Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khảo sát mức độ hài lòng nghề nghiệp của điều dưỡng viên tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả mức độ hài lòng của đội ngũ điều dưỡng viên đối với công việc tại Bệnh viện Trường đại học Y Dược Thái Nguyên và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của họ. Thiết kế nghiên cứu mô tả tương quan đã được sử dụng để khảo sát tất cả 45 điều dưỡng viên đang làm việc tại Bệnh viện Trường đại học Y dược Thái Nguyên.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Phạm Thị Phương Thảo và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 134(04): 187 - 191 KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN Phạm Thị Phương Thảo1*, Nguyễn Thị Hường2, Trần Thu Hiền2 1 Sở Y Tế Thái Nguyên, 2Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả mức độ hài lòng của đội ngũ điều dưỡng viên đối với công việc tại Bệnh viện Trường đại học Y Dược Thái Nguyên và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của họ. Thiết kế nghiên cứu mô tả tương quan đã được sử dụng để khảo sát tất cả 45 điều dưỡng viên đang làm việc tại Bệnh viện Trường đại học Y dược Thái Nguyên. Kết quả cho thấy điều dưỡng viên có sự hài lòng cao đối với nghề điều dưỡng (84,44%), đồng thời sự hài lòng nghề nghiệp của điều dưỡng có mối liên quan đồng biến tương đối chặt chẽ với tính chất công việc (r=0,407;p
 2. Phạm Thị Phương Thảo và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 134(04): 187 - 191 nghiệm chuyên môn, nhưng ngược lại điều đó 2.6. Phương pháp sử lý số liệu: Phần mềm cũng có nhiều thuận lợi trong công tác giáo thống kê SPSS 17.0 dục, đào tạo và chuẩn hóa cán bộ. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn triển khai Một số đặc điểm lâm sàng một điều tra nhằm thu thập những ý kiến phản Kết quả khảo sát cho thấy rằng điều dưỡng hồi, góp ý từ đội ngũ điều dưỡng viên của viên có thời gian làm việc từ 3 đến 6 năm bệnh viện. Vì tính mới, tính thiết thực, xác chiếm đa số 64,4%, có 24,4% điều dưỡng đáng của vấn đề, chúng tôi triển khai đề tài “Khảo sát mức độ hài lòng nghề nghiệp của viên có thời gian làm việc từ 6 đến 10 năm điều dưỡng viên tại Bênh viện Trường Đại điều này cho thấy đội ngũ điều dưỡng viên học Y Dược Thái Nguyên” với hai mục tiêu: của bệnh viên có tuổi nghề khác trẻ (Bảng 1). Đây là một thách thức cho bệnh viện về kinh 1. Mô tả mức độ hài lòng của đội ngũ Điều nghiệm làm việc của điều dưỡng viên nhưng dưỡng viên đối với công việc tại Bệnh viện nó cũng là cơ hội trong công tác giáo dục, đào Trường đại học Y Dược Thái Nguyên. tạo và chuẩn hóa cán bộ. 2. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của đội ngũ Điều dưỡng viên Trong Bảng 2, điều dưỡng viên có trình độ làm việc tại Bệnh viện Trường đại học Y trung cấp chiếm đa số 84,4% điều này gây Dược Thái Nguyên khó khăn về kiến thức chuyên môn, kỹ thuật của điều dưỡng viên. Bên cạnh đó điều này ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP cũng gợi ý cho các nhà quản lý về kế hoạch NGHIÊN CỨU giáo dục đào tạo đội ngũ cán bộ có chuyên Đối tượng nghiên cứu. môn kỹ thuật cao phù hợp với nhu cầu chăm - Đối tượng nghiên cứu: Điều dưỡng viên sóc và hưởng các dịch vụ y tế của người dân. đang làm việc tại Bệnh viện Trường đại học Bảng 1: Thời gian làm việc Y dược Thái Nguyên tại thời điểm khảo sát. - Tiêu chuẩn chọn đối tượng nghiên cứu: Là Thời gian Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 1 đến 3 năm 2 4,4 điều dưỡng viên đang làm việc tại Bệnh viện 3 đến 6 năm 29 64,4 Trường đại học Y Dược Thái Nguyên có thời 6 đến 10 năm 11 24,4 gian làm việc tối thiểu là 01 năm và tình Trên 10 năm 3 6,7 nguyện tham gia vào cuộc khảo sát. Bảng 2: Trình độ học vấn Địa điểm nghiên cứu: Bệnh viện Trường Đại Học vấn Số lượng (n) Tỷ lệ (%) học Y Dược Thái Nguyên. Trung cấp 38 84,4 Phương pháp nghiên cứu: Mô tả tương quan. Cao đẳng 2 4,4 Cỡ mẫu: 45/45 Điều dưỡng viên đang làm Đại học 4 8,9 Khác 1 2,2 việc tại Bệnh viện Trường đại học Y dược Thái Nguyên. Sự hài lòng của điều dưỡng viên với công việc tại bệnh viện Kỹ thuật thu thập số liệu: Sử dụng bộ câu hỏi tự điền gồm 03 phần Nhìn chung, điều dưỡng viên có sự hài lòng cao với đối với nghề nghiệp (84,44%). Kết - Phần 1. Hỏi về thông tin cơ bản quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu của - Phần 2. Hỏi về sự nhận thức của Điều tác giả Lê Thanh Nhuận và cộng sự năm 2009 dưỡng viên về môi trường làm việc (tính chất tại các cơ sở y tế của tỉnh Vĩnh Phúc và tác công việc, sự quản lý của lãnh đạo bệnh viện, giả Nguyễn Thị Thu Dung namw 2009 tại môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ,…) bệnh viện Đà Nẵng. Cho thấy, mặc dù làm - Phần 3. Hỏi mức độ hài lòng của Điều việc ở các cơ sở khác nhau nhưng điều dưỡng dưỡng viên đối với nghề nghiệp. viên khá hài lòng với nghề nghiệp của họ. 188
 3. Phạm Thị Phương Thảo và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 134(04): 187 - 191 Bảng 3: Sự hài lòng của Điều dưỡng viên đối với dưỡng viên. Đây là yếu tố quan trọng ảnh công việc tại bệnh viện. (n=45) hưởng đến sự hài lòng nghề nghiệp, lòng yêu Hài lòng Không hài nghề vì vậy cần có cái nhìn đúng đắn về vấn Nội dung lòng đề này nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc N % N % và dịch vụ y tế cho người dân. Hài lòng chung 38 84,44 7 15,56 Công việc 29 64,44 16 35,56 Bảng 4. Tác động của công việc và môi trường Động lực làm việc 44 97,78 1 2,22 làm việc đến sự hài lòng nghề nghiệp của điều Hiệu quả làm việc 42 93,33 3 6,67 dưỡng viên (n=45) Tỷ lệ điều dưỡng viên hài lòng về công việc Không Đồng ý còn chưa cao (64,44%) với công việc hiện tại, Nội dung đồng ý chế độ lương thưởng phúc lợi xã hội, chính N % N % Tính chất công sách khuyến khích cũng như mối quan hệ việc 42 93,33 3 6,67 trong công việc. Điều này có thể do thu nhập Môi trường làm 32 71,11 13 28,89 từ bệnh viện không phù hợp với cuộc sống việc của nhân viên điều dưỡng. Kết quả này gợi ý Chế độ lương 14 31,11 31 68,89 thưởng cho các nhà quản lý phương pháp để thúc đẩy Cơ hội đào tạo, hiệu quả công việc. Điểu dưỡng viện hài lòng thăng tiến 5 55,56 40 44,44 khá cao với động lực làm việc (97,78%) yếu Quan hệ xã hội – tố này đóng vai trò quan trọng trong việc bệnh nhận và 32 71,11 13 28,89 nâng cao hiệu quả chăm sóc, chất lượng dịch người nhà bệnh nhân vụ y tế của bệnh viện, cũng như thúc đẩy mỗi Quan hệ xã hội – cá nhân trong bệnh viện cố gắng hoàn thiện, đồng nghiệp 39 86,70 6 13,30 nâng cao kỹ năng chuyên môn cũng như Quan hệ xã hội – 41 91,11 4 8,89 phẩm chất đạo đức của mình. 93,33% điều lãnh đạo dưỡng hài lòng với hiệu quả công việc họ đạt Ngoài ra, có mối liên quan đồng biến tương được, điều này tạo sự lạc quan, không khí đối chặt chẽ giữ sự hài lòng nghề nghiệp với thoải mái ít gây áp lực khó chịu cho điều tính chất công việc (r=0,407;p
 4. Phạm Thị Phương Thảo và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 134(04): 187 - 191 Bảng 6: Mối liên quan giữa các yếu tố đến sự hài Kết quả của nghiên cứu cũng cho thấy mối lòng nghề nghiệp của điều dưỡng viên (n=45) liên quan đồng biến tương đối chặt chẽ giữ sự Hệ số hài lòng nghề nghiệp với tính chất công việc Các yếu tố tác Sự hài lòng tương (r=0,407;p
 5. Phạm Thị Phương Thảo và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 134(04): 187 - 191 SUMMARY JOB SATISFACTION EXPLORATION AMONG NURSES IN THE THAI NGUYEN UNIVERSITY HOSPITAL Pham Thi Phuong Thao1*, Nguyen Thi Huong2, Tran Thu Hien2 1 Thai Nguyen Department of Health, 2College of Medicine and Pharmacy - TNU This study is to describe the level of job satisfaction among nurses who are working at the Thainguyen University Hospital and to analyze factors that affect their satisfaction. A questionnaire was designed to survey all 45 nurses. The results show that nurses have high satisfaction with the nursing tasks (84.44%), and their job satisfaction is affacted by job characteristics (r = 0.407; p

Tài liệu cùng danh mục Y khoa - Dược

Ebook Skeletal radiology the bare bones (3rd edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Skeletal radiology the bare bones" presents the following contents: Approach to joint disease, inflammatory arthritis, noninflammatory joint disease, developmental and congenital conditions, metabolic and systemic conditions, infection and marrow disease, postsurgical imaging.


Lecture Nursing documentation using electronic health records: Chapter 3 - Byron R. Hamilton, Mary Harper, Paul Moore

Chapter 3 - Essential documentation. After completing Chapter 3, the students will be able to: Describe the basic features of SpringCharts EHR, describe the history of SpringCharts EHR, apply user preferences, carry out setting up and editing patients, use pop-up text, explain the concept of an electronic chart, use the electronic chart’s face sheet, use the SpringCharts EHR care tree.


NHỮNG CHỨC NĂNG CẤP CAO

Tham khảo tài liệu 'những chức năng cấp cao', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Phẫu thuật cắt amiđan & hạch vùng hầu họng

Giới thiệu Bạn hoặc con của bạn có thể bị đề nghị cắt amiđan và các hạch vùng hầu họng. Bài viết này sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về cuộc phẫu thuật này, việc chuẩn bị ra sao, cũng như cung cấp các thông tin về lợi ích, biến chứng, nguy cơ của cuộc phẫu thuật này. Bạn cũng nên hỏi bác sĩ của bạn những câu hỏi mà bạn cho là cần thiết để hiểu hơn về những gì sẽ diễn ra trong quá trình phẫu thuật. Amiđan và các hạch hầu họng (còn gọi là hạch...


Tỷ lệ và các yếu tố nguy cơ phù tay ở những bệnh nhân sau phẫu thuật cắt vú triệt căn do ung thư vú

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá tỷ lệ phù chi sau phẫu thuật cắt vú triệt căn cải biên ở bệnh nhân ung thư vú và nghiên cứu sự liên quan giữa tuổi, kích thước khối u, tình trạng di căn hạch nách, xạ trị và hóa trị sau phẫu thuật với tình trạng phù chi.


ACID CITRIC NGẬM MỘT PHÂN TỬ NƯỚC

Acid citric ngậm một phân tử nước là acid 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylic, phải chứa từ 99,5 đến 101,0% C6H8O7, tính theo chế phẩm khan. Tính chất Bột kết tinh trắng hoặc tinh thể hay dạng hạt không màu. Lên hoa. Rất dễ tan trong nước, dễ tan trong ethanol 96%, hơi tan trong ether.


Radiation Risks in Perspective - Chapter 7

Tiếp xúc với các tác nhân gây ung thư và các bệnh khác xảy ra trong cuộc sống hàng ngày và đặc biệt là trong môi trường làm việc nhất định. Trong một môi trường đô thị, tất cả mọi người được tiếp xúc với khói và các chất ô nhiễm khác trong bức xạ nền tự nhiên và ánh sáng tia cực tím mặt trời. Khoảng 50 triệu người hiện đang hút thuốc trong hàng triệu Mỹ nhiều kinh nghiệm tác dụng kích thích của môi trường cũ (thuốc lá) smoke.1 Một số đại lý chúng tôi được...


Thuốc kháng virus

Tham khảo tài liệu 'thuốc kháng virus', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Y học cổ truyền kinh điển - sách Linh Khu: THIÊN 26: TẠP BỆNH

Bệnh quyết nghịch đi áp theo cột sống làm đau lên đến đỉnh đầu, đầu bị trầm trầm, mắt bị hoa hoa, cột sống ở thắt lưng bị cứng, thủ huyệt ở huyết lạc tại kheo chân thuộc kinh túc Thái Dương[1]. Bệnh quyết nghịch làm cho lồng ngực bị đầy, mặt bị thũng, môi run cầm cập, bật ra tiếng nói rất khó, nếu nặng hơn, sẽ không nói chuyện được, thủ huyệt ở kinh túc Dương Minh[2]. Bệnh quyết nghịch làm cho khí đi lên đến cổ họng, không nói chuyện được, tay chân lạnh, đại tiện...


MÁY GAN NHÂN TẠO

Tham khảo tài liệu 'máy gan nhân tạo', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Ebook Võ tự do chiến đấu
 • 10/10/2015
 • 65.732
 • 254
Change Guy - Tập 1
 • 24/04/2013
 • 98.601
 • 594

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

PIRACETAM
 • 22/07/2011
 • 72.497
 • 417
B-mode
 • 13/01/2011
 • 35.645
 • 878
ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH
 • 05/05/2011
 • 57.879
 • 916

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu