Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Cải cách thủ tục hành chính từ khi Việt Nam gia nhập WTO đến nay

Bài viết Cải cách thủ tục hành chính từ khi Việt Nam gia nhập WTO đến nay trình bày: Thực hiện cam kết khi gia nhập WTO và để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từ sau khi Quốc hội chính thức phê chuẩn văn kiện gia nhập WTO,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

C¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh
tõ khi ViÖt Nam gia nhËp wto ®Õn nay
hµ quang ngäc*

Ngµy 7-11-2006, ViÖt Nam chÝnh thøc gia nhËp WTO, trë thµnh thµnh viªn
thø 150 cña tæ chøc nµy. ViÖc gia nhËp WTO cho thÊy, ViÖt Nam ®· s½n sµng
cho viÖc héi nhËp hoµn toµn vµ ®Çy ®ñ vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ®¸nh dÊu vÞ thÕ
míi cña ViÖt Nam trªn tr­êng quèc tÕ, ®ång thêi còng t¹o nh÷ng ®iÒu kiÖn
thuËn lîi ®Ó ViÖt Nam ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh
h­íng x· héi chñ nghÜa, thùc hiÖn thµnh c«ng sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn
®¹i hãa ®Êt n­íc.
Tuy nhiªn, cïng víi nh÷ng thuËn lîi cã ®­îc khi gia nhËp WTO, ViÖt Nam
còng ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc vµ ph¶i cam kÕt thùc hiÖn
nhiÒu quy ®Þnh mang tÝnh chÊt rµng buéc cña tæ chøc nµy. Ngoµi c¸c néi dung
thuéc lÜnh vùc kinh tÕ, ViÖt Nam ph¶i cam kÕt xãa bá nh÷ng quy ®Þnh mang
tÝnh chÊt mÖnh lÖnh, hµnh chÝnh ¶nh h­ëng ®Õn kinh tÕ thÞ tr­êng; ®iÒu chØnh
ph¸p luËt ®Ó phï hîp víi luËt ph¸p quèc tÕ; ph¶i c«ng bè c¸c dù th¶o v¨n b¶n
quy ph¹m ph¸p luËt, lÊy ý kiÕn nh©n d©n tr­íc khi ban hµnh tèi thiÓu lµ 60
ngµy, ph¶i ®¨ng c«ng khai c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt trªn c¸c trang t¹p chÝ ®iÖn tö
cña bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng...
Thùc hiÖn c¸c cam kÕt khi gia nhËp WTO vµ ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ®Èy m¹nh
qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, tõ sau khi
Quèc héi chÝnh thøc phª chuÈn v¨n kiÖn gia nhËp WTO, ChÝnh phñ, Thñ t­íng
ChÝnh phñ ®· ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n chØ ®¹o c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh nãi
chung, c¶i c¸ch vÒ quy tr×nh, thñ tôc hµnh chÝnh nãi riªng. Ngay tõ ®Çu n¨m
2007, trong NghÞ quyÕt sè 01/2007/NQ-CP ngµy 3-1-2007, ChÝnh phñ ®· x¸c
®Þnh râ nh÷ng träng t©m c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña n¨m 2007. Trªn tinh
*

TS. Bé Néi vô.

62

T¹p chÝ Khoa häc x· héi ViÖt Nam - 4/2009

thÇn ®ã, ngµy 10-1-2007, Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· ký QuyÕt ®Þnh sè 30/Q§TTg phª duyÖt §Ò ¸n ®¬n gi¶n hãa thñ tôc hµnh chÝnh trªn c¸c lÜnh vùc qu¶n lý
nhµ n­íc giai ®o¹n 2007 - 2010, nh»m tu©n thñ cam kÕt cña ViÖt Nam víi
WTO vµ x©y dùng mét nÒn hµnh chÝnh d©n chñ, chuyªn nghiÖp, hiÖu qu¶, cã
hiÖu suÊt cao, gãp phÇn phßng chèng tham nhòng vµ l·ng phÝ. TiÕp theo, Thñ
t­íng ChÝnh phñ ®· cã nhiÒu v¨n b¶n chØ ®¹o c¸c cÊp, c¸c ngµnh ®Èy m¹nh c¶i
c¸ch hµnh chÝnh, nhÊt lµ c¶i c¸ch vÒ thñ tôc hµnh chÝnh, nh­ C«ng v¨n sè 915
ngµy 11-7-2007 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ t¨ng c­êng kû luËt kû c­¬ng hµnh
chÝnh vµ ®Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh; QuyÕt ®Þnh sè 127 ngµy 1-8-2007 vÒ
viÖc tæ chøc lµm viÖc vµo ngµy thø b¶y h»ng tuÇn ®Ó tiÕp nhËn, gi¶i quyÕt thñ
tôc hµnh chÝnh; C«ng v¨n sè 5279 ngµy 19-9-2007 cña V¨n phßng ChÝnh phñ
th«ng b¸o ý kiÕn cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô c¶i c¸ch
hµnh chÝnh; ChØ thÞ sè 29 ngµy 11-12-2007 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc
thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh
cña c¸n bé, c«ng chøc, c«ng d©n... TiÕp tôc thùc hiÖn c«ng viÖc c¶i c¸ch thñ tôc
hµnh chÝnh, ngµy 4-1-2008, Thñ t­íng ChÝnh phñ cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt KÕ
ho¹ch thùc hiÖn §Ò ¸n ®¬n gi¶n hãa thñ tôc hµnh chÝnh trªn c¸c lÜnh vùc qu¶n
lý nhµ n­íc giai ®o¹n 2007 - 2010, nªu râ nh÷ng néi dung nhiÖm vô cÇn lµm ®Ó
thùc hiÖn c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh ®Õn n¨m 2010. Ngµy 14-2-2008, ChÝnh
phñ ®· cã NghÞ ®Þnh sè 20/2008/N§-CP vÒ tiÕp nhËn, xö lý ph¶n ¸nh, kiÕn nghÞ
cña c¸ nh©n, tæ chøc vÒ quy ®Þnh hµnh chÝnh. T¹i C«ng v¨n sè 3335/VPCPTCCV ngµy 22-5-2008, Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· cã ý kiÕn chØ ®¹o triÓn khai
hiÖu qu¶ §Ò ¸n c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh vµ nghiªm tóc thùc hiÖn NghÞ ®Þnh
sè 20/2008/N§-CP ngµy 14-2-2008 cña ChÝnh phñ vÒ tiÕp nhËn, xö lý ph¶n
¸nh, kiÕn nghÞ cña c¸ nh©n, tæ chøc vÒ quy ®Þnh hµnh chÝnh.
Nh­ vËy cã thÓ thÊy, ®Ó c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh, ChÝnh phñ ®· ban hµnh
rÊt nhiÒu v¨n b¶n ®iÒu chØnh nhiÒu lÜnh vùc cã liªn quan, t¹o c¬ së ph¸p lý vµ
nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn. Thñ t­íng ChÝnh phñ, c¸c c¬ quan chøc
n¨ng c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tiÔn ®· cã nh÷ng chØ ®¹o trùc tiÕp, cô thÓ c«ng
t¸c c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh trong thêi gian qua.
Víi nh÷ng chØ ®¹o liªn tôc, s©u s¸t, quyÕt liÖt cña ChÝnh phñ, Thñ t­íng
ChÝnh phñ, qua h¬n hai n¨m gia nhËp WTO, c¸c ho¹t ®éng c¶i c¸ch thñ tôc
hµnh chÝnh ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ b­íc ®Çu:
Thø nhÊt, rµ so¸t, söa ®æi vµ b·i bá nhiÒu thñ tôc bÊt hîp lý c¶n trë ho¹t
®éng s¶n xuÊt, kinh doanh. Theo thèng kª s¬ bé, trong n¨m 2007, 289 giÊy
phÐp “con” ®· ®­îc rµ so¸t vµ hµng chôc giÊy phÐp ®· ®­îc kiÕn nghÞ b·i bá.
Cho ®Õn nay, ChÝnh phñ ®· b·i bá ®­îc 316 giÊy phÐp vµ chuyÓn 44 lo¹i giÊy
phÐp kh¸c thµnh ®iÒu kiÖn kinh doanh.
Thø hai, ®¬n gi¶n hãa nhiÒu quy tr×nh vµ thñ tôc hµnh chÝnh. Cïng víi viÖc
b·i bá, söa ®æi c¸c giÊy phÐp “con”, ChÝnh phñ chØ ®¹o c¸c bé, ngµnh vµ chÝnh
quyÒn ®Þa ph­¬ng c¸c cÊp tiÕn hµnh ®¬n gi¶n hãa c¸c thñ tôc, rót ng¾n quy

C¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh…

63

tr×nh gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña tæ chøc, c«ng d©n. RÊt nhiÒu thñ tôc, quy tr×nh
trong mét lo¹t c¸c lÜnh vùc nh¹y c¶m nh­ lÜnh vùc kinh doanh, ®¨ng ký thuÕ vµ
cÊp giÊy phÐp kh¾c dÊu víi doanh nghiÖp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo LuËt
Doanh nghiÖp; lÜnh vùc x¸c ®Þnh thµnh phÇn d©n téc; ®¨ng ký, qu¶n lý hé khÈu,
cÊp chøng minh th­ nh©n d©n, cÊp hé chiÕu phæ th«ng... ®· ®­îc ®¬n gi¶n hãa
vÒ hå s¬, biÓu mÉu, rót ng¾n thêi gian gi¶i quyÕt.
Thø ba, thùc hiÖn c«ng khai hãa c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, quy chÕ lµm viÖc
cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh ®Ó ng­êi d©n biÕt thùc hiÖn vµ gi¸m s¸t. Cho ®Õn
nay, nhiÒu quy tr×nh, thñ tôc hµnh chÝnh liªn quan ®Õn tæ chøc, doanh nghiÖp vµ
ng­êi d©n ®· ®­îc c¸c c¬ quan hµnh chÝnh niªm yÕt c«ng khai t¹i trô së, hoÆc
®¨ng c«ng khai trªn c¸c trang ®iÖn tö ®Ó c¸c doanh nghiÖp vµ ng­êi d©n dÔ
dµng biÕt vµ thùc hiÖn.
Thø t­, ®Èy m¹nh viÖc thùc hiÖn c¬ chÕ “mét cöa” trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c
thñ tôc hµnh chÝnh. Theo thèng kª, cho ®Õn nay, hÇu hÕt c¸c c¬ quan hµnh
chÝnh c¸c cÊp cã quan hÖ trùc tiÕp ®Õn viÖc gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh
®èi víi tæ chøc, doanh nghiÖp vµ ng­êi d©n ®· thùc hiÖn c¬ chÕ “mét cöa”. §èi
víi chÝnh quyÒn cÊp huyÖn vµ x· ®· cã 90% c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn c¬ chÕ “mét
cöa” trong viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô hµnh chÝnh. Cïng víi qu¸ tr×nh më réng,
viÖc n©ng cao chÊt l­îng vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ “mét cöa”, h×nh thµnh c¬ chÕ
“mét cöa liªn th«ng” còng ®­îc nghiªn cøu ¸p dông. Theo ®ã, nhiÒu thñ tôc
tr­íc kia nh­ viÖc ®¨ng ký kinh doanh, m· sè thuÕ vµ lÊy dÊu, doanh nghiÖp
ph¶i ®Õn nhiÒu c¬ quan, nay ®­îc thùc hiÖn t¹i mét c¬ quan, mét ®Þa ®iÓm. Nhê
®¬n gi¶n hãa thñ tôc hµnh chÝnh, thùc hiÖn c¬ chÕ “mét cöa”, “mét cöa liªn
th«ng” nªn thêi gian gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh cho tæ chøc, doanh
nghiÖp, ng­êi d©n ®· gi¶m xuèng. Thêi gian cÊp giÊy phÐp kinh doanh cho c¸c
doanh nghiÖp tr­íc kia nh­ ë H¶i D­¬ng n¨m 2006 lµ 20 ngµy th× n¨m 2007
gi¶m xuèng cßn 15 ngµy. Theo quy ®Þnh trong NghÞ quyÕt sè 59 cña ChÝnh
phñ, viÖc gi¶i quyÕt thñ tôc ®¨ng ký kinh doanh vµ ®¨ng ký m· sè thuÕ ®èi víi
doanh nghiÖp chØ ph¶i thùc hiÖn trong mét bé hå s¬ nép t¹i Së KÕ ho¹ch vµ §Çu
t­ vµ ®­îc gi¶i quyÕt trong thêi h¹n tèi ®a kh«ng qu¸ 5 ngµy.
Thø n¨m, ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc
hµnh chÝnh. C¸c thñ tôc hµnh chÝnh ®­îc ®¨ng t¶i c«ng khai trªn c¸c trang ®iÖn
tö cña c¸c Bé, ngµnh vµ cña nhiÒu tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng.
NhiÒu lo¹i giÊy tê mµ c«ng d©n hoÆc doanh nghiÖp cÇn ®· ®­îc mÉu hãa thèng
nhÊt vµ ®­îc ®­a lªn c¸c trang ®iÖn tö cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng. NhiÒu c¬
quan trong c¸c lÜnh vùc h¶i quan, thuÕ vô... vµ ë nh÷ng ®Þa ®iÓm cã quan hÖ
nhiÒu víi doanh nghiÖp, ng­êi d©n nh­ c¶ng biÓn, s©n bay, b­íc ®Çu ®· tiÕn
hµnh gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh qua m¹ng ®iÖn tö, rót ng¾n thêi gian
gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, t¹o thuËn lîi cho doanh nghiÖp, ng­êi d©n.
Thø s¸u, n©ng cao th¸i ®é, tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé, c«ng chøc trong viÖc
gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc cho tæ chøc vµ c«ng d©n. Bªn c¹nh nh÷ng quy ®Þnh vÒ
tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, ChÝnh phñ ®· chó ý ®Õn c¸c chÕ ®é ®·i ngé cho nh÷ng

64

T¹p chÝ Khoa häc x· héi ViÖt Nam - 4/2009

c¸n bé, c«ng chøc trùc tiÕp tham gia gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh cho tæ
chøc, doanh nghiÖp vµ c«ng d©n, nh­ cã chÕ ®é phô cÊp cho nh÷ng c¸n bé,
c«ng chøc lµm viÖc ë bé phËn “mét cöa”, thùc hiÖn tr¶ l­¬ng cho lµm viÖc thªm
giê phôc vô ng­êi d©n...
Nh÷ng c¶i c¸ch liªn tôc vµ quyÕt liÖt vÒ thñ tôc hµnh chÝnh trong thêi gian
võa qua b­íc ®Çu ®· lµm thay ®æi mèi quan hÖ gi÷a c¬ quan hµnh chÝnh víi tæ
chøc, doanh nghiÖp vµ c«ng d©n. Nh÷ng c¶i c¸ch vÒ thñ tôc hµnh chÝnh theo
h­íng phôc vô tèt h¬n, n©ng cao tÝnh c«ng khai, minh b¹ch cña nÒn hµnh chÝnh
®· c¶i thiÖn tÝch cùc m«i tr­êng kinh doanh trong n­íc, gi¶m chi phÝ thêi gian,
tiÒn b¹c cña doanh nghiÖp vµ ng­êi d©n (n¨m 2007, chi phÝ khëi sù doanh
nghiÖp t¹i ViÖt Nam kho¶ng 20% so víi 34,9% cña c¸c n­íc trong khu vùc),
t¹o tiÒn ®Ò tèt ®Ó ViÖt Nam thu hót ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc (theo Bé KÕ
ho¹ch vµ §Çu t­, n¨m 2006 cã 46.498 doanh nghiÖp míi ®¨ng ký thµnh lËp víi
sè vèn gÇn 10 tØ USD; vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®¨ng ký míi ®¹t 7,5 tØ USD, n¨m
2007 cã 58.916 doanh nghiÖp míi víi sè vèn h¬n 30 tØ USD, sè dù ¸n ®Çu t­
n­íc ngoµi lµ 1.445 dù ¸n víi gÇn 18 tØ USD, riªng n¨m 2008, tÝnh ®Õn th¸ng
11-2008 ®· cã 1.059 dù ¸n víi tæng vèn ®Çu t­ ®¨ng ký lµ 59 tØ USD, t¨ng gÇn
7 lÇn vÒ vèn ®¨ng ký so víi cïng kú n¨m tr­íc, nÕu céng c¶ tæng vèn ®Çu t­
®¨ng ký t¨ng thªm lµ 1,08 tØ USD, sè vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· ®¹t 60,09 tØ
USD); t¨ng c­êng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, gãp phÇn gi÷ v÷ng
sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, sù æn ®Þnh cña x· héi tr­íc c¬n khñng ho¶ng tµi
chÝnh tiÒn tÖ ®ang hoµnh hµnh trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi.
MÆc dï c¸c ho¹t ®éng c¶i c¸ch ®· ®¹t ®­îc c¸c kÕt qu¶ kh¶ quan, nh­ng ®èi
chiÕu víi nh÷ng yªu cÇu ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÞ tr­êng, më réng d©n chñ x·
héi chñ nghÜa vµ héi nhËp quèc tÕ, c¸c thñ tôc hµnh chÝnh vÉn cã nhiÒu tån t¹i,
h¹n chÕ:
- VÉn cßn tån t¹i nhiÒu quy ®Þnh, nh÷ng giÊy phÐp bÊt hîp lý. NhiÒu Bé,
ngµnh, ®Þa ph­¬ng vÉn ch­a nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng ph¶i lo¹i bá c¸c
quy ®Þnh, thñ tôc bÊt hîp lý. ChÝnh phñ ®· cã chØ thÞ vÒ viÖc ph¶i rµ so¸t giÊy
phÐp "con" vµ lo¹i bá chóng, nh­ng trong thùc tÕ qu¶n lý, c¸c Bé, ngµnh, ®Þa
ph­¬ng kh«ng nh÷ng ch­a lo¹i bá ®­îc hÕt c¸c thñ tôc bÊt hîp lý ®· ban hµnh
tr­íc ®ã mµ cßn tiÕp tôc ban hµnh thªm rÊt nhiÒu c¸c v¨n b¶n qu¶n lý míi,
thËm chÝ cã Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng cßn “chñ ®éng” ban hµnh ra nh÷ng quy
tr×nh thñ tôc míi. T×nh h×nh ®ã dÉn ®Õn hiÖn t­îng nhiÒu quy ®Þnh tiÕp tôc
chång chÐo lªn nhau. Tæng sè nh÷ng giÊy phÐp “con” cña c¸c c¬ quan hµnh
chÝnh nhµ n­íc c¸c cÊp ban hµnh kh¸ lín vµ vÉn lµ mét Èn sè.
- Thñ tôc vÉn cßn nhiÒu phøc t¹p, kh«ng râ, kh«ng nhÊt qu¸n. Kh«ng chØ
cßn nhiÒu thñ tôc mµ mçi thñ tôc còng cßn rÊt phøc t¹p. Bªn c¹nh c¸c yªu cÇu
hiÖn hµnh, nhiÒu thñ tôc cßn ®Æt ra thªm c¸c yªu cÇu míi. NhiÒu thñ tôc gi¶i
thÝch kh«ng râ rµng, kh«ng nhÊt qu¸n khiÕn cho tæ chøc, doanh nghiÖp, ng­êi
d©n hÕt søc bøc xóc khi ph¶i thùc hiÖn.

C¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh…

65

- ViÖc ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin vÉn cßn nh÷ng bÊt cËp do hÖ thèng
th«ng tin cña c¸c Bé, ngµnh, tØnh, thµnh phè ch­a hoµn chØnh. C¸c dÞch vô trùc
tuyÕn víi ng­êi d©n míi ®­îc b¾t ®Çu. Sù phèi hîp gi÷a viÖc tin häc hãa, x©y
dùng chÝnh phñ ®iÖn tö víi qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh ch­a cã sù
phèi hîp chÆt chÏ...
- Quy chÕ lµm viÖc, phôc vô tæ chøc, doanh nghiÖp vµ nh©n d©n vÉn cßn
phiÒn hµ. Quy chÕ lµm viÖc, tiÕp c«ng d©n cña nhiÒu c¬ quan vÉn cßn nh÷ng
quy ®Þnh t¹o sù thuËn lîi cho c¬ quan qu¶n lý mµ Ýt chó ý ®Õn viÖc t¹o thuËn lîi
cho doanh nghiÖp vµ ng­êi d©n. NhiÒu quy chÕ kh«ng quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm
cña c¸n bé, c«ng chøc khi gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc cho ng­êi d©n, doanh nghiÖp
nªn khi thô lý c«ng viÖc nhiÒu c¸n bé, c«ng chøc kh«ng nãi râ ngay tõ ®Çu
nh÷ng yªu cÇu hå s¬, tµi liÖu cÇn cã khiÕn cho ng­êi d©n, doanh nghiÖp ph¶i ®i
l¹i nhiÒu lÇn; tinh thÇn th¸i ®é phôc vô cña c¸n bé, c«ng chøc ë nhiÒu c¬ quan
ch­a cao, cßn cã biÓu hiÖn quan liªu, s¸ch nhiÔu.
Sù tån t¹i cña t×nh h×nh trªn lµ do nh÷ng nguyªn nh©n nh­: c¸c Bé, ngµnh,
chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vÉn cßn ch­a muèn bu«ng viÖc qu¶n lý hµnh chÝnh ®èi
víi ho¹t ®éng kinh tÕ. Trong qu¶n lý, c¸c c¬ quan nhµ n­íc vÉn muèn giµnh
thuËn lîi cho m×nh, trong khi chóng ta vÉn ch­a cã quy ®Þnh ®ñ m¹nh ®Ó buéc
c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng ph¶i thay ®æi c¸ch qu¶n lý nµy; tæ chøc bé m¸y hµnh
chÝnh vÉn cßn cång kÒnh, chøc n¨ng nhiÖm vô vÉn cßn chång chÐo, ch­a râ
rµng, mét c«ng viÖc, mét ®èi t­îng vÉn chÞu nhiÒu thñ tôc qu¶n lý cña nhiÒu c¬
quan kh¸c nhau; ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc vÉn ch­a ngang tÇm, ch­a d¸m
chÞu tr¸ch nhiÖm; chÕ ®é ®·i ngé ch­a t­¬ng xøng...
§Ó tiÕp tôc thùc hiÖn ®óng c¸c cam kÕt khi gia nhËp WTO, ®ång thêi ®¸p
øng c¸c yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa cÇn
tiÕp tôc ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng c¶i c¸ch vÒ thñ tôc hµnh chÝnh tèt h¬n trong
thêi gian tíi. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã cÇn tËp trung lµm tèt c¸c c«ng viÖc sau ®©y.
Mét lµ, ®Èy m¹nh ®æi míi t­ duy trong c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc. CÇn ph¶i
chuyÓn m¹nh h¬n n÷a t­ duy qu¶n lý sang t­ duy phôc vô theo h­íng nh©n d©n
®­îc lµm tÊt c¶ nh÷ng g× mµ luËt ph¸p kh«ng cÊm vµ c¬ quan nhµ n­íc, c«ng
chøc chØ ®­îc lµm nh÷ng g× mµ luËt ph¸p quy ®Þnh, ®Ó tr¸nh viÖc c¸c c¬ quan
qu¶n lý, c¸n bé, c«ng chøc tïy tiÖn ®Æt ra c¸c yªu cÇu ®èi víi c¸ nh©n, doanh
nghiÖp trong quan hÖ víi Nhµ n­íc; c¶i c¸ch vÒ tæ chøc bé m¸y hµnh chÝnh nhµ
n­íc theo h­íng qu¶n lý ®a ngµnh, ®a lÜnh vùc, x¸c ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm
vô cña mçi Bé, ngµnh, mçi cÊp hµnh chÝnh, tr¸nh sù chång chÐo vÒ nhiÖm vô,
thÈm quyÒn, gi¶m bít ®Çu mèi qu¶n lý ®èi víi mét viÖc, qua ®ã gi¶m bít c¸c
thñ tôc kh«ng cÇn thiÕt; rµ so¸t, lo¹i bá c¸c thñ tôc bÊt hîp lý, thùc hiÖn ®¬n
gi¶n hãa thñ tôc hµnh chÝnh. C¸c thñ tôc hµnh chÝnh ®­îc ban hµnh ph¶i dÔ
hiÓu, dÔ thùc hiÖn. C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng cÇn thùc hiÖn nghiªm tóc §Ò ¸n
®¬n gi¶n hãa c¸c thñ tôc hµnh chÝnh trªn c¸c lÜnh vùc qu¶n lý nhµ n­íc cña
ChÝnh phñ, ®Èy nhanh tiÕn ®é vÒ thêi gian.

Tài liệu cùng danh mục Quản lý Nhà nước

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GÓP PHẦN KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI VÀ TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG(*)


Tinh thần Võ Văn Kiệt về khoa học công nghệ 1

Tinh thần Võ Văn Kiệt về khoa học công nghệ 1 Một môi trường làm việc tốt cho các nhà khoa học, trước hết cho một bộ phận chọn lọc gắn với các nhiệm vụ KH&CN của nhà nước, là điều kiện cần thiết để tạo ra một nền KH&CN mạnh của nước nhà. 1. Nguy cơ tụt hậu và nền khoa học và công nghệ Việt Nam Là một nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp cho công cuộc đổi mới và cải cách chính sách ở Việt Nam, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt luôn có nhiều trăn trở....


Bài giảng môn Đầu tư tài chính: Chương 2 - ThS. Từ Thị Hoàng Lan

 Bài giảng môn "Đầu tư tài chính - Chương 2: Phân tích ngành" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của phân tích ngành, quy trình phân tích ngành, phân tích vĩ mô ngành, phân tích vi mô ngành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Hành Chính Văn Phòng Nhà Nước phần 2

_ Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài. _ Cấu trúc của đề tài. _ Quan điểm của đảng và nhà nước về cán bộ và công tác đào tạo cán bộ. _ Cơ sở lý luận của việc xây dựng mô hình đào tạo.


Phát triển và quản lý nhà nước về kinh tế dịch vụ - Chương 6

Tài liệu tham khảo về Phát triển và quản lý nhà nước về kinh tế dịch vụ - Chương 6 Quan hệ quốc tế của Vệt Nam trong lĩnh vực dịch vụ


Thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ đưa Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành Đại học Nghiên cứu

Bằng việc phân tích những thông tin và những nguồn lực hiện tại dành cho hoạt động KH&CN tại ĐHQGHN, bài viết hướng đến việc mô tả các điều kiện hiện có, cũng như đề xuất những chính sách KH&CN cần thiết để xây dựng ĐHQGHN trở thành một đại học nghiên cứu.


CHUYÊN ĐỀ 5: HỆ THÔNG TIÊN TỆ & KHỦNG HOẢNG TC-TT

Chế độ tiền tệ là hình thức tổ chức llưu thông tiền tệ củamột quốc gia đươc qui định thành luật pháp , trong đó các nhân tố hợp thành của lưu thông tiền tệ được kết hợp thành một khối thống nhất


Tài liệu LUẬT NHÀ Ở

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về nhà ở. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở. Nhà ở theo quy định của Luật này là công...


Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu đẩy mạnh nền kinh tế thị trường trong mô hình tư nhân p5

Trước tình hình đó của đất nước Đảng ta đã phải suy nghĩ, phân tích tình hình và nguyên nhân, tìm tòi các giải pháp, từ đó thực hiện đổi mới ở các cơ sở, địa phương, đề ra những chính sách cụ thể, có tính chất đổi mới từng phần b) Từ năm 1986 đến nay: Đại hội lần thứ VII của Đảng nhất quán chuyển sang kinh tế thị trường với những quan điểm khá triệt để.


Bài giảng Xây dựng & phân tích chính sách công - TS. Bùi Quang Xuân

Chính sách công củng cố mối quan hệ và niềm tin của nhân dân đối với nhà nước, thống nhất nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và ý chí quản lý của nhà nước thể hiện qua quá trình hình thành mục tiêu chính sách. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Xây dựng & phân tích chính sách công". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

GDP QUA CÁC NĂM
 • 15/07/2011
 • 26.068
 • 345

Bộ sưu tập

WTO-Những nguyên tắc cơ bản
 • 21/09/2013
 • 46.130
 • 271

Danh mục tài liệu