Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook Cương lĩnh chính trị ngọn cờ lý tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta

Để giúp bạn đọc nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về quá trình hình thành, phát triển tư duy lý luận và nhận thức chính trị của Đảng ta .Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã xuất bản cuốn sách Cương lĩnh chính trị ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta của GS, TS. Nguyễn Phú Trọng. Nội dung của cuốn sách đề cập một cách khái quát, có hệ thống những quan điểm lý luận chính trị cơ bản của Đảng ta thể hiện trong các bản Cương lĩnh Chính trị của Đảng từ năm 1930 đến nay, sự phát triển nhận thức của Đảng qua các giai đoạn cách mạng, những vấn đề đặt ra cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu, tổng kết để không ngừng bổ sung, phát triển, hoàn thiện quan điểm, đường lối của Đảng trên con đường xây dựng và phát triển đất nước.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

GS. TS. NGUYỄN PHÚ TRỌNG

CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ

NeỌNCỜTƯTUỬNãLỶLUẬN
CHỈ DẬO SỰNBHIỆP cách MẠN8
CUA GHÚNG TA

NHÀ XUẨT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
Hà N ôi-2010

i'-

LỜI NHÀ XUẤT BẲN
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam
trước hết bằng cương lình chính trị, tĩX)ng đó trình bày những
quan điểm cơ bản về mục tiêu, nhiệm vụ, đưòng lôì chiến lược,
phương hưóng, phương thức hoạt động cho từng giai đoạn lịch sử
nhất định. Cương lĩnh của Dảng ta được xây dựng trên cxí sỏ chủ
nghĩa MáC‘Lênin và thực tiễn của cách mạng Việt Nam, có tham
khảo kinh nghiệm của thế giới. Chính vì vậy, Cương Bnh vừa có
tính lý luận khoa học vừa có tính thực tiễn sâu sắc, kết hỢp từứi
giai cấp và tính dân tộc, đáp ứng yêu cầu bức thiết của cách
mạng Việt Nam ở mỗi giai đoạn.
Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Cương Bnh chửih trị và
các vàn kiện quan trọng khác của Đảng, trong suốt 80 năm qua,
Đảng Cộng sản Việt Nam đã lảnh đạo nhân dân ta tiến hành
cuộc đấu tranh láu dài. gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khán,
thử thách và đà giành được những thắng lợi vĩ đại. Những thắng
lợi đó chứng tỏ đưòng lốỉ, quan điểm cơ bản của Đảng ta là đúng
đắn, sáng tạo; các Cương lình chính trị của Đảng có giá trị to lỏn
và có sức sống mảnh liệt; con đường đi lên của cách mạng nước ta
phù hợp với quy luật khách quan và đáp ứng đúng yêu cầu của
thực tiễn Việt Nam. Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã bôn
lần ban hành cương lình hoặc những vản bán có tính cưdng Bnh.
"Mỗi Cương Hnh tuy có yêu cầu cụ thể, phản ánh tình hình và
phục vụ nhiệm vụ của cách mạng ở mỗi giai đoạn khác nhau,
nhưng nhìn tổng thể, các bản Cương ĩĩnh đều thể hiện rõ ràng,
nhất quán quan điểm cơ bản, tư tưởng xuyên suốt của Đảng ta về

mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, phương hướng và phương pháp
của cách mạng Việt Nam”. Mỗi Cương Bnh của Đảng đều (^ó ý
nghĩa lịch sử trọng đại và giá trị chỉ đạo thực tiễn to lốn, định
hướng cho sự phát triển của đất nưâc và chỉ đưòng cho mọi hoạt
động của Đảng ta, nhân dân ta. Trong quá trình lãnh đạo cách
mạng nói chung, chỉ đạo thực hiện Cương lỉnh, đưòng lối của
Đảng nói riêng, qua mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi kỳ Đại hội Đảng,
tư duy, nhận thức của Đảng ta lại được phát triển; quan điểm,
đưòng lôì của Đảng từng bưóc được bổ sung, hoàn thiện, phù hợp
với sự phát triển của thòi đại, của thực tiễn cuộc sốhg.
Để giúp bạn đọc nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về quá trình
hình thành, phát triển tư duy lý luận và nhận thức chính trị của
Đảng ta qua việc xây d\jtng, ban hành và chỉ đạo thực hiện các
Cương Bnh của Đảng, Nhà xuất bản Chúih trị quốc gia xuất bản
cuấn sách Cươlng lĩnh chính trị - ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ
đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta của GS, TS. Nguyễn
Phú Trọng, ưỷ viên Bộ Chúứi trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà
xâ hội chủ nghla Việt Nam. Cuốh sách gồm một số bài viết gần
đây của tác giả liên quân trực tiếp đến chủ đề này đâ được đáng
tai trên các báo và tạp chí lý luận chính trị.
Nội dung của cuốn sách đề cập một cách khái quát, có hệ
thông những quan điểm lý luận chính trị cơ bản của Đảng ta thể
hiện trong các bản Cương lĩnh Chủih trị của Đảng từ nám 1930
đến nay; sự phát triển nhận thức của Đảng qua các giai đoạn
cách mạng; những vấh đề đặt ra cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu,
tổng kết để ỉíhông ngừng bổ sung, phát triển, hoàn thiện quan
điểm, đưòng lôi của Đảng trên con đưòng xây dựng và phát triển
đất nưóc.
Xin trân trọng giài thiệu cuôn sách với bạn đọc.

Tháng 8 năm 2010
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

CÁC CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ CỦA ĐẲNG
TỪ NẢM 1930 ĐỂN NẢM 1991
Mỗi một chính đảng hoặc tổ chức chính trị, để có
chính danh, định hướng hành động cho các thành
viên của mình và tập hđp tổ chức quần chúng,
thường cần phải có cưđng lĩnh hoặc những văn bản
có tính cương lĩnh (như tuyên ngôn, tuyên bố, lòi kêu
gọi...), trong đó trình bày những quan điểm cơ bản về
mục đích, đưòng lối, nhiệm vụ, cách thức hoạt động
cho một giai đoạn lịch sử nhất định.
Từ ngày thành lập đến nay, dưói những hình
thức và tên gọi khác nhau, Đảng Cộng sản Việt Nam
đã bốn lần ban hành cương lĩnh hoặc những văn bản
có tính cương lĩnh.
1.
Trưóc tiên phải kể đến Chánh cương vắn tắt
của Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Qucfc soạn thảo và
được Hội nghị thành lập Đảng (tháng 2-1930) thảo
luận, thông qua. Tuy rất “vắn tắt”, ngắn gọn, chỉ có
282 chữ, nhưng Chánh cương đă xác định rõ ràng

Tài liệu cùng danh mục Chính trị học

Đề cương bài giảng Chính trị

Đề cương bài giảng Chính trị trang bị nhận thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; làm rõ những vấn đề có tính quy luật của cách mạng Việt Nam, của giai cấp công nhân Việt Nam. Từ đó góp phần bồi dưỡng nhận thức tư tưởng, giáo dục niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và định hướng trong quá trình học tập, rèn luyện cho người học.


Quản trị nhân sự (Bùi Hoàng Lợi - Tủ sách nhà Quản trị) - 2

II. Tiến trình phân tách công việc Nghiên cứu kỹ sơ đồ của tổ chức, nói chuyện với các cá nhân quen thuộc với công việc đó, giới thiệu và giải thích lý do, tạo mối tin tưởng không làm trì trệ công việc Bước 1 2 Tiến trình phân tách công việc Xác định mục đích sử dụng thông tin phân tách công việc: có nó mới ấn định các phương pháp thu thập thông tin Thu thập thông tin cơ bản: sơ đồ tổ chức cho ta biết công việc này liên hệ với công việc khác như thế nào chức vụ...


Lý luận sức mạnh giai cấp công nhân hiện nay - 1

Tham khảo tài liệu 'lý luận sức mạnh giai cấp công nhân hiện nay - 1', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Luận cương tháng Tư của V.I.Lênin và vấn đề giành chính quyền trong cách mạng XHCN tháng Mười Nga

Luận cương tháng Tư của V.I.Lênin và vấn đề giành chính quyền trong cách mạng XHCN tháng Mười Nga có ý nghĩa cực kì quan trọng. Luận cương đã trở thành cương lĩnh chiến đấu của toàn Đảng Bônsêvich và giai cấp công nhân cách mạng. Nhờ có luận cương của Lênin, Đảng Bônsêvich và giai cấp công nhân đã có thể nhanh chóng chuyển sang con đường mới, triển khai mạnh mẽ cuộc đấu tranh vì thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa.


ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ KINH TẾ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Tài nguyên, môi trường cung cấp nhiều hàng hóa dịch vụ cho con người. Không phải tất cả các hàng hóa dịch vụ đó đều được mua bán trên thị trường. Nếu như không có thị trường nào định giá những hàng hóa, dịch vụ đó thì chúng ta phải làm sao đánh giá được giá trị của các hàng hóa dịch vụ này? = Định giá tổng giá trị kinh tế của các tác động môi trường.


BÀI TậP CAO HỌC CHUYÊN Đề 1

Bài 1 : Hãy giải thích về hợp đồng kiểm toán cho những mục đích đặc biệt ? Liệt kê những dạng hợp đồng kiểm toán cho mục đích đặc biệt. Bài 2 : Hãy phân biệt hợp đồng tổng hợp thông tin tài chính với hợp đồng soát xét BCTC và cho biết sự khác biệt về mức độ đảm bảo giữa hai loại hợp đồng này.


KINH TẾ LƯỢNG - Chương 4: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI

TÀI LIỆU THAM KHẢO - BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG - Chương 4: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI


Đường lối cách mạng Việt Nam - Bài 1

Từ cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền (đế quốc chủ nghĩa). Các nước tư bản đế quốc, bên trong thì tăng cường bóc lột nhân dân lao động, bên ngoài thì xâm lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa. Sự thống trị tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc làm cho đời sống nhân dân lao động các nước trở nên cùng cực. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt, phong trào...


Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái bản lần thứ hai có sửa chữa và bổ sung)

Giáo trình giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức

Dựa trên những thành tựu của khoa học tự nhiên nhất là sinh lý học thần kinh, chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định rằng ý thức là thuộc tính của một dạng vật chất sống có tổ chức cao là bộ óc con người.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu