Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Thiết kế và điều hành tour du lịch - GV. Nguyễn Hoài Nhân

Bài giảng Thiết kế và điều hành tour du lịch gồm 5 chương: cơ sở lý luận & một số khái niệm cơ bản về du lịch, phương pháp xây dựng tuyến điểm du lịch, một số vấn đề cơ bản về kinh doanh lữ hành, thiết kế chương trình du lịch, tổ chức thực hiện chương trình du lịch. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Du lịch.Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng Thiết kế và điều hành tour du lịch - GV. Nguyễn Hoài Nhân Bài giảng Thiết kế và điều hành tour du lịch - GV. Nguyễn Hoài Nhân Bài giảng Thiết kế và điều hành tour, Bài giảng điều hành tour, Bài giảng du lịch, Thiết kế tour du lịch, Thực hiện tour du lịch, Thiết kế chương trình du lịch, Kinh doanh lữ hành
4.7 5 1358
 • 5 - Rất hữu ích 992

 • 4 - Tốt 366

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI KHOA QUẢN TRỊ THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU HÀNH TOUR  GIẢNG VIÊN: NGUYỄN HOÀI NHÂN
 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành, Nguyễn Văn Đính và Phạm Hồng Chƣơng, Nxb Thống kê; 2. Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành, Nguyễn Văn Mạnh và Phạm Hồng Chƣơng, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân; 3. Công nghệ du lịch, Dennis L. Foster, Dịch giả Trần Đình Hải, Nxb Thống kê 4. Cẩm nang nghiệp vụ tiếp thị và du lịch, Trần Ngọc Nam và Hoàng Anh, NXb Lao động – Xã hội 5. Tài liệu về các tuyến điểm du lịch 6. internet, báo hình…
 3. YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC Sv cần trang bị cho những kiến thức về: - Các tuyến điểm du lịch - Quản trị kinh doanh, Nguồn nhân lực, Du lịch - Makettinh du lịch Có tinh thần làm việc theo nhóm, tham gia thảo luận
 4. NỘI DUNG MÔN HỌC Chƣơng 1. Cơ sở lý luận & một số khái niệm cơ bản về Du Lịch Chƣơng 2. Phƣơng pháp xây dựng tuyến điểm du lịch. Chƣơng 3. Một số vấn đề cơ bản về kinh doanh lƣ̃ hành Chƣơng 4. Thiết kế chƣơng trình du lịch Chƣơng 5. Tổ chức thực hiện chƣơng trình du lịch
 5. CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN & MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DU LỊCH 1. Khái niệm du lịch: Có rất nhiều khái niệm về du lịch, mỗi một học giả, mỗi một nhà nghiên cứu lại đƣa ra một khái niệm khác nhau: 1.1. Theo liên hiệp quốc tế các tổ chức lữ hành chính thức: "Du lịch đƣợc hiểu là một hành động du hành đến một nơi khác với địa điểm cƣ trú thƣờng xuyên của mình nhằm mục đích không phải để làm ăn, tức không phải để làm một nghề hay một việc kiếm tiền sinh sống".
 6. CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN & MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DU LỊCH 1.2. Tại Roma Italia (28/08 – 05/09/1963) : "Du lịch là tổng hợp các mối quan hệ, hiện tƣợng và các hoạt động kinh tế bắt nguồn từ các cuộc hành trình và lƣu trú của cá nhân hay tập thể ở bên ngoài nơi ở thƣờng xuyên của họ hay ngoài nƣớc họ với mục đích hòa bình nơi họ đến lƣu trú không phải là nơi làm việc của họ".
 7. CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN & MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DU LỊCH 2. Theo các nhà nghiên cứu và các học giả Việt Nam ? 2.1. Theo giáo sư Nguyễn Văn Lễ trong cuốn (tâm lý học du lịch nhà xuất bản trẻ)  “ Du lịch là việc đi lại lƣu trú tạm thời ở bên ngoài nơi ở thƣờng trú của cá nhân. Mục đích nhằm thỏa mãn các nhu cầu đa dạng” 2.2. Theo từ điển tiếng việt nhà xuất bản khoa học xã hội Hà Nội thì:  “du lịch là đi chơi cho biết xứ ngƣời”
 8. CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN & MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DU LỊCH 2.3. Theo tiến sĩ Phạm Nguyễn Hùng thì cho rằng:  “ Du lịch là sự khác biệt”. 2.4. Trong luật du lịch du lịch Việt Nam (năm 2005) thì du lịch đƣợc hiểu nhƣ sau :  "Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con ngƣời.  Ngoài nơi cƣ trú thƣờng xuyên của mình. Nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dƣỡng…  Trong một khoảng thời gian nhất định".
 9. CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN & MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DU LỊCH 3. Thiết kế Tour là gì ? 3.1. Khái niệm. Đó là việc sắp xếp các hoạt động của du khách, các điểm tham quan theo trình tự, thời gian nhất định và hợp lý. 3.2. Vai trò của bộ phận thiết kế tour trong Cty lữ hành.  Bộ phận thiết kế tour có vai trò rất quan trọng. Quyết định sự tồn tại và phát triển của Cty. o Tạo ra những sản phẩm du lịch mới. o Nhằm lôi cuốn và thu hút khách hàng.  Chính vì vậy, nên có sự chuyên môn hóa giữa các bộ phận thiết kế tour, điều hành tour…  Các chất liệu để thiết kế tour, bao gồm: phƣơng tiện vận chuyển, các dịch vụ nhà hàng, khách sạn, điểm tham quan…
 10. CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN & MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DU LỊCH 4. Một số loại hình du lịch 4.1. Du lịch sinh thái a. Khái niệm:  Hiệp hội du lịch sinh thái Hoa Kỳ định nghĩa: o Du lịch sinh thái là du lịch có mục đích với các khu tự nhiên. o Không làm biến đổi tình trạng của hệ sinh thái. o Để phát triển kinh tế, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phƣơng.
 11. CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN & MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DU LỊCH  Hiệp hội du lịch Australia: o Du lịch sinh thái là một hình thức du lịch dựa vào thiên nhiên và định hƣớng về môi trƣờng tự nhiên và nhân văn. o Quản lý một cách bền vững và có lợi cho hệ sinh thái. b. Nguyên tắc phát triển du lịch sinh thái.
 12. CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN & MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DU LỊCH 4.2. Du lịch văn hoá a. Khái niệm  Du lịch văn hoá là loại hình du lịch mà du khách muốn được thẩm nhận bề dày văn hoá của một nước, một vùng thông qua các di tích lịch sử, văn hoá, những phong tục tập quán còn hiện diện.
 13. CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN & MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DU LỊCH  Chúng ta cũng có thể hiểu du lịch văn hoá theo những cách khác: o Du lịch văn hoá là tổng của cải vật chất và của cải tinh thần có liên quan đến du lịch. o Du lịch văn hoá là kết quả tác động lẫn nhau giữa chủ thể du lịch khách thể du lịch với môi giới du lịch. o Du lịch văn hoá là một loại hình thái văn hoá của đời sống du lịch. o Du lịch văn hoá là văn hoá do du khách và ngƣời làm công tác du lịch tích luỹ và sáng tạo trong hoạt động du lịch.
 14. CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN & MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DU LỊCH b. Đặc trưng của du lịch văn hoá:  Tính tổng hợp  Tính khu vực  Tính kế thừa  Tính xung đột
 15. CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN & MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DU LỊCH 4.3. Bên cạnh đó còn một số loại hình du lịch nhƣ:  Du lịch sự kiện  Du lịch Mice  Du lịch công nghiệp  Du lịch thể thao:  Có thể chia làm 2 loại: o Du lịch thể thao chủ động o Du lịch thể thao bị động  Du lịch Mice  Du lịch sự kiện
 16. CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN & MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DU LỊCH 5. Khách du lịch (Theo Điều 34 Luật du lịch VN)  Khách du lịch Là ngƣời đi du lịch, hoặc kết hợp đi du lịch, trừ trƣờng hợp đi học, làm việc hoặc hành nghề để nhận thu nhập ở nơi đến.
 17. CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN & MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DU LỊCH 5.1. Phân loại khách du lịch: a. Theo phạm vi lãnh thổ.  Khách du lịch quốc tế  Khách du lịch nội địa b. Theo loại hình du lịch.  Khách du lịch sinh thái: Chia làm 3 loại cụ thể: o Khách du lịch sinh thái cảm giác mạnh. o Khách du lịch sinh thái an nhàn. o Khách du lịch sinh thái đặc biệt.  - Khách du lịch văn hóa. Chia làm 2 loại: o Khách du lịch văn hóa đại trà. o Khách du lịch văn hóa chuyên đề.
 18. CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN & MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DU LỊCH 5.2. Phân biệt giữa khách du lịch và du khách.  Khách du lịch: Là những ngƣời thực hiện hoạt động rời khỏi nơi cƣ trú thƣờng xuyên của mình để đến một hay nhiều nơi khác , trong thời gian từ 24h trở lên đến dƣới một năm  Khách tham quan: Là những ngƣời thực hiện hoạt động rời khỏi nơi cƣ trú thƣờng xuyên của mình để đến một hay nhiều nơi khác , trong khoảng thời gian dƣới 24h.
 19. CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN & MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DU LỊCH 6. Sản phẩm du lịch 6.1. Khái niệm về sản phẩm du lịch.  Là một tổng thể phức tạp bao gồm nhiều thành phần không đồng nhất cấu tạo thành: o Tài nguyên tự nhiên. o Tài nguyên nhân văn. o Cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở hạ tầng. o Dịch vụ du lịch và đội ngủ cán bộ nhân viên du lịch.  Là những giá trị về vật chất và tinh thần đƣợc hình thành từ những yếu tố tự nhiên và nhân văn  Đƣợc các công ty du lịch thông qua dịch vụ của mình để cung ứng cho khách du lịch.
 20. CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN & MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DU LỊCH  Là những giá trị về vật chất và tinh thần đƣợc hình thành từ những yếu tố tự nhiên và nhân văn  Đƣợc các công ty du lịch thông qua dịch vụ của mình để cung ứng cho khách du lịch.

Tài liệu cùng danh mục Du lịch

Tăng cường quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm du lịch trên địa bàn thủ đô Viêng Chăn, Lào

Bài viết tiến hành điều tra bảng hỏi theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống với mẫu là 272 cán bộ thuộc các cơ quan quản lý du lịch trên địa bàn. Kết quả chỉ ra 6 nhóm nhân tố đại diện cho các khía cạnh quản lý nhà nước tại điểm đến du lịch. Trong đó, ba yếu tố gồm Quản lý cơ sở hạ tầng, Truyền thông marketing và Liên kết và cạnh tranh trong ngành có ảnh hưởng lớn nhất đến hiệu quả hoạt động điểm du lịch.


Quản lý hoạt động của các bộ môn thuộc khoa Văn hóa - Du lịch trường Đại học Đồng Tháp hiện nay, thực trạng và giải pháp

Bài viết này tác giả trình bày: Thực trạng hoạt động và quản lý hoạt động của các bộ môn thuộc Khoa Văn hóa - Du lịch thời gian qua, đồng thời đánh giá thực trạng này, để từ đó đề xuất giải pháp quản lý hoạt động của các bộ môn nhằm góp phần phát triển Khoa Văn hoá - Du lịch nói riêng, nâng cao chất lượng đào tạo Trường Đại học Đồng Tháp nói chung.


Hotel front office management and property management systems

Ebook Hotel front office management present the content: introduction to hotel management, hotel organization and the front office manager, effective interdepartmental communications, property management systems, yield management, processing guest charge payments, night audit, training for hospitality, promoting in-house sales...


International dictionary of hospitality management

Ebook International dictionary of hospitality management present the content: this dictionary is a landmark book in several ways. First, it is the first ever published extended dictionary that is entirely devoted to the domain of hospitality management. Second, it is a comprehensive work that is comprised of entries relevant to the major sectors of the hospitality industry including lodging, foodservice, events, clubs, and timeshare. Third, its entries reflect all the main managerial disciplines prevalent in the hospitality industry namely accounting, facilities management, finance, human resources, information technology, marketing, and strategic management. Fourth, the entries reflect the global and cross-cultural nature of the hospitality industry and were written in a way that makes them relevant to most countries around the world.


International hospitality management

Ebook International hospitality management present the content: an introduction to international hospitality management, cultures and the challenges of international hospitality, the international hospitality industry, exploring the international environment 93 introduction, international marketing, international hospitality market entry, strategic planning and international hospitality enterprises, international human resources management managing diversity...


Các yếu tố tác động đến sự hài lòng và dự định trở lại điểm đến của khách du lịch quốc tế: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Bến Tre

Mục tiêu của nghiên cứu là kiểm định mối quan hệ giữa động cơ du lịch, ấn tượng điểm đến, sự hài lòng và dự định trở lại điểm đến du lịch ở tỉnh Bến Tre của khách du lịch quốc tế. Dựa trên các mô hình lí thuyết, các giả thuyết nghiên cứu đề xuất, bài viết sử dụng phương pháp cấu trúc tuyến tính (SEM) với mẫu khảo sát 252 khách du lịch quốc tế.


Đánh giá sự hài lòng của du khách đối với dịch vụ homestay tại thành phố Cần Thơ

Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với loại hình du lịch này ở Cần Thơ. Dựa trên cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu đã thực hiện trước, mô hình lý thuyết được đề xuất với cỡ mẫu là 193 du khách.


Phát triển du lịch di sản dưới góc nhìn khai thác nguồn lực văn hóa

Khai thác sản phẩm du lịch tại một số địa điểm di sản là xu hướng mới trong phát triển du lịch dựa vào cộng đồng. Bên cạnh một số lợi thế của điểm đến như giá trị lịch sử, kiến trúc thì sức hút của điểm đến di sản còn liên quan trực tiếp đến chiến lược xây dựng sản phẩm du lịch từ nghi lễ diễn xướng dân gian. Nhờ đó thực hành văn hóa truyền thống của cộng đồng lan tỏa đến trải nghiệm của du khách.


Đánh giá chất lượng nước biển các tỉnh Quảng Bình và Quảng Ngãi cho hoạt động phát triển du lịch

Du lịch là một ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, mang nội dung văn hóa và nhân văn sâu sắc, đem lại hiệu quả nhiều mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, chính trị và đối ngoại. Bài viết này đánh giá hiện trạng chất lượng nước (CLN) vùng ven biển hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Ngãi nhằm mục đích phát triển hoạt động du lịch.


Du lịch tình nguyện - hướng phát triển bền vững cho du lịch vùng miền núi Việt Nam

Nghiên cứu này phân tích các điều kiện khai thác loại hình du lịch tình nguyện, đề xuất một số giải pháp khai thác loại hình du lịch tình nguyện ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

International hospitality management
 • 21/08/2020
 • 75.191
 • 819

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu