Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề thi học kì 2 môn Toán 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Du - Mã đề 404

Tài liệu Đề thi học kì 2 môn Toán 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Du - Mã đề 404 giúp các bạn học sinh có thêm tư liệu ôn tập, luyện tập để nắm vững được những kiến thức cơ bản chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đạt kết quả tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi!Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

ĐỀ THI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC
( Đề có 4 trang )

Họ và tên :....................................................... Số báo danh :................

Mã đề: 404

Phần I: Trắc nghiệm: (6 điểm/30 câu)
5

Cho hàm số f ( x ) xác định liên tục trên  có

Câu 1:7

f ( x)dx  3 và

2

 f ( x)dx  9.

Tính

5

7

I   f ( x)dx.
2

A. I  6.
B. I  6.
C. I  3.
Câu 2: Cho số phức z  2  5i . Tìm số phức w  iz  z .
A. w  3  7i
B. w  7  7i
C. w  3  3i

D. I  12.
D. w  7  3i

x  1

Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d :  y  2  3t (t  R) . Đường
z  5  t

thẳng d đi qua điểm nào dưới đây ?
A. M  0;3; 1 .
B. M 1;5; 4  .
C. M 1; 2; 5  .
D. M  1; 2; 5 .
Câu 4: Điểm A trong hình vẽ biểu diễn cho số phức z . Khi đó phần thực và phần ảo của số phức z là

A. Phần thực là 3 , phần ảo là 2i .
B. Phần thực là 3 , phần ảo là 2i .
C. Phần thực là 3 , phần ảo là 2 .
D. Phần thực là 3 , phần ảo là 2 .
Câu 5: Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên đoạn  a; b . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi
đồ thị hàm số y  f  x  đường thẳng x  a; x  b và trục Ox được tính bởi công thức
b

A. S b

f  x  dx .

a

B. S   f  x  dx.

b

a

C. S   f  x  dx.

a

a

D. S   f  x  dx.
b


Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho vectơ u  2i  3 j  5k . Tọa độ của vectơ u là
A. u   2; 3;5  .
B. u   2;3; 5  .
C. u   2; 3; 5  .
D. u   2;3; 5 .

Câu 7: Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai ?
1
1
A.  2 dx    C.
x
x
C.  cos xdx  sin x  C .

Mã đề: 404

B.

2

1
x

dx  x  C.

D.  a x dx  a x .ln a  C ,  a  0, a  1 .

Trang 1 / 4

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : 3x  2 z  1  0 . Vectơ nào dưới
đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  P 


A. n   3; 0; 2  .
B. n   6; 0; 4  .


C. n   6; 0; 2  .


D. n   3; 2;0  .
2

2

2

Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) :  x  1   y  2    z  1  9. Tìm
tọa độ tâm I và tính bán kính R của (S).
A. I ( 1; 2;1) và R  3.
B. I 1; –2; –1 và R  9.
C. I 1; –2; –1 và R  3.

D. I  –1; 2; 1 và R  9.

Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;1;0) và B (0;1; 2) . Vectơ nào dưới
đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng AB ?
A. d  (1;1; 2).
B. b  ( 1; 0; 2).
C. a  ( 1;0; 2).
D. c  (1; 2; 2).
1
Câu 11: Biết rằng F  x  là một nguyên hàm của hàm số f  x   sin 1  2 x  và thỏa mãn F    1.
2
Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. F  x   cos 1  2 x  .
B. F  x   cos 1  2 x   1.
1
3
1
1
C. F  x    cos 1  2 x   .
D. F  x   cos 1  2 x   .
2
2
2
2
3
Câu 12: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y  x  x và đồ thị hàm số y  x  x 2
81
37
9
A. .
B.
C. .
D. 13.
.
12
12
4
Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai mặt phẳng  P  : x  2 y  z  3  0 và

 Q  : x  4 y   m  1 z  1  0, với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của tham số thực
phẳng  P  vuông góc với mặt phẳng  Q  ?

m để mặt

A. m  3.
B. m  1.
C. m  2.
D. m  6.
Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M 1; 2; 1 . Gọi H là điểm đối xứng với
M qua trục Ox. Tọa độ điểm H là
A. H 1; 2;1 .
B. H 1; 2;1 .

C. H 1; 2; 1 .

D. H  1; 2;1 .

2

Câu 15: Có bao nhiêu số thực a thỏa mãn đẳng thức tích phân

3

 x dx  2.
a

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm tất cả các giá trị m để phương trình
x 2  y 2  z 2  2 x  2 y  4 z  m  0 là phương trình của một mặt cầu.
A. m  6.
B. m  6.
C. m  6 .
D. m  6.
Câu 17: Thể tích vật thể tạo thành khi quay hình phẳng  H  quanh trục Ox , biết  H  được giới hạn
bởi các đường y  4 x 2  1, y  0.
16
4
2
8
B.
C.
D.
.
.
.
.
15
15
15
15
Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : 3x  4 y  2 z  4  0 và điểm

A.

A 1; –2; 3 . Tính khoảng cách d từ A đến (P).
A. d 

Mã đề: 404

5
.
3

B. d 

5
.
29

C. d 

5
.
29

5
D. d  .
9

Trang 2 / 4

Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1; 2; 3), B ( 1; 4;1) và đường thẳng
x2 y 2 z 3
. Phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua trung
d:


1
1
2
điểm đoạn thẳng AB và song song với d.
x y 1 z  1
x y 1 z 1
x y2 z2
x y 1 z  1
B. 
C. 
D. 


.

.

.

.
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
Câu 20: Biết rằng phương trình z 2  bz  c  0 (b, c  ) có một nghiệm phức là z1  1  2i. Khi đó:

A.

A. b  c  0 .
B. b  c  3 .
C. b  c  7 .
D. b  c  2 .
Câu 21: Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z  2  5i  6
là đường tròn có tâm và bán kính lần lượt là:
A. I (2; 5), R  36.
B. I ( 2;5), R  36.
C. I ( 2;5), R  6.
D. I (2; 5), R  6.
Câu 22: Biết hàm số F  x   ax3   a  b  x 2   2a  b  c  x  1 là một nguyên hàm của hàm số

f  x   3x 2  6 x  2 . Tổng a  b  c là:
A. 3 .

B. 5 .

C. 2 .

D. 4 .

x  t

Câu 23: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho đường thẳng d :  y  1 và 2 mặt phẳng (P):
 z  t

x  2 y  2 z  3  0 và (Q): x  2 y  2 z  7  0 . Mặt cầu (S) có tâm I(a; b; c) thuộc đường thẳng (d) và
(S) tiếp xúc với hai mặt phẳng (P) và (Q). Khi đó a + b + c bằng
A. 2
B. 1
C. 2
D. 1
Câu 24: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : 6 x  2 y  z  35  0 và điểm

A  1;3;6  . Gọi A là điểm đối xứng với A qua  P  . Tính OA .
A. OA  46 .

B. OA  3 26 .

C. OA  186 .

D. OA  5 3 .

Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tứ diện ABCD với A  3;1; 1 ; B 1; 2; m  ;

C  0; 2; 1 ; D  4;3;0  . Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để thể tích khối tứ diện ABCD bằng 10.
A. m  120.

B. m  20.

C. m  60.

D. m  30.

Câu 26: Cho hàm bậc hai y  f  x  có đồ thị như hình vẽ. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi
quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y  f  x  và Ox quanh Ox .
y
1

O

x

1

A.

4
.
3

B.

12
.
15

C.

16
.
5

D.

16
.
15

Câu 27: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : x 2  y 2  z 2  2 x  3  0 và ba điểm

A  1; 3;1 , B  0; 7;0  , C  2; 1;1 . Gọi D  x; y; z   ( S ) sao cho thể tích tứ diện ABCD đạt giá trị
lớn nhất. Tính tổng x  y  z
Mã đề: 404

Trang 3 / 4

1
5
.
C. 1 .
D. .
3
3
Câu 28: Cho hàm số y  f ( x ) có đồ thị y  f ( x ) cắt trục Ox tại ba điểm có hoành độ a  b  c như
hình vẽ.

A. 5 .

B.

Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A. f (b)  f ( a )  f (c ).
C. f (c )  f (b)  f ( a ).

B. f (c )  f ( a )  f (b).
D. f ( a )  f (c )  f (b).
x  12 y  9 z  1


Câu 29: Trong không gian tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d :
và mặt phẳng
4
3
1
( P ) : 3 x  5 y  z  2  0 . Gọi  là hình chiếu vuông góc của d lên  P  . Phương trình tham số của  là

 x  62t

A.  y  25t .
 z  2  61t


 x  8t

B.  y  7t
.
 z  2  11t


 x  62t

C.  y  25t .
 z  2  61t


 x  8t

D.  y  7t
.
 z  2  11t


Câu 30: Cho số phức z  x  yi  x, y    thỏa mãn z 2  1  ( z  i )( z  2) . Khi z có môđun nhỏ nhất
thì giá trị P  x 2  2 y bằng
6
6
A.  .
B.
.
25
25

C.

4
.
25

D. 

4
.
25

Phần II: Tự luận: (4 điểm/4 bài)
Bài 1: Tìm nguyên hàm F  x  của hàm số f ( x )  (2 x  1)( x  2) , biết F (1)  2 .
e

Bài 2: Tính tích phân: I   x.ln xdx .
1

Bài 3: Tìm số phức z thỏa mãn z  2i  3  8i.z   16  15i.
Bài 4: Tìm tập hợp các điểm biểu diễn của số phức z thỏa mãn z  2  i  z  2i .

------------------------HẾT-----------------------

Mã đề: 404

Trang 4 / 4

ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN: TOÁN 12
Phần I: Trắc nghiệm:

Câu

Mã đề
101

202

303

404

1

A

A

D

D

2

A

A

A

C

3

A

B

A

B

4

D

B

B

D

5

B

D

B

B

6

B

B

D

D

7

B

A

D

D

8

D

D

D

B

9

C

D

A

A

10

B

A

D

B

11

A

A

B

D

12

D

D

A

B

13

B

A

D

D

14

A

B

D

B

15

B

A

D

B

16

C

A

A

B

17

C

C

B

D

18

D

D

A

B

19

D

C

B

D

20

C

B

D

B

21

B

D

B

C

22

B

D

A

B

23

C

A

D

D

24

A

C

A

C

25

D

D

D

C

26

D

C

B

D

27

C

D

A

D

28

D

D

B

B

29

D

A

D

C

30

D

D

D

A

Tài liệu cùng danh mục Đề thi - Kiểm tra

Đề thi chọn HSG Toán 9 cấp tỉnh - Sở GD&ĐT Thái Nguyên (2011-2012)

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 9 cấp tỉnh - Sở GD&ĐT Thái Nguyên (2011-2012) dành cho học sinh và giáo viên tham khảo, giúp các em phát triển và tư duy năng khiếu của mình về Toán học, nhằm giúp bạn củng cố kiến thức luyện thi học sinh giỏi đạt kết quả cao.


Đề thi thử Đại học năm 2014 môn Toán - Đề số 2

Đề thi thử Đại học năm 2014 môn Toán - Đề số 2 gồm có hai phần thi là phần chung và phần riêng cùng với phần nâng cao với các câu hỏi tự luận có kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Đề KSCL ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016-2017 - Trường THPT Yên Lạc lần 1 (Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc)

Nhằm giúp cho các bạn học sinh củng cố thêm kiến thức về môn Hóa mà Trường THPT Yên Lạc đã biên soạn "Đề KSCL ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016-2017 - Trường THPT Yên Lạc lần 1 (Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc)" để các bạn tham khảo. Đề thi gồm có 10 câu hỏi tự luận có kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết.


4 Đề ôn tập HK2 Toán 10 (Kèm đáp án)

Với nội dung lập phương trình tiếp tuyến, tính số trung bình và số trung vị,... trong 4 đề ôn thi học kì 2 Toán 10 có kèm đáp án giúp bạn nâng cao kỹ năng giải các bài tập. Đồng thời đề thi này cũng giúp cho các thầy cô có thêm tài liệu để tham khảo chuẩn bị ra đề hoặc giúp đỡ học sinh ôn tập hiệu quả hơn.


Đề thi học kì 2 năm môn GDCD 8 năm 2012 - 2013 trường THCS MỸ HÒA

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi học kì 2 năm môn GDCD 8 năm 2012 - 2013 trường THCS MỸ HÒA để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi


Đề thi HK 1 Toán lớp 9 (2013-2014)

Đề thi HK 1 Toán lớp 9 (2013-2014) giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức cơ bản về: Rút gọn biểu thức, chứng minh đẳng thức, chứng minh tiếp tuyến đường tròn,..và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình được tốt hơn.


Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 11 năm 2017 - THPT Phan Bội Châu - Mã đề 132

Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 11 năm 2017 của trường THPT Phan Bội Châu - Mã đề 132 giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.


Đề kiểm tra 15 phút lần 2 môn Sinh học lớp 10 năm 2016-2017 - THPT Hàm Thuận Bắc - Mã đề 209

Đề kiểm tra 15 phút lần 2 môn Sinh học lớp 10 năm 2016-2017 - THPT Hàm Thuận Bắc - Mã đề 209 sẽ giúp các bạn biết được cách thức làm bài thi trắc nghiệm cũng như củng cố kiến thức của mình, chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo.


Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 năm 2013 trường THCS Thị Trấn 1 - (Kèm Đ.án)

Tham khảo đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 7 năm 2013 trường THCS Thị Trấn 1 kèm đáp án. Tài liệu này giúp giáo viên định hướng cách ra đề thi và giúp học sinh ôn tập để làm bài hiệu quả.


10 Đề kiểm tra HK2 Sinh

Dưới đây là 10 đề kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 10, 11 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ, rèn luyện kỹ năng để các em nắm được toàn bộ kiến thức chương trình Sinh học lớp 10.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Đề kiểm tra tiếng anh số 4
  • 17/08/2012
  • 63.975
  • 729

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu