Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Luật hành chính Việt Nam - ĐH Thương Mại

Bài giảng Luật hành chính Việt Nam gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề cơ bản của luật hành chính, thủ tục hành chính và quyết định hành chính, chủ thể trong quan hệ pháp luật hành chính, vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính,...Đánh giá tài liệu

4.2 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng Luật hành chính Việt Nam - ĐH Thương Mại Bài giảng Luật hành chính Việt Nam - ĐH Thương Mại Bài giảng Luật hành chính Việt Nam, Luật hành chính Việt Nam, Bài giảng Luật hành chính, Vi phạm hành chính, Quan hệ pháp luật hành chính, Thủ tục hành chính
4.2 5 29
  • 5 - Rất hữu ích 5

  • 4 - Tốt 24

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

D
_T
TM

H
M

LUÂT
HÀNH CHÍNH
VIỆT NAM

U
Bộ môn: Luật Căn Bản

TỔNG QUAN MÔN HỌC LUẬT HÀNH
CHÍNH VIỆT NAM
1

D

2

Thủ tục hành chính và quyết định hành chính

hững vấn đề cơ bản của Luật hành chính

_T
TM

H

Chủ thể trong quan hệ pháp luật Hành chính

4

Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính

M

3

U

TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

D

1. Giáo trình: Luật Hành chính Việt Nam, Đại học
Luật Hà Nội, 2015
2. Luật cán bộ, công chức 2008; Luật viên chức

_T
TM

H

2010

M

Luật Hiến pháp 2013
Luật tổ chức Chính quyền địa phương 2015
Luật xử lý vi phạm hành chính 2012
Tạp chí: Luật học, ĐH Luật Hà Nội; Nhà nước và
pháp luật, Viện khoa học xã hội VN; Nghiên cứu
lập pháp, Văn phòng quốc hội….
7. Website: chinhphu.vn…
3.
4.
5.
6.

U

KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU

D

• 10 tuần nghiên cứu lý thuyết
• 3 tuần thảo luận
• 2 tuần kiểm tra

_T
TM

H

M

Chóc c¸c bạn thµnh
c«ng trong học tập vµ
h¹nh phóc trong cuéc
sèng!!!

U

Chương 1 hững vấn đề cơ bản của
Luật hành chính

D

1. Khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương
pháp điều chỉnh Luật Hành chính
2. Các nguyên tắc cơ bản trong quản lí hành
chính nhà nước
3. Hình thức quản lý hành chính nhà nước
4. Phương pháp quản lý hành chính nhà nước

M

_T
TM

H

U

Tài liệu cùng danh mục Luật học

Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law

Gustavo Ghidini has an excellent grasp of both the principles and the many specific provisions underlying intellectual property law in Italy and Europe. Nevertheless, he is neither a dogmatist nor an exegete immersed within the horizon of the texts he reads. He has a powerful vision of the politics of law, regularly setting it out in his premises and grounding it in his interpretation of current principles, which he justifies. He then projects it in his examination of concepts and individual regulations, which sometimes corroborate it but in other cases refer back to it, and on yet other occasions contradict it – at which point Ghidini observes that...


Đề cương Luật học so sánh – Phần 1

  • 4,67/5 (2329)

Luật so sánh là một môn khoa học pháp lý tổng quát sử dụng phương pháp so sánh làm trọng yếu để các vấn đề pháp luật thuộc các hệt thống pháp luật khác nhau, nghiên cứu hệ thống pháp luật các nước một cách riêng biệt.


Bài giảng Luật kinh tế - Chương 1: Tổng quan về pháp luật kinh tế

Bài giảng "Luật kinh tế - Chương 1: Tổng quan về pháp luật kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Pháp luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường, nguồn của pháp luật kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bầu cử đại biểu Quốc hội

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15 tháng 4 năm 1997. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội: 1- Điểm 1...


Trắc nghiệm Luật kinh tế - Phá sản

Cùng tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Luật kinh tế - Phần phá sản này sẽ giúp các bạn dễ dàng ôn tập, củng cố lại kiến thức về luật phá sản, các quyết định về phá sản, các loại chủ nợ,...Hy vọng các bạn sẽ hài lòng với tài liệu này.


Lecture Dynamic business law, the essentials (2/e) - Chapter 21: Partnerships

Lecture Dynamic business law, the essentials (2/e) - Chapter 21: Partnerships. After studying this chapter you will be able to understand: What are the steps in the termination of a partnership? How is a limited partnership formed? What are the rights and privileges of a limited partner and a general partner?


Chủ thể trong luật dân sự 3

Tại Việt Nam một hành vi được xem là tội phạm khi nó có đầy đủ các yếu tố sau: hành vi đó phải được quy định (có thể mô tả hành vi) trong bộ luật hình sự năm 1999, người thực hiện hành vi phạm tội phải là người có năng lực trách nhiệm hình sự, hành vi đó xâm phạm đến khách thể được pháp luật bảo vệ, lỗi của người thực hiện hành vi phạm tội có thể là lỗi cố ý (cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp) hoặc vô ý (vô ý do...


Lecture Dynamic business law, the essentials (2/e) - Chapter 24: Employment and discrimination law

After reading this chapter, you will be able to answer the following questions: What does it mean to be an at-will employee? What are the federal laws governing employment discrimination? What are the legal requirements for a charge of sex discrimination or sexual harassment? What categories of people are protected from discrimination?,...


Tài liệu Luật Ngoại giao và lãnh sự

Luật ngoại giao và lãnh sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật quốc tế, bao gồm tổng thể các nguyên tắc và quy phạm pháp luật quốc tế điều chỉnh quan hệ về tổ chức và hoạt động của các cơ quan quan hệ đối ngoại nhà nước cùng các thành viên của các cơ quan này, đồng thời cũng điều chỉnh các vấn đề về quyền ưu đãi và miễn trừ của tổ chức quốc tế liên Chính phủ cùng thành viên của nó.


Giáo trình về Luật Hình sự

Sách dành cho những ai muốn hiểu biết về tội phạm...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu