Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kết cấu nội thất công trình

Giáo trình môn học Kết cấu Nội thất công trình đợc biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu về giảng dạy vμ học tập ở các trờng Trung học xây dựng (đμo tạo kỹ thuật viên xây dựng) tại Hà Nội. Nội dung giáo trình gồm ba phần chính: Phần II: Kết cấu gỗ. Phần III: Kết cấu thép. Phần IV: Kết cấu bê tông cốt thép. Hiện nay phơng pháp tính toán thiết kế kết cấu các công trình xây dựng dân dụng vμ công nghiệp rất phát triển, có nhiều phơng pháp tính mới đặc biệt hiện nay sử dụng các phần...Đánh giá tài liệu

4.8 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Kết cấu nội thất công trình Kết cấu nội thất công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ xây dựng, Kết cấu nội thất, nội thất công trình, vật liệu xây dựng, kết cấu gỗ, thiết kế nội thất
4.8 5 1578
 • 5 - Rất hữu ích 1.317

 • 4 - Tốt 261

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Lêi nãi ®Çu Gi¸o tr×nh m«n häc KÕt cÊu Néi thÊt c«ng tr×nh ®îc biªn so¹n nh»m ®¸p øng nhu cÇu vÒ gi¶ng d¹y vµ häc tËp ë c¸c trêng Trung häc x©y dùng (®µo t¹o kü thuËt viªn x©y dùng) t¹i Hµ Néi. Néi dung gi¸o tr×nh gåm ba phÇn chÝnh: • PhÇn II: KÕt cÊu gç • PhÇn III: KÕt cÊu thÐp • PhÇn IV: KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp HiÖn nay ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n thiÕt kÕ kÕt cÊu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp rÊt ph¸t triÓn, cã nhiÒu ph¬ng ph¸p tÝnh míi ®Æc biÖt hiÖn nay sö dông c¸c phÇn mÒm tÝnh kÕt cÊu hoÆc ¸p dông tiªu chuÈn thiÕt kÕt cña c¸c níc tiÕn tiÕn ®îc sö dông réng r·i, ngoµi ra vËt liÖu còng nh c«ng nghÖ chÕ t¹o vËt liÖu lµm kÕt cÊu x©y dùng còng ph¸t triÓn vµ cã sù thay ®æi lín so víi nh÷ng n¨m thËp kØ tríc. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc, c«ng nghÖ x©y dùng, Trêng THXD Hµ Néi ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong c«ng t¸c biªn so¹n ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh ®Ó phôc vô c«ng t¸c ®µo t¹o cña trêng THXD, hoµn thµnh nhiÖm vô do së GD-§T Hµ Néi giao. Trong qu¸ tr×nh biªn so¹n gi¸o tr×nh chóng t«i ®· nhËn ®îc nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp hÕt søc quÝ b¸u cña: GS. TS. NguyÔn §×nh Cèng PGS. TS. NguyÔn Xu©n Liªn PGS. TS. Lª B¸ HuÕ Chóng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Mäi ý kiÕn ®ãng gãp xin göi vÒ : 1
 2. më ®Çu Bµi më ®Çu I. Môc tiªu m«n häc 1. Môc tiªu chung - Giíi thiÖu cho häc sinh c¸c kÕt cÊu chÞu lùc trong c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt c¬ b¶n cña c¸c lo¹i vËt liÖu vµ cÊu t¹o cña c¸c kÕt cÊu ®ã. - Cung cÊp cho häc sinh néi dung, c«ng thøc vµ tr×nh tù tÝnh to¸n c¸c kÕt cÊu thêng dïng lµm b»ng gç, thÐp, bª t«ng cèt thÐp. - Nh÷ng kiÕn thøc cña m«n häc nµy gióp häc sinh cñng cè ®îc c¸c kiÕn thøc ®· häc ë c¸c m«n häc tríc nh vÏ kÜ thuËt, vËt liÖu x©y dùng, c¬ häc x©y dùng, ®ång thêi lµm c¬ së ®Ó häc c¸c m«n häc kh¸c nh dù to¸n, thi c«ng, kÜ thuËt thi c«ng. 2. Môc tiªu cô thÓ Häc xong m«n häc nµy häc sinh ph¶i ®¹t ®îc c¸c yªu cÇu sau: • VÒ chuyªn m«n: - §äc ®îc c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ kÕt cÊu. - HiÓu ®îc c¸c qui ®Þnh cÊu t¹o cña c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp, kÕt cÊu thÐp, kÕt cÊu gç ®Ó cã thÓ kiÓm tra, gi¸m s¸t kÜ thuËt khi thi c«ng c¸c s¶n phÈm ®ã. - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c cña ngêi kü thuËt viªn. • VÒ th¸i ®é: - Cã lßng yªu nghÒ nghiÖp, yªu lao ®éng. - Cã ý thøc tæ chøc kØ luËt, ham häc hái. - Cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp: t«n träng qui tr×nh kÜ thuËt, ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh, kh«ng lµm dèi, lµm Èu. 2
 3. - Cã ý thøc tiÕt kiÖm, tr¸nh l·ng phÝ cña c¶i cña x· héi. - Cã ý thøc ®¶m b¶o an toµn trong lao ®éng. II. Néi dung tãm t¾t cña gi¸o tr×nh Gi¸o tr×nh ®îc gi¶ng d¹y víi thêi gian 90 tiÕt lÝ thuyÕt, gåm bèn phÇn: PhÇn I: PhÇn më ®Çu - Ch¬ng më ®Çu - Ch¬ng 1: Kh¸i niÖm chung vÒ kÕt cÊu c«ng tr×nh PhÇn II: KÕt cÊu gç - Ch¬ng 2: Gç trong x©y dùng - Ch¬ng 3: TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn c¬ b¶n - Ch¬ng 4: Liªn kÕt kÕt cÊu gç PhÇn III: KÕt cÊu thÐp - Ch¬ng 5: ThÐp trong x©y dùng - Ch¬ng 6: Liªn kÕt kÕt cÊu thÐp - Ch¬ng 7: TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn c¬ b¶n PhÇn IV: KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp - Ch¬ng 8: Kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ kÕt cÊu BTCT - Ch¬ng 9: CÊu kiÖn chÞu uèn - Ch¬ng 10: CÊu kiÖn chÞu nÐn – chÞu kÐo ®óng t©m - Ch¬ng 11: TÝnh to¸n mét sè bé phËn thêng gÆp trong c«ng tr×nh x©y dùng 3
 4. Ch¬ng 1 Kh¸i niÖm chung vÒ kÕt cÊu c«ng tr×nh Môc tiªu: Häc xong ch¬ng 1 häc sinh: - HiÓu kh¸i niÖm vÒ kÕt cÊu, cÊu kiÖn... - Ph©n biÖt ®îc c¸c lo¹i t¶i träng - KÓ ra ®îc ph¬ng ph¸p vµ tr×nh tù tÝnh to¸n kÕt cÊu Néi dung tãm t¾t: I. KÕt cÊu x©y dùng II. T¶i träng vµ néi lùc III. Cêng ®é cña vËt liÖu IV. Ph¬ng ph¸p tÝnh kÕt cÊu V. Tr×nh tù tÝnh to¸n kÕt cÊu I. KÕt cÊu x©y dùng (KCXD) M«n häc KÕt cÊu x©y dùng nghiªn cøu vÒ c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu øng dông cô thÓ trong c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp. C¸c kÕt cÊu ®îc sö dông ph¶i ®¶m b¶o vÒ ®é bÒn, ®é cøng vµ tÝnh æn ®Þnh trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng vµ sö dông. Ngoµi ra, khi kÜ thuËt viªn ®a ra gi¶i ph¸p kÕt cÊu hîp lÝ, nã còng cÇn ®îc ®¶m b¶o vÒ ®iÒu kiÖn kinh tÕ, tËn dông ®îc nguån vËt liÖu t¹i ®Þa ph¬ng, phï hîp víi c«ng nghÖ chÕ t¹o, biÖn ph¸p thi c«ng hiÖn hµnh. øng sö cña c¸c kÕt cÊu tríc c¸c t¸c ®éng (t¶i träng, nhiÖt ®é, thêi gian...) trong thùc tÕ rÊt phøc t¹p. Nhng khi nghiªn cøu ta thêng t¸ch nh÷ng bé phËn phøc t¹p thµnh nh÷ng bé phËn ®¬n gi¶n ®Ó ph©n tÝch, nh÷ng bé phËn ®¬n gi¶n nµy ®· biÕt ®îc c¸ch øng sö cña chóng tríc c¸c t¸c ®éng, ta gäi chóng lµ c¸c cÊu kiÖn. C¸c cÊu kiÖn liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh kÕt cÊu. Nh vËy: CÊu kiÖn lµ mét phÇn tö chÞu lùc mµ vai trß, ®Æc tÝnh, tÝnh chÊt cña chóng cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc mét c¸ch ®¬n gi¶n. 4
 5. VÝ dô: CÊu kiÖn chÞu nÐn ®óng t©m, nÐn lÖch t©m, cÊu kiÖn chÞu uèn ph¼ng, cÊu kiÖn chÞu xo¾n (xem h×nh 1.1).... Ta thÊy mçi cÊu kiÖn cã mét tÝnh chÊt cô thÓ (chÞu kÐo, uèn, xo¾n), vµ nh÷ng ®¹i lîng(®Æc trng cho ®Æc tÝnh cña chóng) cÇn x¸c ®Þnh cã thÓ tÝnh to¸n ®îc (nh øng suÊt σ, τ, biÕn d¹ng) khi biÕt t¸c ®éng (t¶i träng, nhiÖt ®é...). KÕt cÊu lµ nh÷ng bé phËn chÞu lùc phøc t¹p, nã ®îc t¹o thµnh tõ c¸c cÊu kiÖn mµ sù lµm viÖc cña nã (tÝnh chÊt) cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc th«ng qua sù lµm viÖc (tÝnh chÊt) cña cÊu kiÖn. VÝ dô: KÕt cÊu dµn m¸i, kÕt cÊu khung bª t«ng cèt thÐp...Víi kÕt cÊu dµn m¸i ta biÕt nã chÞu c¸c t¶i träng trªn m¸i (kÓ c¶ t¶i träng b¶n th©n) vµ truyÒn t¶i träng tíi c¸c cét (hoÆc têng...). Nhng dµn nµy cÊu t¹o tõ c¸c thanh, mçi thanh nµy cã thÓ lµ cÊu kiÖn chÞu nÐn, cÊu kiÖn chÞu kÐo....(xem h×nh 1.2) e N N H1.1 Ví dụ về các cấu kiện a) Cấu kiện chịu nén đúng tâm b) Cấu kiện chịu nén lệch tâm c) Cấu kiện chịu uốn phẳng a) b) c) 5
 6. P P P P D P A B C H1.2 Ví dụ về kết cấu (dàn mái ) - Thanh AC : chịu kéo - Thanh AD : chịu nén Trong x©y dùng c¸c vËt liÖu sö dông ®Ó chÕ t¹o kÕt cÊu rÊt phong phó, víi m«n häc chØ giíi h¹n ë c¸c vËt liÖu ®îc sö dông phæ biÕn nhÊt. §ã lµ c¸c vËt liÖu: bª t«ng cèt thÐp, gç, thÐp, g¹ch ®¸. Tõ ®ã ch¬ng tr×nh còng ph©n ra thµnh c¸c kÕt cÊu theo vËt liÖu: KÕt cÊu gç, kÕt cÊu thÐp, kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp. II. T¶i träng vµ néi lùc C¸c lo¹i t¶i träng t¸c dông lªn kÕt cÊu sinh ra trong qu¸ tr×nh sö dông, chÕ t¹o vËn chuyÓn kÕt cÊu, nã ®îc ph©n lo¹i tuú theo tÝnh chÊt t¸c dông, qui ®Þnh vÒ c¸c lo¹i t¹i träng tham kh¶o trong TCVN 2737-1995. 1. Ph©n lo¹i t¶i träng theo ph¹m vi t¸c dông C¸ch chia t¶i träng theo ph¹m vi t¸c dông ®· ®îc giíi thiÖu trong m«n häc C¬ häc x©y dùng, theo ®ã ta cã hai lo¹i: - T¶i träng ph©n bè: t¶i träng ph©n bæ trªn ®¬n vÞ chiÒu dµi hoÆc diÖn tÝch, cêng ®é t¶i träng biÕn thiªn hoÆc lµ h»ng sè. Cô thÓ ta cã:  T¶i träng ph©n bè trªn chiÒu dµi (®Òu h×nh 1.3a hoÆc kh«ng ®Òu h×nh 1.3c) (daN/cm, daN/m, KN/m...).  T¶i träng ph©n bè trªn diÖn tÝch (daN/m2...) h×nh 1.3d. 6
 7. - T¶i träng tËp trung: diÖn truyÒn t¶i nhá (coi nh ®iÓm). q q q a) b) c) P q e) H.1-3: Các sơ đồ tải trọng a) tải trọng phân bố đều trên chiều dài b) tải trọng phân bố trên chiều dài (dạng hình thang) d) c)tải trọng phân bố trên chiều dài (dạng tam giác) d) tải trọng phân bố trên diện tích e) tải trọng tập trung 2. Ph©n lo¹i t¶i träng theo gi¸ trÞ tiªu chuÈn vµ tÝnh to¸n C¸c gi¸ trÞ t¶i träng tiªu chuÈn lµ ®Æc trng c¬ b¶n cña t¶i träng. Nã ®îc x¸c ®Þnh dùa theo c¸c sè liÖu thèng kª (nh khèi lîng ngêi, dông cô, vËt liÖu... trªn sµn nhµ, t¶i träng giã), dùa theo c¸c kÝch thíc h×nh häc vµ lo¹i vËt liÖu cña b¶n th©n kÕt cÊu còng nh cña c¸c bé phËn kh¸c t¸c dông vµo kÕt cÊu. Ta kÝ hiÖu t¶i träng tiªu chuÈn lµ ptc. Trong thùc tÕ chÕ t¹o, vËn chuyÓn vµ sö dông kÕt cÊu, t¶i träng ph¸t sinh cã thÓ sai kh¸c víi gi¸ trÞ t¶i träng tiªu chuÈn ptc tÝnh to¸n ®îc (cã thÓ t¨ng lªn hoÆc gi¶m ®i). Sù sai kh¸c nµy cã thÓ g©y bÊt lîi cho kÕt cÊu, nªn trong tÝnh to¸n thêng sö dông gi¸ trÞ tÝnh to¸n cña t¶i träng gäi lµ t¶i träng tÝnh to¸n kÝ hiÖu lµ ptt, ptt ®îc tÝnh b»ng tÝch sè gi÷a t¶i träng tiªu chuÈn ptc vµ mét hÖ sè gäi lµ hÖ sè vît t¶i (hoÆc hÖ sè tin cËy) kÝ hiÖu n. ptt=ptc.n Th«ng thêng n≥1, nghÜa lµ t¶i träng tÝnh to¸n thêng cã gi¸ trÞ lín h¬n t¶i träng tiªu chuÈn. Tuy nhiªn, khi kiÓm tra æn ®Þnh chèng lËt, t¶i träng do kÕt cÊu chèng lËt nÕu gi¶m xuèng th× lµm cho kÕt cÊu bÊt lîi h¬n th× lÊy hÖ sè vît t¶i n=0,9. HÖ sè vît t¶i ®îc tra ë phô lôc 1, phô lôc 2. 7
 8. C¸ch tÝnh ptc sÏ ®îc tr×nh bµy cô thÓ trong c¸c ch¬ng sau. 3. Ph©n lo¹i t¶i träng theo thêi gian t¸c dông T¶i träng ®îc chia thµnh t¶i träng thêng xuyªn vµ t¶i träng t¹m thêi tuú thuéc vµo thêi gian t¸c dông cña chóng. 3.1. T¶i träng thêng xuyªn (tiªu chuÈn hoÆc tÝnh to¸n) T¶i träng thêng xuyªn lµ c¸c t¶i träng t¸c dông kh«ng biÕn ®æi trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ sö dông c«ng tr×nh. T¶i träng thêng xuyªn gåm cã: khèi lîng nhµ, c«ng tr×nh (gåm khèi l- îng c¸c kÕt cÊu chÞu lùc vµ bao che) 3.2. T¶i träng t¹m thêi T¶i träng t¹m thêi lµ c¸c t¶i träng cã thÓ kh«ng cã trong mét giai ®o¹n nµo ®ã cña qu¸ tr×nh x©y dùng vµ sö dông. Gåm ba lo¹i, t¶i träng t¹m thêi ng¾n h¹n, t¶i träng t¹m thêi dµi h¹n vµ t¶i träng ®Æc biÖt. T¶i träng t¹m thêi dµi h¹n gåm cã: khèi lîng thiÕt bÞ cè ®Þnh, ¸p lùc chÊt láng, chÊt rêi trong bÓ chøa vµ ®êng èng, t¶i träng t¸c dông lªn sµn do vËt liÖu chøa vµ thiÕt bÞ trong c¸c phßng, kho, t¶i träng do cÇu trôc, T¶i träng t¹m thêi ng¾n h¹n gåm cã: khèi lîng ngêi, vËt liÖu söa ch÷a, phô kiÖn vµ ®å g¸ l¾p trong ph¹m vi phôc vô söa ch÷a, t¶i träng sinh ra khi chÕ t¹o, vËn chuyÓn vµ l¾p dùng, t¶i träng lªn sµn nhµ ë, nhµ c«ng céng lÊy ë phô lôc 34, t¶i träng giã T¶i träng t¹m thêi ®Æc biÖt gåm cã: t¶i träng ®éng ®Êt, t¶i träng do næ. 4. Néi lùc Khi ®· cã s¬ ®å tÝnh to¸n kÕt cÊu vµ c¸c t¶i träng t¸c dông vµo kÕt cÊu th× néi lùc ®îc x¸c ®Þnh theo c¸c ph¬ng ph¸p ®· nghiªn cøu trong C¬ häc x©y dùng, ®ã chÝnh lµ c¸c s¬ ®å ®µn håi. Ngoµi ra trong c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp cô thÓ cã s¬ ®å tÝnh siªu tÜnh, th× vËt liÖu lµm viÖc ngoµi giíi h¹n ®µn håi nªn cÇn kÓ ®Õn biÕn d¹ng dÎo khi x¸c ®Þnh néi lùc. Tuy nhiªn hÇu hÕt c¸c kÕt cÊu ta vÉn cã thÓ sö dông s¬ ®å ®µn håi ®Ó tÝnh to¸n. 8
 9. Theo TCVN 2737-1995, ta cÇn ph¶i x¸c ®Þnh c¸c tæ hîp t¶i träng gåm cã tæ hîp c¬ b¶n vµ tæ hîp ®Æc biÖt. Tuy nhiªn thùc tÕ thêng t×m c¸c tiÕt diÖn cã n«i lùc nguy hiÓm b»ng c¸ch tæ hîp néi lùc. Theo c¸ch nµy ta tÝnh néi lùc cho tõng lo¹i t¶i träng (tÜnh t¶i, ho¹t t¶i...) sau ®ã tæ hîp l¹i ®Ó t×m néi lùc nguy hiÓm. III. Cêng ®é cña vËt liÖu Cêng ®é cña vËt liÖu lµ ®Æc trng c¬ häc quan träng, ¶nh hëng tíi kh¶ n¨ng lµm viÖc cña kÕt cÊu. Cêng ®é lµ kh¶ n¨ng cña vËt liÖu chèng l¹i sù ph¸ ho¹i díi t¸c dông cña ngo¹i lùc (t¶i träng, nhiÖt ®é, m«i trêng....). Cêng ®é vËt liÖu gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau t¬ng øng víi h×nh thøc chÞu lùc: kÐo, nÐn, uèn... Cêng ®é cña vËt liÖu phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè: thµnh phÇn cÊu tróc vËt liÖu, ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm, m«i trêng, h×nh d¸ng kÝch thíc mÉu thö...Do ®ã ®Ó so s¸nh kh¶ n¨ng chÞu lùc cña vËt liÖu ta ph¶i tiÕn hµnh thÝ nghiÖm trong ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn (kÝch thíc, c¸ch chÕ t¹o mÉu, ph¬ng ph¸p vµ thêi gian thÝ nghiÖm), ®îc qui ®Þnh trong c¸c qui ph¹m. Th«ng thêng cêng ®é ®îc x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p ph¸ ho¹i. Nh÷ng lo¹i cêng ®é quan träng lµ cêng ®é chÞu nÐn, cêng ®é chÞu kÐo, cêng ®é chÞu uèn. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c cêng ®é vËt liÖu ®îc tr×nh bµy ®èi víi tõng vËt liÖu cô thÓ (gç, thÐp, bª t«ng,...) ë c¸c ch- ¬ng sau. IV. Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n Cã hai ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n kÕt cÊu c«ng trinh: tÝnh theo øng suÊt cho phÐp vµ tÝnh theo tr¹ng th¸i giíi h¹n. 1. TÝnh to¸n theo øng suÊt cho phÐp §©y lµ ph¬ng ph¸p tÝnh cæ ®iÓn ®· l¹c hËu, tuy nhiªn nã vÉn ®îc mét sè níc sö dông, còng nh mét sè lo¹i c«ng tr×nh, kÕt cÊu sö dông. Theo ph¬ng ph¸p nµy khi tÝnh to¸n thêng so s¸nh øng suÊt lín nhÊt do t¶i träng sinh ra trong kÕt cÊu víi øng suÊt cho phÐp: 9
 10. σ max ≤ [ σ ] Trong ®ã: σ max : øng suÊt lín nhÊt do c¸c t¶i träng ®îc tæ hîp ë trêng hîp bÊt lîi nhÊt sinh ra trong tiÕt diÖn nguy hiÓm cña kÕt cÊu. [ σ ] : øng suÊt cho phÐp [ σ ] = σ gh k σ gh : cêng ®é giíi h¹n cña mÉu thÝ nghiÖm. k: hÖ sè an toµn. KhuyÕt ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nµy lµ sö dông mét hÖ sè an toµn k ®Ó xÐt ®Õn nhiÒu nh©n tè ¶nh hëng. Mµ hÖ sè nµy l¹i x¸c ®Þnh theo thùc nghiÖm, thiÕu c¨n cø khoa häc nªn tÝnh to¸n ra thêng qu¸ lín so víi thùc tÕ. Ph¬ng ph¸p nµy ®ang dÇn ®îc thay thÕ b»ng ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n theo tr¹ng th¸i giíi h¹n. 2. TÝnh to¸n theo tr¹ng th¸i giíi h¹n Tr¹ng th¸i giíi h¹n lµ tr¹ng th¸i kÓ tõ ®ã kÕt cÊu kh«ng thÓ sö dông ®îc n÷a. KÕt cÊu x©y dùng sö dông hai nhãm tr¹ng th¸i giíi h¹n. 2.1. Tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt (TTGHI) §©y lµ tr¹ng th¸i giíi h¹n vÒ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña kÕt cÊu . Cô thÓ lµ ®¶m b¶o cho kÕt cÊu: kh«ng bÞ ph¸ ho¹i do t¸c dông cña t¶i träng vµ t¸c ®éng, kh«ng bÞ mÊt æn ®Þnh vÒ h×nh d¸ng vµ vÞ trÝ, kh«ng bÞ ph¸ ho¹i v× mái. §iÒu kiÖn tÝnh to¸n lµ: T ≤ Ttd (1.1) Trong ®ã: T: Gi¸ trÞ nguy hiÓm cã thÓ x¶y ra cña tõng néi lùc hoÆc do t¸c dông ®ång thêi cña mét sè lùc.T ®îc tÝnh to¸n theo t¶i träng tÝnh to¸n vµ ®îc chän trong c¸c tæ hîp néi lùc øng víi trêng hîp nguy hiÓm ®èi víi sù lµm viÖc cña kÕt cÊu. Ttd: kh¶ n¨ng chÞu lùc (øng víi t¸c dông cña T) cña tiÕt diÖn ®ang xÐt cña kÕt cÊu khi tiÕt diÖn chÞu lùc ®¹t ®Õn tr¹ng th¸i giíi h¹n. Ttd ®îc x¸c ®Þnh theo ®Æc trng h×nh häc cña tiÕt diÖn vµ ®Æc trng tÝnh 10
 11. to¸n cña vËt liÖu. §iÒu kiÖn (1.1) ®îc cô thÕ ho¸ trong phÇn tÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn c¬ b¶n cña kÕt cÊu thÐp, kÕt cÊu gç vµ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp. §iÒu kiÖn (1-1) ®îc phÐp dïng víi trêng hîp khi T vµ Ttd øng víi: - T lµ øng suÊt do t¶i träng tÝnh to¸n g©y ra, Ttd lµ cêng ®é tÝnh to¸n cña vËt liÖu. - T lµ tËp hîp c¸c t¶i träng vµ t¸c ®éng lªn kÕt cÊu, Ttd lµ kh¶ n¨ng chÞu lùc t«ng thÓ cña kÕt cÊu. 2.2. Tr¹ng th¸i giíi h¹n thø hai(TTGHII) §©y lµ tr¹ng th¸i giíi h¹n vÒ ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng. Khi kÕt cÊu ë tr¹ng th¸i nµy nã kh«ng ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn sö dông b×nh thêng do biÕn d¹ng hay vÕt nøt vît qu¸ giíi h¹n cho phÐp. KiÓm tra vÒ biÕn d¹ng theo ®iÒu kiÖn: f ≤ fgh (1.2) Trong ®ã: f: BiÕn d¹ng cña kÕt cÊu (®é vâng, gãc xoay, gãc trît) do t¶i träng tiªu chuÈn g©y ra. fgh : TrÞ sè giíi h¹n cña biÕn d¹ng. TrÞ sè giíi h¹n ®é vâng cña mét sè kÕt cÊu cho ë phô lôc cuèi s¸ch. ChuyÓn vÞ giíi h¹n cho phÐp ®îc lÊy theo qui ®Þnh, theo yªu cÇu sö dông cña kªt cÊu. Chó ý: TÝnh to¸n theo tr¹ng th¸i giíi h¹n cã xÐt ®Õn kh¶ n¨ng chÞu lùc cña toµn kÕt cÊu, kh¸c víi tÝnh to¸n theo øng suÊt cho phÐp khi øng suÊt t¹i c¸c ®iÓm cña kÕt cÊu ®¹t tíi giíi h¹n ch¶y nã vÉn cã thÓ chÞu ®îc t¶i träng (hoÆc tiÕp nhËn thªm t¶i träng). Do vËy, c¸ch tÝnh nµy tËn dông ®îc kh¶ n¨ng lµm viÖc cña vËt liÖu, mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Tuy nhiªn, c¸ch tÝnh nµy còng cho phÐp xuÊt hiÖn chuyÓn vÞ vµ biÕn d¹ng (kÓ c¶ vÕt nøt) lín. Nªn nã còng bÞ h¹n chÕ sö dông trong nhiÒu trêng hîp nh kÕt cÊu chÞu t¶i träng ®éng, 11
 12. c¸c kÕt cÊu kh«ng cho phÐp nøt (sµn khu vÖ sinh lu«n tiÕp xóc níc), kÕt cÊu tÜnh ®Þnh (v× khi øng suÊt tíi giíi h¹n ch¶y – xuÊt hiÖn khíp dÎo lµm cho kÕt cÊu biÕn h×nh). V. Tr×nh tù tÝnh to¸n kÕt cÊu Chän ph¬ng ¸n kÕt cÊu: chän dùa theo h×nh khèi kiÕn tróc cña c«ng tr×nh, c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n, nguån nguyªn vËt liÖu, ®iÒu kiÖn vµ c«ng nghÖ thi c«ng. TÝnh to¸n t¶i träng vµ t¸c ®éng: gi¶ thiÕt gÇn ®óng c¸c tiÕt diÖn ngang råi tÝnh to¸n dùa theo TCVN 2737-95. TÝnh to¸n s¬ bé kÝch thíc tiÕt diÖn c¸c cÊu kiÖn: dùa theo s¬ ®å kÕt cÊu vµ t¶i träng t¸c dông, tÝnh gÇn ®óng néi lùc ë mét sè tiÕt diÖn, tõ ®ã chän c¸c kÝch thíc s¬ bé. Bíc nµy cã thÓ xuÊt ph¸t tõ kinh nghiÖm thiÕt kÕ ®Ó ®a ra c¸c kÝch thíc s¬ bé. TÝnh to¸n néi lùc (tæ hîp néi lùc). TÝnh to¸n kiÓm tra theo tiÕt diÖn ®· chän. H×nh thµnh b¶n vÏ. Hå s¬ thiÕt kÕ: gåm cã b¶n thuyÕt minh tÝnh to¸n, c¸c b¶n vÏ vµ dù to¸n thiÕt kÕ. Trong b¶n thuyÕt minh ph¶i tr×nh bµy c¸c ph¬ng ¸n ®· ®îc nªu ra so s¸nh vµ lùa chän. Ph¶i cã c¸c sè liÖu xuÊt ph¸t ®Ó thiÕt kÕ, ph¶i tr×nh bµy mét c¸ch khoa häc, dÔ hiÓu c¸c néi dung tÝnh to¸n ®· lµm. §¬n vÞ thi c«ng c¨n cøu vµo b¶n vÏ vµ dù to¸n thiÕt kÕ ®Ó lËp ph¬ng ¸n vµ tiÕn hµnh thi c«ng. 12
 13. PhÇn I: KÕt cÊu gç Ch¬ng 2 Gç trong x©y dùng Môc tiªu: Häc xong ch¬ng 2 häc sinh: - N¾m ®îc c¸c u nhîc ®iÓm cña kÕt cÊu gç. - N¾m ®îc c¸c ®Æc trng c¬ häc cña gç. Träng t©m: C¸c u nhîc ®iÓm cña gç, tÝnh chÊt c¬ häc vµ c¸c yÕu tè ¶nh hëng tíi tÝnh chÊt c¬ häc cña gç. I. Kh¸i niÖm chung Gç lµ lo¹i vËt liÖu x©y dùng tù nhiªn, phæ biÕn, cã ë mäi vïng miÒn nªn kÕt cÊu gç ®îc dïng rÊt réng r·i tõ l©u ®êi. HiÖn nay, víi sù ph¸t triÓn cña vËt liÖu x©y dùng, cïng víi sù khan hiÕm gç, ë c¸c thµnh phè lín gç Ýt ®îc sö dông lµm c¸c kÕt cÊu chÞu lùc cho c«ng tr×nh n÷a mµ hÇu hÕt ®îc sö dông cho c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt. Tuy nhiªn ë vïng s©u, vïng xa sö dông gç trong c¸c kÕt cÊu nhµ cöa vÉn phæ biÕn. §Ó sö dông tèt vµ hîp lÝ kÕt cÊu gç, cÇn biÕt nh÷ng u vµ nhîc ®iÓm còng nh ph¹m vi ¸p dông cña nã. 1. CÊu tróc cña gç Thí tù nhiªn cña gç ¶nh hëng rÊt lín tíi c¸ch mµ gç ®îc sö dông nh thÕ nµo. PhÇn chÝnh cña gç ®îc cÊu t¹o tõ c¸c tÕ bµo bè trÝ däc theo th©n gç. Khi c©y gç ®îc khai th¸c tÝnh chÊt vµ tæ chøc cña c¸c tÕ bµo nµy ¶nh hëng tíi cêng ®é, ®é co ngãt cña gç. - Vá c©y: gåm líp vá ngoµi vµ vá trong, ®Ó b¶o vÖ c©y. - Líp gç gi¸c: mµu nh¹t Èm, chøa c¸c chÊt dinh dìng, dÔ bÞ môc. - Líp gç lâi: lµ gç ®· chÕt, chøa Ýt níc, khã bÞ môc, mät. - Tñy gç: bé phËn mÒm yÕu nhÊt cña gç, dÔ môc n¸t, cã lo¹i xèp. 13
 14. H×nh 2.1: MÆt c¾t ngang th©n c©y. A) vá ngoµi, B) Vá trong, C) Líp ph¸t sinh gç, D) Líp gç gi¸c E) Líp gç lâi, F) Tuû gç, G) Thí gç 2. u - nhîc ®iÓm cña kÕt cÊu gç 2.1 u ®iÓm Gç lµ vËt liÖu nhÑ vµ khoÎ so víi träng lîng riªng cña nã. Khi ®¸nh gi¸ chÊt lîng cña vËt liÖu vÒ mÆt c¬ häc, ngêi ta dïng hÖ sè phÈm chÊt c. γ  1 c=   R  m Trong ®ã: γ : Träng lîng thÓ tÝch cña vËt liÖu (KN/m3). R: Cêng ®é cña vËt liÖu (KN/m3). Sau ®©y lµ hÖ sè phÈm chÊt cña mét sè vËt liÖu x©y dùng thêng dïng: ThÐp Gç Bª t«ng -4 -4 c=3,7.10 c=4,5.10 c=25.10-4 -Gç cã phÈm chÊt c¬ häc gÇn b»ng thÐp vµ gÊp nhiÒu lÇn bª t«ng. -KÕt cÊu gç gia c«ng dÔ dµng, ®¬n gi¶n, thiÕt bÞ kh«ng phøc t¹p. -KÕt cÊu gç cã kh¶ n¨ng gia c«ng s½n råi l¾p r¾p t¹i hiÖn trêng. -KÕt cÊu gç lµ lo¹i vËt liÖu phæ biÓn vµ cã tÝnh ®Þa ph¬ng. -Gç lµ lo¹i vËt liÖu cã tÝnh thÈm mü cao, c¸ch nhiÖt tèt. 14
 15. 2.2 Nhîc ®iÓm -Gç lµ lo¹i vËt liÖu kh«ng ®ång nhÊt, kh«ng ®¼ng híng. -Gç dÔ bÞ cong, vªnh, nøt nÎ khi lîng níc trong gç thay ®æi. -Gç lµ vËt liÖu dÔ ch¸y. -Gç dÔ bÞ mèi, mät, môc... lµm h h¹i trong qu¸ tr×nh sö dông. -Gç chÞu ¶nh hëng nhiÒu cña khuyÕt tËt nh m¾t gè, thí chÐo. -Gi¸ thµnh cao do hiÖn t¹i gç trë nªn quÝ, hiÕm. 3. Ph©n lo¹i gç Theo nghÞ ®Þnh 10CP, gç ViÖt Nam ®îc chia thµnh 8 nhãm: -Nhãm 1: Gåm nh÷ng gç cã h¬ng, s¾c ®Æc biÖt (gç quÝ) nh: l¸t, mun... -Nhãm 2: Gåm nh÷ng gç cã cêng ®é cao nh ®inh, lim, sÕn, t¸u... -Nhãm 3: Gåm nh÷ng gç cã tÝnh dÎo, dai (chß chØ, tÕch, s¨ng lÎ...). -Nhãm 4: Cã tªn lµ nhãm gç hång s¾c lo¹i tèt (gç re, m¬, giæi...) -Nhãm 5: Hång s¾c lo¹i tèt,tÝnh chÊt c¬ häc cao h¬n nhãm 4(giÎ, th«ng). -Nhãm 6: Lµ nhãm hång s¾c lo¹i thêng (såi, b¹ch ®µn, muång...). Nhãm 7: Lµ nhãm gç t¹p (gç ®a). -Nhãm 8: Lµ nhãm gç t¹p lo¹i xÊu (gç g¹o, sung, nóc n¸c...). ViÖc ph©n lo¹i gç nh»m ®Ó qu¶n lÝ vµ sö dông hîp lÝ lo¹i vËt liÖu tù nhiªn quÝ nµy. C¸c gç nhãm 1,2 vµ 3 dïng ®Ó xuÊt khÈu hoÆc dïng trong c«ng tr×nh ®Æc biÖt. Gç lµm c«ng tr×nh x©y dùng ®îc qui ®Þnh nh sau: -Nhµ l©u n¨m quan träng nh nhµ m¸y, héi trêng ®îc dïng gç nhãm II lµm kÕt cÊu chÞu lùc, trõ lim, t¸u kh«ng ®îc dïng. Cét cÇu, dÇm cÇu, cöa cèng dïng mäi gç nhãm II. -Nhµ th«ng thêng nh nhµ ¨n, nhµ ë dïng gç nhãm V lµm kÕt cÊu chÞu lùc. Cßn tÊt c¶ c¸c kÕt cÊu kh«ng chÞu lùc chÝnh nh khung cöa, lit«, c¸c kÕt cÊu t¹m thêi, v¸n khu«n, ®µ gi¸o... dïng gç nhãm VI trë xuèng. 15
 16. H×nh 1.2: KÕt cÊu m¸i b»ng gç H×nh 1.3: CÇu gç 4. Ph¹m vÞ sö dông KÕt cÊu gç ®îc sö dông réng r·i víi c¸c lo¹i c«ng tr×nh: Nhµ d©n dông: Nhµ mét tÇng, hai tÇng, nhµ c«ng céng Nhµ s¶n xuÊt: Kho thãc g¹o, chuång tr¹i ch¨n nu«i… Giao th«ng vËn t¶i: chñ yÕu lµ lµm cÇu trªn c¸c ®êng « t«, ®êng s¾t. Thñy lîi, c¶ng: lµm cµu tµu, bÕn c¶ng, cöa van, cèng nhá, ®Ëp nhá... Thi c«ng c«ng tr×nh: gç ®îc dïng lµm ®µ gi¸o, v¸n khu«n... Ta thÊy gç cã thÓ dïng trong nhiÒu ngµnh x©y dùng c¬ b¶n (h×nh 1.2 vµ h×nh 1.3), nhng víi ®Æc ®iÓm khÝ hËu vµ t×nh h×nh gç hiÖn nay cña ViÖt Nam, 16
 17. gç chØ nªn dïng ë c¸c c«ng tr×nh võa vµ nhá, kh«ng mang tÝnh vÜnh cöu. II. TÝnh chÊt vËt lÝ vµ c¬ häc cña gç 1. TÝnh chÊt vËt lÝ cña gç TÝnh chÊt vËt lÝ cña gç ®· ®îc ®Ò cËp chi tiÕt trong gi¸o tr×nh VËt liÖu x©y dùng, sau ®©y chØ tr×nh bµy nh÷ng tÝnh chÊt cã liªn quan vµ ¶nh hëng lín tíi qu¸ tr×nh sö dông gç trong kÕt cÊu x©y dùng. 1.1 §é Èm §é Èm cña gç lµ lîng níc chøa trong gç, x¸c ®Þnh theo (2.1): G1 − G 2 W= 100% (2.1) G2 Trong ®ã: G1: Träng lîng gç Èm. G2: Träng lîng gç sau khi sÊy cho níc bèc h¬i hÕt. Gç míi h¹ cã ®é Èm lín (30-50%). §Ó tù nhiªn trong kh«ng khÝ, sau qu¸ tr×nh l©u dµi ®é Èm cña gç dÇn dÇn th¨ng b»ng, Ýt biÕn ®éng. Gç ViÖt Nam cã ®é Èm th¨ng b»ng trong kho¶ng 17-20%. §é Èm ¶nh hëng lín tíi cêng ®é vµ sù co ngãt cña gç. Do ®ã, tríc khi sö dông gç cÇn thiÕt ph¶i hong, sÊy kh« ®Ó ®¹t tíi ®é Èm th¨ng b»ng. 1.1 Khèi lîng thÓ tÝch Khèi lîng thÓ tÝch còng lµ mét ®Æc trng vÒ ®é bÒn cña gç: gç cµng nÆng th× cµng khoÎ. Níc ta cã nhiÒu lo¹i gç rÊt nÆng (cã thÓ ch×m trong níc) vÝ dô gç nghiÕn khèi lîng thÓ tÝch lµ 1,1t/m3; sÕn 1,08 t/m3. Ngoµi ra cã c¸c lo¹i gç kh¸ nhÑ nh sung, muång tr¾ng, díi 0,45t/m3. 2. TÝnh chÊt c¬ häc 2.1 TÝnh chÞu kÐo H×nh 1.4 tr×nh bµy mÉu thÝ nghiÖm gç khi chÞu kÐo. Giíi h¹n chÞu kÐo cña gç däc thí rÊt cao. ë ®é Èm W=15% (gç kh«) giíi h¹n cêng ®é chÞu kÐo cña gç th«ng lµ 10kN/cm2, m« ®un ®µn håi E lµ 1.100-1.400KN/cm2. 17
 18. 10 40 4 20 100 30 90 30 100 H×nh 2.4 MÉu thÝ nghiÖm chÞu kÐo BiÓu ®å lµm viÖc cña gç th«ng Liªn X« (cò) khi chÞu kÐo tr×nh bµy trªn h×nh 2.5a. Khi chÞu kÐo kh«ng t×m thÊy giíi h¹n ch¶y nªn ngêi ta nãi gç dßn khi kÐo. ThÝ nghiÖm cho biÕt mét thanh gç cã m¾t, nÕu ®êng kinh m¾t ≤ 1 / 4 c¹nh tiÕt diÖn th× kh¶ n¨ng chÞu kÐo cña gç chØ cßn 25÷27% so víi thanh gç cïng lo¹i, cïng kÝch thíc nhng kh«ng cã tËt. Giíi h¹n cêng ®é chÞu kÐo ngang thí cña gç rÊt thÊp, chØ b»ng 20÷25% giíi h¹n cêng ®é chÞu kÐo däc thí. Giíi h¹n cêng ®é chÞu kÐo däc thí cña gç tuy cao song nã chÞu ¶nh hëng nhiÒu cña m¾t tËt nªn khi tÝnh to¸n ngêi ta chØ lÊy tõ 1 10 ÷ 1 8 giíi h¹n x¸c ®Þnh ®îc b»ng thÝ nghiÖm. V× vËy trong thùc tÕ kh«ng dïng gç lµm nh÷ng cÊu kiÖn chÞu kÐo ®éc lËp. NÕu buéc ph¶i dïng, ph¶i chän gç cã chÊt lîng tèt. 2.2 TÝnh chÞu nÐn LÊy mÉu gç kh« (h×nh 1.6) ®é Èm tõ 10÷12%, kh«ng m¾t tËt, cã kÝch thíc tiÕt diÖn 20×20×30 (cm3) ®em Ðp. T¨ng dÇn lùc ®Õn khi mÉu bÞ ph¸ ho¹i, lóc nµy phÝa gi÷a mÉu thö cã gîn nh¨n do c¸c thí gç bÞ chïn l¹i, gç kh«ng cßn kh¶ n¨ng chÞu Ðp n÷a. Mçi khi t¨ng øng suÊt nÐn biÕn d¹ng cña mÉu thö t¨ng lªn, biÓu ®å chÞu nÐn nh h×nh 2.5b. Kh¶ n¨ng chÞu nÐn ngang thí cña gç rÊt thÊp. ThÝ nghiÖm cho biÕt, giíi h¹n nÐn ngang thí chØ b»ng 1 2 giíi h¹n cêng ®é chÞu nÐn däc thí. ë ®é Èm 15%, giíi h¹n cêng ®é chÞu nÐn cña gç th«ng Nga lµ 3,9 kN/cm2, gç giÎ ViÖt Nam (nhãm 5) lµ 5,7 kN cm 2 . Khi chÞu nÐn gç Ýt chÞu ¶nh hëng cña khuyÕt tËt. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm cho biÕt, nÕu ®êng kÝnh m¾t gç 18
 19. σ σ ϕ k = σ kk ϕ n = σ nn b b b»ng 1 3 c¹nh tiÕt diÖn th× 1,0 cêng ®é cña nã khi nÐn cßn 0,9 tõ 60÷70% giíi h¹n cêng ®é 0,8 0,7 cña thanh cã cïng chÊt lîng 0,6 vµ kÝch thíc nhng kh«ng cã a 0,5 khuyÕt tËt. b 0,4 1,00 Tuy giíi h¹n cêng ®é 0,3 0,75 chÞu nÐn däc thí cña gç khi 0,2 0,50 thÝ nghiÖm nhá h¬n nhiÒu so 0,1 0,25 víi gi¬i h¹n cêng ®é khÝ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ε% kÐo, nhng giíi h¹n nµy l¹i æn H×nh 2.5 : BiÓu ®å lµm viÖc cña gç th«ng ®Þnh h¬n v× Ýt chÞu ¶nh hëng a) Khi kÐo däc thí; b) khi nÐn däc thí cña khuyÕt tËt nªn nã ®îc dïng ®Ó ®¸nh gi¸ vµ ph©n lo¹i gç. Trªn biÓu ®å nÐn vËt liÖu gç ngêi ta thÊy xuÊt hiÖn biÕn d¹ng dÎo vµ ngêi Gîn nh¨n 30 ta nãi gç lµm viÖc nh vËt 20 liÖu dÎo khi chÞu nÐn. §©y 20 20 lµ nguyªn nh©n lµm cho c- H×nh 2.6 MÉu thÝ nghiÖm chÞu nÐn êng ®é chÞu nÐn æn ®Þnh h¬n cêng ®é chÞu kÐo. -Cêng ®é chÞu nÐn däc thí kÝ hiÖu lµ Rn -Cêng ®é chÞu nÐn ngang thí kÝ hiÖu lµ Rn90 2.3. TÝnh chÞu uèn LÊy mét mÉu gç kh«ng m¾t tËt, tiÕt diÖn 2×2(cm2), dµi 30cm ®Æt lªn hai gèi tùa cña m¸y thÝ nghiÖm. C¸c gèi tùa c¸ch mót ngoµi thanh lµ 3cm (h×nh 1.7). T¸c dông hai lùc tËp trung c¸ch ®Òu gèi tùa mét ®o¹n 8 cm råi t¨ng dÇn lùc P, ta thÊy: 19
 20. P P 30 80 80 80 30 300 H×nh 2.7: MÉu thÝ nghiÖm chÞu uèn -Lóc ®Çu khi P cßn nhá, thanh vÉn th¼ng, trôc trung hoµ ë gi÷a tiÕt diÖn. Trªn tiÕt diÖn ngang, øng suÊt nÐn vµ øng suÊt kÐo t¹i c¸c thí biªn cã trÞ sè b»ng nhau. -Khi t¨ng thªm t¶i träng P, trôc trung hoµ lïi dÇn xuèng miÒn chÞu kÐo cña tiÕt diÖn. T¹i c¸c thí biªn, øng suÊt kÐo l¬n h¬n øng suÊt nÐn. -TiÕp tôc t¨ng lùc P th× trôc trung hoµ cña tiÕt diÖn cµng lïi s©u xuèng vïng kÐo cña tiÕt diÖn. T¹i c¸c thí biªn, øng suÊt kÐo l¬n h¬n nhiÒu so víi øng suÊt nÐn. Trªn h×nh 2.8b tr×nh bµy sù ph©n bè l¹i øng suÊt trªn tiÕt diÖn ngang khi gç chÞu uèn. σ min σ min σ min - - - h1 h1 h1 h h2 h2 h2 + + + σ max σ max σ max b h1= h2 h1> h2 h1>> h 2 σ max= σ min σ max> σ min σ max> > σ min H×nh 2.8: BiÓu ®å chÞu uèn cña gç 2.4. TÝnh chÞu Ðp mÆt (chÞu nÐn côc bé) Cã ba tr¹ng th¸i chÞu Ðp mÆt (chÞu nÐn côc bé): -Ðp mÆt däc thí: Lùc Ðp mÆt song song víi thí gç -Ðp mÆt ngang thí: Lùc Ðp mÆt t¹o víi thí gç mét gãc 900 20

Tài liệu cùng danh mục Kiến trúc - Xây dựng

Giáo trình phân tích nguyên lý ứng dụng vào quy trình cấu tạo liên kết tán đinh trong thép hình p5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích nguyên lý ứng dụng vào quy trình cấu tạo liên kết tán đinh trong thép hình p5', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Thi công cầu: Chương 7 - TS. Nguyễn Quốc Hùng

Bài giảng Thi công cầu - Chương 7 trình bày về công tác tổ chức thi công cầu. Các nội dung chủ yếu trong chương này gồm có: Nguyên tắc và nội dung thiết kế tổ chức thi công, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu, các hình thức tổ chức cơ cấu công trường thi công, tổ chức mặt bằng công trường thi công, lập kế hoạch thi công. Mời các bạn cùng tham khảo.


MỐI LIÊN HỆ GIỮA LỜI GIẢI CỦA URBAN VỚI CỦA MATLOCK – REESE VÀ CÁC ỨNG DỤNG

- Một bài viết hay của tiến sĩ Phan Dũng giúp hiểu rõ hơn về các hệ số trong các công thức Tính toán nội lực của cọc chịu lực ngang, các ví dụ và phân tích đều rất dễ hiểu. Tiến sĩ Phan Dũng là một chuyên gia hàng đầu về móng cọc.


Designation: C 61/C 61M – 00 - Gypsum Keene’s Cement1

This standard is issued under the fixed designation C 61/C 61M; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval. This standard has been approved for use by agencies of the Department of Defense.


Bài giảng xây dựng mặt đường ôtô 5b P1

Hỗn hợp vật liệu thường được phối liệu và trộn tại trạm trộn. Tại hiện trường chỉ thực hiện công tác san rải và lu lèn. - Loại mặt đường : cấp cao A1 hoặc A2.


Bí quyết cải tạo nhà bếp hiệu quả

Để căn bếp nhà bạn được sửa sang lại một cách hiệu quả, bạn nên lưu ý những lời khuyên thiết thực dưới đây.


Hoa hồng rực rỡ tô điểm cho ngôi nhà thêm lãng mạn

Hoa hồng rực rỡ tô điểm cho ngôi nhà thêm lãng mạn .Những khóm hồng rung rinh trước gió không chỉ tô điểm cho ngôi nhà của bạn đẹp hơn mà còn giúp không khí gia đình luôn thoải mái, dễ chịu nhờ hương hoa hồng phảng phất khắp không gian. Khi có một mảnh vườn rộng rãi, một ngôi nhà nhỏ ẩn mình bên những bóng cây xanh mát của sườn đồi, bạn có thể điểm xuyết cho ngôi nhà thêm vẻ đẹp ngọt ngào và lãng mạn nhờ hương sắc của hoa hồng....


Căn hộ đẹp và sang trọng với tone màu chocolate

Căn hộ sang trọng và xinh xắn này nằm ở Thụy Điển do Behrer & Partners thiết kế thật ấn tượng và ấm cúng. Nhà thiết kế hẳn đã rất táo bạo khi chọn màu nâu chocolate làm tone màu nền cho những bức tường và không gian căn hộ. Chính vì thế, trên nền màu nâu sẫm với những gam màu nhấn .nhá: trắng, cam, đỏ và nâu đỏ... của đồ nội thất, những bức tranh treo tường kết hợp hài hòa với ánh sáng khiến không gian căn hộ dường như sang trọng hơn, năng động hơn và cũng quyến...


Bài giảng Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô: Chương 3 - TS. Lê Văn Bách

Chương 3 - Thiết kế bình đồ tuyến. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm chung và những nguyên tắc cơ bản; đường dẫn hướng tuyến, phương pháp thiết kế bình đồ tuyến; đặc điểm của sự chuyển động của ô tô trong đường cong; lực ngang và hệ số lực ngang, lựa chọn hệ số lực ngang; siêu cao và độ dốc siêu cao; đoạn nối siêu cao và các phương pháp nâng siêu cao;... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn tốt nghiệp: Mạng lưới thoát nước mưa - TS. Lưu Xuân Lộc

Luận văn tốt nghiệp: Mạng lưới thoát nước mưa do TS. Lưu Xuân Lộc thực hiện nhằm trình bày một số nội dung chính như sau: Thiết kế mạng lưới thoát nước mưa theo phương pháp thích hợp, ứng dụng chương trình Epaswmm trong thiết kế mạng lưới thoát nước. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Test de connaissance du français
 • 17/01/2014
 • 10.654
 • 381

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nhà biệt thự 2
 • 17/01/2011
 • 25.781
 • 156

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu