/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trƣởng Bộ tài chính. Doanh thu bán hàng chỉ đƣợc ghi nhận khi đồng thời thỏa món cả 5 điều kiện sau: - Doanh nghiệp đó chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho ngƣời mua. - Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa nhƣ ngƣời sở hữu hàng hóa hoặc kiểm soát hàng hóa. - Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn - Doanh nghiệp đó thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ việc bán hàng. - Xác định các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Theo chuẩn mực số 14 thì doanh thu cung cấp dịch vụ đƣợc ghi nhận khi thỏa mãn 4 điều kiện sau: - Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn. - Có khả năng thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó. - Xác định đƣợc chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó. Nguyên tắc hạch toán doanh thu: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đƣợc xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu đƣợc tiền, hoặc sẽ thu đƣợc tiền từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu nhƣ bán sản phẩm,hàng hóa,bất động sản đầu tƣ, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có). - Trƣờng hợp doanh nghiệp có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam hoặc đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán theo tỷ giá giao dịch thực tế phát sinh hoặc tỷ giá giao dịch do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế. - TK 511 “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” chỉ phản ánh doanh thu của khối lƣợng sản phẩm, hàng hóa đã bán, dịch vụ đã cung cấp đƣợc xác định là tiêu thụ trong kỳ không phân biệt doanh nghiệp đã thu tiền hay sẽ thu Sinh viên: Phạ m Thị Hà Trang - Lớp: QT1506K 5
 15. Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luậ n tố t nghiệ p tiền. - Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá bán chƣa VAT. - Đối với sản phẩm, hàng hóa dịch vụ thuộc đối tƣợng không chịu thuế GTGT hặc đối tƣợng chịu thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán. - Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tƣợng chịu thuế TTĐB hoặc thuế xuất khấu thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán ( bao gồm cả thuế TTĐB hoặc thuế xuất khẩu). - Đối với hàng hóa nhận bán đại lý, ký gửi theo phƣơng thức bán đúng giá hƣởng hoa hồng thì hạch toán vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phần hoa hồng bán hàng mà doanh nghiệp đƣợc hƣởng. - Trƣờng hợp bán hàng theo phƣơng thức trả chậm, trả góp thì doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả tiền ngay và ghi nhận vào doanh thu chƣa thực hiện phần lãi tính trên khoản phải trả nhƣng trả chậm phù hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu đƣợc xác định. - Đối với trƣờng hợp cho thuê tài sản, có nhận trƣớc tiền cho thuê của nhiều năm thì doanh thu cung cấp dich vụ ghi nhận của năm tài chính đƣợc xác định bằng số tiền nhận trƣớc chia cho số năm trả tiền trƣớc. - Những doanh nghiệp nhận gia công vật tƣ hàng hóa thì chỉ phản ánh vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ số tiền gia công thực tế đƣợc hƣởng, không bao gồm giá trị vật tƣ hàng hóa nhận gia công. Các phương thức bán hàng: - Phƣơng thức bán hàng trực tiếp: Là phƣơng pháp giao hàng cho khách hàng trực tiếp tại khi, tại các phân xƣởng sản xuất không qua kho. Sản phẩm đã giao cho khách hàng đƣợc coi là tiêu thụ. - Phƣơng thức chuyển hàng theo hợp đồng: Theo phƣơng pháp này, bên bán chuyển hàng cho bên mua theo các điều kiện ghi trên hợp đồng. Số hàng chuyển đi trƣớc vẫn thuộc quyền kiểm soát của doanh nghiệp. Khi ngƣời mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán một phần hay toàn bộ thì lợi ích và rủi ro đƣợc quyền giao toàn bộ cho ngƣời mua, giá trị hàng hóa đƣợc thực hiên vào thời điểm bên bán ghi nhận doanh thu bán hàng. - Phƣơng thức bán hàng qua đại lý: Là phƣơng thức bán hàng mà doanh nghiệp (bên giao đại lý) giao hàng cho cơ sở (đại lý) nhận bán hàng đại lý, ký Sinh viên: Phạ m Thị Hà Trang - Lớp: QT1506K 6
 16. Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luậ n tố t nghiệ p gửi để cơ sở này trực tiếp bán hàng. Số hàng giao đại lý này vẫn thuộc quyền sở hữu của bên giao đại lý, cho đến khi bên đại lý thông báo bán đƣợc hàng hoặc thanh toán tiền hàng cho bên giao đại lý thì mới đƣợc coi là hàng hóa tiêu thụ và ghi nhận doanh thu. Đối với bên đại lý, hoa hồng bán hàng đƣợc nhận chính là doanh thu và phải nộp thuế GTGT trên khoản hoa hồng nhận đƣợc này. - Phƣơng thức bán hàng trả chậm trả góp: Là phƣơng thức bán hàng thu tiền nhiều lần. Khi giao hàng cho ngƣời mua thì lƣợng hàng chuyển giao đƣợc xác định tiêu thụ. Khách hàng sẽ thanh toán một phần tiền hàng ở ngay lần đầu để nhận đƣợc hàng, phần còn lại sẽ đƣợc trả dần trong một thời gian nhất định và phải chịu một khoản lãi suất đƣợc quy định trƣớc trong hợp đồng. - Phƣơng thức hàng đổi hàng: là phƣơng thức bán hàng mà DN đem sản phẩm, vật tƣ, hàng hóa đổi lấy vật tƣ hàng hóa khác không giống với của DN. Giá trao đổi là giá hiện hành của vật tƣ hàng hóa tƣơng ứng trên thị trƣờng.  Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: +Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng tính theo phƣơng pháp trực tiếp. + Chiết khấu thƣơng mại là khoản doanh nghiệp bán hàng giảm giá niêm yết cho khách hàng mua với số lƣợng lớn. + Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho ngƣời mua doa toàn bộ hoặc một phần hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu với thị hiếu ngƣời mua. + Giá trị hàng hóa bị trả lại: Là giá trị khối lƣợng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán.  Doanh thu thuần Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là số chênh lệch giữa doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đối với các khoản giảm trừ doanh thu.  Doanh thu hoạt động tài chính Doanh thu hoạt động tài chính là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu đƣợc trong kỳ hạch toán phát sinh liên quan tới hoạt độngtài chính bao gồm những khoản thu về tiền lãi gửi ngân hàng, tiền bản quyền cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. Theo chuẩn mức số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”, doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận đƣợc chia của doanh nghiệp đƣợc ghi nhận thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: - Có khả năng thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch đó Sinh viên: Phạ m Thị Hà Trang - Lớp: QT1506K 7
 17. Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luậ n tố t nghiệ p - Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn Theo chuẩn mực số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”, doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận đƣợc chia đƣợc ghi nhận trên cơ sở: - Tiền lãi đƣợc ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ - Tiền lãi bản quyền đƣợc ghi nhận trên cơ sở dồn tích phù hợp với hợp đồng - Cổ tức và lợi nhuận đƣợc chia ghi nhận khi cổ đông đƣợc quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn đƣợc quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn. Thu nhập khác Thu nhập khác là: Là những khoản thu nhập khác ngoài hoạt động tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp nhƣ các khoản nhận đƣợc khi thanh lý, nhƣợng bán tài sản cố định. Thu nhập khác quy định trong chuẩn mực số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” bao gồm các khoản thu từ hoạt động không xảy ra thƣờng xuyên, ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu gồm: - Thu về thanh lý tài sản cố định, nhƣợng bán tài sản cố định; - Thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng; - Thu tiền bảo hiểm đƣợc bồi thƣờng; - Thu đƣợc các khoản nợ phải thu đã xóa sổ tính vào chi phí kỳ trƣớc; - Các khoản thu khác. Chi phí: Theo chuẩn mực số 01 QĐ số 165/2002/QĐ – BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trƣởng Bộ Tài Chính chi phí bao gồm các chi phí sản xuất, kinh doanh và phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp và các chi phí khác. Chi phí bao gồm các khoản sau: Giá vốn hàng bán: là trị giá vốn của sản phẩm, vật tƣ, hàng hóa, lao vụ, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ. Khi hàng hóa đã tiêu thụ và đƣợc phép xác định doanh thu thì đồng thời trị giá hàng xuất bán cũng đƣợc phản ánh theo giá vốn hàng bán để xác định kết quả kinh doanh. Chi phí quản lý kinh doanh: Là toàn bộ chi phí thực tế phát sinh liên quan đến quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, quản lý của doanh nghiệp nhƣ chi phí quảng cáo, chi phí hoa hồng đại lí, chi phí nhân viên bán hàng, chi phí lƣơng nhân viên, khấu hao tài sản cố định, các khoản phí và lệ phí, chi phí dịch vụ mua ngoài... Chi phí hoạt động tài chính: Chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tƣ tài chính, Sinh viên: Phạ m Thị Hà Trang - Lớp: QT1506K 8
 18. Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luậ n tố t nghiệ p chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhƣợng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán, dự phòng giảm giá đầu tƣ chứng khoán, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỉ giá hối đoái… Chi phí khác: là các khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thƣờng của các doanh nghiệp. Nội dung chi phí khác bao gồm: - Chi phí thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ(nếu có). - Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tƣ, hàng hóa, TSCĐ đƣa đi góp vốn liên doanh, đầu tƣ vào công ty liên kết, đầu tƣ dài hạn khác. - Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế. - Bị phạt thuế, truy nộp thuế. - Các khoản chi phí do kế toán bị nhầm hoặc bỏ sót khi ghi sổ kế toán. - Các khoản chi phí khác. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế thu trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là khoản chi phí phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành. Căn cứ tính thuế thu nhập doanh ghiệp là thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Thu nhập chịu thuế trong kỳ baogồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ và thu nhập khác. Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất thuế TNDN Kết quả kinh doanh: Kết quả sản xuất kinh doanh là kết quả cuối cùng của DN đạt đƣợc trong một thời kỳ nhất định do các hoạt động sản xuất kinh doanh và do hoạt động khác mang lại đƣợc biểu hiện thông qua chỉ tiêu lãi hoặc lỗ. Kết quả kinh doanh của DN bao gồm: kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. - Kết quả hoạt động tài chính là chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động Sinh viên: Phạ m Thị Hà Trang - Lớp: QT1506K 9
 19. Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luậ n tố t nghiệ p tài chính và chi phí tài chính. - Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các khoản chi phí khác. Doanh thu thuần về bán hàng Doanh thu bán hàng và Các khoản giảm = - và cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ trừ doanh thu Lợi nhận gộp về bán hàng và Doanh thu bán hàng và = - Giá vốn hàng bán cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ Lợi nhuận Lợi nhuận Doanh thu Chi phí Chi phí Chi phí thuần từ hoạt gộp từ bán = + hoạt động – tài – bán – QLDN động kinh hàng và cung tài chính chính hàng doanh cấp dịch vụ Lợi nhuận khác = Thu nhập khác - Chi phí khác Tổng lợi nhuận kế Lợi nhuận thuần từ hoạt Lợi nhuận khác = + toán trƣớc thuế động kinh doanh Lợi nhuận sau thuế thu Tổng lợi nhuận kế Chi phí thuế thu nhập = - nhập doanh nghiệp toán trƣớc thuế doanh nghiệp 1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh Nhiệm vụ của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh nhƣ sau: - Phản ánh và ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình phát sinh ngay thời điểm hiện tại và sự biến động của từng loại sản phẩm, hàng hóa theo chỉ tiêu số lƣợng, chất lƣợng, chủng loại, giá trị... - Phản ánh đầy đủ, kịp thời chi tiết tình hình tiêu thụ ở tất cả các trạng thái nhƣ hàng đi đƣờng, nhập kho... - Xác định đúng thời điểm hàng hóa đƣợc coi là tiêu thụ để phản ánh doanh thu một cách chính xác và kịp thời để lập báo cáo tiêu thụ. - Lựa chọn phƣơng pháp tính giá vốn hàng xuất bán phù hợp. - Phản ánh, tính toán và ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản chi phí của từng hoạt động trong doanh nghiệp nhƣ: giá vốn hàng bán, chi phí quản Sinh viên: Phạ m Thị Hà Trang - Lớp: QT1506K 10
 20. Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luậ n tố t nghiệ p lý bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp,... Từ đó đƣa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện việc tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh. - Phản ánh tính toán chính xác kết quả từng hoạt động, giám sát tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nƣớc để có căn cứ đánh giá sức mua, đánh giá tình hình tiêu dùng, đề xuất các chính sách ở tầm vĩ mô. - Cung cấp các thông tin kế toán cần thiết phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính và đinh kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến bán hàng, xác định và phân phối kết quả kinh doanh. - Xác định đƣợc quá trình luân chuyển chứng từ về kế toán doanh thu và xác định kế quả kinh doanh. 1.4. Nội dung tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp 1.4.1 Tổ chức kế toán doanh thu, thu nhập và các khoản giảm trừ doanh thu 1.4.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  Chứng từ sử dụng - Hóa đơn GTGTMẫu số: 01-GTKT3/001 (đối với những đơn vị hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấ u trừ) - Hóa đơn bán hàng thông thường Mẫu số: 02-GTKT3/001(đối với những đơn vị hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiế p) - Hợp đồ ng kinhh tế - Phiếu thu hoặ c giấy báo có củ a Ngân hàng - Các chứng từ liên quan khác.  Tài khoản sử dụng: Tài khoả n 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấ p dị ch vụ ” Các tài khoả n cấ p 2: +, TK 5111 “ Doanh thu bán hàng hóa” +, TK 5112 “ Doanh thu bán các thành phẩ m” +, TK 5113 “Doanh thu cung cấ p dị ch vụ ” +, TK 5118 “Doanh thu khác” Sinh viên: Phạ m Thị Hà Trang - Lớp: QT1506K 11

Tài liệu cùng danh mục Tài chính - Ngân hàng

Luận văn tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Bình Dương Chinh Long

Luận văn tốt nghiệp trình bày cơ sở lý luận về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Bình Dương Chinh Long. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Khóa luận tốt nghiệp: Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng (VPBank) - Chi nhánh Cộng Hòa

Khóa luận tốt nghiệp phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng – Chi nhánh Cộng Hòa trong giai đoạn 2013-2015 vừa qua. Đề xuất một số biện pháp và kiến nghị để phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Cộng Hòa.


Tiểu luận môn Tài chính phát triển: Tóm lược lý thuyết về mối quan hệ nợ công và tăng trưởng kinh tế (Liên hệ ở Việt Nam)

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới phát triển mạnh mẽ và có nhiều chuyển biến khó lường, điển hình là khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra từ cuối năm 2008, đầu năm 2009, khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp đang lan sang một số nước châu Âu, nợ công và quản lý nợ công trở thành vấn đề nóng được các nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm. Trong quá khứ, khủng hoảng nợ công cũng đã được biết đến vào đầu thập niên 80 của Thế kỷ XX. Năm 1982, Mê-hi-cô là quốc gia đầu tiên tuyên bố không trả được nợ vay Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Đến tháng 10-1983, 27 quốc gia với tổng số nợ lên tới 240 tỉ USD đã tuyên bố hoặc chuẩn bị tuyên bố hoãn trả nợ (1). Tuy nhiên, đến nay xung quanh khái niệm và nội hàm của nợ công vẫn còn nhiều quan điểm chưa thống nhất.


Luận văn: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long

Nội dung của luận văn nhằm tìm hiểu đặc điểm và tổ chức quản lý nguyên vật liệu; thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại; một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 2 Thăng Long.


Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty TNHH in bao bì TM – DV Tân Thái Phương

Khóa luận tốt nghiệp đánh giá tình hình sử dụng và quản lý nguồn vốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và những hạn chế còn tồn tại của công ty; đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của công ty Tân Thái Phương.


Báo cáo đánh giá tác động 10 năm đầu tư của Intel tại Việt Nam 2006-2016

Mười năm đã trôi qua và có nhiều thành tựu được tạo nên kể từ khi tập đoàn công nghệ Intel triển khai đầu tư dự án xây dựng nhà máy Intel Products Vietnam (IPV) tại Việt Nam. Tác động của Intel đối với nền kinh tế Việt Nam bao gồm cả trực tiếp và lan tỏa có thể được thể hiện ở năm vấn đề chính.


Tóm tắt Luận án Tiễn sỹ: Các yếu tố tác động đến xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam thông qua mô hình hấp dẫn thương mại

Nghiên cứu Các yếu tố tác động đến xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam thông qua mô hình hấp dẫn thương mại cho phép chỉ ra và lượng hóa mức độ tác động của các yếu tố đến xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đó cùng với những nghiên cứu định tính chuyên sâu sẽ làm cơ sở vững chắc cho việc xây dựng hệ thống các giải pháp để đẩy mạnh xuất khẩu cho ngành chế biến gỗ Việt Nam trong thời gian tới. Mời các bạn tham khảo!


Tiểu luận Tình huống xử lý sai phạm trong thanh toán công tác phí lưu động

 • 1/5 (1)

Tiểu luận trình bày tầm quan trọng trong công tác thanh toán và xử lý các vấn đề sai phạm trong thanh toán công tác phí, công tác phí lưu động cho người lao động. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Đề tài khoa học: Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện nội dung, nguồn thông tin và phương pháp tính một số chỉ tiêu tài khoản quốc gia trong hoạt động bảo hiểm và chứng khoán ở Việt Nam

Nội dung chính của đề tài trình bày nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện nội dung, nguồn thông tin và phương pháp tính một số chỉ tiêu tài khoản quốc gia trong hoạt động bảo hiểm và chứng khoán ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Đề tài khoa học: Nghiên cứu xác định mục tiêu, yêu cầu và nội dung chương trình đào tạo ngành kế toán trong trường Cao đẳng Thống kê Bắc Ninh

Nội dung chính của đề tài trình bày nghiên cứu xác định mục tiêu, yêu cầu và nội dung chương trình đào tạo ngành kế toán trong trường Cao đẳng Thống kê Bắc Ninh. Mời các bạn tham khảo!


Tài liệu mới download

Nội thất và phong thủy
 • 08/11/2014
 • 11.589
 • 787

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu