Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng: Ước lượng chi phí xây dựng

(NB)Bài giảng "Ước lượng chi phí xây dựng" được trình bày với các nội dung: Mục đích, phương pháp ước lượng, các câu hỏi thảo luận. Để nắm vững nội dung chi tiết bài thảo luận mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.Đánh giá tài liệu

4.2 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng: Ước lượng chi phí xây dựng Bài giảng: Ước lượng chi phí xây dựng Quán lý dự án xây dựng nâng cao, Ước lượng chi phí xây dựng, Phương pháp ước lượng, Phương pháp ước lượng thừa số, Phương pháp SEM
4.2 5 436
  • 5 - Rất hữu ích 68

  • 4 - Tốt 368

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
CAO HỌC XDDD&CN

ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ XÂY DỰNG
(PHẦN NÂNG CAO)

Giảng viên: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Quốc Tế - ĐHQG
TP.HCM
Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn, Đại học Quốc Tế

1

KHAÙI NIEÄM

CAÙC PHÖÔNG PHAÙP
ÖÔÙC LÖÔÏNG CHI
PHÍ XAÂY DÖÏNG

ÖÔÙC LÖÔÏNG CHI PHÍ GIAI
ÑOAÏN THIEÁT KEÁ:
Ñöôïc thöïc hieän taïi caùc thôøi kyø
khaùc nhau trong giai đoạn thieát
keá ñeå hoå trôï nhaø thieát keá

ÖÔÙC LÖÔÏNG HÔÏP ÑOÀNG
hoaëc ÖÔÙC LÖÔÏNG CHI PHÍ
XAÂY LAÉP:
Ñöôïc thöïc hieän bôûi nhaø thaàu ñeå
coù ñöôïc moät hoà sô döï thaàu
hôïp lyù tham gia ñaáu thaàu

Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn, Đại học Quốc Tế

2

MUÏC ÑÍCH
Hoå trôï khaùch haøng ñeå:
Ñaùnh giaù nghieân cöùu khaû thi cuûa döï aùn
Laäp moät döï toaùn chi chí döï aùn
Ñaùnh giaù khaû naêng chi traû cuûa khaùch haøng
Quyeát ñònh tieáp tuïc hoaëc boû dôõ (aborting) döï aùn
Quyeát ñònh söï cung caáp taøi chaùnh cho döï aùn

Ñôn vò thieát keá söû duïng caùc öôùc löôïng ñeå:
Laäp moät keá hoaïch chi phí
Ñaùnh giaù söï caân ñoái cuûa chi tieâu giöõa caùc thaønh phaàn khaùc nhau
cuûa döï aùn
Ñaùnh giaù söï thích duïng cuûa moät phöông aùn thieát keá ñaõ ñeà nghò

Ñöôïc söû duïng ñeå löïa choïn nhaø thaàu
Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn, Đại học Quốc Tế

3

PHÖÔNG PHAÙP ÖÔÙC LÖÔÏNG
• Coù nhieàu phöông phaùp khaùc nhau ñeå thöïc
hieän öôùc löôïng chi phí xaây döïng. Caùc phöông
phaùp ñöôïc söû duïng phuï thuoäc vaøo:
Muïc ñích cuûa öôùc löôïng
Soá löôïng thoâng tin coù saún
Thôøi gian coù saún daønh cho öôùc löôïng
Söï coù saún cuûa döõ lieäu veà chi phí
Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn, Đại học Quốc Tế

4

1. PHÖÔNG PHAÙP ÑÔN VÒ
(UNIT METHOD)

Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn, Đại học Quốc Tế

5

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

eDiscovery Project Management: Guidance On Developing A Methodology And Documentary Tools

The best project managers aren’t just organizers – they combine business vision, communication skills, soft management skills and technical savvy with the ability to plan, coordinate, and execute. In essence, they are not just managers – they are leaders. While this has always been the case, agile project management places a higher premium on the leadership skills than ever before. For example, XP teams create and monitor their own iteration plans in collaboration with the customers. The customer creates stories (features) and prioritizes them based on business value. The developers divide up the tasks themselves as...


Giáo trình quản lý công nghệ part 4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản lý công nghệ part 4', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


GRANT MANAGEMENT REQUIREMENTS

An engineer, procure and construct (EPC) contract is a form of D&B contract under which a design engineer or firm of design consultants heads a team which includes an experienced contractor and perhaps a plant supplier. The promoter specifies his project requirements in outline which the team designs in detail in continued liaison with him. The EPC organization arranges and manages construction, letting specialist work packages out as necessary to suitable sub-contractors. The promoter pays the actual cost of the work plus a fee, subject to a guaranteed maximum price, or to a target cost with an arrange- ment for the sharing of savings or excess costs on...


Measuring Efficiency of a Supply Chain

What can’t be measured can’t be improved. Even though Supply Chain Management is the most talked about topic today, currently no tool is available to measure any manufacturing organizations’ supply chain efficiency. Unlike productivity and or quality measurement, where the parameter can be measured objectively and expressed in unit or ratio, supply chain measurement is currently more of a qualitative statement. Even though the word ‘performance’ or ‘efficiency’ is often used communicating the same meaning, measuring the performance or efficiency of an ‘enterprise’ or a ‘supply chain’ conveys different meaning altogether....


Directing Change A guide to governance of project management

As with most project plans, updates or changes may be required as the project progresses or changes are approved. Changes or updates may be required due to changes in personnel, scope, budget, or other reasons. Additionally, updates may be required as the project matures and additional requirements are needed. The project manager is responsible for managing all proposed and approved changes to the communications management plan. Once the change is approved, the project manager will update the plan and supporting documentation and will distribute the updates to the project team and all stakeholders. This methodology...


Quản trị dự án part 3

Tham khảo tài liệu 'quản trị dự án part 3', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Bài 14: Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế trong các thị trường bị biến dạng (hàng phi ngoại thương) - TS. Cao Hào Thi

Bài giảng Bài 14: Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế trong các thị trường bị biến dạng (hàng phi ngoại thương) do TS. Cao Hào Thi biên soạn với các nội dung chính như: Các loại biến dạng của thị trường, xác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do thuế,...


3 bước đơn giản để "leo thang"

Chớ có ngồi một chỗ mà than vãn: “Sao mãi tôi không được cất nhắc?”. Thành công chỉ đến khi bạn thật sự cố gắng vươn tới nó. Có 3 cách rất đơn giản để thành đạt trong mọi môi trường nghề nghiệp, bạn đã biết chưa?


Chuyên đề 5: Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình

Chất lượng không tự sinh ra; chất lượng không phải là 1 kết quả ngẫu nhiên, nó là kết quả của sự tác động của hàng loạt yếu tố có liên quan chặt chẽ với nhau. Muốn đạt được chất lượng mong muốn cần phải quản lý 1 cách đúng đắn các yếu tố này. Hoạt động quản lý trong lĩnh vực chất lượng được gọi là quản lý chất lượng. Phải có hiểu biết và kinh nghiệm đúng đắn về quản lý chất lượng mới giải quyết tốt bài toán chất lượng. ...


Quản lý nguồn lực thực hiện dự án

Các lọai nguồn lực và đặc điểm sử dụng các nguồn lực. Ý nghĩa và lợi ích sử dụng biểu đồ Gantt để quản lý nguồn lực thực hiện dự án. Các phương pháp tính toán và dự báo nhu cầu và nhu cầu bổ sung kinh phí cần thiết. Quản lý kinh phí thực hiện dự án


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Kinh Tế Năng Lượng
  • 01/10/2011
  • 69.451
  • 328

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu