Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook Đảng cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước: Phần 1

Ebook Đảng cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước: Phần 1 trình bày một số vấn đề về lý luận và thực tiễn của việc Đảng lãnh đạo cải cách nền hành chính nhà nước, Đảng lãnh đạo cải cách nền hành chính nhà nước trong những năm đầu đổi mới đất nước (1986-1996), Đảng lãnh đạo cải cách nền hành chính nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1996-2010). Để nắm nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

T S . T R Ầ N Đ ÌN H T H Ă N G

ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
V0I VIỆC GẢI CÁCH

NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ nư0c
(Sách chuyên khảo)

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRÍ QUỐC GĨA - s ự THẬT
Hà Nội - 2011

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Ngày nay. không chì ò nước la. mà tại n hiểu nước iré n t h ế
giới, cái cách nén h à n h chính dang là một vấn đé m ang tíĩih
toàn cẩu. là dộng lực thủc đẩy lảng cruòng k m h tế. p h á t m ề n
dãn ch ủ và các lình vực cúa đòi sông xă hội.
T ừ nảm 1986, Dâng ta đ ả chu lrương cài cách nền h ành
chính vót n h ữ n g nội dung, phương hướng và giài pháp thự c hiện
cụ ihể, sáng lạo. Từ việc xác dịnh những nguyén n h â n của tình
hinh k h ủ n g hoàng kinh te • xă hội trẳm trọng, cõng tác tổ chửc
c á n bô c h ư a n g a n g t ầ m với v ẻ u cẩu . n h i ệ m v ụ c ủ a c á c h m ạ n g ,

Dãng đả dể ra một cuộc cải cách Idn về tổ chửc, góp p h ẳ n nâng
cao n ân g lực cho dội ngũ cán bộ quân lý. đõì mói phương thúc và
phung cách làm việc, bổi duõng nhản tài. giảm bói ciẳu môi...
song n h ìn c hu ng bộ máy h à n h chinh vân còn cổng kềnh và
c h ồ n g chéo.

Tại Dại hội lắn thứ VII. cảì cách nển h à n h chính đã dược
Dàng xác định lả Irọng tám. cỏ tẩm quan trọng đỏi vói ổự phát
t n ể n kinh tẻ' • xã hộ], n h ầm nâng cao hiệu lực và hiệu quà quân
lý cúa Nhà nưở(‘.
Dến Đại hội lẩn th ứ VIII. Dảng r h ủ trương tảng cuòng cái
cách nển h à n h chính n h à nước Irẽn cơ sỏ p h áp luật và tiến h àn h
dổng bộ Irẻn cấc m ặt cái cách thể rhê h à n h chíỉih. lổ chức bộ
máy và xáv dựng, kiện toàn dội ngũ cán bộ, công chức.

Song cái cách nền h àn h chính mới thực chát cổ r h á l lượng
và gắn với đổi mài kinh t ế • chính Irị, b ál đẩu từ Đạì hộỉ Dáng
lần thử IX. Trong nhiệm kỳ này. Đ áng chù trương đáy m ạn h
déng bộ cẩi cách h à n h chinh, di s â u cảí cách thể chế. dơn guin
hỏa các thủ tục hàn h chinh và thực hiện lốl co c h ế "mộl r ú a '\
tiếp tục đổi mối tổ chức bộ mảy, p h á i h uy dân chú, tá n g cưòng
p h áp chế, thúc đây phái triển kinh lẻ • xà hội,
Nhiệm kỳ Đại hội Đ áng lẩn th ử X, cải cách h à n h chính tỉèp
tục được chủ trọng; các th ủ tục h à n h chính được thỗng n h ấ t và
công khai, dồng thòi dả th í diểm bưốc dầu Việc đỏi mãi vẻ tổ

chức bộ máy chính quvén à địa phương có hiệu quả.
Trong n h ú n g nàm sàp tới. Đ à n g chù trương tiếp lục đẩy
m ạnh cải cách h à n h chính, n h â i là t h ủ tục h à n h chính; giám
m ạnh và bải bò các loại t h ủ tục h à n h chinh gảy phiền h à cho tố
c h ủ c v à cõng d â n : n â n g Câo n ả n g lực. chá't lư ợ n g x á y d ự n g v à tổ

chửc thực hiện các cơ chế. chinh sách; đẩv m ạnh xă hội hóa CÁC
loại dịch vụ công p hù hợp vói kinh t ế thị trưòng định hướng xă
hội chủ nghĩa.
Đề giúp b ạn đọc có th êm tàì liệu nghién cứu vể tĩnh vực
này, N h à x uất b ản C hính trị quốc gia • Sự t h ậ t x u ấ t b ản cuốn

sách chuyén khảo Đ ản g C ộng s ả n V iệt N am vởị v iệ c cải
c á ch n ể n h à n h c h in h nhà nước của TS. Trần Đinh Thảng.
C hủ nhiệm bộ môn Lịch SỪ Dảng, thuộc Học viện Kỷ t h u ộ t
Q u â n aự bién soạn. Nội d u n g cuốn sách tập t r u n g đi s ả u ^ h â n
tích nhửng v ấn để lý luận và thực tiễn vể việc cải cách n én h à n h

chính nhà nưốc dudì sụ lânh đạo của Đảng, dóng thòi rút ra một
80 bài học bổ ích.
Xin trán trọng ^ ó i thiệu cuốn âách vói bạn dọc.
T háng 10 n á m 2011

NHÀ XUẮT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - s ự THẬT

LỜI NÓI ĐẨU

Nền h ành chinh nhà nước là bộ p h ận râ’t q u an Irọng
trong cơ cấu n h à nước, là hộ thống bao gồm n h ữ n g vêu tô
về Ihê chê. tổ chức bộ máv. nguồn n h á n lực và các phương
tiện vật chấl. kỷ th u ậ i cần ihiếi dể đảm n h ận chức nảng
tliực’ thi quyển h à n h pháp; q u án lý. điểu h à n h các lĩnh vực
trong dđi sống xã hội và thực thi quyển lực cùa n h á n dân.
N àng lực. quvền lực. hiệu lực của n h à nước xél đến cùng
đều ihể hiện ở hiệu lực. hiệu quà hoạt động của nền h àn h
c h i n h q u ô c gia.

Hđn nủa t h ế kỳ qua. dưới sự lã n h đạo của Đảng, nền
h à n h chính nưóc la không ngừng được xây dựng và kiện
toàn, dà p h á t huv vai trò. chửc nàng, nhiệm vụ ^ u ả n lý và
diều h à n h dất nước trong sự nghiệp đ ấ u tr a n h giải phóng
dãn tộc. thống n h ấ t đ ấ t nước, xây dựng và bào vệ Tồ quôc
xã hội chú nghĩa. T ừ năm 1986. đất nước bước vào thòi kỳ
đổi mới toàn diện, lấy đổi mói kinh l ế làm trọng tâm.
chuvển nền kinh tê kê hoạch hoá. t ậ p tr u n g q uan liêu,
bao cấp sang nền kinh té ihị Irưòng dịnh hướng xà hội
chủ nghĩa, dã dản dến sự th a y đôi t ấ t yếu về mối q uan hệ,
dối tưỢng. p h ạ m vi. nội dung, cơ chế. phương thức q u ả n lý
và d ậ t ra yêu cầu phải n â n g cao hiệu lực. hiệu q u ả quản

Tài liệu cùng danh mục Chính trị học

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người nêu một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng để toàn Đảng, toàn dân noi theo. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thống kê trong di sản Hồ Chí Minh để lại có tới gần 50 bài và tác phẩm bàn về vấn đề đạo đức. Có thể nói, đạo đức là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng.


Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - ĐH Kinh tế

Chương 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung kiến thức trình bày sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH ở Việt Nam; con đường,biện pháp quá độ lên CNXH ở Việt Nam.


Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận

Nội dung Bài 5 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận trình bày về: Dân và dân vận trong TTHCM, nội dung cơ bản của TTHCM về dân vận, TTHCM về dân vận trong sự nghiệp đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Bác Hồ với cựu chiến binh và thanh niên xung phong Việt Nam: Phần 2 - NXB Thanh niên

Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "Bác Hồ với cựu chiến binh và thanh niên xung phong Việt Nam" gồm các câu chuyện như: Câu chuyện về một "Tự vệ đỏ"; nhớ Bác; Bắc Bộ Phủ, những ngày đáng nhớ; Bác dạy đạo làm tướng; người lính cận vệ của cụ Hồ, hai câu chuyện nhỏ về một con người vĩ đại.


Phát triển xã hội bền vững và hài hòa những vấn đề lý luận và thực tiễn chủ yếu hiện nay

Trong bài viết này, tác giả đã luận chứng để làm rõ rằng, phát triển xã hội bền vững và hài hoà là một xu hướng tất yếu, khách quan của thời đại. Phát triển bền vững không thể dựa trên khuôn mẫu tư duy cũ, các quan niệm


Đề thi kinh tế lượng lần 1 đề 5

Câu 2. Nếu hệ số A = 0.78 thì ta có kết luận gì? (a) X và Y tương quan với nhau mức độ mạnh (b) Y và X tương quan tuyến tính thuận, mức độ trung bình (c) Y và X không tương quan nhau (d) Nếu X tăng lên 1 đơn vị thì Y sẽ tăng lên 0.78 đơn vị (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 3. Trong việc ước lượng một tham số thống kê: (a) Khoảng tin cậy là α (b) Xác suất sai lầm là 1 - α (c) Độ chính xác là 1 - α (d) Độ tin cậy là α (e)...


25 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN

Phát biểu nào sau đây về mô hình tổ chức là sai: (a) Một công ty được sắp xếp gồm 4 phòng Tài vụ, Hành chánh-nhân sự, Kế hoạch-kinh doanh; Kỹ thuật, thì ta gọi đó là tổ chức theo chức năng. (b) Một Công ty có Giám đốc công ty và các Giám đốc phụ trách riêng từng loại sản phẩm của công ty, thì ta gọi đó là


Chương 6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN

Các tổ chức đảng, nhà nước, đoàn thể phải phục vụ nhân dân, cán bộ, đảng viên, chính quyền làm công bộc cho nhân dân.


Ebook Hồ Chí Minh: Phần 1 - NS nhiếp ảnh Đinh Đăng Định

Tác giả Đinh Đăng Định là nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành, ông là một trong những nhà nhiếp ảnh đã từng chụp ảnh Bác Hồ từ năm 1945 đến năm 1965. Với tâm huyết của một nghệ sĩ, tác giả Đinh Đăng Định đã tập hợp hơn 100 ảnh chụp về Chủ tịch Hồ Chí Minh để cho ra cuốn sách. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1. Mời bạn đọc tham khảo.


Câu hỏi ôn tập môn Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam

Tài liệu Câu hỏi ôn tập Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra những câu hỏi và đáp án trả lời trong môn học, từ đó giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức cơ bản để có thể ghi nhớ bài học một cách tốt hơn. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨUKINH TẾ
  • 17/08/2011
  • 87.340
  • 540

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu