Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bộ câu hỏi thi vấn đáp học phần Luật học so sánh

Phân tích chức năng khoa học của luật học so sánh? Phân tích chức năng nhất thể hóa pháp luật của luật hoc so sánh? Hãy trình bày khái niệm luật học so sánh. Hãy phân biệt luật hoc so sánh với Lý luận nhà nước và pháp luật.Đánh giá tài liệu

4.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bộ câu hỏi thi vấn đáp học phần Luật học so sánh Bộ câu hỏi thi vấn đáp học phần Luật học so sánh Luật học so sánh, Ôn tập luật học so sánh, Tài liệu luật học so sánh, Giáo án luật học so sánh, Giáo trình luật học so sánh, Luật so sánh
4.0 5 1522
 • 5 - Rất hữu ích 10

 • 4 - Tốt 1.512

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Bộ câu hỏi thi vấn đáp học phần Luật học so sánh CÂU HỎI ÔN TẬP DÙNG CHO HÌNH THỨC THI VẤN ĐÁP HỌC PHẦN LUẬT HỌC SO SÁNH 1. Hãy trình bày khái niệm luật học so sánh. 2. Hãy phân biệt luật hoc so sánh với Lý luận nhà nước và pháp luật. 3. Hãy phân biệt luật học so sánh với Lịch sử nhà nước và pháp luật. 4. Hãy trình bày về đối tượng nghiên cứu của luật học so sánh. 5. Hãy trình bày phương pháp nghiên cứu của luật học so sánh. 6. Phân tích ý nghĩa của khoa học luật so sánh? 7. Hãy nêu các mục đích của luật học so sánh. 8. Phân tích việc ứng dụng kết quả của luật học so sánh trong đời sống pháp lý? 9. Chức năng của luật học so sánh là gì? Hãy nêu các chức năng của luật học so sánh. 10. Phân tích chức năng khoa học của luật học so sánh? 11. Phân tích chức năng nhất thể hóa pháp luật của luật hoc so sánh?
 2. 12. Khách thể của luật học so sánh là gì? Nêu các loại khách thể của luật học so sánh? 13. Tại sao hiện thực pháp luật lại là khách thể rộng lớn và năng động nhất? 14. Trình bày những nguyên nhân dẫn đến việc phân chia pháp luật trên thế giới thành các hệ thống khác nhau? 15. Trình bày các đặc điểm chung khái quát của các hệ thống pháp luật. 16. Phân tích các khuynh hướng phát triển chung của pháp luật trên thế giới? 17. Xu thế nhất thể hóa pháp luật có làm cho pháp luật trên thế giới hợp nhất thành một hệ thống duy nhất không? Tại sao? 18. Hãy trình bày quá trình hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh. 19. Nêu các nhánh chính của hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh? 20. Phân tích các đặc điểm chung của hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh? 21. Trình bày cơ cấu của hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh? 22. Hãy nêu các loại nguồn của hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh. 23. Phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự truyền bá rộng rãi hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh. 24. Trình bày các giá trị tiến bộ mà hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh đã tạo ra và có sự ảnh hưởng rộng rãi tới các hệ thống pháp luật khác trên thế giới?
 3. 25. Trình bày quá trình hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật Xcan – đi – vơ? 26. Trình bày các đặc trưng cơ bản của hệ thống pháp luật Xcan – đi – vơ? 27. Nêu các loại nguồn của hệ thống pháp luật Xcan – đi – vơ. 28. Phân tích tính nhị nguyên trong hệ thống pháp luật Xcan – đi – vơ? 29. Trình bày quá trình hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật châu Mỹ la tinh? 30. Phân tích tính nhị nguyên trong pháp luật châu Mỹ la tinh? 31. Nêu các loại nguồn của pháp luật châu Mỹ la tinh? 32. Phân tích sự ảnh hưởng của pháp luật Anh – Mỹ tới pháp luật Nhật Bản? 33. Phân tích tính nhị nguyên trong pháp luật Nhật Bản? 34. Trình bày quá trình hình thành và phát triển pháp luật thông luật Anh? 35. Hãy trình bày về nguyên tắc án lệ của nước Anh? 36. Trình bày hệ thống tòa án Anh? 37. Trình bày các loại nguồn của pháp luật Anh? 38. Phân tích các đặc điểm của pháp luật Anh? 39. Trình bày quá trình hình thành pháp luật Mỹ. 40. Phân tích các đặc điểm của pháp luật Mỹ?
 4. 41. Trình bày về nguồn của pháp luật Mỹ. 42. Hãy so sánh điểm tương đồng và khác biệt giữa pháp luật Anh và pháp luật Mỹ. 43. Phân tích những đặc điểm của pháp luật Mỹ? 44. Trình bày cấu trúc của pháp luật Hồi giáo? 45. Trình bày các loại nguồn của pháp luật Hồi giáo? 46. Phân tích những đặc điểm của luật hình sự trong pháp luật Hồi giáo? 47. Phân tích những đặc điểm của luật dân sự và luật hôn nhân – gia đình trong pháp luật Hồi giáo? 48. Phân tích đặc điểm của luật nhà nước trong pháp luật Hồi giáo? 49. Phân tích các đặc điểm của pháp luật Hin đu. 50. Phân tích sự ảnh hưởng của pháp luật Anh tới pháp luật Ấn Độ. 51. Phân tích sự ảnh hưởng của pháp luật Trung Quốc tới pháp luật Viễn Đông trong các xã hội trước. 52. Phân tích sự ảnh hưởng của tập quán tới pháp luật châu Phi. 53. Trình bày khái quát quá trình hình thành của pháp luật châu Phi. 54. Phân tích xu hướng phát triển của pháp luật châu Phi hiện nay. 55. Trình bày quá trình phát triển của pháp luật xã hội chủ nghĩa?
 5. 56. Phân tích các đặc điểm của pháp luật xã hội chủ nghĩa? 57. Trình bày nội dung cơ bản của pháp luật Xô Viết. 58. Trình bày nội dung cơ bản của pháp luật xã hội chủ nghĩa ở châu Âu. 59. Trình bày nội dung cơ bản của pháp luật xã hội chủ nghĩa ở châu Á. 60. Phân tích xu hướng phát triển của pháp luật xã hội chủ nghĩa hiện nay? 61. Hãy trình bày về nguyên tắc án lệ của nước Anh? 62. Trình bày hệ thống tòa án Anh? 63. Trình bày các loại nguồn của pháp luật Anh? 38. Phân tích các đặc điểm của pháp luật Anh? 64. Trình bày quá trình hình thành pháp luật Mỹ. 40. Phân tích các đặc điểm của pháp luật Mỹ? 65 Trình bày về nguồn của pháp luật Mỹ. 66. Hãy so sánh điểm tương đồng và khác biệt giữa pháp luật Anh và pháp luật Mỹ. 67 Trình bày các đặc điểm chung khái quát của các hệ thống pháp luật. 68 Phân tích các khuynh hướng phát triển chung của pháp luật trên thế giới? 69Xu thế nhất thể hóa pháp luật có làm cho pháp luật trên thế giới hợp nhất thành một hệ thống duy nhất không? Tại sao?
 6. 70 Hãy trình bày quá trình hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh. 71 Nêu các nhánh chính của hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh? 72. Phân tích các đặc điểm chung của hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh? 73. Trình bày cơ cấu của hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh? 74. Hãy nêu các loại nguồn của hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh. 75. Phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự truyền bá rộng rãi hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh. 76. Trình bày các giá trị tiến bộ mà hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh đã tạo ra và có sự ảnh hưởng rộng rãi tới các hệ thống pháp luật khác trên thế giới? 25. Trình bày quá trình hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật Xcan – đi – vơ? 77 Trình bày các đặc trưng cơ bản của hệ thống pháp luật Xcan – đi – vơ? 78. Nêu các loại nguồn của hệ thống pháp luật Xcan – đi – vơ. 79. Phân tích tính nhị nguyên trong hệ thống pháp luật Xcan – đi – vơ? 80. Trình bày quá trình hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật châu Mỹ la tinh? 81. Phân tích tính nhị nguyên trong pháp luật châu Mỹ la tinh? 82. Nêu các loại nguồn của pháp luật châu Mỹ la tinh?
 7. 83. Phân tích tính nhị nguyên trong pháp luật Nhật Bản? 84. Trình bày quá trình hình thành và phát triển pháp luật thông luật Anh? 85. Hãy trình bày về nguyên tắc án lệ của nước Anh? 86. Trình bày hệ thống tòa án Anh? 87. Trình bày các loại nguồn của pháp luật Anh? 88. Phân tích các đặc điểm của pháp luật Anh? 89. Trình bày quá trình hình thành pháp luật Mỹ. 90 Phân tích sự ảnh hưởng của pháp luật Anh – Mỹ tới pháp luật Nhật Bản?

Tài liệu cùng danh mục Luật học

Tài liệu Bài tập thực hành: Luật kinh doanh - Phân tích các quy định về bảo vệ cổ đông/ thành viên thiểu số trong công ty theo luật doanh nghiệp và nghị định 102

Bài tập thực hành: Luật kinh doanh - Phân tích các quy định về bảo vệ cổ đông/ thành viên thiểu số trong công ty theo luật doanh nghiệp và nghị định 102 trình bày các nội dung chính: định nghĩa thành viên/cổ đông/thiểu số; cơ chế bảo vệ thành viên/cổ đông/thiểu số theo luật doanh nghiệp và nghị định 102 và thực tiễn áp dụng; giải pháp hoàn thiện cơ chế và bảo vệ cổ đông thiểu số.


Bàn về triết học pháp luật trong mối tương quan với lý luận chung về pháp luật

Bài viết này trình bày một số vấn đề liên quan đến triết học pháp luật trong mối tương quan với lý luận chung về pháp luật, điểm qua một số trường phái cơ bản cũng như xu hướng phát triển hiện nay của triết học pháp luật tại một số quốc gia trên thế giới.


Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Công nghệ thông tin, Điện tử: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Quyết định số 1755/QĐ-TTg, Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT, Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT, Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT, Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT,... Mời các bạn tham khảo.


Chủ tịch nước

Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội. Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu Chủ tịch nước mới. ...


Lecture Fundamentals of business law (6/e): Chapter 22 - Margaret Barron

Chapter 22 - Workplace relations law. In this chapter you should understand: the interaction between workplace relations law and employment law, the principal sources of Australian workplace relations law, the workplace relations systems in Australia,…


The Province of Administrative Law

The papers in this collection were presented at a conference held in Saskatoon, Canada, on 17-19 October 1996 under the auspices of the College of Law, University of Saskatchewan. There are many people and several institutions to thank for making that conference, and this collection of essays, possible. The organisation of the conference was one of the pleasurable duties I undertook in 1996 as the Law Foundation of Saskatchewan Visiting Professor at the College of Law, University of Saskatchewan. This Chair was established in 1989 under an agreement between the Law Foundation of Saskatchewan and the University of Saskatchewan, and supports the appointment of a Visiting Professor at the College...


Giáo trình Các cơ quan bảo vệ pháp luật: Phần 2 - PGS.TS Võ Khánh Vinh

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn giáo trình Các cơ quan bảo vệ pháp luật giúp người học nắm bắt các kiến thức về: tổ chức và hoạt động công chứng, hệ thống tòa án Liên Bang Nga, hệ thống tòa án nước cộng hòa Pháp, hệ thống tòa án cộng hòa Liên Bang Đức, hệ thống tòa án Mỹ, hệ thống tòa án Nhật Bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề cương môn pháp luật kinh tế

Quyền thành lập doanh nghiệp. Tất cả các cá tổ chức cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài đều có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp trừ các đối tượng sau bị cấm: +) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan mình.


Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc của luật hình sự Việt Nam

Tham khảo bài thuyết trình 'khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc của luật hình sự việt nam', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


tài liệu ôn tập chức chỉ nghiệp vụ Quản lý Nhà nước công chức_1

Câu 1: Trình bày quan điểm cơ bản, nguyên tắc cơ bản về tổ chức & hoạt động của bộ máy NN CHXHCNVN.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Môn: Luật giáo dục
 • 08/10/2009
 • 25.233
 • 210
Doanh nghiệp tư nhân
 • 21/05/2010
 • 55.867
 • 166

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu