Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook Đảng cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước: Phần 1

Ebook Đảng cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước: Phần 1 trình bày một số vấn đề về lý luận và thực tiễn của việc Đảng lãnh đạo cải cách nền hành chính nhà nước, Đảng lãnh đạo cải cách nền hành chính nhà nước trong những năm đầu đổi mới đất nước (1986-1996), Đảng lãnh đạo cải cách nền hành chính nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1996-2010). Để nắm nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

T S . T R Ầ N Đ ÌN H T H Ă N G

ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
V0I VIỆC GẢI CÁCH

NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ nư0c
(Sách chuyên khảo)

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRÍ QUỐC GĨA - s ự THẬT
Hà Nội - 2011

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Ngày nay. không chì ò nước la. mà tại n hiểu nước iré n t h ế
giới, cái cách nén h à n h chính dang là một vấn đé m ang tíĩih
toàn cẩu. là dộng lực thủc đẩy lảng cruòng k m h tế. p h á t m ề n
dãn ch ủ và các lình vực cúa đòi sông xă hội.
T ừ nảm 1986, Dâng ta đ ả chu lrương cài cách nền h ành
chính vót n h ữ n g nội dung, phương hướng và giài pháp thự c hiện
cụ ihể, sáng lạo. Từ việc xác dịnh những nguyén n h â n của tình
hinh k h ủ n g hoàng kinh te • xă hội trẳm trọng, cõng tác tổ chửc
c á n bô c h ư a n g a n g t ầ m với v ẻ u cẩu . n h i ệ m v ụ c ủ a c á c h m ạ n g ,

Dãng đả dể ra một cuộc cải cách Idn về tổ chửc, góp p h ẳ n nâng
cao n ân g lực cho dội ngũ cán bộ quân lý. đõì mói phương thúc và
phung cách làm việc, bổi duõng nhản tài. giảm bói ciẳu môi...
song n h ìn c hu ng bộ máy h à n h chinh vân còn cổng kềnh và
c h ồ n g chéo.

Tại Dại hội lắn thứ VII. cảì cách nển h à n h chính đã dược
Dàng xác định lả Irọng tám. cỏ tẩm quan trọng đỏi vói ổự phát
t n ể n kinh tẻ' • xã hộ], n h ầm nâng cao hiệu lực và hiệu quà quân
lý cúa Nhà nưở(‘.
Dến Đại hội lẩn th ứ VIII. Dảng r h ủ trương tảng cuòng cái
cách nển h à n h chính n h à nước Irẽn cơ sỏ p h áp luật và tiến h àn h
dổng bộ Irẻn cấc m ặt cái cách thể rhê h à n h chíỉih. lổ chức bộ
máy và xáv dựng, kiện toàn dội ngũ cán bộ, công chức.

Song cái cách nền h àn h chính mới thực chát cổ r h á l lượng
và gắn với đổi mài kinh t ế • chính Irị, b ál đẩu từ Đạì hộỉ Dáng
lần thử IX. Trong nhiệm kỳ này. Đ áng chù trương đáy m ạn h
déng bộ cẩi cách h à n h chinh, di s â u cảí cách thể chế. dơn guin
hỏa các thủ tục hàn h chinh và thực hiện lốl co c h ế "mộl r ú a '\
tiếp tục đổi mối tổ chức bộ mảy, p h á i h uy dân chú, tá n g cưòng
p h áp chế, thúc đây phái triển kinh lẻ • xà hội,
Nhiệm kỳ Đại hội Đ áng lẩn th ử X, cải cách h à n h chính tỉèp
tục được chủ trọng; các th ủ tục h à n h chính được thỗng n h ấ t và
công khai, dồng thòi dả th í diểm bưốc dầu Việc đỏi mãi vẻ tổ

chức bộ máy chính quvén à địa phương có hiệu quả.
Trong n h ú n g nàm sàp tới. Đ à n g chù trương tiếp lục đẩy
m ạnh cải cách h à n h chính, n h â i là t h ủ tục h à n h chính; giám
m ạnh và bải bò các loại t h ủ tục h à n h chinh gảy phiền h à cho tố
c h ủ c v à cõng d â n : n â n g Câo n ả n g lực. chá't lư ợ n g x á y d ự n g v à tổ

chửc thực hiện các cơ chế. chinh sách; đẩv m ạnh xă hội hóa CÁC
loại dịch vụ công p hù hợp vói kinh t ế thị trưòng định hướng xă
hội chủ nghĩa.
Đề giúp b ạn đọc có th êm tàì liệu nghién cứu vể tĩnh vực
này, N h à x uất b ản C hính trị quốc gia • Sự t h ậ t x u ấ t b ản cuốn

sách chuyén khảo Đ ản g C ộng s ả n V iệt N am vởị v iệ c cải
c á ch n ể n h à n h c h in h nhà nước của TS. Trần Đinh Thảng.
C hủ nhiệm bộ môn Lịch SỪ Dảng, thuộc Học viện Kỷ t h u ộ t
Q u â n aự bién soạn. Nội d u n g cuốn sách tập t r u n g đi s ả u ^ h â n
tích nhửng v ấn để lý luận và thực tiễn vể việc cải cách n én h à n h

chính nhà nưốc dudì sụ lânh đạo của Đảng, dóng thòi rút ra một
80 bài học bổ ích.
Xin trán trọng ^ ó i thiệu cuốn âách vói bạn dọc.
T háng 10 n á m 2011

NHÀ XUẮT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - s ự THẬT

LỜI NÓI ĐẨU

Nền h ành chinh nhà nước là bộ p h ận râ’t q u an Irọng
trong cơ cấu n h à nước, là hộ thống bao gồm n h ữ n g vêu tô
về Ihê chê. tổ chức bộ máv. nguồn n h á n lực và các phương
tiện vật chấl. kỷ th u ậ i cần ihiếi dể đảm n h ận chức nảng
tliực’ thi quyển h à n h pháp; q u án lý. điểu h à n h các lĩnh vực
trong dđi sống xã hội và thực thi quyển lực cùa n h á n dân.
N àng lực. quvền lực. hiệu lực của n h à nước xél đến cùng
đều ihể hiện ở hiệu lực. hiệu quà hoạt động của nền h àn h
c h i n h q u ô c gia.

Hđn nủa t h ế kỳ qua. dưới sự lã n h đạo của Đảng, nền
h à n h chính nưóc la không ngừng được xây dựng và kiện
toàn, dà p h á t huv vai trò. chửc nàng, nhiệm vụ ^ u ả n lý và
diều h à n h dất nước trong sự nghiệp đ ấ u tr a n h giải phóng
dãn tộc. thống n h ấ t đ ấ t nước, xây dựng và bào vệ Tồ quôc
xã hội chú nghĩa. T ừ năm 1986. đất nước bước vào thòi kỳ
đổi mới toàn diện, lấy đổi mói kinh l ế làm trọng tâm.
chuvển nền kinh tê kê hoạch hoá. t ậ p tr u n g q uan liêu,
bao cấp sang nền kinh té ihị Irưòng dịnh hướng xà hội
chủ nghĩa, dã dản dến sự th a y đôi t ấ t yếu về mối q uan hệ,
dối tưỢng. p h ạ m vi. nội dung, cơ chế. phương thức q u ả n lý
và d ậ t ra yêu cầu phải n â n g cao hiệu lực. hiệu q u ả quản

Tài liệu cùng danh mục Chính trị học

Chương 5 : Học thuyết giá trị thặng dư

Vấn đề đặt ra: Phải xuất phát từ những quy luật nội tại của lưu thông hàng hoá (trao đổi ngang giá) để lý giải sự chuyển hóa của tiền thành tư bản. Tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông.


Chuẩn kỹ năng Kỹ sư Công nghệ thông tin part 3

8. Các hoạt động chung đối với kiểm thử 8-1 Chuẩn bị kế hoạch • kế hoạch kiểm thử riêng biệt được kiểm thử chuẩn bị riêng cho giai đoạn thiết kế riêng và thực hiện và kế hoạch được những người có trách nhiệm xem xét • kế hoạch kiểm thử mô tả việc mở rộng, mục tiêu, tổ chức, lịch trình, người chịu trách nhiệm, phương pháp thực hiện,


Câu trả lời trực tiếp tư tưởng HCM 10

Hội nghị thành lập Đảng: Đến cuối năm 1929, những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng chống lại cách mạng, còn tư sản công nghiệp thì đứng về phía quốc gia cải lương và khi cách mạng phát triển cao thì họ sẽ theo đế quốc. Trong giai cấp tiểu tư sản, bộ phận thủ công nghiệp thì có thái độ do dự; tiểu tư sản th 10ương gia thì không tán thành cách mạng; tiểu tư sản trí thức thì có xu hướng quốc gia chủ nghĩa và chỉ có thể hăng hái tham gia chống...


Phát triển ưu điểm của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần - 1

Lời nói đầu Từ năm 1986 Việt Nam thực hiện việc chuyển nền kinh tế sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước bằng pháp luật, chính sách kế hoạch và các công cụ khác . Quá trình chuyển tiếp đó đã đạt được những kết quả tuy là bước đầu nhưng đáng khích lệ. Chúng ta đã bắt đầu kiềm chế được lạm phát trong điều kiện kinh tế phải đối phó với nhiều khó khăn và nguồn viện trợ từ bên ngoài rất hạn chế. Năm 1986 tỉ lệ lạm phát là 487% năm...


Tiểu luận kinh tế chính trị P137

Tham khảo tài liệu 'tiểu luận kinh tế chính trị p137', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ - p9

Đó chính là luật trách nhiệm sản xuất ở Mỹ mà theo đó đòi hỏi người sản xuất phải cung cấp những sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cũng như độ an toàn sử dụng. Chất lượng sản phẩm là vấn đề hàng đầu mà các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Mỹ cần quan tâm. Trước mắt đẩy mạnh các hình thức đầu tư và liên doanh với các công ty Mỹ để sản xuất các sản phẩm chuyên xuất khẩu sang Mỹ. Bên cạnh đó, các công ty của Việt Nam cũng phấn đấu để...


Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Câu hỏi:Trình bày khái niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn của môn học Đáp án: Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương phương, nhiệm vụ và giảI pháp của cách mạng Việt Nam.Đường lối cách mạng của Đảng được thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết chỉ thị của Đảng....


Kinh tế lượng - Hồi qui đa biến part 4

Độ chính xác hay sai số chuẩn của các ước lượng OLS  Các giá trị của ước lượng OLS phụ thuộc vào số liệu của mẫu. Số liệu giữa các mẫu khác nhau lại khác nhau = cần đo lường độ chính xác của các ước lượng.  Ta đo lường độ chính xác bằng sai số chuẩn (standard error – se). Sai số chuẩn của ước lượng hay còn gọi là sai số chuẩn của hồi quy (se): nó là độ lệch


Nêu tiên đề ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

Hồ Chí Minh (1890-1969) – danh nhân văn hoá thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc, là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, lãnh đ ạo nhân dân ta đến những thắng lợi vĩ đại.Một trong những đóng góp quan trọng của Ngườitrong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc là việc thống nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930, đáp ứng yêu cầu bứcthiết của cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ....


Bài giảng Chuyên đề: Đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ 1954 - 1975

Bài giảng Chuyên đề: Đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ 1954 - 1975 nêu lên tình hình Việt Nam sau 7/1954; quá trình hoạch định đường lối và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Chính trị và những ngành có liên quan.


Tài liệu mới download

GIáo trình: Adobe Premiere CS4
 • 05/04/2012
 • 14.624
 • 958

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Nhập môn thống kê học
 • 17/03/2011
 • 55.197
 • 270

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu