Tìm kiếm tài liệu miễn phí

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2004 Môn thi: VĂN, khối C

Tham khảo tài liệu 'đáp án – thang điểm đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 môn thi: văn, khối c', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quảĐánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2004 Môn thi: VĂN, khối C ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2004 Môn thi: VĂN, khối C đề thi đại học, đề thi cao đẳng, tài liệu luyện thi, ôn thi đại học, đề thi tham khảo
4.4 5 2394
 • 5 - Rất hữu ích 960

 • 4 - Tốt 1.434

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §¸p ¸n – thang ®iÓm ------------------------- ®Ò thi tuyÓn sinh §¹i häc, Cao ®¼ng n¨m 2004 ---------------------------- M«n: V¨n, Khèi C ®Ò chÝnh thøc (§¸p ¸n - Thang ®iÓm cã 03 trang) C©u ý Néi dung §iÓm Nh÷ng nÐt chÝnh trong phong c¸ch nghÖ thuËt cña Tè H÷u 2,0 I 1 Th¬ Tè H÷u lµ th¬ tr÷ t×nh chÝnh trÞ, quan t©m thÓ hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò lín, lÏ 0,5 sèng lín, t×nh c¶m lín cña c¸ch m¹ng vµ con ng−êi c¸ch m¹ng. Khuynh h−íng sö thi næi bËt trong nh÷ng s¸ng t¸c tõ cuèi cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p trë vÒ sau. 2 Th¬ Tè H÷u trµn ®Çy c¶m høng l·ng m¹n, lu«n h−íng ng−êi ®äc tíi mét ch©n 0,5 trêi t−¬i s¸ng. 3 Th¬ Tè H÷u cã giäng t©m t×nh, ngät ngµo, tha thiÕt - giäng cña t×nh th−¬ng 0,5 mÕn. NhiÒu vÊn ®Ò chÝnh trÞ, c¸ch m¹ng ®· ®−îc thÓ hiÖn nh− nh÷ng vÊn ®Ò cña t×nh c¶m mu«n ®êi... 4 Th¬ Tè H÷u ®Ëm ®µ tÝnh d©n téc kh«ng chØ trong néi dung mµ cßn trong nghÖ 0,5 thuËt biÓu hiÖn: c¸c thÓ th¬ vµ thi liÖu truyÒn thèng ®−îc sö dông nhuÇn nhuyÔn, ng«n tõ gi¶n dÞ, vÇn ®iÖu phong phó, nh¹c tÝnh dåi dµo... L−u ý Cã thÓ nªu ®óng 4 ý nh− ®· tr×nh bµy trong ®¸p ¸n hoÆc bè côc néi dung tr¶ lêi thµnh 2 hay 3 ý, miÔn kh«ng bá sãt nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n ®· ®−îc ®¸p ¸n ®Ò cËp tíi. Ph©n tÝch bµi th¬ ChiÒu tèi (Mé) vµ bµi th¬ Gi¶i ®i sím (T¶o gi¶i) ë 5,0 II tËp NhËt kÝ trong tï (Ngôc trung nhËt kÝ) ®Ó lµm næi bËt nh÷ng nÐt ®Ñp trong t©m hån t¸c gi¶ Hå ChÝ Minh 1 Giíi thiÖu chung vÒ t¸c gi¶ Hå ChÝ Minh, t¸c phÈm NhËt kÝ trong tï vµ hai bµi th¬ (0,5 ®iÓm) a. Hå ChÝ Minh lµ nhµ c¸ch m¹ng vÜ ®¹i ®ång thêi lµ t¸c gia v¨n häc lín. Sù 0,25 nghiÖp s¸ng t¸c cña B¸c phong phó, ®a d¹ng, gåm cã ba bé phËn chÝnh, trong ®ã th¬ ca chiÕm mét vÞ trÝ næi bËt. NhËt kÝ trong tï (Ngôc trung nhËt kÝ) lµ t¸c phÈm th¬ tiªu biÓu, ®−îc viÕt trong kho¶ng thêi gian tõ mïa thu 1942 ®Õn mïa thu 1943, tøc lµ thêi gian B¸c bÞ chÝnh quyÒn T−ëng Giíi Th¹ch b¾t giam t¹i Qu¶ng T©y (Trung Quèc). 0,25 b. ChiÒu tèi (Mé) vµ Gi¶i ®i sím (T¶o gi¶i) lµ hai bµi th¬ rÊt cã gi¸ trÞ cña tËp NhËt kÝ trong tï (Ngôc trung nhËt kÝ), võa gîi ®−îc c¶nh sèng gian tru©n cña B¸c trong nh÷ng ngµy bÞ giam cÇm võa mang tÝnh chÊt tù biÓu hiÖn s©u s¾c. Qua hai bµi, ta cã thÓ nhËn ra nh÷ng nÐt ®Ñp trong t©m hån t¸c gi¶ Hå ChÝ Minh. 2 Nh÷ng ®iÓm cÇn ph©n tÝch ë bµi ChiÒu tèi (Mé) (1,5 ®iÓm) a. Dï l©m vµo c¶nh bÞ ®äa ®µy, B¸c vÉn thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu mÕn thiÕt tha vµ 0,5 th¸i ®é ®ång c¶m, chia sÎ víi t¹o vËt, thiªn nhiªn vïng s¬n c−íc lóc chiÒu bu«ng. C¸nh chim mái mÖt (quyÖn ®iÓu) vµ chßm m©y lÎ loi (c« v©n) võa lµ ®èi t−îng cña niÒm th−¬ng c¶m võa chÝnh lµ biÓu hiÖn bªn ngoµi cña nçi buån trong lßng ng−êi tï trªn con ®−êng ®µy ¶i, xa ®Êt n−íc quª h−¬ng. 1
 2. b. Sù chuyÓn c¶nh ë nöa sau bµi th¬ cho thÊy lßng yªu con ng−êi, yªu cuéc 0,5 sèng ®Æc biÖt s©u s¾c cña B¸c. B¸c ®· nãi vÒ h×nh ¶nh c« g¸i xãm nói xay ng« víi biÕt bao c¶m xóc tr×u mÕn. B¸c hiÓu nçi nhäc nh»n vÊt v¶ cña ng−êi lao ®éng (côm tõ ma bao tóc ®−îc lÆp l¹i theo trËt tù ®¶o ng−îc ë c©u 3 vµ 4 gãp phÇn biÓu ®¹t ý nµy) nh−ng ®ång thêi còng nh×n thÊy nÐt ®Ñp riªng, chÊt th¬ riªng ë nh÷ng c¶nh ®êi b×nh dÞ (®iÒu Ýt gÆp trong th¬ cæ ®iÓn). 0,5 c. ¸nh hång cña lß than ®−îc nh¾c tíi ë cuèi bµi (qua ch÷ hång - nh·n tù trong t¸c phÈm) cho thÊy t©m tr¹ng B¸c ®ang chuyÓn biÕn tõ buån sang vui. Quan träng h¬n, nã gióp ta hiÓu ®−îc niÒm l¹c quan ®¸ng quý cña nhµ c¸ch m¹ng. Râ rµng trong hoµn c¶nh nµo B¸c còng h−íng tíi phÇn t−¬i s¸ng cña cuéc ®êi. 3 Nh÷ng ®iÓm cÇn ph©n tÝch ë bµi Gi¶i ®i sím (T¶o gi¶i) (2,0 ®iÓm) 0,75 a. Gi¶i ®i sím I cho thÊy nh÷ng gian tru©n cña chuyÕn ®i ®µy, thÓ hiÖn c¸i nh×n thÊu suèt, ®iÒm tÜnh cña B¸c ®èi víi hoµn c¶nh. T− thÕ cña B¸c lµ t− thÕ ng−êi chiÕn sÜ, chñ ®éng, s½n sµng ®−¬ng ®Çu cïng thö th¸ch (®−îc h×nh t−îng hãa qua h×nh ¶nh ®ªm tèi, ®−êng xa, h×nh ¶nh nh÷ng c¬n giã l¹nh liªn tiÕp thæi tíi) do B¸c ý thøc ®−îc rÊt râ nh÷ng trë ng¹i tÊt yÕu trªn con ®−êng m×nh ®ang dÊn b−íc (chó ý ph©n tÝch khÝa c¹nh biÓu tr−ng cña c¸c h×nh ¶nh chinh nh©n, chinh ®å ) b. Võa lªn ®−êng, B¸c ®· h−íng nh×n lªn trêi cao, t×m thÊy ë tr¨ng sao h×nh ¶nh 0,5 cña ng−êi b¹n ®ång hµnh tin cËy (chó ý ph©n tÝch c¸c tõ «m (ñng), lªn (th−íng) võa thÓ hiÖn ®−îc quü ®¹o chuyÓn ®éng cña sù vËt võa thÓ hiÖn ®−îc niÒm høng khëi trong lßng ng−êi ®i). ë ®©y, lßng yªu thiªn nhiªn, sù nh¹y c¶m ®èi víi c¸i ®Ñp, chót l·ng m¹n rÊt thi sÜ vµ tinh thÇn thÐp cïng ®−îc biÓu lé vµ thèng nhÊt víi nhau (ph¶i cã ®−îc søc m¹nh tinh thÇn thÕ nµo míi vui ®−îc víi tr¨ng sao trong hoµn c¶nh Êy). 0,75 c. Gi¶i ®i sím II miªu t¶ cuéc ®i ®−êng trong ¸nh b×nh minh rùc rì, nèi tiÕp rÊt ®Ñp víi bµi thø nhÊt nãi vÒ cuéc ®i trong ®ªm tèi vµ giã rÐt. KiÓu t− duy th¬ lu«n h−íng vÒ ¸nh s¸ng, h−íng vÒ t−¬ng lai ®−îc thÓ hiÖn ë ®©y rÊt râ. Ta nhËn thÊy cã sù giao hoµ tuyÖt vêi gi÷a B¸c víi thiªn nhiªn trµn ®Çy sinh khÝ. C¸i nång cña c¶m xóc bªn trong ®−îc nhãm lªn nhê h¬i Êm (no·n khÝ) bªn ngoµi, nh−ng ®Õn l−ît m×nh, chÝnh nã nh− ®· lµm ®Êt trêi thªm phÇn Êm ¸p. Nh− vËy, trong bµi th¬ võa cã h×nh ¶nh mét vÞ chinh nh©n cøng cái, võa cã h×nh ¶nh mét thi nh©n trµn ®Çy c¶m høng vÒ c¸i ®Ñp. 4 Kh¸i qu¸t vÒ nh÷ng nÐt ®Ñp trong t©m hån t¸c gi¶ Hå ChÝ Minh ®−îc thÓ hiÖn qua hai bµi th¬ (1,0 ®iÓm) a. B¸c rÊt yªu thiªn nhiªn, lu«n d¹t dµo c¶m xóc thi ca tr−íc mäi s¾c th¸i ®a 0,25 d¹ng cña nã (tõ c¶nh hiu h¾t, tiªu s¬ ®Õn c¶nh hoµnh tr¸ng, léng lÉy). b. B¸c yªu con ng−êi, g¾n bã tr−íc hÕt víi cuéc sèng con ng−êi (nhÊt lµ cuéc 0,25 sèng ng−êi lao ®éng); th−êng biÓu lé t×nh c¶m mét c¸ch tù nhiªn, b×nh dÞ; dÔ hoµ ®ång víi chung quanh. c. B¸c cã tinh thÇn thÐp, ý thøc râ vÒ ®−êng ®i cña m×nh, kiªn nghÞ tr−íc thö 0,5 th¸ch, tù chñ trong mäi hoµn c¶nh. B¸c lu«n l¹c quan, trµn ®Çy lßng tin vµo cuéc sèng, t−¬ng lai, vµo xu thÕ vËn ®éng tÝch cùc cña sù vËt. L−u ý - Ph−¬ng ¸n lµm bµi tèi −u: th«ng qua viÖc ph©n tÝch bµi ChiÒu tèi (Mé) vµ bµi Gi¶i ®i sím (T¶o gi¶i), lµm næi bËt nh÷ng nÐt ®Ñp trong t©m hån t¸c gi¶. CÇn xuÊt ph¸t tõ viÖc ph©n tÝch c¸c bµi th¬ chø kh«ng ph¶i tõ nh÷ng ý niÖm cã s½n vÒ Hå ChÝ Minh. - Nh÷ng luËn ®iÓm kh¸i qu¸t vÒ vÎ ®Ñp t©m hån t¸c gi¶ Hå ChÝ Minh cã thÓ tr×nh bµy t¸ch ra thµnh mét phÇn ë cuèi bµi viÕt, còng cã thÓ "ph©n bè" ®Òu trong tõng ®o¹n ph©n tÝch cô thÓ ®èi víi hai bµi th¬. 2
 3. Ph©n tÝch h×nh ¶nh thiªn nhiªn vµ con ng−êi ë phè huyÖn nghÌo lóc 3,0 III chiÒu tèi trong truyÖn ng¾n Hai ®øa trÎ cña Th¹ch Lam 1 Giíi thiÖu chung vÒ t¸c gi¶ Th¹ch Lam vµ truyÖn ng¾n Hai ®øa trÎ (0,5 ®iÓm) Th¹ch Lam (1910 - 1942) lµ mét t¸c gia tiªu biÓu cña v¨n häc ViÖt Nam hiÖn 0,5 ®¹i, rÊt næi tiÕng víi nh÷ng truyÖn ng¾n võa mang ®Ëm phong vÞ tr÷ t×nh võa thÓ hiÖn c¶m quan hiÖn thùc s©u s¾c. Hai ®øa trÎ (in trong tËp N¾ng trong v−ên - 1938) lµ truyÖn ng¾n thuéc lo¹i tiªu biÓu nhÊt cña Th¹ch Lam, ®· miªu t¶ mét c¸ch ®Çy ¸m ¶nh bøc tranh ®êi sèng ë phè huyÖn nghÌo lóc chiÒu tèi vµ t©m tr¹ng ®îi tµu cña hai ®øa trÎ. 2 H×nh ¶nh thiªn nhiªn ë phè huyÖn nghÌo lóc chiÒu tèi trong Hai ®øa trÎ (1,0 ®iÓm) 0,5 a. Thiªn nhiªn víi c¸c biÓu hiÖn cô thÓ: H×nh ¶nh vµ mµu s¾c: hoµng h«n ®á rùc, d·y tre lµng sÉm ®en, ngµn sao lÊp l¸nh, ®om ®ãm nhÊp nh¸y, bãng tèi th¨m th¼m, dµy ®Æc...; ©m thanh: tiÕng Õch nh¸i v¨ng v¼ng, tiÕng muçi vo ve, tiÕng hoa bµng rông khe khÏ tõng lo¹t...; mïi vÞ: mïi quen thuéc cña c¸t bôi, "mïi riªng cña ®Êt, cña quª h−¬ng nµy"... §Æc ®iÓm chung: ªm ¶, ®−îm buån, thÊm ®−îm c¶m xóc tr×u mÕn, n©ng niu cña mét nhµ v¨n lu«n nÆng t×nh víi nh÷ng g× lµ biÓu hiÖn cña hån x−a d©n téc. 0,25 b. Vai trß cña h×nh ¶nh thiªn nhiªn: gîi ®óng ®Æc tr−ng cña kh«ng gian phè huyÖn; lµm nÒn cho ho¹t ®éng cña con ng−êi; gi¸n tiÕp thÓ hiÖn t©m tr¹ng nh©n vËt; t¹o nªn chÊt tr÷ t×nh riªng biÖt cho truyÖn ng¾n... 0,25 c. NghÖ thuËt miªu t¶ cña t¸c gi¶: ®Æt thiªn nhiªn d−íi con m¾t quan s¸t cña Liªn - mét ®øa trÎ; c©u v¨n cã nhÞp ®iÖu nh− th¬; h×nh ¶nh bãng tèi ®−îc l¸y ®i l¸y l¹i nh− mét m« tip ®Çy ¸m ¶nh; ©m thanh, mµu s¾c, mïi vÞ khÐo hßa hîp víi nhau... 3 H×nh ¶nh con ng−êi ë phè huyÖn nghÌo lóc chiÒu tèi trong Hai ®øa trÎ (1,5 ®iÓm) 0,75 a. C¸c h×nh ¶nh vµ ho¹t ®éng: nh÷ng ng−êi b¸n hµng vÒ muén ®øng n¸n l¹i nãi chuyÖn, mÊy ®øa bÐ nghÌo lom khom nhÆt nh¹nh c¸c thanh nøa, thanh tre trªn nÒn chî, châng n−íc tåi tµn cña mÑ con chÞ TÝ, g¸nh phë v¾ng kh¸ch cña b¸c Siªu, c¶nh nhÕch nh¸c cña gia ®×nh b¸c xÈm, cöa hµng t¹p hãa nhá xÝu cña chÞ em Liªn... C¸c t©m tr¹ng: buån b·, Ýt hi väng vµo lèi kiÕm sèng cã tÝnh chÊt cÇu may hiÖn t¹i, mong ®îi m¬ hå, xa x«i... §Æc ®iÓm chung cña "h×nh ¶nh con ng−êi": hÐo h¾t, x¬ x¸c, mái mßn, t−¬ng hîp víi h×nh ¶nh thiªn nhiªn, tÊt c¶ ®−îc vÏ ra b»ng mét ngßi bót t¶ ch©n s¾c s¶o, rÊt gÇn víi c¸c nhµ v¨n hiÖn thùc phª ph¸n... 0,25 b. T×nh c¶m nhµ v¨n dµnh cho nh÷ng con ng−êi nghÌo khæ n¬i phè huyÖn: th«ng c¶m, xãt th−¬ng, muèn cã sù thay ®æi ®Õn víi cuéc ®êi cña hä. 0,5 c. NghÖ thuËt miªu t¶ cña t¸c gi¶: tËp hîp mét lo¹t chi tiÕt t−¬ng ®ång gîi kh«ng khÝ tµn t¹ (ngµy tµn, chî tµn, kiÕp ng−êi tµn...); dùng lªn nh÷ng mÈu ®èi tho¹i vÈn v¬; nhÊn m¹nh sù ®èi lËp gi÷a c¸i mªnh m«ng cña bãng tèi víi vïng s¸ng nhá nhoi cña ngän ®Ìn; chó ý lµm râ tr¹ng th¸i t©m hån cña nh©n vËt... L−u ý - Cã thÓ cã hai c¸ch lµm chÝnh ®èi víi c©u nµy: a) chia bµi viÕt thµnh hai phÇn, mét phÇn ph©n tÝch h×nh ¶nh thiªn nhiªn, mét phÇn ph©n tÝch h×nh ¶nh con ng−êi; b) ph©n tÝch xen kÏ h×nh ¶nh thiªn nhiªn víi h×nh ¶nh con ng−êi. C¶ hai c¸ch lµm nãi trªn ®Òu cã thÓ chÊp nhËn, miÔn ng−êi viÕt nªu ®−îc c¸c luËn ®iÓm c¬ b¶n ®· tr×nh bµy trong ®¸p ¸n. - Kh«ng cho ®iÓm phÇn viÕt thªm vÒ c¶nh ®îi tµu (C¶nh ®îi tµu ®−îc t¸c gi¶ ®Æt vµo mét thêi ®iÓm kh¸c: ®ªm khuya). 3

Tài liệu cùng danh mục Ôn thi ĐH-CĐ

Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa năm 2011- ĐỀ 17

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hóa năm 2011- đề 17', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ THI THỬ ĐH ĐỢT 2 MÔN: VẬT LÍ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đh đợt 2 môn: vật lí', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề thi thử Đại học, Cao đẳng Toán 2012 đề 74 (Kèm hướng dẫn giải)

Tham khảo đề thi thử Đại học, Cao đẳng Toán 2012 đề 74 có kèm theo hướng dẫn giải gồm các câu hỏi về: giải bất phương trình căn bậc hai, tính tích phân,...giúp các thí sinh có thêm tư liệu chuẩn bị ôn thi Đại học, Cao đẳng với kết quả tốt hơn.


Áp dụng bất đẳng thức cauchy

Trong các đề thi Đại học chủ đề về bất đẳng thức cauchy vì phần này khá hay và cũng khó, đa phần học sinh thường bỏ qua câu này, nhưng với phần tài liệu này sẽ cung cấp những bài tập điển hình giúp các em đạt được điểm trọn vẹn trong phần này.Mời các bạn tham khảo nhé


Đáp án thi ĐH Hóa khối B 2002

Tham khảo tài liệu 'đáp án thi đh hóa khối b 2002', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề ôn thi trắc nghiệm đại học môn tiếng pháp 2012_3

Tham khảo tài liệu 'đề ôn thi trắc nghiệm đại học môn tiếng pháp 2012_3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ LUYÊN TẬP VẬT LÝ _ĐỀ 4

Câu 1: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m gắn vào lò xo có độ cứng k dao động điều hoà. Chu kì dao động của con lắc được tính bằng biểu thức a.


ÔN THI ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN ANH

những cách đọc bình thường bạn nào cũng biết tôi không nhắc lại ,các bạn cần lưu ý các ngoại lệ sau: các chữ sau đây đọc là:/id/ aged,learned,legged,dogged,beloved,wicked,blessed,crooked, naked,ragged,rugged,scared,wretched 2) Đối với chữ s bình thường chữ s phát âm là /s/,nhưng có những ngoại lệ cần nhớ là : s đọc /z/ các chữ sau:busy, please, easy, present, desire, music, pleasant, desert, choose, reason, preserve, poison.. -Chữ s đọc / dài/(không có biểu tựong nên tạm thời gọi thế ) sugar,sure 3) Đối với chữ ch -ch đọc /ch/ là bình thường .- ch đọc : /k/ gồm các chữ sau; chemist, ache,...


Chuyên đề Văn: Tây Tiến của Quang Dũng; Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân & Tuyên ngôn Độc lập (phần 1)

Tài liệu tham khảo về Bộ đề thi đại học môn văn. Mời các bạn học sinh hệ trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học - cao đẳng tham khảo ôn tập để củng cố kiến thức


cách nhận xét biểu đồ môn địa lí

thực hành môn địa lí:cách nhận xét biểu đồ môn địa lí


Tài liệu mới download

Tâm sinh lý tuổi trung niên
 • 20/02/2016
 • 58.661
 • 195

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu