Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook Đảng cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Đảng cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước phần 2 tiếp tục trình bày một số kết quả và kinh nghiệm từ quá trình Đảng lãnh đạo cải cách nền hành chính nhà nước và những bài học kinh nghiệm để đời trong việc cải cách nền hành chính nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Chương IV

KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ KINH N G H IỆM
TỪ QUÁ TRÌN H ĐẢNG LẢNH ĐẠO
CẢI CÁCH NỂN HÀNH CHÍNH NHÀ N ư ớ c

I- THÀNH Tựu. HẠN CHẺ' VÀ NGUYÊN NHÂN
1. T h à n h tự u v à n g u y ê n n h â n

a) Thành tựu
Một là, Đảng đả đề ra được đường lôĩ, chủ trương cải
cách, xây dựng nền hành chinh nhà nước một cách cơ bản,
đống bộ, chuyên sáu trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
cõng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tăng cường hội
nhập quốc tế.
Đại hội đại biểu to àn quỏc lần th ứ VI (12-1986) của
D ảng đ à đư a ra chủ trư ơ n g thực hiện cuộc cải cách lớn bộ
máv n h à nước, trong đó đề cập dên việc điểu chỉnh , sắp
xếp một bưóc tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng đội ngũ
cán bộ, công chức. Đại hội đại biểu to àn quốc lần th ứ VII

đổi mới, phát triển tư
duy về cài cách, xây dựng nén hành chính nhà nước trong
sự nghiệp đổi mới đất nước. Đ ả n g đ ặ t trọ n g tâ m v ào cải

c ủ a Đ à n g (6-1991) d ã d á n h d ấ u bưóc

255

cách hộ thống h à n h th in h trong lòng ihi* oai CiK Ìi ỉ)ộ niíív
nlin niíổr và dối mới hệ ihống chinh irị. i-ỉội n«hị !i'in tliu
tíiiĩi Baii Chấp h à n h T rung ươHỊỉ D àng khoá VII
dA lặ p tru n g trí tuệ. còng 5iức Lhíio luậii và dư a ra Níỉhị
q u y ô t c h u y ê n dồ IV c à i cá c h m ộ t hước n cn h à n h c h in h n h á
nước. L ổ n d ầ u l iê n . Đ a n g d ư a r a h ệ i h ố n g c h ú triírtiig.

phiírtng hướng, nội (lung cái cárh n ền h à n h rliiiih n hà
nưcír tro n g thòi kỳ dôi mới đ ấ l nước tương dối rơ bán. (iồntỉ
bộ. r ó t ín h hệ t.hồns vá d i u y ê n SíUi. ( 'ả i c ác h h à n h f h ín h

dưọi’ xác dinh !ã một trong nhưng ưu tiê n h ã n p diui iropK
d ư i in g lối dổi mới l o à n d i ệ n c ù a Đ iin g v à \ h à nu('K' la . f):ii

hội lần th ử VIII (6-1996). lầ n thử IX (4-'2001). lổn th ứ X
('1-2006) và các Hội nghị Ban Chấp h à n h T ru ii^ Ií

Tài liệu cùng danh mục Chính trị học

Khoa học và nghiên cứu khoa học

Động lực để xã hội tiến bộ không ngừng là tri thức và sự phát triển của nó. Sự hiểu biết thế giới và xã hội loài người ngày càng sâu sắc là do chính con người tạo ra.Kho tàng tri thức ấy là khoa học.Sự tạo ra ngày càng nhiều tri thức là do sự nghiên cứu khoa học,nó đã không ngừng nhân kho tàng tri thức của con người lên gấp bội.


PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ - QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG - 5

Như thế, nó bước vào chu kỳ phát triển quốc tế của thương phẩm (IPLC hay International Product Life Cycle) và điều đó không ngăn cản nó trở về lại nơi cha sinh mẹ đẻ khi được nhập cảng ngược trở lại (Reverse Importing) và tái sinh (Revival) trên thị trường. Chu kỳ phát triển (quốc tế). Thương phẩm suy thoái (thời kỳ D ở nước X, Y) được chuyển qua thị trường kế tiếp (thời kỳ A ở nườc Y, Z). Trongthời đại kinh doanh toàn cầu (mô hình thác nước (waterfall) như hình vẽ trên nhìn theo chiều ngang)...


CÂU HỎI ÔN TẬP CHÍNH TRỊ TỔNG HỢP CUỐI KHÓA HỌC PHẦN 3: LỊCH SỬ ĐẢNG & TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 thực dân Pháp đặt ách đô hộ và đề ra các chính sách nhân dân cai trị một cách tàn bạo. Độc lập dân tộc, tự do nhân dân bị tướt đoạt.Trước hoàn cảnh đó nhiều cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bùng nổ


Giáo trình hình thành nền tảng tăng trưởng kinh tế khách quan của sản xuất hàng hóa p2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành nền tảng tăng trưởng kinh tế khách quan của sản xuất hàng hóa p2', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 4

“Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy (yêu nước) lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn (đoàn kết), nó lướt qua mọi sự hiểm nguy, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”


Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương IV Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. 1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc được hình thành từ những cơ sở nào? 2. Những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. a. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, bảo đảm thành công của cách mạng. - Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc được xem là vấn đề sống còn...


Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí minh: Chương 1 - Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho các bạn những kiến thức về cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh (thời kỳ trước 1911; thời kỳ từ năm 1911 – 1920; thời kỳ từ năm 1921 – 1930; thời kỳ từ 1930 – 1945; thời kỳ từ 1945 – 1969); giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh.  


Tài liệu tóm lược sử dụng kết hợp với giáo trình TTHCM của Bộ GD & ĐT - 2009

Nghĩa phổ quát: tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là biểu hiện quan hệ của con người với thế giới xung quanh. Trong thuật ngữ “tư tưởng Hồ Chí Minh”, khái niệm tư tưởng có ý nghĩa ở tầm khái quát triết học. Nghĩa là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, hình thành trên cơ sở thực tiễn nhất định và chỉ đạo lại hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực....


Thu hút FDI trong việc hình thành và phát triển các Khu công nghiệp ở Hưng Yên - 2

Các biện pháp bảo vệ môi trường. +Thời gian thẩm định: Nếu dự án đáp ứng được các điều kiện trên và có quy mô vốn đầu tư dưới 5 triệu USD thì trong thời hạn 15 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ thì Ban quản lý KCN sẽ cấp giấy phép đầu tư .Với những dự án có quy mô trên 5 triệu USD khi tiếp nhận hồ sơ dự án, Ban quản lýgửi tới Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư để lấy ý kiến.Trong thời hạn 7 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ...


Thiết kế bài giảng Lịch Sử 12 nâng cao tập 1 part 10

Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng lịch sử 12 nâng cao tập 1 part 10', khoa học xã hội, lịch sử đảng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu