Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giáo trình Chi tiết máy - PGS. TS Nguyễn Văn Yến

Giáo trình Chi tiết máy gồm 4 phần: những vấn đề cơ bản trong thiết kế máy và chi tiết máy, các chi tiết máy lắp ghép, các chi tiết máy truyền động, các chi tiết máy đỡ nối. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên khoa Cơ khí, Chế tạo máy.Đánh giá tài liệu

4.3 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Giáo trình Chi tiết máy - PGS. TS Nguyễn Văn Yến Giáo trình Chi tiết máy - PGS. TS Nguyễn Văn Yến Giáo trình Chi tiết máy, Giáo trình cơ khí, Tài liệu cơ khí chế tạo máy, Chi tiết máy, Chi tiết máy lắp ghép, Chi tiết máy truyền động
4.3 5 3015
 • 5 - Rất hữu ích 904

 • 4 - Tốt 2.111

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. PGS. TS. NGUYÃÙN VÀN YÃÚN GIAÏO TRÇNH CHI TIÃÚT MAÏY ΙΙ 2.5 1.25 0.63 1.25 Ι 2 bên 2.5 2.5 NHAÌ XUÁÚT BAÍN GIAO THÄNG VÁÛN TAÍI
 2. PGS. TS. NGUYÃÙN VÀN YÃÚN GIAÏO TRÇNH CHI TIÃÚT MAÏY II I d2 n1 d1 n2 a KHOA SÆ PHAÛM KYÎ THUÁÛT TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA
 3. MUÛC LUÛC Trang Caïc kyï hiãûu duìng trong Giaïo trçnh chi tiãút maïy 4 Caïc âån vë cå baín 8 Pháön thæï nháút: Nhæîng âãö cå baín trong thiãút kãú maïy vaì chi tiãút maïy Chæång I: Âaûi cæång vãö thiãút kãú maïy vaì chi tiãút maïy 9 1.1. Caïc váún âãö chung 9 1.1.1. Maïy, bäü pháûn maïy vaì chi tiãút maïy 11 1.1.2. Nhæîng yãu cáöu chuí yãúu âäúi våïi maïy, chi tiãút maïy 12 1.1.3. Caïc bæåïc thiãút kãú mäüt maïy 13 1.1.4. Caïc bæåïc thiãút kãú mäüt chi tiãút maïy 14 1.1.5. Mäüt säú âiãøm cáön chuï yï khi thiãút kãú chi tiãút maïy 16 1.2. Taíi troüng vaì æïng suáút 16 1.2.1. Taíi troüng taïc duûng lãn maïy vaì chi tiãút maïy 17 1.2.2. ÆÏng suáút 19 1.3. Âäü bãön moíi cuía chi tiãút maïy 19 1.3.1. Hiãûn tæåüng phaï hoíng do moíi 20 1.3.2. Nhæîng nhán täú aính hæåíng âãún sæïc bãön moíi cuía chi tiãút maïy 22 1.3.3. Caïc biãûn phaïp náng cao sæïc bãön moíi cuía chi tiãút maïy 23 1.4. Váût liãûu chãú taûo chi tiãút maïy 23 1.4.1. Nhæîng yãu cáöu âäúi våïi váût liãûu chãú taûo chi tiãút maïy 23 1.4.2. Caïc váût liãûu thæåìng duìng trong ngaình chãú taûo maïy 26 1.5. Váún âãö tiãu chuáøn hoaï trong thiãút kãú maïy 26 1.5.1. Khaïi niãûm chung 26 1.5.2. Caïc âäúi tæåüng âæåüc tiãu chuáøn hoaï trong ngaình chãú taûo maïy 27 1.5.3. Caïc cáúp tiãu chuáøn hoaï 28 1.5.4. Êch låüi cuía tiãu chuáøn hoaï Chæång II: Caïc chè tiãu khaí nàng laìm viãûc chuí yãúu cuía chi tiãút maïy 29 2.1. Chè tiãu âäü bãön 29 2.1.1. Yãu cáöu vãö âäü bãön 30 2.1.2. Caïch xaïc âënh æïng suáút sinh ra trong chi tiãút maïy 31 2.1.3. Caïch xaïc âënh æïng suáút cho pheïp 32 2.2. Chè tiãu âäü bãön moìn 33 2.3. Chè tiãu âäü cæïng 33 2.3.1. Yãu cáöu vãö âäü cæïng 33 2.3.2. Caïch âaïnh giaï chè tiãu âäü cæïng cuía chi tiãút maïy
 4. 2.4. Chè tiãu chëu nhiãût 34 2.4.1. Yãu cáöu vãö chè tiãu chëu nhiãût 34 2.4.2. Caïch âaïnh giaï chè tiãu chëu nhiãût cuía maïy 34 2.5. Chè tiãu chëu dao âäüng 35 Chæång III: Âäü tin cáûy cuía maïy vaì chi tiãút maïy 37 3.1. Nhæîng váún âãö chung 38 3.2. Caïch xaïc âënh caïc chè tiãu âaïnh giaï âäü tin cáûy 38 3.2.1. Tênh xaïc suáút laìm viãûc khäng hoíng R vaì hoíng F cuía mäüt âäúi tæåüng 39 3.2.2. Tênh xaïc suáút Rnt vaì Fnt cuía mäüt hãû gäöm n âäúi tæåüng màõc näúi tiãúp 39 3.2.3. Tênh xaïc suáút laìm RS vaì FS cuía mäüt hãû gäöm m âäúi tæåüng màõc song song 3.2.4. Xaïc âënh cæåìng âäü hoíng λ(t) 40 42 3.2.5. Xaïc âënh thåìi gian laìm viãûc cho âãún láön hoíng âáöu tiãn tH 42 3.2.6. Xaïc âënh hãû säú sæí duûng Ksd 42 3.3. Caïc biãûn phaïp náng cao âäü tin cáûy cuía maïy Chæång IV: ÆÏng duûng tin hoüc trong thiãút kãú maïy vaì chi tiãút maïy 44 4.1. Khaïi quaït vãö æïng duûng tin hoüc trong thiãút kãú maïy 45 4.2. Nhæîng hæåïng chênh æïng duûng tin hoüc trong thiãút kãú maïy 4.3. Caïc phæång tiãûn âãø æïng duûng tin hoüc vaìo thiãút kãú, chãú taûo maïy vaì 46 chi tiãút maïy 46 4.3.1. Pháön cæïng 47 4.3.2. Pháön mãöm 4.4. Giåïi thiãûu mäüt säú pháön mãöm sæí duûng thiãút kãú chi tiãút maïy vaì bäü 47 pháûn maïy 4.5. Giåïi thiãûu mäüt säú pháön mãöm thiãút láûp caïc baín veî vaì láûp trçnh gia 51 cäng trãn maïy cäng cuû CNC 51 4.5.1. Pháön mãöm AutoCad 53 4.5.2. Pháön mãöm MasteCam 55 4.5.3. Pháön mãöm Pro/Engineer Wildfere 55 4.5.4. Pháön mãöm Metacut Utilities 57 4.5.5. Cäng nghãû CAD/CAM vaì CAD/CAM/CNC Pháön thæï hai: Caïc chi tiãút maïy làõp gheïp Chæång V: Mäúi gheïp âinh taïn 5.1. Nhæîng váún âãö chung 58 5.1.1. Giåïi thiãûu mäúi gheïp âinh taïn 58 5.1.2. Phán loaûi mäúi gheïp âinh taïn 60
 5. 5.1.3. Kêch thæåïc chuí yãúu cuía mäúi gheïp âinh taïn 60 5.2. Tênh mäúi gheïp âinh taïn 61 5.2.1. Caïc daûng hoíng cuía mäúi gheïp vaì chè tiãu tênh toaïn 61 5.2.2. Tênh mäúi gheïp chàõc chëu læûc ngang 62 5.2.3. Tênh mäúi gheïp chàõc chëu mä men uäún 63 5.2.4. Tênh mäúi gheïp chàõc kên 64 5.2.5. Hãû säú bãön cuía mäúi gheïp 65 5.2.6. Xaïc âënh æïng suáút cho pheïp 66 Chæång VI: Mäúi gheïp ren 67 6.1. Nhæîng váún âãö chung 67 6.1.1. Giåïi thiãûu mäúi gheïp ren 69 6.1.2. Caïc chi tiãút maïy duìng trong mäúi gheïp ren 70 6.1.3. Kêch thæåïc chuí yãúu cuía mäúi gheïp ren 71 6.1.4. Ghi kyï hiãûu làõp gheïp cho mäúi gheïp ren 71 6.1.5. Hiãûn tæåüng tæû nåïi loíng vaì caïc biãûn phaïp phoìng loíng 73 6.2. Tênh mäúi gheïp ren 73 6.2.1. Caïc daûng hoíng cuía mäúi gheïp ren vaì chè tiãu tênh toaïn 74 6.2.2. Tênh bu läng gheïp loíng chëu læûc 74 6.2.3. Tênh mäúi gheïp ren xiãút chàût khäng chëu læûc 76 6.2.4. Tênh mäúi gheïp ren chëu læûc ngang 77 6.2.5. Tênh bu läng xiãút chàût chëu læûc doüc truûc 79 6.2.6. Tênh bu läng xiãút chàût chëu âäöng thåìi læûc doüc vaì læûc ngang 80 6.3. Tênh mäúi gheïp nhoïm bu läng 80 6.4. Xaïc âënh æïng suáút cho pheïp Chæång VII: Mäúi gheïp haìn 81 7.1. Nhæîng váún âãö chung 81 7.1.1. Caïch taûo mäúi haìn 82 7.1.2. Caïc loaûi mäúi haìn 84 7.1.3. Caïc kêch thæåïc chuí yãúu cuía mäúi haìn 84 7.2. Tênh mäúi haìn giaïp mäúi 85 7.3. Tênh mäúi haìn chäöng 85 7.3.1. Sæû phaï hoíng mäúi haìn chäöng vaì chè tiãu tênh toaïn 85 7.3.2. Tênh mäúi haìn chäöng chëu læûc 87 7.3.3. Tênh mäúi haìn chäöng chëu mä men uäún trong màût phàóng gheïp 7.3.4. Tênh mäúi haìn chäöng chëu âäöng thåìi læûc vaì mä men trong màût 89 phàóng gheïp 89 7.4. Tênh mäúi haìn goïc
 6. 7.5. Tênh mäúi haìn tiãúp xuïc 90 Chæång VIII: Mäúi gheïp âäü däi 91 8.1. Nhæîng váún âãö chung 91 8.1.1. Giåïi thiãûu mäúi gheïp âäü däi 92 8.1.2. Phæång phaïp làõp taûo mäúi gheïp âäü däi 93 8.1.3. Caïc kêch thæåïc chuí yãúu cuía mäúi gheïp âäü däi 94 8.2. Tênh mäúi gheïp âäü däi 94 8.2.1. Caïc daûng hoíng vaì chè tiãu tênh toaïn mäúi gheïp âäü däi 95 8.2.2. Tênh mäúi gheïp âäü däi chëu mä men xoàõn Chæång IX: Mäúi gheïp then, then hoa vaì truûc âënh hçnh 98 9.1. Mäúi gheïp then 98 9.1.1. Giåïi thiãûu vãö mäúi gheïp then 101 9.1.2. Caïc kêch thæåïc chuí yãúu cuía mäúi gheïp then bàòng 101 9.1.3. Tênh mäúi gheïp then bàòng 103 9.2. Mäúi gheïp then hoa 103 9.2.1. Giåïi thiãûu mäúi gheïp then hoa 105 9.2.2. Kêch thæåïc chuí yãúu cuía mäúi gheïp then hoa 105 9.2.3. Tênh mäúi gheïp then hoa 106 9.3. Mäúi gheïp truûc âënh hçnh Chæång X: Phán têch choün mäúi gheïp 108 10.1. Mäúi gheïp ren 108 10.1.1. Æu âiãøm 109 10.1.2. Nhæåüc âiãøm 109 10.1.3. Phaûm vi sæí duûng 109 10.2. Mäúi gheïp âinh taïn 109 10.2.1. Æu âiãøm 109 10.2.2. Nhæåüc âiãøm 109 10.2.3. Phaûm vi sæí duûng 110 10.3. Mäúi gheïp haìn 110 10.3.1. Æu âiãøm 110 10.3.2. Nhæåüc âiãøm 110 10.3.3. Phaûm vi sæí duûng 111 10.4. Mäúi gheïp âäü däi 111 10.4.1. Æu âiãøm 111 10.4.2. Nhæåüc âiãøm 111 10.4.3. Phaûm vi sæí duûng 111 10.5. Mäúi gheïp then, then hoa, truûc âënh hçnh
 7. 10.5.1. Æu âiãøm 111 10.5.2. Nhæåüc âiãøm 111 10.5.3. Phaûm vi sæí duûng 112 Pháön thæï ba: Caïc chi tiãút maïy truyãön âäüng Chæång XI: Bäü truyãön âai 113 11.1. Nhæîng váún âãö chung 113 11.1.1. Giåïi thiãûu bäü truyãön âai 115 11.1.2. Phán loaûi bäü truyãön âai 117 11.1.3. Thäng säú laìm viãûc chuí yãúu cuía bäü truyãön âai 117 11.1.4. Thäng säú hçnh hoüc chuí yãúu cuía bäü truyãön âai 118 11.1.5. Læûc taïc duûng trong bäü truyãön âai 118 11.1.6. ÆÏng suáút trong âai 119 11.1.7. Sæû træåüt trong bäü truyãön âai 120 11.1.8. Âæåìng cong træåüt vaì âæåìng cong hiãûu suáút 122 11.2. Tênh bäü truyãön âai 122 11.2.1. Caïc daûng hoíng cuía bäü truyãön âai vaì chè tiãu tênh toaïn 123 11.2.2. Tênh bäü truyãön âai theo æïng suáút coï êch 124 11.2.3. Tênh âai theo âäü bãön láu 125 11.2.4. Tênh âai theo khaí nàng keïo 125 11.2.5. Trçnh tæû thiãút kãú bäü truyãön âai deût 127 11.2.6. Trçnh tæû thiãút kãú bäü truyãön âai thang Chæång XII: Bäü truyãön baïnh ma saït 129 12.1. Nhæîng váún âãö chung 129 12.1.1. Giåïi thiãûu bäü truyãön baïnh ma saït 130 12.1.2. Phán loaûi bäü truyãön baïnh ma saït 131 12.1.3. Thäng säú hçnh hoüc chuí yãúu cuía bäü truyãön baïnh ma saït 132 12.1.4. Sæû træåüt trong bäü truyãön baïnh ma saït 133 12.1.5. Thäng säú laìm viãûc chuí yãúu cuía bäü truyãön baïnh ma saït 134 12.1.6. Læûc taïc duûng trong bäü truyãön baïnh ma saït 135 12.2. Tênh bäü truyãön baïnh ma saït 135 12.2.1. Caïc daûng hoíng vaì chè tiãu tênh toaïn 136 12.2.2. Tênh bäü truyãön baïnh ma saït bàòng váût liãûu kim loaûi 138 12.2.3. Tênh bäü truyãön baïnh ma saït bàòng váût liãûu phi kim loaûi Chæång XIII: Bäü truyãön baïnh ràng 139 13.1. Nhæîng váún âãö chung 139 13.1.1. Giåïi thiãûu bäü truyãön baïnh ràng
 8. 13.1.2. Phán loaûi bäü truyãön baïnh ràng 140 13.1.3. Thäng säú hçnh hoüc chuí yãúu cuía bäü truyãön baïnh ràng truû ràng thàóng 142 13.1.4. Thäng säú hçnh hoüc chuí yãúu cuía bäü truyãön baïnh ràng truû ràng nghiãng 144 13.1.5. Thäng säú hçnh hoüc chuí yãúu cuía bäü truyãön baïnh ràng noïn ràng thàóng 145 13.1.6. Thäng säú laìm viãûc chuí yãúu cuía bäü truyãön baïnh ràng 146 13.1.7. Âäü chênh xaïc cuía bäü truyãön baïnh ràng 146 13.1.8. Taíi troüng vaì æïng suáút trong bäü truyãön baïnh ràng 148 13.1.9. Læûc taïc duûng lãn truûc vaì äø mang bäü truyãön baïnh ràng 149 13.2. Tênh bäü truyãön baïnh ràng 151 13.2.1. Caïc daûng hoíng vaì chè tiãu tênh toaïn bäü truyãön baïnh ràng 151 13.2.2. Tênh bäü truyãön baïnh ràng truû ràng thàóng theo sæïc bãön tiãúp xuïc 152 13.2.3. Tênh bäü truyãön baïnh ràng truû ràng thàóng theo sæïc bãön uäún 155 13.2.4. Tênh bäü truyãön baïnh ràng truû ràng nghiãng vaì ràng chæî V 156 13.2.5. Tênh bäü truyãön baïnh ràng noïn ràng thàóng 160 13.2.6. Kiãøm tra bäü truyãön baïnh ràng theo taíi troüng quaï taíi 163 13.2.7.Váût liãûu chãú taûo baïnh ràng vaì æïng suáút cho pheïp 164 13.2.8. Trçnh tæû thiãút kãú bäü truyãön baïnh ràng 165 Chæång XIV: Bäü truyãön truûc vêt 167 14.1. Nhæîng váún âãö chung 167 14.1.1. Giåïi thiãûu bäü truyãön truûc vêt 169 14.1.2. Phán loaûi bäü truyãön truûc vêt 170 14.1.3. Thäng säú hçnh hoüc chuí yãúu cuía bäü truyãön truûc vêt 172 14.1.4. Thäng säú laìm viãûc chuí yãúu cuía bäü truyãön truûc vêt 172 14.1.5. Âäü chênh xaïc cuía bäü truyãön truûc vêt 173 14.1.6. Taíi troüng vaì æïng suáút trong bäü truyãön truûc vêt 174 14.1.7. Læûc taïc duûng lãn truûc vaì äø mang bäü truyãön truûc vêt 174 14.1.8. Kãút cáúu cuía truûc vêt, baïnh vêt 175 14.2. Tênh bäü truyãön truûc vêt 175 14.2.1.Caïc daûng hoíng cuía bäü truyãön truûc vêt vaì chè tiãu tênh toaïn 177 14.2.2. Tênh bäü truyãön truûc vêt theo sæïc bãön tiãúp xuïc 178 14.2.3. Tênh bäü truyãön truûc vêt theo sæïc bãön uäún 179 14.2.4. Tênh bäü truyãön truûc vêt theo âiãöu kiãûn chëu nhiãût 180 14.2.5. Tênh truûc vêt theo âiãöu kiãûn äøn âënh 180 14.2.6. Kiãøm tra bäü truyãön truûc vêt theo taíi troüng quaï taíi
 9. 14.2.7. Choün váût liãûu vaì æïng suáút cho pheïp 181 14.2.8. Trçnh tæû thiãút kãú bäü truyãön truûc vêt 182 Chæång XV: Bäü truyãön xêch 184 15.1. Nhæîng váún âãö chung 184 15.1.1. Giåïi thiãûu bäü truyãön xêch 185 15.1.2. Phán loaûi bäü truyãön xêch 186 15.1.3. Thäng säú hçnh hoüc chuí yãúu cuía bäü truyãön xêch äúng con làn 188 15.1.4. Thäng säú laìm viãûc chuí yãúu cuía bäü truyãön xêch 188 15.1.5. Læûc taïc duûng trong bäü truyãön xêch 189 15.2. Tênh bäü truyãön xêch 189 15.2.1. Caïc daûng hoíng vaì chè tiãu tênh toaïn cuía bäü truyãön xêch 190 15.2.2. Tênh bäü truyãön xêch äúng con làn 192 15.2.3. Trçnh tæû thiãút kãú bäü truyãön xêch Chæång XVI: Bäü truyãön vêt - âai äúc 193 16.1. Nhæîng váún âãö chung 193 16.1.1. Giåïi thiãûu bäü truyãön vêt - âai äúc 194 16.1.2. Phán loaûi bäü truyãön vêt - âai äúc 196 16.1.3. Thäng säú hçnh hoüc chuí yãúu cuía bäü truyãön vêt - âai äúc 197 16.1.4. Thäng säú laìm viãûc chuí yãúu cuía bäü truyãön vêt - âai äúc 197 16.2. Tênh bäü truyãön vêt - âai äúc 197 16.2.1. Caïc daûng hoíng cuía bäü truyãön vêt - âai äúc vaì chè tiãu tênh toaïn 198 16.2.2. Tênh bäü truyãön vêt - âai äúc theo âäü bãön moìn 199 16.2.3. Tênh bäü truyãön vêt - âai äúc theo âiãöu kiãûn äøn âënh 199 16.2.4. Tênh bäü truyãön vêt - âai äúc theo âäü bãön 200 16.2.5. Trçnh tæû thiãút kãú bäü truyãön vêt - âai äúc Chæång XVII: Phán têch choün bäü truyãön 201 17.1. Bäü truyãön baïnh ràng 201 17.1.1. Æu âiãøm cuía bäü truyãön baïnh ràng 202 17.1.2. Nhæåüc âiãøm cuía bäü truyãön baïnh ràng 202 17.1.3. Phaûm vi sæí duûng cuía bäü truyãön baïnh ràng 202 17.2. Bäü truyãön âai 202 17.2.1. Æu âiãøm cuía bäü truyãön âai 202 17.2.2. Nhæåüc âiãøm cuía bäü truyãön âai 203 17.2.3. Phaûm vi sæí duûng cuía bäü truyãön âai 203 17.3. Bäü truyãön xêch 203 17.3.1. Æu âiãøm cuía bäü truyãön xêch 203 17.3.2. Nhæåüc âiãøm cuía bäü truyãön xêch
 10. 17.3.3. Phaûm vi sæí duûng cuía bäü truyãön xêch 204 17.4. Bäü truyãön truûc vêt 204 17.4.1. Æu âiãøm cuía bäü truyãön truûc vêt 204 17.4.2. Nhæåüc âiãøm cuía bäü truyãön truûc vêt 204 17.4.3. Phaûm vi sæí duûng cuía bäü truyãön truûc vêt 204 17.5. Bäü truyãön baïnh ma saït 205 17.5.1. Æu âiãøm cuía bäü truyãön baïnh ma saït 205 17.5.2. Nhæåüc âiãøm cuía bäü truyãön baïnh ma saït 205 17.5.3. Phaûm vi sæí duûng cuía bäü truyãön baïnh ma saït 205 17.6. Bäü truyãön vêt - âai äúc 205 17.6.1. Æu âiãøm cuía bäü truyãön vêt - âai äúc 205 17.6.2. Nhæåüc âiãøm cuía bäü truyãön vêt - âai äúc 206 17.6.3. Phaûm vi sæí duûng cuía bäü truyãön vêt - âai äúc 206 Pháön thæï tæ: Caïc chi tiãút maïy âåî näúi Chæång XVIII: Truûc 207 18.1. Nhæîng váún âãö chung 207 18.1.1. Giåïi thiãûu vãö truûc 208 18.1.2. Phán loaûi truûc 209 18.1.3. Caïc bäü pháûn chênh cuía truûc 210 18.1.4. Thäng säú hçnh hoüc chuí yãúu cuía truûc 210 18.1.5. Mäüt säú âiãøm cáön chuï yï khi choün kãút cáúu truûc 212 18.2. Tênh truûc 212 18.2.1. Caïc daûng hoíng cuía truûc vaì chè tiãu tênh toaïn 213 18.2.2. Kiãøm tra truûc theo chè tiãu gáön âuïng 214 18.2.3. Thiãút kãú truûc theo chè tiãu gáön âuïng 216 18.2.4. Kiãøm tra truûc theo chè tiãu chênh xaïc 217 18.2.5. Thiãút kãú truûc theo chè tiãu chênh xaïc 217 18.2.6. Kiãøm tra truûc theo taíi troüng quaï taíi Chæång XIX: ÄØ træåüt 219 19.1. Nhæîng váún âãö chung 219 19.1.1.Giåïi thiãûu vãö äø træåüt 220 19.1.2. Phán loaûi äø træåüt 221 19.1.3. Caïc kêch thæåïc chuí yãúu cuía äø træåüt 222 19.1.4. Caïc kiãøu ma saït trong äø træåüt 223 19.1.5. Taûo ma saït æåït trong äø træåüt bàòng bäi trån thuíy âäüng 225 19.2. Tênh äø træåüt 225 19.2.1. Caïc daûng hoíng cuía äø træåüt vaì chè tiãu tênh toaïn
 11. 19.2.2. Tênh äø træåüt theo [p] hoàûc [p.v] 227 19.2.3. Tênh äø træåüt bäi trån ma saït æåït 227 19.2.4. Tênh äø træåüt theo âiãöu kiãûn chëu nhiãût 228 19.2.5. Váût liãûu chãú taûo loït äø 229 19.2.6. Trçnh tæû thiãút kãú äø træåüt 230 Chæång XX: ÄØ làn 232 20.1. Nhæîng váún âãö chung 232 20.1.1. Giåïi thiãûu äø làn 233 20.1.2. Phán loaûi äø làn 234 20.1.3. Kêch thæåïc chuí yãúu cuía äø làn 235 20.1.4. Caïc loaûi äø làn thæåìng duìng 236 20.1.5. Âäü chênh xaïc cuía äø làn, caïch ghi kyï hiãûu äø làn 237 20.1.6. Phán bäú taíi troüng trãn caïc con làn vaì æïng suáút tiãúp xuïc 239 20.1.7. Mäüt säú âiãøm cáön chuï yï khi choün äø làn 239 20.2. Tênh äø làn 239 20.2.1. Caïc daûng hoíng cuía äø làn vaì chè tiãu tênh toaïn 240 20.2.2. Tênh äø làn theo khaí nàng taíi âäüng 242 20.2.3. Tênh äø làn theo khaí nàng taíi ténh 243 20.3. So saïnh äø làn vaì äø træåüt 243 20.3.1. Æu âiãøm 243 20.3.2. Nhæåüc âiãøm 243 20.3.3.Phaûm vi sæí duûng Chæång XXI: Khåïp näúi 245 21.1. Nhæîng váún âãö chung 245 21.1.1. Giåïi thiãûu khåïp näúi 246 21.1.2. Phán loaûi khåïp näúi 249 21.1.3. Thäng säú chuí yãúu cuía khåïp näúi 250 21.2. Tênh khåïp näúi 250 21.2.1. Phæång phaïp tênh choün khåïp näúi 251 21.2.2. Tênh näúi truûc chäút âaìn häöi 252 21.2.3. Tênh ly håüp chäút an toaìn Chæång XXII: Loì xo 253 22.1. Nhæîng váún âãö chung 253 22.1.1. Giåïi thiãûu loì xo 254 22.1.2. Phán loaûi loì xo 255 22.1.3. Thäng säú chuí yãúu cuía loì xo 256 22.2. Tênh loì xo
 12. 22.2.1. Taíi troüng vaì æïng suáút trong loì xo 256 22.2.2. Tênh loì xo chëu keïo, neïn 257 22.2.3. Tênh loì xo chëu xoàõn 258 22.2.4. Trçnh tæû thiãút kãú loì xo 259 260 CÁU HOÍI ÄN TÁÛP Taìi liãûu tham khaío
 13. PHÁÖN THÆÏ NHÁÚT NHÆÎNG VÁÚN ÂÃÖ CÅ BAÍN TRONG THIÃÚT KÃÚ MAÏY VAÌ CHI TIÃÚT MAÏY CHÆÅNG I ÂAÛI CÆÅNG VÃÖ THIÃÚT KÃÚ MAÏY VAÌ CHI TIÃÚT MAÏY 1.1. Caïc váún âãö chung 1.1.1. Maïy, bäü pháûn maïy vaì chi tiãút maïy a- Maïy Trong âåìi säúng haìng ngaìy, chuïng ta gàûp ráút nhiãöu loaûi maïy khaïc nhau. Vê duû: maïy bay, maïy caìy, maïy båm, maïy khoan, maïy maìi, xe maïy, ä tä, taìu hoía, cáön truûc, maïy phaït âiãûn, âäüng cå âiãûn, tay maïy, ngæåìi maïy, maïy gàût âáûp liãn håüp, ... Mäùi maïy thæûc hiãûn mäüt chæïc nàng nháút âënh, phuûc vuû cho låüi êch cuía ngæåìi sæí duûng.
 14. Chæång 1: Âaûi cæång vãö thiãút kãú maïy vaì chi tiãút maïy Coï thãø âënh nghéa nhæ sau: Maïy laì cäng cuû lao âäüngû phæïc taûp thæûc hiãûn mäüt chæïc nàng nháút âënh phuûc vuû cho låüi êch cuía con ngæåìi. Chuïng ta coï thãø chia maïy thaình 4 nhoïm: Nhoïm maïy cäng taïc. Mäùi maïy thæûc hiãûn mäüt cäng viãûc nháút âënh, thay thãú - lao âäüng thuí cäng cuía con ngæåìi, maïy hoaût âäüng theo sæû âiãöu khiãøn cuía ngæåìi sæí duûng. Vê duû nhæ: maïy caìy, maïy maìi, ä tä, maïy bay, xe maïy. Nhoïm maïy tæû âäüng. Bao gäöm nhæîng maïy cäng taïc, hoüat âäüng tæû âäüng theo - mäüt chæång trçnh coï sàôn do con ngæåìi âiãöu chènh. Vê duû: dáy chuyãön âoïng nàõp chai bia tæû âäüng, maïy tiãûn tæû âäüng, ngæåìi maïy, maïy phay CNC. Nhoïm maïy liãn håüp. Mäùi maïy laì táûp håüp cuía vaìi maïy cäng taïc, âãø thæûc hiãûn - hoaìn chènh mäüt cäng viãûc naìo âoï. Vê duû: maïy gàût âáûp liãn håüp, bao gäöm mäüt maïy càõt, mäüt maïy âáûp vaì mäüt maïy phán loaûi, ba maïy liãn kãút våïi nhau taûo thaình mäüt maïy. Nhoïm maïy biãún âäøi nàng læåüng. Âoï laì caïc maïy biãún nàng læåüng tæì daûng naìy - sang daûng khaïc. Vê duû: âäüng cå âiãûn biãún âiãûn nàng thaình cå nàng, maïy phaït âiãûn biãún cå nàng thaình âiãûn nàng. Trong giaïo trçnh Chi tiãút maïy chuïng ta chè nghiãn cæïu nhoïm maïy cäng taïc. b- Bäü pháûn maïy 3 Mäùi maïy cäng taïc thæåìng coï 3 bäü H pháûn chênh (Hçnh 1-1): G 2 1 T Bäü pháûn phaït âäüng 1, cung cáúp - nguäön âäüng læûc cho maïy hoüat âäüng. Bäü pháûn phaït âäüng coï thãø laì âäüng cå âiãûn, âäüng cå âäút FQ trong, tay quay, baìn âaûp. Âáy laì Hçnh 1-1: Så âäö caïc bäü pháûn maïy bäü pháûn khäng thãø thiãúu âæåüc trong mäüt maïy. Bäü pháûn cäng taïc 2, laì bäü pháûn thæûc hiãûn chæïc nàng quy âënh cuía maïy, caïc - maïy khaïc nhau seî coï bäü pháûn cäng taïc khaïc nhau. Vê duû: læåîi caìy trong maïy caìy, truûc âaï maìi trong maïy maìi, truûc chênh vaì baìn xe dao trong maïy tiãûn. Caïc maïy khaïc nhau coï bäü pháûn cäng taïc khaïc nhau. Âáy cung laì bäü pháûn khäng î thãø thiãúu âæåüc cuía mäüt maïy. 10
 15. Chæång 1: Âaûi cæång vãö thiãút kãú maïy vaì chi tiãút maïy Bäü pháûn truyãön dáùn âäüng 3, laì bäü pháûn näúi giæîa bäü pháûn phaït âäüng vaì bäü - pháûn cäng taïc. Bäü pháûn truyãön dáùn âäüng coï nhiãûm vuû thay âäøi täúc âäü chuyãøn âäüng, biãøn âäøi quy luáût chuyãøn âäüng, thay âäøi chiãöu chuyãøn âäüng hoàûc âaím baío mäüt khoaíng caïch nháút âënh giæîa bäü pháûn phaït âäüng vaì bäü pháûn cäng taïc. Vê duû: bäü truyãön âai, bäü truyãön xêch, häüp täúc âäü. Trong mäüt säú loaûi maïy âån giaín coï thãø khäng coï bäü pháûn truyãön dáùn âäüng. c - Chi tiãút maïy Khi chuïng ta thaïo råìi mäüt maïy, mäüt bäü pháûn maïy seî nháûn âæåüc nhæîng pháön tæí nhoí cuía maïy, vê duû nhæ: bu läng, âai äúc, baïnh ràng, truûc. Nãúu tiãúp tuûc taïch råìi caïc pháön tæí naìy thç noï khäng coìn cäng duûng næîa. Caïc pháön tæí nhoí cuía maïy âæåüc goüi laì chi tiãút maïy. Coï thãø âënh nghéa nhæ sau: Chi tiãút maïy laì pháön tæí cå baín âáöu tiãn cáúu thaình nãn maïy, coï hçnh daûng vaì kêch thæåïc xaïc âënh, coï cäng duûng nháút âënh trong maïy. Chi tiãút maïy coï thãø phán thaình 2 nhoïm: Nhoïm chi tiãút maïy coï cäng duûng chung. Bao gäöm caïc chi tiãút maïy âæåüc sæí - duûng trong nhiãöu loaûi maïy khaïc nhau. Trong caïc loaûi maïy khaïc nhau, chi tiãút maïy coï hçnh daûng vaì cäng duûng nhæ nhau. Vê duû: baïnh ràng, khåïp näúi, truûc, bu läng, äø làn. Nhoïm chi tiãút maïy coï cäng duûng riãng. Bao gäöm caïc chi tiãút maïy chè âæåüc sæí - duûng trong mäüt loaûi maïy nháút âënh. Trong caïc loüai maïy khaïc nhau, hçnh daûng hoàûc cäng duûng cuía chi tiãút maïy laì khaïc nhau. Vê duû: truûc khuyíu, tua bin, voí häüp giaím täúc, thán maïy. Trong giaïo trçnh Chi tiãút maïy, chuïng ta chè nghiãn cæïu caïc chi tiãút maïy coï cäng duûng chung. 1.1.2. Nhæîng yãu cáöu chuí yãúu âäúi våïi maïy vaì chi tiãút maïy Træåïc khi nghiãn cæïu thiãút kãú maïy, chi tiãút maïy, chuïng ta cáön biãút nhæ thãú naìo laì mäüt maïy täút. Âãø laìm âæåüc âiãöu âoï, cáön biãút caïc thäng säú âaïnh giaï cháút læåüng cuía maïy, hay nhæîng yãu cáöu chuí yãúu âäúi våïi maïy vaì chi tiãút maïy. Mäüt baín thiãút kãú maïy hoàûc chi tiãút maïy âæåüc goüi laì håüp lyï, khi maïy thoía maîn 6 yãu cáöu chuí yãúu sau: Maïy coï hiãûu quaí sæí duûng cao, thãø hiãûn åí chäù: - 11
 16. Chæång 1: Âaûi cæång vãö thiãút kãú maïy vaì chi tiãút maïy Tiãu täún êt nàng læåüng cho mäüt saín pháøm gia cäng trãn maïy, Nàng suáút gia cäng cao, Âäü chênh xaïc cuía saín pháøm gia cäng trãn maïy cao, Chi phê sæí duûng maïy tháúp, Kêch thæåïc, khäúi læåüng cuía maïy håüp lyï. Maïy coï khaí nàng laìm viãûc cao: maïy hoaìn thaình täút chæïc nàng âaî âënh trong âiãöu - kiãûn laìm viãûc cuía cå såí saín xuáút, luän luän âuí bãön, âuí cæïng, chëu âæåüc nhiãût âäü, âäü áøm cuía mäi træåìng, khäng bë rung âäüng quaï mæïc. Maïy coï âäü tin cáûy cao: maïy luän luän hoüat âäüng täút, âaím baío caïc chè tiãu kyî - thuáût theo thiãút kãú. Trong suäút thåìi gian sæí duûng, maïy êt bë hoíng hoïc, thåìi gian vaì chi phê cho viãûc sæía chæîa tháúp. An toaìn trong sæí duûng: khäng gáy nguy hiãøm cho ngæåìi sæí duûng, cho caïc maïy, - bäü pháûn maïy khaïc, khi maïy laìm viãûc bçnh thæåìng vaì ngay caí khi maïy coï sæû cäú hoíng hoïc. Maïy coï tênh cäng nghãû cao, thãø hiãûn åí chäù: - Kãút cáúu cuía maïy phaíi phuì håüp våïi âiãöu kiãûn vaì quy mä saín xuáút, Kãút cáúu cuía caïc chi tiãút maïy âån giaín, håüp lyï, Cáúp chênh xaïc vaì cáúp âäü nhaïm choün âuïng mæïc, Choün phæång phaïp chãú taûo phäi håüp lyï. Maïy coï tênh kinh tãú cao, thãø hiãûn åí chäù: - Cäng sæïc vaì phê täøn cho thiãút kãú laì êt nháút, Váût liãûu chãú taûo caïc chi tiãút maïy reí tiãön, dãù cung cáúp, Dãù gia cäng, chi phê cho chãú taûo laì êt nháút, Giaï thaình cuía maïy laì tháúp nháút. 1.1.3. Caïc bæåïc thiãút kãú mäüt maïy Træåïc khi bàõt âáöu thiãút kãú mäüt maïy, chuïng ta phaíi nàõm væîng nhiãûm vuû thiãút kãú, cáön biãút caïc säú liãûu sau âáy: Säú læåüng maïy cáön chãú taûo. Chãú taûo bao nhiãu chiãúc? - Saín pháøm gia cäng trãn maïy. Hçnh daûng, kêch thæåïc, váût liãûu, âäü chênh xaïc? - Nàng suáút gia cäng trãn maïy. Cáön gia cäng bao nhiãu saín pháøm trong 1 giåì? - Tuäøi thoü cuía maïy, hay thåìi gian sæí duûng maïy cho âãún luïc boí âi? - Yãu cáöu vãö kêch thæåïc, khäúi læåüng cuía maïy? - Âàûc âiãøm cuía mäi træåìng maïy seî laìm viãûc? - 12
 17. Chæång 1: Âaûi cæång vãö thiãút kãú maïy vaì chi tiãút maïy Caïc yãu cáöu khaïc? - Cäng viãûc thiãút kãú âæåüc tiãún haình theo 7 bæåïc: 1. Xaïc âënh nguyãn tàõc hoaût âäüng vaì chãú âäü laìm viãûc cuía maïy. Nãn tham khaío caïc maïy hiãûn coï âãø choün nguyãn tàõc hoaût âäüng thêch håüp. Chãú âäü laìm viãûc cuía maïy, cå cáúu maïy coï liãn quan âãún viãûc choün giaï trë caïc hãû säú tênh toaïn trong quaï trçnh xaïc âënh kêch thæåïc cuía chi tiãút maïy. 2. Láûp så âäö chung toaìn maïy, så âäö caïc bäü pháûn maïy. Så âäö phaíi thoía maîn yãu cáöu cuía nhiãûm vuû thiãút kãú. Cáön láûp mäüt vaìi phæång aïn så âäö maïy, sau âoï so saïnh choün phæång aïn täút nháút. 3. Xaïc âënh taíi troüng taïc duûng lãn maïy, bäü pháûn maïy vaì tæìng chi tiãút maïy. Âáy laì bæåïc quan troüng. Nãúu xaïc âënh khäng âuïng taíi troüng, chuïng ta seî thiãút kãú ra maïy hoàûc laì khäng âuí bãön, hoàûc laì khäng âaím âaím baío tênh kinh tãú. 4. Tênh toaïn thiãút kãú caïc chi tiãút maïy. Xaïc âënh hçnh daûng, kêch thæåïc, veî âæåüc kãút cáúu cuía tæìng chi tiãút maïy. 5. Láûp quy trçnh cäng nghãû gia cäng tæìng chi tiãút maïy. 6. Láûp quy trçnh làõp raïp caïc bäü pháûn maïy vaì làõp raïp toaìn maïy. 7. Láûp häö så thiãút kãú cho maïy. Láûp caïc baín veî, baín thuyãút minh, taìi liãûu chè dáùn sæí duûng vaì sæía chæîa maïy. 1.1.4. Caïc bæåïc thiãút kãú mäüt chi tiãút maïy Âãø thæûc hiãûn bæåïc thæï 4 trong quy trçnh thiãút kãú maïy, chuïng ta phaíi láön læåüt tênh toaïn thiãút kãú tæìng chi tiãút maïy. Træåïc khi thæûc hiãûn thiãút kãú chi tiãút maïy, cáön phaíi biãút caïc säú liãûu liãn quan âãún chi tiãút maïy: - Caïc taíi troüng taïc duûng lãn chi tiãút maïy: cæåìng âäü, phæång, chiãöu, âiãøm âàût vaì âàûc tênh cuía noï. - Tuäøi thoü cuía chi tiãút maïy. Thäng thæåìng tuäøi thoü cuía chi tiãút maïy bàòng tuäøi thoü cuía maïy, cuîng coï træåìng håüp chè bàòng mäüt pháön tuäøi thoü cuía maïy. - Âiãöu kiãûn laìm viãûc cuía chi tiãút maïy. - Caïc yãu cáöu vãö váût liãûu, khäúi læåüng, kêch thæåïc. - Khaí nàng gia cäng cuía cå såí cå khê seî chãú taûo chi tiãút maïy. Thiãút kãú mäüt chi tiãút maïy thæåìng tiãún haình qua 7 bæåïc: 13
 18. Chæång 1: Âaûi cæång vãö thiãút kãú maïy vaì chi tiãút maïy 1. Láûp så âäö tênh toaïn chi tiãút maïy - Ft Fr Fa så âäö hoïa kãút cáúu chi tiãút maïy. × 2. Âàût caïc taíi troüng lãn så âäö tênh toaïn chi tiãút maïy (Hçnh 1-2). Fâ 3. Choün váût liãûu chãú taûo chi tiãút maïy. Hçnh 1-2: Så âäö tênh truûc 4. Tênh toaïn caïc kêch thæåïc chênh cuía chi tiãút maïy theo âiãöu kiãûn bãön hoàûc âiãöu kiãûn cæïng. 5. Choün caïc kêch thæåïc khaïc vaì veî kãút cáúu cuía chi tiãút maïy. 6. Kiãøm nghiãûm chi tiãút maïy theo âäü bãön, âäü cæïng, tênh chëu nhiãût, tênh chëu dao âäüng. Nãúu khäng âaím baío thç phaíi tàng kêch thæåïc, nãúu quaï dæ thç phaíi giaím kêch thæåïc cuía chi tiãút maïy. 7. Láûp baín veî chãú taûo chi tiãút maïy. Trãn âoï thãø hiãûn âáöy âuí hçnh daûng, kêch thæåïc, dung sai, cháút læåüng bãö màût, váût liãûu, phæång phaïp nhiãût luyãûn, caïc yãu cáöu kyî thuáût vãö gia cäng, làõp ràõp. 1.1.5. Mäüt säú âiãøm cáön chuï yï khi tênh toaïn thiãút kãú chi tiãút maïy Khi xaïc âënh caïc kêch thæåïc cuía chi tiãút maïy, chuïng ta cáön chuï yï mäüt säú âiãøm sau âáy: Taíi troüng taïc duûng lãn chi tiãút maïy ráút phæïc taûp, khoï coï thãø xaïc âënh chênh xaïc, - do âoï chuïng ta chè xaïc âënh caïc thaình pháön taíi troüng chênh, caïc thaình pháön phuû âæåüc kãø âãún bàòng hãû säú âiãöu chènh, goüi laì hãû säú taíi troüng. Caïc cäng thæïc duìng trong tênh toaïn thiãút kãú chi tiãút maïy coï 3 loaûi: cäng thæïc - chênh xaïc, cäng thæïc gáön âuïng, vaì cäng thæïc thæûc nghiãûm. + Cäng thæïc chênh xaïc, âæåüc xáy dæûng trãn cå såí lyï thuyãút Toaïn hoüc vaì Váût lyï hoüc. Sæí duûng cäng thæïc chênh xaïc, trong moüi træåìng håüp ta luän nháûn âæåüc kãút quaí âuïng. Trong lénh væûc thiãút kãú chi tiãút maïy, caïc cäng thæïc loaûi naìy ráút êt. + Cäng thæïc gáön âuïng, âæåüc xáy dæûng trãn cå såí phaíi âàût ra caïc giaí thiãút. Vê du:û giaí thiãút váût liãûu âäöng cháút, âàóng hæåïng, hoàûc cæïng tuyãût âäúi. Kãút quaí tênh toaïn, khi sæí duûng caïc cäng thæïc gáön âuïng, âæåüc coi laì chênh xac khi âiãöu kiãûn cuía baìi ï toaïn truìng våïi caïc giaí thiãút. Âiãöu kiãûn cuía baìi toaïn thiãút kãú caìng xa våïi caïc giaí 14
 19. Chæång 1: Âaûi cæång vãö thiãút kãú maïy vaì chi tiãút maïy thiãút thç kãút quaí tênh toaïn caìng khäng âaïng tin cáûy. Trong cäng thæïc gáön âuïng, ngæåìi ta âæa vaìo caïc hãû säú âãø âiãöu chènh âäü chênh xaïc cuía kãút quaí tênh, kãø âãún sæû sai lãûch giæîa âiãöu kiãûn thæûc cuía baìi toaïn vaì âiãöu kiãûn giaí thiãút. Khi thiãút kãú, chuïng ta phaíi choün giaï trë håüp lyï cho caïc hãû säú. Loaûi cäng thæïc naìy ráút phäø biãún trong lénh væûc thiãút kãú chi tiãút maïy. + Cäng thæïc thæûc nghiãûm, hoàûc cäng thæïc kinh nghiãûm âæåüc xáy dæûng trãn cå såí thäúng kã nhæîng kãút quaí thu âæåüc tæì thæûc nghiãûm, hoàûc tæì kinh nghiãûm sæí duûng maïy moïc. Kãút quaí tênh toaïn thiãút kãú bàòng cäng thæïc thæûc nghiãm chè âæåüc cháúp û nháûn, khi âiãöu kiãûn cuía baìi toaïn truìng våïi âiãöu kiãûn thê nghiãûm, hoàûc truìng våïi kinh nghiãûm sæí duûng. Trong nhæîng âiãöu kiãûn khaïc våïi thê nghiãûm vaì kinh nghiãûm thç khäng âæåüc sæí duûng. Coï nhæîng kêch thæåïc cuía chi tiãút maïy âæåüc xaïc âënh chênh xaïc chè qua mäüt láön - tênh toaïn. Cuîng coï nhæîng kêch thæåïc phaíi qua hai hoàûc nhiãöu bæåïc tênh toaïn måïi nháûn âæåüc kãút quaí âuïng, vç chæa âuí säú liãûu âãø tênh chênh xaïc ngay. Mäüt chi tiãút maïy thæåìng coï ráút nhiãöu kêch thæåïc, chè nãn tênh toaïn nhæîng kêch - thæåïc cuía caïc tiãút diãûn chênh (bao gäöm caïc tiãút diãûn tham gia làõp gheïp, tiãút diãûn coï gêa trë æïng suáút låïn, tiãút diãûn hay xaíy ra hoíng hoïc). Caïc kêch thæåïc coìn laûi seî âæåüc choün trong quaï trçnh veî kãút cáúu cuía chi tiãút maïy. Choün theo âiãöu kiãûn làõp gheïp våïi caïc chi tiãút khaïc, theo tênh håüp lyï, tênh tháøm myî cuía kãút cáúu, hoàûc theo kinh nghiãûm cuía ngæåìi thiãút kãú. Trong mäùi bæåïc tênh thiãút kãú chi tiãút maïy, coï thãø coï nhiãöu phæång aïn cuìng thoía - maîn yãu cáöu cuía âáöu baìi, chuïng ta nãn phán têch choün 2 âãún 3 phæång aïn håüp lyï nháút âãø tênh toaïn tiãúp tuûc. ÅÍ bæåïc cuäúi cuìng, cáön so saïnh, choün ra phæång aïn täút nháút laìm kãút quaí thiãút kãú. Hiãûn nay coï nhiãöu chæång trçnh maïy tênh (pháön mãöm æïng duûng) duìng âãø tênh - toaïn vaì veî tæû âäüng caïc chi tiãút maïy, bäü pháûn maïy, tháûm chê caí maïy. Khi sæí duûng, chuïng ta cáön phaíi choün pháön mãöm thêch håüp cho baìi toaïn thiãút kãú, vaì phaíi nàõm væîng kiãún thæïc thiãút kãú chi tiãút maïy thç måïi sæí duûng coï hiãûu quaí caïc pháön mãöm æïng duûng nãu trãn. 15
 20. Chæång 1: Âaûi cæång vãö thiãút kãú maïy vaì chi tiãút maïy 1.2. Taíi troüng vaì æïng suáút 1.2.1. Taíi troüng taïc duûng lãn maïy vaì chi tiãút maïy Taíi troüng taïc duûng lãn maïy vaì chi tiãút maïy bao gäöm læûc, mä men vaì aïp suáút. Taíi troüng laì âaûi læåüng veïc tå, âæåüc xaïc âënh båíi caïc thäng säú: cæåìng âäü, phæång, chiãöu, âiãøm âàût vaì âàûc tênh cuía taíi troüng. Trong âoï: Læûc, âæåüc kyï hiãûu bàòng chæî F, âån vë âo laì N, 1 N = 1 kg.m/s. Mä men uäún, kyï hiãûu laì M, âån vë âo laì Nmm. Mä men xoàõn, kyï hiãûu laì T, âån vë âo laì Nmm. AÏp suáút, kyï hiãûu laì p, âån vë âo laì MPa, 1 MPa = 1 N/mm2. Phán loaûi taíi troüng - chuïng ta laìm quen våïi mäüt säú tãn goüi cuía taíi troüng, vaì âàûc âiãøm cuía noï: Taíi troüng khäng âäøi, laì taíi troüng coï phæång, chiãöu, cæåìng âäü khäng thay âäøi theo - thåi gian. Så âäö cuía taíi troüng khäng âäøi biãøu diãùn trãn Hçnh 1-3. Taíi troüng thay âäøi, laì taíi troüng coï êt nháút mäüt trong ba âaûi læåüng (phæång, chiãöu, - cæåìng âäü) thay âäøi theo thåìi gian. Trong thæûc tãú tênh toaïn chi tiãút maïy, thæåìng gàûp loaûi taíi troüng coï cæåìng âäü thay âäøi; så âäö cuía taíi troüng thay âäøi âæåüc biãøu diãùn trãn Hçnh 1-4. M M M1 M1 M2 M3 tb t2 t3 t1 t t Hçnh 1-3: Taíi troüng khäng âäøi Hçnh 1- 4: Taíi troüng thay âäøi Taíi troüng tæång âæång, laì taíi troüng khäng âäøi quy æåïc, tæång âæång våïi chãú âäü - taíi troüng thay âäøi taïc duûng lãn chi tiãút maïy. Hay noïi caïch khaïc: khi tênh toaïn chi tiãút maïy chëu taíi troüng thay âäøi, chung ta phaíi sæí duûng mäüt chãú âäü taíi troüng ï 16

Tài liệu cùng danh mục Cơ khí - Chế tạo máy

Thumb for Mechanical Engineers 2011 Part 5

Tham khảo tài liệu 'thumb for mechanical engineers 2011 part 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mass Transfer in Multiphase Systems and its Applications Part 6

Tham khảo tài liệu 'mass transfer in multiphase systems and its applications part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Volume 09 - Metallography and Microstructures Part 17

Tham khảo tài liệu 'volume 09 - metallography and microstructures part 17', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình CƠ SỞ KỸ THUẬT CƠ KHÍ - Chương 1

Giáo trình cung cấp cho bạn đọc những khái niệm cơ bản nhất, dễ hiễu nhất về kỹ thuật cơ khí, tạo thuận lợi cho người đọc trong quá trình học tập và tìm hiễu khai thác các thiết bị.


Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 2 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

Tham khảo tài liệu 'sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 2 part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


TPM Route to World Class Performance Episode 3

Tham khảo tài liệu 'tpm route to world class performance episode 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Effect and Optimization of various Machine Process Parameters on the Surface Roughness in EDM for an EN41 Material using GreyTaguchi

(BQ) The article presents an idea about the effect of the various input process parameters like Pulse ON time, Pulse OFF time, Discharge Current and Voltage over the Surface Roughness for an EN41 material. Here, 5 different output parameters concerned with surface roughness like Ra, Rq, Rsk, Rku and Rsm are taken and optimized accordingly, using the Grey-Taguchi method.


Knowledge Management Part 4

Tham khảo tài liệu 'knowledge management part 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng ĐỘNG LỰC TÀU THUỶ part 3

Trọng tải 75.000T Tải trọng của tàu càng lớn thì tổn thất tốc độ càng lớn hơn. Tàu chuyên tuyến đ ợc quét sơn chống hà, l ợng bổ xung hệ số lực cản nhớt CV sinh ra do ảnh h ởng của lớp hà bám do LUIT đ a ra công thức sau: CV = (0,076n + 0,006n2).10-3 Trong đó: n - số tháng sau khi tàu lên đà. Sau các kỳ lên đà lực cản của tàu mới đ ợc sơn từ từ tăng lên do thay đổi kết cấu mặt nhám của chúng. Theo LAKENBƠ đối với...


Natural Gas Part 13

Tham khảo tài liệu 'natural gas part 13', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu