Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khảo sát kết quả sàng lọc HBsAg bằng test nhanh ở người hiến máu tình nguyện lần đầu tại trung tâm Truyền máu Huế năm 2018

Khảo sát kết quả xét nghiệm HBsAg bằng kỹ thuật test nhanh trong sàng lọc người hiến máu tình nguyện lần đầu. 12.755 người hiến máu tình nguyện lần đầu ở Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2018. Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Thực hiện xét nghiệm HBsAg bằng test nhanh trước khi hiến máu và sử dụng kỹ thuật miễn dịch hóa phát quang (CLIA) và NAT để đánh giá kết quả âm tính.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 6* 2019 Nghiên cứu Y học KHẢO SÁT KẾT QUẢ SÀNG LỌC HBsAg BẰNG TEST NHANH Ở NGƯỜI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN LẦN ĐẦU TẠI TRUNG TÂM TRUYỀN MÁU HUẾ NĂM 2018 Nguyễn Thị Tuyết Trâm*, Đồng Sĩ Sằng*, Trần Văn Lượng*, Hoàng Đại Quốc*, Phan Quang Hoàng Minh* TÓM TẮT Mục tiêu: Khảo sát kết quả xét nghiệm HBsAg bằng kỹ thuật test nhanh trong sàng lọc người hiến máu tình nguyện lần đầu. Đối tượng và phương pháp: 12.755 người hiến máu tình nguyện lần đầu ở Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2018. Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Thực hiện xét nghiệm HBsAg bằng test nhanh trước khi hiến máu và sử dụng kỹ thuật miễn dịch hóa phát quang (CLIA) và NAT để đánh giá kết quả âm tính. Kết quả: 1.073 người có kết quả sàng lọc test nhanh HBsAg dương tính trong tổng số 12.755 chiếm tỷ lệ 8,41 %. Kết quả sàng lọc test nhanh HBsAg dương tính ở nam giới: 10,09%; nữ giới 6,48%. Tỷ lệ HBsAg dương tính sàng lọc bằng test nhanh ở nhóm tuổi 18 - 30 (6,62%) thấp hơn nhóm tuổi 31 - 45 (11,95%) và nhóm tuổi 46 - 60 (11,03%). Thừa Thiên Huế có tỷ lệ HBsAg dương tính sàng lọc bằng test nhanh thấp hơn (6,50%), kế đến là Quảng Trị (10,97%) và cao nhất là Quảng Bình (11,13%). Nhìn chung tỷ lệ dương tính ở miền núi (7,88%) thấp hơn ở đồng bằng (8,7%). Tỷ lệ HBsAg dương tính sàng lọc bằng test nhanh ở đối tượng sinh viên là 3,87%; lực lượng vũ trang 4,04%; cán bộ viên chức 4,49% và các đối tượng lao động khác chiếm 15,12%. Kết quả sàng lọc bổ sung bằng kỹ thuật CLIA và NAT cho 11.682 mẫu âm tính với test nhanh HBsAg có 258 mẫu dương tính chiếm tỷ lệ 2,02%. Kết luận: Tỷ lệ HBsAg dương tính sàng lọc bằng test nhanh chiếm 8,41%. Tỷ lệ HBsAg dương tính sàng lọc bằng test nhanh ở nhóm tuổi 18 - 30 (6,62%) thấp hơn nhóm tuổi 31 - 45 (11,95%) và nhóm tuổi 46 - 60 (11,03%). Tỷ lệ không phát hiện của test nhanh HBsAg là 2,02%. Từ khóa: hiến máu tình nguyện lần đầu ABSTRACT SURVEY ON THE RESULTS OF HBsAg RAPID TEST USED TO TEST THE FIRST - TIME VOLUNTARY BLOOD DONORS AT THE HUE REGIONAL BLOOD TRANSFUSION CENTER IN 2018 Nguyen Thi Tuyet Tram, Dong Si Sang,Tran Van Luong, Hoang Dai Quoc, Phan Quang Hoang Minh * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 6 - 2019: 473 – 476 Objective: To survey the result of HBsAg rapid test used to test the first-time voluntary blood donors. Methods: Cross-sectional descriptive study. 12,755 first-time voluntary blood donors (VBD) at Thua Thien Hue, Quang Binh and Quang Tri provinces were recruited into this study from January to December 2018. HBsAg rapid test was used to test HBV infection of the first-time VBD; chemiluminescence immunoassay (CLIA) and nucleic acid test (NAT) were used to check negative results of the rapid test. Results: Percentage of the HBsAg positive by rapid test was 8.41%. The rate of the HBsAg positive by rapid test of male was 10.09%, female was 6.48%. - This rate was higher in the age of group 31 - 45 years (11.95%); *Trung tâm Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện TW Huế Tác giả liên lạc: ThS. Nguyễn Thị Tuyết Trâm ĐT: 0935906054 Email: tramhue1969@yahoo.com.vn Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học 473
 2. Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 6 * 2019 and group 46 - 60 (11.03%) than group 18 - 30 (6.62%). The rate of HBsAg positive by the rapid test at Thua Thien Hue province was 6.50%; Quang Tri: 10.97%, Quang Binh: 11.13%. This rate was lower in mountainous areas than the plain (7.88% vs 8,70%). The rate of HBsAg positive by the rapid test were different between occupation in which the rate of students was 3.87%, soldiers: 4.04%, office employees: 4.49%, and the others: 15.12%. 11,682 blood samples negative by the rapid test were continued to test with CLIA and NAT. There were 258 positive samples accounted for 2.02%. Conclusion: Proportion of the HBsAg positive by rapid test was 8.41%. This rate was higher in the age of group 31- 45 years (11.95%) and group 46 - 60 (11.03%) than group18 - 30 (6.62%). The rate of the HBsAg fault negative by rapid test was 2.02%. Keywords: first-time voluntary blood donors ĐẶT VẤN ĐỀ Nucleic Acid Test) để đánh giá kết quả âm tính. Truyền máu là một phương thức trị liệu hữu Các số liệu được xử lý theo phương pháp hiệu giúp cứu sống nhiều người bệnh nhưng thống kê y học. truyền máu cũng có thể làm lây nhiễm các bệnh KẾT QUẢ lây qua đường máu trong đó có HBV. Bảng 1. Kết quả sàng lọc test nhanh HBsAg Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ Kết quả Số lượng Tỷ lệ (%) người nhiễm virus viêm gan B cao, do đó việc Dương tính 1.073 8,41 Âm tính 11.682 91,6 sàng lọc HBsAg bằng test nhanh cho người hiến Tổng cộng 12.755 100 máu tình nguyện lần đầu và chỉ được tiếp nhận khi kết quả test nhanh âm tính là yêu cầu cần Có 1.073 người cho kết quả sàng lọc test thiết để đảm bảo an toàn truyền máu cũng như nhanh HBsAg dương tính trong tổng số 12.755 tiết kiệm được chi phí. Trung tâm Truyền máu chiếm tỷ lệ 8,41% (Bảng 1). Huế đã triển khai sàng lọc HBsAg bằng test Bảng 2. Kết quả sàng lọc test nhanh HBsAg dương nhanh cho người hiến máu lần đầu theo quy tính theo giới định của Bộ Y Tế và sau một thời gian thực hiện, Giới Số XN Dương tính Tỷ lệ (%) p Nam 6.848 691 10,09 chúng tôi nghiên cứu đề tài này nhằm khảo sát > 0,05 Nữ 5.907 383 6,48 kết quả xét nghiệm HBsAg bằng kỹ thuật test Tổng cộng 12.755 1.073 8,41 - nhanh trong sàng lọc người hiến máu tình Tỷ lệ HBsAg dương tính sàng lọc bằng test nguyện lần đầu. nhanh ở nam giới chiếm 10,09%; nữ giới 6,48% ĐỐITƯỢNG- PHƯƠNG PHÁPNGHIÊNCỨU (Bảng 2). Đối tượng nghiên cứu Bảng 3. Kết quả sàng lọc test nhanh HBsAg dương 12.755 người hiến máu tình nguyện lần đầu tính theo nhóm tuổi ở Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị từ Nhóm tuổi Số XN Dương tính Tỷ lệ (%) p tháng 01 đến tháng 12 năm 2018. 18 – 30 8.310 550 6,62 31 – 45 3.530 422 11,95 Phương pháp nghiên cứu < 0,05 46 – 60 915 101 11,03 Mô tả cắt ngang, chọn mẫu thuận tiện tất cả Tổng cộng 12.755 1.073 8,41 người tham gia hiến máu tình nguyện lần đầu. Tỷ lệ HBsAg dương tính sàng lọc bằng test Thực hiện xét nghiệm HBsAg bằng test nhanh nhanh ở nhóm tuổi từ 18 - 30 chiếm 6,62%; từ 46 Humasis (Hàn Quốc) có độ nhạy 98%, độ đặc - 60 chiếm 11,03% và nhóm tuổi từ 31 - 45 chiếm hiệu > 99%; sử dụng kỹ thuật miễn dịch hóa phát 11,95% (Bảng 3). quang (CLIA: chemiluminescence Thừa Thiên Huế có tỷ lệ HBsAg dương tính immunoassay) và xét nghiệm axit nhân (NAT: sàng lọc bằng test nhanh 6,50%, kế đến là Quảng 474 Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học
 3. Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 6* 2019 Nghiên cứu Y học Trị 10,97% và Quảng Bình 11,13%. Tỷ lệ dương 8,70%) (Bảng 4). tính ở miền núi thấp hơn đồng bằng (7,89% < Bảng 4. Kết quả sàng lọc test nhanh HBsAg dương tính theo vùng, miền Miền Núi Đồng bằng Tổng cộng p Địa phương Dương Dương Dương n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) tính tính tính Thừa Thiên Huế 622 59 9,48 6754 421 6,23 7.376 480 6,50
 4. Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 6 * 2019 (15,12%). Điều này có thể lý giải do đối tượng hiến máu tình nguyện lần đầu tại Trung tâm sinh viên, cán bộ viên chức, lực lượng vũ trang truyền máu Huế năm 2018 chung tôi rút ra một đa số đều được chủng ngừa HBV và ý thức số kết luận sau: phòng bệnh tốt hơn. Tỷ lệ HBsAg sàng lọc bằng test nhanh Ở bảng 6 chúng tôi nhận thấy trong 11.682 dương tính chiếm 8,41%. mẫu âm tính với test nhanh HBsAg sau khi Tỷ lệ HBsAg sàng lọc bằng test nhanh sàng lọc bổ sung bằng kỹ thuật miễn dịch hóa dương tính ở nhóm tuổi 18 - 30 (6,62%) thấp hơn phát quang (CLIA) và xét nghiệm axit nhân nhóm tuổi 46 - 60 (11,03%) và nhóm tuổi 31 - 45 (NAT) có 258 mẫu dương tính chiếm tỷ lệ (11,95%). 2,02%. Kết quả này của chúng tôi tương đương Tỷ lệ không phát hiện của test nhanh HBsAg với kết quả nghiên cứu của tác giả Lê Hoàng là 2,02%. Oanh tại Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy năm TÀI LIỆU THAM KHẢO 2014 (2,04%)(3). Do đó yêu cầu đặt ra là cần 1. Đồng Sĩ Sằng, Nguyễn Duy Thăng và cs (2010). Đánh giá giá phải thực hiện đúng chuẩn quy trình xét trị chẩn đoán của test nhanh HBsAg trong sàng lọc viêm gan nghiệm, quy trình bảo quản test kít cũng như B ở người hiến máu tình nguyện trước khi cho máu. Y học Việt Nam, 373:326 – 333. trang bị phương tiện máy móc xét nghiệm 2. Hà Hữu Nguyện, Trần Ngọc Quế, Ngô Mạnh Quân, Phạm sàng lọc hiện đại, sinh phẩm có độ nhạy cao để Tuấn Dương (2014). Tình hình tiếp nhận máu tại Viện Huyết giảm thiểu kết quả âm tính giả của test nhanh học Truyền máu Trung ương từ năm 2009 – 2013. Y học Việt Nam, 423:15 – 21. và đảm bảo tốt nhất an toàn truyền máu. 3. Lê Hoàng Oanh (2016). Nghiên cứu giá trị của Kỹ thuật test Như vậy, việc sàng lọc HBsAg ở người hiến nhanh trong sàng lọc HBsAg ở người hiến máu tình nguyện lần đầu tại Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy năm 2014. Y học máu lần đầu bằng test nhanh trước khi hiến máu Việt Nam, 446:144 – 150. đã góp phần đảm bảo an toàn truyền máu, hạn 4. Phạm Văn Chiến, Trần Ngọc Quế, Hà Hữu Nguyện, Đinh chế được tỷ lệ máu hủy cũng như giảm chi phí Bình Quyết, Nguyễn Trần Giới (2012). Nghiên cứu kết quả thực hiện kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc HBsAg kít nhanh cho tiếp nhận, chi phí xét nghiệm sàng lọc đơn vị người hiến máu tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương máu đó, đồng thời giúp cho người hiến máu từ năm 2009 – 2013. Y học Việt Nam, 396:48 – 54. theo dõi tình trạng sức khỏe của họ và tránh lây nhiễm cho mọi người xung quanh. Ngày nhận bài báo: 20/07/2019 Ngày phản biện nhận xét bài báo: 30/07/2019 KẾT LUẬN Ngày bài báo được đăng: 15/10/2019 Qua khảo sát kết quả xét nghiệm HBsAg bằng kỹ thuật test nhanh trong sàng lọc người 476 Hội Nghị Khoa Học BV. Truyền máu Huyết học

Tài liệu cùng danh mục Y khoa - Dược

CÁC CHẤT ĂN MÒN (CORROSIVES)

1/ CÁC TÁC NHÂN NÀO ĐƯỢC XẾP LOẠI LÀ CHẤT ĂN MÒN (CORROSIVES) VÀ CÓ THỂ GÂY THƯƠNG TỔN ? Ở Hoa Kỳ, uống các chất kiềm mạnh hay các chất axít mạnh gây nên hầu hết các tổn thương do ăn mòn (caustic injuries) nơi đường tiêu hóa. Các chất kiềm là các base, khi tan trong nước, phóng thích hydroxide ions (OH-) và là những nguyên nhân của những vết bỏng do ăn mòn (corrosive burns) thường được báo cáo hơn. Axít, lúc tiếp xúc với nước, phóng thích hydronium ions (H+). Các chất kiềm và acide có...


Dapsone

Tên chung quốc tế: Dapsone Mã ATC: J04B A02 Loại thuốc: Thuốc ức chế sự phát triển của trực khuẩn Hansen (gây bệnh phong) và có tác dụng chữa sốt rét Dạng thuốc và hàm lượng: Viên nén 25 mg; 100 mg Dược lý và cơ chế tác dụng Dapson là một sunfon tổng hợp kháng khuẩn, ức chế sự phát triển của trực khuẩn phong (Mycobacterium leprae).


Viêm phổi Tụ cầu

Tụ cầu (Staphylococcus) là vi khuẩn gram dương, sản xuất nhiều độc tố và enzym ngoại bào. - Chủng tụ cầu vàng (S. aureus) tạo ra enzym coagulaza, đặc trưng khác so với những chủng khác. - Vi khuẩn có thể tạo vỏ polyscaccarid chống lại thực bào; Khi có vỏ bọc, tụ cầu dễ xâm nhập vào máu gây nhiễm trùng huyết. - Dạng không có vỏ chủ yếu gây bệnh tại chỗ, nhưng khi vào máu theo đường tiêm truyền thì hay gây sốc nhiễm khuẩn. ...


Giáo trình Dược lý đại cương - Chương 1

Trong thú y, người sử dụng thuốc còn cần chú ý đến thời gian ngưng thuốc trước khi giết mổ (đối với heo thịt, bò thịt, gà thịt...), trước khi sử dụng các súc sản (sữa, mật ong, trứng gà...) để đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm.


Viêm tụy cấp trên bệnh nhân sỏi mật

Mục tiêu chính của bài viết trình bày mối liên quan giữa diễn tiến lâm sàng của viêm tụy cấp (VTC) và sỏi mật (SM) để góp phần dự báo diễn tiến của VTC, để chọn lựa thái độ xử trí thích hợp và góp phần phòng ngừa bệnh. Mời các bạn tham khảo!


BỆNH VIÊM V.A

Tham khảo tài liệu 'bệnh viêm v.a', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Bệnh lý tuỷ và vùng quanh chóp

Bài giảng Bệnh lý tuỷ và vùng quanh chóp giới thiệu về bệnh căn viêm tủy, những yếu tố tác động đến đáp ứng của tủy, phân loại viêm tủy, các dạng viêm tủy, áp xe quanh chóp, u hạt quanh chóp, nang quanh chóp, nang chân răng viêm mô tế bào, viêm tấy sàn miệng, huyết khối xoang hang, viêm cốt tủy.


Đại cương - Ký sinh trùng và hiện tượng ký sinh

Tham khảo tài liệu 'đại cương - ký sinh trùng và hiện tượng ký sinh', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG SUY HÔ HẤP

Đặt vấn đề: viêm đa rễ dây thần kinh cấp tính (VĐRDTKCT) là một trong những nguyên nhân thường gặp và có thể gây suy hô hấp. Nhận biết nguy cơ suy hô hấp giúp điều trị tốt hơn. Mục tiêu: Khảo sát các yếu tố tiên lượng suy hô hấp trên bệnh nhân viêm đa rễ và dây thần kinh cấp tính. Đối tượng - Phương pháp: nghiên cứu cắt ngang mô tả tạI Khoa Thần Kinh BVCR. Kết quả: có 125 bệnh nhân, các yếu tố nguy cơ gây suy hô hấp là thời gian từ khởi...


“All is well”: Professionals’ documentation of social determinants of health in Swedish Child Health Services health records concerning maltreated children - a mixed method approach

Knowledge about social determinants of health has influenced global health strategies, including early childhood interventions. Some psychosocial circumstances – such as poverty, parental mental health problems, abuse and partner violence – increase the risk of child maltreatment and neglect.


Tài liệu mới download

Ebook Võ tự do chiến đấu
 • 10/10/2015
 • 65.732
 • 254
Change Guy - Tập 1
 • 24/04/2013
 • 98.601
 • 594

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

ĐẠI CƯƠNG VITAMIN E
 • 16/07/2011
 • 92.519
 • 827
ĐIỀU TRỊ TIA XẠ UNG THƯ
 • 23/06/2011
 • 24.240
 • 397
Đề thi niệu tháng 12 năm 2011
 • 24/06/2014
 • 27.915
 • 690
Gầu trên tóc
 • 23/08/2011
 • 62.044
 • 494

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu