Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook Đảng cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Đảng cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước phần 2 tiếp tục trình bày một số kết quả và kinh nghiệm từ quá trình Đảng lãnh đạo cải cách nền hành chính nhà nước và những bài học kinh nghiệm để đời trong việc cải cách nền hành chính nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Chương IV

KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ KINH N G H IỆM
TỪ QUÁ TRÌN H ĐẢNG LẢNH ĐẠO
CẢI CÁCH NỂN HÀNH CHÍNH NHÀ N ư ớ c

I- THÀNH Tựu. HẠN CHẺ' VÀ NGUYÊN NHÂN
1. T h à n h tự u v à n g u y ê n n h â n

a) Thành tựu
Một là, Đảng đả đề ra được đường lôĩ, chủ trương cải
cách, xây dựng nền hành chinh nhà nước một cách cơ bản,
đống bộ, chuyên sáu trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
cõng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tăng cường hội
nhập quốc tế.
Đại hội đại biểu to àn quỏc lần th ứ VI (12-1986) của
D ảng đ à đư a ra chủ trư ơ n g thực hiện cuộc cải cách lớn bộ
máv n h à nước, trong đó đề cập dên việc điểu chỉnh , sắp
xếp một bưóc tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng đội ngũ
cán bộ, công chức. Đại hội đại biểu to àn quốc lần th ứ VII

đổi mới, phát triển tư
duy về cài cách, xây dựng nén hành chính nhà nước trong
sự nghiệp đổi mới đất nước. Đ ả n g đ ặ t trọ n g tâ m v ào cải

c ủ a Đ à n g (6-1991) d ã d á n h d ấ u bưóc

255

cách hộ thống h à n h th in h trong lòng ihi* oai CiK Ìi ỉ)ộ niíív
nlin niíổr và dối mới hệ ihống chinh irị. i-ỉội n«hị !i'in tliu
tíiiĩi Baii Chấp h à n h T rung ươHỊỉ D àng khoá VII
dA lặ p tru n g trí tuệ. còng 5iức Lhíio luậii và dư a ra Níỉhị
q u y ô t c h u y ê n dồ IV c à i cá c h m ộ t hước n cn h à n h c h in h n h á
nước. L ổ n d ầ u l iê n . Đ a n g d ư a r a h ệ i h ố n g c h ú triírtiig.

phiírtng hướng, nội (lung cái cárh n ền h à n h rliiiih n hà
nưcír tro n g thòi kỳ dôi mới đ ấ l nước tương dối rơ bán. (iồntỉ
bộ. r ó t ín h hệ t.hồns vá d i u y ê n SíUi. ( 'ả i c ác h h à n h f h ín h

dưọi’ xác dinh !ã một trong nhưng ưu tiê n h ã n p diui iropK
d ư i in g lối dổi mới l o à n d i ệ n c ù a Đ iin g v à \ h à nu('K' la . f):ii

hội lần th ử VIII (6-1996). lầ n thử IX (4-'2001). lổn th ứ X
('1-2006) và các Hội nghị Ban Chấp h à n h T ru ii^ Ií

Tài liệu cùng danh mục Chính trị học

Bài giảng kinh tế phát triển - Chương 4: Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế

Các chính phủ có một số mục tiêu ưu tiên đầu tư (quân sự, các dự án lớn nhằm phát huy danh tiếng của đất nước, của các tập đoàn lớn) các hoạt động đầu tư này thường không mang lại sự cải thiện trực tiếp cho cuộc sống của người dân.


Bargaining and Market Behavior_9

Tham khảo tài liệu 'bargaining and market behavior_9', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Lịch sử hành chính Nhà nước Việt Nam: Chương 3 - Hành chính nhà nước thời nhà Hồ - ThS. Nguyễn Xuân Tiến

Bài giảng Lịch sử hành chính Nhà nước Việt Nam: Chương 3 - Hành chính nhà nước thời nhà Hồ của ThS. Nguyễn Xuân Tiến nêu lên những nét nổi bật trong hành pháp, luật pháp, chính sách kinh tế, chính sách thuế, việc học hành và thi cử, tôn giáo vào thời nhà Hồ.


Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Dùng cho khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh - 10

Cần khẳng định rằng, ở đâu có hoạt động sản xuất - kinh doanh thì ở đó có lợi ích kinh tế và chủ thể sản xuất - kinh doanh cũng là chủ thể của lợi ích kinh tế. b) Vai trò của lợi ích kinh tế Lợi ích kinh tế là một trong những vấn đề sống còn của sản xuất và đời sống. Chính những lợi ích kinh tế đã gắn bó con người với cộng đồng của mình và tạo ra những kích thích, thôi thúc, khát vọng và sự say mê trong hoạt động sản xuất - kinh...


TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN

Tham khảo tài liệu 'tư tưởng hồ chí minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - Nguyễn Hải Ngọc

Bài giảng "Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam" trình bày về tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên CNXH. Mời các bạn cùng tham khảo.


CAO TRÀO CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945)_2

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam-Bài 2 Đầu năm 1940, đồng chí Nguyễn Ái Quốc bắt liên lạc với Đảng và chuẩn bị về nước. Ngày 28-1-1941 Người trở về Tổ quốc và ngày 8-2-1941, Người tới Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng).


Culture for Business Series_8

Tham khảo tài liệu 'culture for business series_8', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (42tr)

Cùng tìm hiểu "Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (42tr)" để bắm bắt một số thông tin cơ bản về môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. Tài liệu gồm có 60 câu hỏi trắc nghiệm. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


Springer Series in Advanced Manufacturing_7

Tham khảo tài liệu 'springer series in advanced manufacturing_7', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
  • 25/11/2012
  • 79.316
  • 213

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu