Tìm kiếm tài liệu miễn phí

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2004 Môn thi: VĂN, khối C

Tham khảo tài liệu 'đáp án – thang điểm đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 môn thi: văn, khối c', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quảĐánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2004 Môn thi: VĂN, khối C ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2004 Môn thi: VĂN, khối C đề thi đại học, đề thi cao đẳng, tài liệu luyện thi, ôn thi đại học, đề thi tham khảo
4.4 5 2394
 • 5 - Rất hữu ích 960

 • 4 - Tốt 1.434

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §¸p ¸n – thang ®iÓm ------------------------- ®Ò thi tuyÓn sinh §¹i häc, Cao ®¼ng n¨m 2004 ---------------------------- M«n: V¨n, Khèi C ®Ò chÝnh thøc (§¸p ¸n - Thang ®iÓm cã 03 trang) C©u ý Néi dung §iÓm Nh÷ng nÐt chÝnh trong phong c¸ch nghÖ thuËt cña Tè H÷u 2,0 I 1 Th¬ Tè H÷u lµ th¬ tr÷ t×nh chÝnh trÞ, quan t©m thÓ hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò lín, lÏ 0,5 sèng lín, t×nh c¶m lín cña c¸ch m¹ng vµ con ng−êi c¸ch m¹ng. Khuynh h−íng sö thi næi bËt trong nh÷ng s¸ng t¸c tõ cuèi cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p trë vÒ sau. 2 Th¬ Tè H÷u trµn ®Çy c¶m høng l·ng m¹n, lu«n h−íng ng−êi ®äc tíi mét ch©n 0,5 trêi t−¬i s¸ng. 3 Th¬ Tè H÷u cã giäng t©m t×nh, ngät ngµo, tha thiÕt - giäng cña t×nh th−¬ng 0,5 mÕn. NhiÒu vÊn ®Ò chÝnh trÞ, c¸ch m¹ng ®· ®−îc thÓ hiÖn nh− nh÷ng vÊn ®Ò cña t×nh c¶m mu«n ®êi... 4 Th¬ Tè H÷u ®Ëm ®µ tÝnh d©n téc kh«ng chØ trong néi dung mµ cßn trong nghÖ 0,5 thuËt biÓu hiÖn: c¸c thÓ th¬ vµ thi liÖu truyÒn thèng ®−îc sö dông nhuÇn nhuyÔn, ng«n tõ gi¶n dÞ, vÇn ®iÖu phong phó, nh¹c tÝnh dåi dµo... L−u ý Cã thÓ nªu ®óng 4 ý nh− ®· tr×nh bµy trong ®¸p ¸n hoÆc bè côc néi dung tr¶ lêi thµnh 2 hay 3 ý, miÔn kh«ng bá sãt nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n ®· ®−îc ®¸p ¸n ®Ò cËp tíi. Ph©n tÝch bµi th¬ ChiÒu tèi (Mé) vµ bµi th¬ Gi¶i ®i sím (T¶o gi¶i) ë 5,0 II tËp NhËt kÝ trong tï (Ngôc trung nhËt kÝ) ®Ó lµm næi bËt nh÷ng nÐt ®Ñp trong t©m hån t¸c gi¶ Hå ChÝ Minh 1 Giíi thiÖu chung vÒ t¸c gi¶ Hå ChÝ Minh, t¸c phÈm NhËt kÝ trong tï vµ hai bµi th¬ (0,5 ®iÓm) a. Hå ChÝ Minh lµ nhµ c¸ch m¹ng vÜ ®¹i ®ång thêi lµ t¸c gia v¨n häc lín. Sù 0,25 nghiÖp s¸ng t¸c cña B¸c phong phó, ®a d¹ng, gåm cã ba bé phËn chÝnh, trong ®ã th¬ ca chiÕm mét vÞ trÝ næi bËt. NhËt kÝ trong tï (Ngôc trung nhËt kÝ) lµ t¸c phÈm th¬ tiªu biÓu, ®−îc viÕt trong kho¶ng thêi gian tõ mïa thu 1942 ®Õn mïa thu 1943, tøc lµ thêi gian B¸c bÞ chÝnh quyÒn T−ëng Giíi Th¹ch b¾t giam t¹i Qu¶ng T©y (Trung Quèc). 0,25 b. ChiÒu tèi (Mé) vµ Gi¶i ®i sím (T¶o gi¶i) lµ hai bµi th¬ rÊt cã gi¸ trÞ cña tËp NhËt kÝ trong tï (Ngôc trung nhËt kÝ), võa gîi ®−îc c¶nh sèng gian tru©n cña B¸c trong nh÷ng ngµy bÞ giam cÇm võa mang tÝnh chÊt tù biÓu hiÖn s©u s¾c. Qua hai bµi, ta cã thÓ nhËn ra nh÷ng nÐt ®Ñp trong t©m hån t¸c gi¶ Hå ChÝ Minh. 2 Nh÷ng ®iÓm cÇn ph©n tÝch ë bµi ChiÒu tèi (Mé) (1,5 ®iÓm) a. Dï l©m vµo c¶nh bÞ ®äa ®µy, B¸c vÉn thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu mÕn thiÕt tha vµ 0,5 th¸i ®é ®ång c¶m, chia sÎ víi t¹o vËt, thiªn nhiªn vïng s¬n c−íc lóc chiÒu bu«ng. C¸nh chim mái mÖt (quyÖn ®iÓu) vµ chßm m©y lÎ loi (c« v©n) võa lµ ®èi t−îng cña niÒm th−¬ng c¶m võa chÝnh lµ biÓu hiÖn bªn ngoµi cña nçi buån trong lßng ng−êi tï trªn con ®−êng ®µy ¶i, xa ®Êt n−íc quª h−¬ng. 1
 2. b. Sù chuyÓn c¶nh ë nöa sau bµi th¬ cho thÊy lßng yªu con ng−êi, yªu cuéc 0,5 sèng ®Æc biÖt s©u s¾c cña B¸c. B¸c ®· nãi vÒ h×nh ¶nh c« g¸i xãm nói xay ng« víi biÕt bao c¶m xóc tr×u mÕn. B¸c hiÓu nçi nhäc nh»n vÊt v¶ cña ng−êi lao ®éng (côm tõ ma bao tóc ®−îc lÆp l¹i theo trËt tù ®¶o ng−îc ë c©u 3 vµ 4 gãp phÇn biÓu ®¹t ý nµy) nh−ng ®ång thêi còng nh×n thÊy nÐt ®Ñp riªng, chÊt th¬ riªng ë nh÷ng c¶nh ®êi b×nh dÞ (®iÒu Ýt gÆp trong th¬ cæ ®iÓn). 0,5 c. ¸nh hång cña lß than ®−îc nh¾c tíi ë cuèi bµi (qua ch÷ hång - nh·n tù trong t¸c phÈm) cho thÊy t©m tr¹ng B¸c ®ang chuyÓn biÕn tõ buån sang vui. Quan träng h¬n, nã gióp ta hiÓu ®−îc niÒm l¹c quan ®¸ng quý cña nhµ c¸ch m¹ng. Râ rµng trong hoµn c¶nh nµo B¸c còng h−íng tíi phÇn t−¬i s¸ng cña cuéc ®êi. 3 Nh÷ng ®iÓm cÇn ph©n tÝch ë bµi Gi¶i ®i sím (T¶o gi¶i) (2,0 ®iÓm) 0,75 a. Gi¶i ®i sím I cho thÊy nh÷ng gian tru©n cña chuyÕn ®i ®µy, thÓ hiÖn c¸i nh×n thÊu suèt, ®iÒm tÜnh cña B¸c ®èi víi hoµn c¶nh. T− thÕ cña B¸c lµ t− thÕ ng−êi chiÕn sÜ, chñ ®éng, s½n sµng ®−¬ng ®Çu cïng thö th¸ch (®−îc h×nh t−îng hãa qua h×nh ¶nh ®ªm tèi, ®−êng xa, h×nh ¶nh nh÷ng c¬n giã l¹nh liªn tiÕp thæi tíi) do B¸c ý thøc ®−îc rÊt râ nh÷ng trë ng¹i tÊt yÕu trªn con ®−êng m×nh ®ang dÊn b−íc (chó ý ph©n tÝch khÝa c¹nh biÓu tr−ng cña c¸c h×nh ¶nh chinh nh©n, chinh ®å ) b. Võa lªn ®−êng, B¸c ®· h−íng nh×n lªn trêi cao, t×m thÊy ë tr¨ng sao h×nh ¶nh 0,5 cña ng−êi b¹n ®ång hµnh tin cËy (chó ý ph©n tÝch c¸c tõ «m (ñng), lªn (th−íng) võa thÓ hiÖn ®−îc quü ®¹o chuyÓn ®éng cña sù vËt võa thÓ hiÖn ®−îc niÒm høng khëi trong lßng ng−êi ®i). ë ®©y, lßng yªu thiªn nhiªn, sù nh¹y c¶m ®èi víi c¸i ®Ñp, chót l·ng m¹n rÊt thi sÜ vµ tinh thÇn thÐp cïng ®−îc biÓu lé vµ thèng nhÊt víi nhau (ph¶i cã ®−îc søc m¹nh tinh thÇn thÕ nµo míi vui ®−îc víi tr¨ng sao trong hoµn c¶nh Êy). 0,75 c. Gi¶i ®i sím II miªu t¶ cuéc ®i ®−êng trong ¸nh b×nh minh rùc rì, nèi tiÕp rÊt ®Ñp víi bµi thø nhÊt nãi vÒ cuéc ®i trong ®ªm tèi vµ giã rÐt. KiÓu t− duy th¬ lu«n h−íng vÒ ¸nh s¸ng, h−íng vÒ t−¬ng lai ®−îc thÓ hiÖn ë ®©y rÊt râ. Ta nhËn thÊy cã sù giao hoµ tuyÖt vêi gi÷a B¸c víi thiªn nhiªn trµn ®Çy sinh khÝ. C¸i nång cña c¶m xóc bªn trong ®−îc nhãm lªn nhê h¬i Êm (no·n khÝ) bªn ngoµi, nh−ng ®Õn l−ît m×nh, chÝnh nã nh− ®· lµm ®Êt trêi thªm phÇn Êm ¸p. Nh− vËy, trong bµi th¬ võa cã h×nh ¶nh mét vÞ chinh nh©n cøng cái, võa cã h×nh ¶nh mét thi nh©n trµn ®Çy c¶m høng vÒ c¸i ®Ñp. 4 Kh¸i qu¸t vÒ nh÷ng nÐt ®Ñp trong t©m hån t¸c gi¶ Hå ChÝ Minh ®−îc thÓ hiÖn qua hai bµi th¬ (1,0 ®iÓm) a. B¸c rÊt yªu thiªn nhiªn, lu«n d¹t dµo c¶m xóc thi ca tr−íc mäi s¾c th¸i ®a 0,25 d¹ng cña nã (tõ c¶nh hiu h¾t, tiªu s¬ ®Õn c¶nh hoµnh tr¸ng, léng lÉy). b. B¸c yªu con ng−êi, g¾n bã tr−íc hÕt víi cuéc sèng con ng−êi (nhÊt lµ cuéc 0,25 sèng ng−êi lao ®éng); th−êng biÓu lé t×nh c¶m mét c¸ch tù nhiªn, b×nh dÞ; dÔ hoµ ®ång víi chung quanh. c. B¸c cã tinh thÇn thÐp, ý thøc râ vÒ ®−êng ®i cña m×nh, kiªn nghÞ tr−íc thö 0,5 th¸ch, tù chñ trong mäi hoµn c¶nh. B¸c lu«n l¹c quan, trµn ®Çy lßng tin vµo cuéc sèng, t−¬ng lai, vµo xu thÕ vËn ®éng tÝch cùc cña sù vËt. L−u ý - Ph−¬ng ¸n lµm bµi tèi −u: th«ng qua viÖc ph©n tÝch bµi ChiÒu tèi (Mé) vµ bµi Gi¶i ®i sím (T¶o gi¶i), lµm næi bËt nh÷ng nÐt ®Ñp trong t©m hån t¸c gi¶. CÇn xuÊt ph¸t tõ viÖc ph©n tÝch c¸c bµi th¬ chø kh«ng ph¶i tõ nh÷ng ý niÖm cã s½n vÒ Hå ChÝ Minh. - Nh÷ng luËn ®iÓm kh¸i qu¸t vÒ vÎ ®Ñp t©m hån t¸c gi¶ Hå ChÝ Minh cã thÓ tr×nh bµy t¸ch ra thµnh mét phÇn ë cuèi bµi viÕt, còng cã thÓ "ph©n bè" ®Òu trong tõng ®o¹n ph©n tÝch cô thÓ ®èi víi hai bµi th¬. 2
 3. Ph©n tÝch h×nh ¶nh thiªn nhiªn vµ con ng−êi ë phè huyÖn nghÌo lóc 3,0 III chiÒu tèi trong truyÖn ng¾n Hai ®øa trÎ cña Th¹ch Lam 1 Giíi thiÖu chung vÒ t¸c gi¶ Th¹ch Lam vµ truyÖn ng¾n Hai ®øa trÎ (0,5 ®iÓm) Th¹ch Lam (1910 - 1942) lµ mét t¸c gia tiªu biÓu cña v¨n häc ViÖt Nam hiÖn 0,5 ®¹i, rÊt næi tiÕng víi nh÷ng truyÖn ng¾n võa mang ®Ëm phong vÞ tr÷ t×nh võa thÓ hiÖn c¶m quan hiÖn thùc s©u s¾c. Hai ®øa trÎ (in trong tËp N¾ng trong v−ên - 1938) lµ truyÖn ng¾n thuéc lo¹i tiªu biÓu nhÊt cña Th¹ch Lam, ®· miªu t¶ mét c¸ch ®Çy ¸m ¶nh bøc tranh ®êi sèng ë phè huyÖn nghÌo lóc chiÒu tèi vµ t©m tr¹ng ®îi tµu cña hai ®øa trÎ. 2 H×nh ¶nh thiªn nhiªn ë phè huyÖn nghÌo lóc chiÒu tèi trong Hai ®øa trÎ (1,0 ®iÓm) 0,5 a. Thiªn nhiªn víi c¸c biÓu hiÖn cô thÓ: H×nh ¶nh vµ mµu s¾c: hoµng h«n ®á rùc, d·y tre lµng sÉm ®en, ngµn sao lÊp l¸nh, ®om ®ãm nhÊp nh¸y, bãng tèi th¨m th¼m, dµy ®Æc...; ©m thanh: tiÕng Õch nh¸i v¨ng v¼ng, tiÕng muçi vo ve, tiÕng hoa bµng rông khe khÏ tõng lo¹t...; mïi vÞ: mïi quen thuéc cña c¸t bôi, "mïi riªng cña ®Êt, cña quª h−¬ng nµy"... §Æc ®iÓm chung: ªm ¶, ®−îm buån, thÊm ®−îm c¶m xóc tr×u mÕn, n©ng niu cña mét nhµ v¨n lu«n nÆng t×nh víi nh÷ng g× lµ biÓu hiÖn cña hån x−a d©n téc. 0,25 b. Vai trß cña h×nh ¶nh thiªn nhiªn: gîi ®óng ®Æc tr−ng cña kh«ng gian phè huyÖn; lµm nÒn cho ho¹t ®éng cña con ng−êi; gi¸n tiÕp thÓ hiÖn t©m tr¹ng nh©n vËt; t¹o nªn chÊt tr÷ t×nh riªng biÖt cho truyÖn ng¾n... 0,25 c. NghÖ thuËt miªu t¶ cña t¸c gi¶: ®Æt thiªn nhiªn d−íi con m¾t quan s¸t cña Liªn - mét ®øa trÎ; c©u v¨n cã nhÞp ®iÖu nh− th¬; h×nh ¶nh bãng tèi ®−îc l¸y ®i l¸y l¹i nh− mét m« tip ®Çy ¸m ¶nh; ©m thanh, mµu s¾c, mïi vÞ khÐo hßa hîp víi nhau... 3 H×nh ¶nh con ng−êi ë phè huyÖn nghÌo lóc chiÒu tèi trong Hai ®øa trÎ (1,5 ®iÓm) 0,75 a. C¸c h×nh ¶nh vµ ho¹t ®éng: nh÷ng ng−êi b¸n hµng vÒ muén ®øng n¸n l¹i nãi chuyÖn, mÊy ®øa bÐ nghÌo lom khom nhÆt nh¹nh c¸c thanh nøa, thanh tre trªn nÒn chî, châng n−íc tåi tµn cña mÑ con chÞ TÝ, g¸nh phë v¾ng kh¸ch cña b¸c Siªu, c¶nh nhÕch nh¸c cña gia ®×nh b¸c xÈm, cöa hµng t¹p hãa nhá xÝu cña chÞ em Liªn... C¸c t©m tr¹ng: buån b·, Ýt hi väng vµo lèi kiÕm sèng cã tÝnh chÊt cÇu may hiÖn t¹i, mong ®îi m¬ hå, xa x«i... §Æc ®iÓm chung cña "h×nh ¶nh con ng−êi": hÐo h¾t, x¬ x¸c, mái mßn, t−¬ng hîp víi h×nh ¶nh thiªn nhiªn, tÊt c¶ ®−îc vÏ ra b»ng mét ngßi bót t¶ ch©n s¾c s¶o, rÊt gÇn víi c¸c nhµ v¨n hiÖn thùc phª ph¸n... 0,25 b. T×nh c¶m nhµ v¨n dµnh cho nh÷ng con ng−êi nghÌo khæ n¬i phè huyÖn: th«ng c¶m, xãt th−¬ng, muèn cã sù thay ®æi ®Õn víi cuéc ®êi cña hä. 0,5 c. NghÖ thuËt miªu t¶ cña t¸c gi¶: tËp hîp mét lo¹t chi tiÕt t−¬ng ®ång gîi kh«ng khÝ tµn t¹ (ngµy tµn, chî tµn, kiÕp ng−êi tµn...); dùng lªn nh÷ng mÈu ®èi tho¹i vÈn v¬; nhÊn m¹nh sù ®èi lËp gi÷a c¸i mªnh m«ng cña bãng tèi víi vïng s¸ng nhá nhoi cña ngän ®Ìn; chó ý lµm râ tr¹ng th¸i t©m hån cña nh©n vËt... L−u ý - Cã thÓ cã hai c¸ch lµm chÝnh ®èi víi c©u nµy: a) chia bµi viÕt thµnh hai phÇn, mét phÇn ph©n tÝch h×nh ¶nh thiªn nhiªn, mét phÇn ph©n tÝch h×nh ¶nh con ng−êi; b) ph©n tÝch xen kÏ h×nh ¶nh thiªn nhiªn víi h×nh ¶nh con ng−êi. C¶ hai c¸ch lµm nãi trªn ®Òu cã thÓ chÊp nhËn, miÔn ng−êi viÕt nªu ®−îc c¸c luËn ®iÓm c¬ b¶n ®· tr×nh bµy trong ®¸p ¸n. - Kh«ng cho ®iÓm phÇn viÕt thªm vÒ c¶nh ®îi tµu (C¶nh ®îi tµu ®−îc t¸c gi¶ ®Æt vµo mét thêi ®iÓm kh¸c: ®ªm khuya). 3

Tài liệu cùng danh mục Ôn thi ĐH-CĐ

Đề thi thử môn toán khối A năm 2011 - đề số 10

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn toán. Đề thi thử môn toán mới nhất năm 2011, giúp bạn củng cố kiến thức và rèn...


Chuyên đề hình học- Thể tích hình chóp

Ba ì 1: Cho hiǹ h choṕ S.ABCD co ́ đaý là hiǹ h vuông ABCD caṇ h a,măṭ bên SAD là tam giać đêù và năm̀ trong mp vuông goć mp đaý ABCD.Goị M,N,P lâǹ lươṭ la ̀ trung điêm̉ cuả SB,SC,SD.Tiń h thê ̉ tić h tư ́ diêṇ CMNP.


Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 Môn Tiếng Pháp khối D - mã đề 147

Tài liệu tham khảo chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 Môn Tiếng Pháp khối D


Đề thi thử ĐH môn Sinh học - THPT Ngô Quyền lần 2 năm 2011 đề 3

Để giúp cho các bạn học sinh lớp .. có thể chuẩn bị ôn tập tốt hơn cho kỳ thi Đại học. môn Sinh học, mời các thầy cô và các bạn tham khảo đề thi thử ĐH môn Sinh học - THPT Ngô Quyền lần 2 năm 2011 đề 3.


Đề KTCL ôn thi ĐH lần 2 môn Sử khối C (2013-2014) - GD&ĐT Vĩnh Phúc (Kèm Đ.án)

Với nội dung: Sự ra đời của phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh, chiến tranh xâm lược Đông Dương, cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954-1975), chiến tranh lạnh năm 1989...đề kiểm tra chất lượng ôn thi Đai học lần 2 môn Lịch sử khối C năm 2013-2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc sẽ giúp các bạn học sinh có cơ hội thử sức của mình với các đề thi trước khi vào đề thi chính thức. Mời các bạn tham khảo.


Đề thi thử đại học môn toán năm 2012_Đề số 128

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học môn toán năm 2012_đề số 128', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Trắc nghiệm kim loại kiềm - kim loại kiềm thổ - nhôm

Tài liệu luyện thi hoá đại học theo cấu trúc của Bộ giáo dục và đào tạo. Câu 1 : Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại M là A. Na. B. K. C. Rb. D. Li. Câu 2: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy ra A. sự khử ion Cl-. B. sự oxi hoá ion Cl-. C. sự oxi hoá ion Na+ . D. sự khử ion Na+....


Đề thi thử trực truyến cao đẳng & đại học môn sinh khối B 20111

1, Làm thế nào để biết được hai gen nào đó là cùng nằm trên một nhiễm sắc thể khi tần số hoán vị gen giữa chúng bằng 50%? A. Phân tích một số lượng con lai lớn. B. Phân tích bộ nhiễm sắc thể. C. Tiến hành lai phân tích.


Tài liệu luyện thi đại học môn vật lý lớp 12

Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định 1. Đặc điểm của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định Có hai đặc điểm sau: Mỗi điểm trên vật vạch một đờng tròn nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay, có bán kính bằng khoảng cách từ điểm đó đến trục quay, có tâm ở trên trục quay. Mọi điểm của vật đều quay đợc cùng một góc trong cùng một khoảng thời gian....


ĐỀ THI MẪU SỐ 3

Tham khảo tài liệu 'đề thi mẫu số 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

English Test 8
 • 11/08/2011
 • 83.100
 • 956
Đề ôn thi vật lý 12 - 4
 • 27/08/2011
 • 58.839
 • 912

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu