Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng: Ước lượng chi phí xây dựng

(NB)Bài giảng "Ước lượng chi phí xây dựng" được trình bày với các nội dung: Mục đích, phương pháp ước lượng, các câu hỏi thảo luận. Để nắm vững nội dung chi tiết bài thảo luận mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.Đánh giá tài liệu

4.2 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng: Ước lượng chi phí xây dựng Bài giảng: Ước lượng chi phí xây dựng Quán lý dự án xây dựng nâng cao, Ước lượng chi phí xây dựng, Phương pháp ước lượng, Phương pháp ước lượng thừa số, Phương pháp SEM
4.2 5 436
 • 5 - Rất hữu ích 68

 • 4 - Tốt 368

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
CAO HỌC XDDD&CN

ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ XÂY DỰNG
(PHẦN NÂNG CAO)

Giảng viên: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Quốc Tế - ĐHQG
TP.HCM
Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn, Đại học Quốc Tế

1

KHAÙI NIEÄM

CAÙC PHÖÔNG PHAÙP
ÖÔÙC LÖÔÏNG CHI
PHÍ XAÂY DÖÏNG

ÖÔÙC LÖÔÏNG CHI PHÍ GIAI
ÑOAÏN THIEÁT KEÁ:
Ñöôïc thöïc hieän taïi caùc thôøi kyø
khaùc nhau trong giai đoạn thieát
keá ñeå hoå trôï nhaø thieát keá

ÖÔÙC LÖÔÏNG HÔÏP ÑOÀNG
hoaëc ÖÔÙC LÖÔÏNG CHI PHÍ
XAÂY LAÉP:
Ñöôïc thöïc hieän bôûi nhaø thaàu ñeå
coù ñöôïc moät hoà sô döï thaàu
hôïp lyù tham gia ñaáu thaàu

Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn, Đại học Quốc Tế

2

MUÏC ÑÍCH
Hoå trôï khaùch haøng ñeå:
Ñaùnh giaù nghieân cöùu khaû thi cuûa döï aùn
Laäp moät döï toaùn chi chí döï aùn
Ñaùnh giaù khaû naêng chi traû cuûa khaùch haøng
Quyeát ñònh tieáp tuïc hoaëc boû dôõ (aborting) döï aùn
Quyeát ñònh söï cung caáp taøi chaùnh cho döï aùn

Ñôn vò thieát keá söû duïng caùc öôùc löôïng ñeå:
Laäp moät keá hoaïch chi phí
Ñaùnh giaù söï caân ñoái cuûa chi tieâu giöõa caùc thaønh phaàn khaùc nhau
cuûa döï aùn
Ñaùnh giaù söï thích duïng cuûa moät phöông aùn thieát keá ñaõ ñeà nghò

Ñöôïc söû duïng ñeå löïa choïn nhaø thaàu
Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn, Đại học Quốc Tế

3

PHÖÔNG PHAÙP ÖÔÙC LÖÔÏNG
• Coù nhieàu phöông phaùp khaùc nhau ñeå thöïc
hieän öôùc löôïng chi phí xaây döïng. Caùc phöông
phaùp ñöôïc söû duïng phuï thuoäc vaøo:
Muïc ñích cuûa öôùc löôïng
Soá löôïng thoâng tin coù saún
Thôøi gian coù saún daønh cho öôùc löôïng
Söï coù saún cuûa döõ lieäu veà chi phí
Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn, Đại học Quốc Tế

4

1. PHÖÔNG PHAÙP ÑÔN VÒ
(UNIT METHOD)

Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn, Đại học Quốc Tế

5

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

PROJECT APOLLO The Tough Decisions

The report reviews the major Mercury and then Gemini precursors for the Apollo mission program and its development and mission sequence. But, very importantly, it describes the major and often complex delib- erations that encouraged inputs from the broad range of informed internal Agency individuals in order to arrive at the resulting actions taken; it recognizes differences among their various views, including even sen- sitivities within the leadership of the Agency, and it acknowledges NASA’s relationships with the President and key executive branch personnel, as well as the very important and often complex relationships with members of Congress. The process of writing this book was searching...


Tiếp năng lượng tích cực cho tổ chức

Là lãnh đạo tổ chức, bạn giống như người cầm lái trên một chuyến xe. Để chiếc xe có thể hoạt động, bạn cần tiếp cho nó năng lượng tích cực


Lecture Project management: The managerial process (6/e) - Chapter 5: Estimating project times and costs

The main contents of chapter 5 consist of the following: Factors influencing the quality of estimates; estimating guidelines for times, costs, and resources; top-down versus bottom-up estimating; methods for estimating project times and costs; level of detail; types of costs; refining estimates; creating a database for estimating.


Tài liệu ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT

Điều độ sản xuất nhằm mục tiêu đảm bảo các công việc được thực hiện với hiệu quả cao nhất, cụ thể là thời gian thực hiện nhanh nhất, ít tốn kém nhất, mang lại lợi nhuận cao nhất đồng thời giữ được mức độ phục vụ khách hàng tốt nhất. Chúng ta sẽ khảo sát dưới đây các nội dung liên quan đến việc sắp xếp thứ tự tối ưu trong sản xuất, dịch vụ và phương pháp phân công công việc đối với hệ thống săn xuất theo quá trình......


Thẩm định dự án - Bài tập 2

Cùng giải Thẩm định dự án - Bài tập 2 trong thời gian làm bài 75 phút gồm một bài tập lớn với 6 yêu cầu. Hy vọng bài tập này hỗ trợ tốt các bạn trong việc ôn tập thẩm định dự án.


10 lợi ích của hệ thống thương mại WTO

Hệ thống GATT/WTO là một chủ thể kiến tạo niềm tin quan trọng. Các cuộc chiến tranh thương mại những năm 1930 là bằng chứng cho thấy rằng chủ nghĩa bảo hộ có thể dễ dàng đẩy các nước vào một tình thế trong đó không có kể thắng mà chỉ toàn người thua


Hai số phận P1

Hai con người - Hai tích cách - Hai số phận. Bạn đã nghe hay đã đọc tác phẩm này chưa? Nếu chưa thì còn chần chừ gì nữa?


QUI MÔ ĐẦU TƯ VÀ THỜI ĐIỂM ĐẦU TƯ

Một dự án tốt nhưng xác định quy mô không phù hợp, hoặc quá lớn hoặc quá nhỏ, sẽ làm giảm hiệu quả của dự án. Một dự án đã được thẩm định, kết luận là dự án tốt. Nhưng đầu tư ở quy mô nào sẽ mang lại hiệu quả cao nhất.


Làm thế nào để "kích hoạt" mạng lưới đại lý?

Để khuyến khích và thúc đẩy sự năng động và tính hiệu quả của mạng lưới đại lý, bạn có rất nhiều cách: hạ giá bán, tặng thưởng, tổ chức thi đua giữa các đại lý, đào tạo nhân viên cho đại lý, tổ chức những chương trình đặc biệt dành riêng cho các đại lý… Thật khó khẳng định biện pháp nào là ưu việt nhất, bởi vì việc lựa chọn biện pháp nào còn phụ thuộc vào mục tiêu, nhiệm vụ và khả năng của công ty. Lý tưởng nhất là sự phối kết hợp hài hoà giữa......


Giáo trình lập và quản lý dự án phát triển nông thôn part 5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình lập và quản lý dự án phát triển nông thôn part 5', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

VNU-EPT test book
 • 08/10/2015
 • 65.240
 • 249

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Marketing ROI
 • 03/10/2009
 • 42.546
 • 501

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu