Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook Cương lĩnh chính trị ngọn cờ lý tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta

Để giúp bạn đọc nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về quá trình hình thành, phát triển tư duy lý luận và nhận thức chính trị của Đảng ta .Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã xuất bản cuốn sách Cương lĩnh chính trị ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta của GS, TS. Nguyễn Phú Trọng. Nội dung của cuốn sách đề cập một cách khái quát, có hệ thống những quan điểm lý luận chính trị cơ bản của Đảng ta thể hiện trong các bản Cương lĩnh Chính trị của Đảng từ năm 1930 đến nay, sự phát triển nhận thức của Đảng qua các giai đoạn cách mạng, những vấn đề đặt ra cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu, tổng kết để không ngừng bổ sung, phát triển, hoàn thiện quan điểm, đường lối của Đảng trên con đường xây dựng và phát triển đất nước.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

GS. TS. NGUYỄN PHÚ TRỌNG

CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ

NeỌNCỜTƯTUỬNãLỶLUẬN
CHỈ DẬO SỰNBHIỆP cách MẠN8
CUA GHÚNG TA

NHÀ XUẨT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
Hà N ôi-2010

i'-

LỜI NHÀ XUẤT BẲN
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam
trước hết bằng cương lình chính trị, tĩX)ng đó trình bày những
quan điểm cơ bản về mục tiêu, nhiệm vụ, đưòng lôì chiến lược,
phương hưóng, phương thức hoạt động cho từng giai đoạn lịch sử
nhất định. Cương lĩnh của Dảng ta được xây dựng trên cxí sỏ chủ
nghĩa MáC‘Lênin và thực tiễn của cách mạng Việt Nam, có tham
khảo kinh nghiệm của thế giới. Chính vì vậy, Cương Bnh vừa có
tính lý luận khoa học vừa có tính thực tiễn sâu sắc, kết hỢp từứi
giai cấp và tính dân tộc, đáp ứng yêu cầu bức thiết của cách
mạng Việt Nam ở mỗi giai đoạn.
Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Cương Bnh chửih trị và
các vàn kiện quan trọng khác của Đảng, trong suốt 80 năm qua,
Đảng Cộng sản Việt Nam đã lảnh đạo nhân dân ta tiến hành
cuộc đấu tranh láu dài. gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khán,
thử thách và đà giành được những thắng lợi vĩ đại. Những thắng
lợi đó chứng tỏ đưòng lốỉ, quan điểm cơ bản của Đảng ta là đúng
đắn, sáng tạo; các Cương lình chính trị của Đảng có giá trị to lỏn
và có sức sống mảnh liệt; con đường đi lên của cách mạng nước ta
phù hợp với quy luật khách quan và đáp ứng đúng yêu cầu của
thực tiễn Việt Nam. Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã bôn
lần ban hành cương lình hoặc những vản bán có tính cưdng Bnh.
"Mỗi Cương Hnh tuy có yêu cầu cụ thể, phản ánh tình hình và
phục vụ nhiệm vụ của cách mạng ở mỗi giai đoạn khác nhau,
nhưng nhìn tổng thể, các bản Cương ĩĩnh đều thể hiện rõ ràng,
nhất quán quan điểm cơ bản, tư tưởng xuyên suốt của Đảng ta về

mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, phương hướng và phương pháp
của cách mạng Việt Nam”. Mỗi Cương Bnh của Đảng đều (^ó ý
nghĩa lịch sử trọng đại và giá trị chỉ đạo thực tiễn to lốn, định
hướng cho sự phát triển của đất nưâc và chỉ đưòng cho mọi hoạt
động của Đảng ta, nhân dân ta. Trong quá trình lãnh đạo cách
mạng nói chung, chỉ đạo thực hiện Cương lỉnh, đưòng lối của
Đảng nói riêng, qua mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi kỳ Đại hội Đảng,
tư duy, nhận thức của Đảng ta lại được phát triển; quan điểm,
đưòng lôì của Đảng từng bưóc được bổ sung, hoàn thiện, phù hợp
với sự phát triển của thòi đại, của thực tiễn cuộc sốhg.
Để giúp bạn đọc nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về quá trình
hình thành, phát triển tư duy lý luận và nhận thức chính trị của
Đảng ta qua việc xây d\jtng, ban hành và chỉ đạo thực hiện các
Cương Bnh của Đảng, Nhà xuất bản Chúih trị quốc gia xuất bản
cuấn sách Cươlng lĩnh chính trị - ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ
đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta của GS, TS. Nguyễn
Phú Trọng, ưỷ viên Bộ Chúứi trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà
xâ hội chủ nghla Việt Nam. Cuốh sách gồm một số bài viết gần
đây của tác giả liên quân trực tiếp đến chủ đề này đâ được đáng
tai trên các báo và tạp chí lý luận chính trị.
Nội dung của cuốn sách đề cập một cách khái quát, có hệ
thông những quan điểm lý luận chính trị cơ bản của Đảng ta thể
hiện trong các bản Cương lĩnh Chủih trị của Đảng từ nám 1930
đến nay; sự phát triển nhận thức của Đảng qua các giai đoạn
cách mạng; những vấh đề đặt ra cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu,
tổng kết để ỉíhông ngừng bổ sung, phát triển, hoàn thiện quan
điểm, đưòng lôi của Đảng trên con đưòng xây dựng và phát triển
đất nưóc.
Xin trân trọng giài thiệu cuôn sách với bạn đọc.

Tháng 8 năm 2010
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

CÁC CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ CỦA ĐẲNG
TỪ NẢM 1930 ĐỂN NẢM 1991
Mỗi một chính đảng hoặc tổ chức chính trị, để có
chính danh, định hướng hành động cho các thành
viên của mình và tập hđp tổ chức quần chúng,
thường cần phải có cưđng lĩnh hoặc những văn bản
có tính cương lĩnh (như tuyên ngôn, tuyên bố, lòi kêu
gọi...), trong đó trình bày những quan điểm cơ bản về
mục đích, đưòng lối, nhiệm vụ, cách thức hoạt động
cho một giai đoạn lịch sử nhất định.
Từ ngày thành lập đến nay, dưói những hình
thức và tên gọi khác nhau, Đảng Cộng sản Việt Nam
đã bốn lần ban hành cương lĩnh hoặc những văn bản
có tính cương lĩnh.
1.
Trưóc tiên phải kể đến Chánh cương vắn tắt
của Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Qucfc soạn thảo và
được Hội nghị thành lập Đảng (tháng 2-1930) thảo
luận, thông qua. Tuy rất “vắn tắt”, ngắn gọn, chỉ có
282 chữ, nhưng Chánh cương đă xác định rõ ràng

Tài liệu cùng danh mục Chính trị học

Bài giảng CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Nếu các thị trường và hệ thống thị trường là hiệu quả, tại sao lại để cho chính phủ nhúng tay vào hoạt động của họ? Tại sao họ không áp dụng một chính sách gọi là laissez-faire (chính sách để mặc tư nhân tự kinh doanh- thị trường tự do) và cho phép các thị trường tư nhân hoạt động không chịu bất cứ sự can thiệp nào của nhà nước? Có một vài lý do mà các nhà kinh tế và các nhà quan sát xã hội khác đã xác định có thể được minh họa với một...


Ebook Phương cách làm bài môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - NXB ĐH Kinh tế Quốc dân

Cuốn sách được biên soạn gồm 3 phần: phần lý thuyết, 60 bài tập trắc nghiệm, 20 câu hỏi tự luận. Giúp cho người học ôn tập và nâng cao kiến thức về chủ nghĩa xã hội khoa học, nắm được phương cách làm bài môn Chủ nghĩa xã hội khoa học thông qua các nội dung cụ thể về lý thuyết, bài tập tự luận, bài tập trắc nghiệm.


Ebook Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại (Phần 1) - NXB Chính trị Quốc gia

Cuốn sách "Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại" với 37 tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học được tuyển chọn tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại” tổ chức tại thành phố Huế. Đây là những kết quả nghiên cứu công phu, nghiêm túc về giá trị tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời, thể hiện tình cảm đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; thể hiện ý thức trách nhiệm của người làm khoa học,… Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook sau đây.


Bài giảng Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên toàn thế giới

Bài giảng "Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên toàn thế giới" trình bày các nội dung chính như sau: Cách mạng công nghiệp, hệ quả cách mạng công nghiệp,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Ebook Những thách thức phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương trong những năm 1990: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Những thách thức phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương trong những năm 1990" cung cấp cho người đọc các nội dung: Tổng quan về hợp tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương, báo cáo hợp tác trong lĩnh vực mậu dịch và tài chính ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sự phát triển khu vực tư nhân ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mời các bạn tham khảo.


Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh - Nhiệm vụ then chốt của sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Tài liệu Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh - Nhiệm vụ then chốt của sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc xác định được nhiệm vụ then chốt của việc xây dựng và bảo vệ đất nước ta đó chính là bắt nguồn từ việc xây dựng đội ngũ Đảng trong sạch và vững mạnh.


Quốc tế cộng sản

1. Hoàn cảnh ra đời của Quốc tế III Có hai điều kiện dẫn đến sự thành lập Quốc tế III. Một là. sự phá sản của Quốc tế II làm cho phong trào công nhân bị chia rẽ về tổ chức, giai cấp công nhân không còn một tổ chức thống nhất để chỉ đạo phong trào. Quốc tế II phân liệt thành phái hữu, phái giữa, phái tả khiến cho trong nội bộ một số Đảng cũng có sự phân liệt như vậy.


Câu hỏi chủ nghĩa xã hội khoa học

Chủ nghĩa xã hội không tưởng là những tư tưởng, những học thuyết biểu hiện dưới dạng chưa đầy đủ, chưa chín muồi những nguyện vọng của quần chúng nhân dân muốn xóa bỏ áp lực


Tài liệu ôn tập phần Lịch sử Đảng

Câu 1: Vi sao noi s ra đ i cua ĐCSVN la 1 tât yếu của lịch sử. Nêu nội dung cơ bản của cương lĩnh chính trị của Đảng Đảng CMVN ra đời ngày 3/2/1930 là 1 tất yếu lịch sử bởi vì: Đó là kết quả chín muồi của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp thời đại lịch sử mới


Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong chính trị

Trong suốt quá trình hoạt động lý luận và thực tiễn chỉ đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác lập và hiện thực hoá hệ thống quan điểm về dân chủ trong tổ chức xây dựng xã hội mới trên tất cả các lĩnh vực. Tư tưởng của Người về dân chủ trong chính trị đã trở thành một bộ phận văn hoá


Tài liệu mới download

VNU-EPT test book
  • 08/10/2015
  • 65.240
  • 249

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu